ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО відбору кандидатів на посадУ начальник поїзда (ПАСАЖИРСЬКОГО)

 

Професійний відбір оголошується Департаментом пасажирських перевезень далекого сполучення Укрзалізниці на підставі потреби у заміщенні посад начальника поїзда (пасажирського), наданої структурними підрозділами пасажирського господарства залізниць.

Відбір кандидатів на посаду начальник поїзда (пасажирського) здійснюється у два етапи.

На першому етапі здійснюється попередній відбір кандидатів у постійно діючій комісії залізниці з професійного відбору.

На другому етапі здійснюється остаточний відбір постійно діючою комісією Укрзалізниці з професійного відбору кандидатів на посаду начальник поїзда (пасажирського).

 

Вимоги до кандидатів, прийом та розгляд документів

Для кандидатів встановлюються такі вимоги:

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

- стаж роботи в сфері обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда - не менше 2 років;

- для кандидата на посаду начальника поїзда міжнародного сполучення - стаж роботи в сфері обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда - не менше 2 років (в тому числі у поїздах міжнародного сполучення – не менше                 одного року);

- задовільний стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань до роботи;

- знання іноземних мов для начальників поїздів (пасажирських) внутрішнього сполучення – бажано; для фірмових та поїздів міжнародного сполучення – обов’язково;

- відсутність правопорушень за останні 3 роки роботи; відсутність дисциплінарних стягнень за останній календарний рік, наявність заохочень.

До участі у професійному відборі не допускаються кандидати:

- що не відповідають вимогам даного Порядку;

- які несвоєчасно чи не в повному обсязі надали документи;

- які мають вилучені талони попереджень щодо недотримання вимог норм охорони праці та електробезпеки (для працюючих на залізниці);

- які мають негативні відгуки від пасажирів (у книзі скарг та пропозицій, звернення громадян на лінії «STOP корупція», «Якість та сервіс» та інші).

 

Кандидати, які виявили бажання прийняти участь у професійному відборі, подають до Комісії з попереднього відбору такі документи:

- анкета учасника професійного відбору;

- копії документів, що посвідчують особу;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, тощо;

довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду (направлення на проходження отримується у тому структурному підрозділі, де оголошена вакансія);

- копії документів, що підтверджують стаж роботи згідно з вимогами цього Порядку;

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

Особи, які подали необхідні документи для участі у професійному відборі, що відповідають установленим вимогам цього Порядку, є кандидатами.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, або які оформлені неналежним чином, відсутні окремі з них, встановлена в них недостовірна інформація за рішенням Комісії з попереднього відбору до професійного відбору не допускаються, про що їм повідомляється в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням.

 

Порядок проведення першого етапу професійного відбору

Перший етап професійного відбору включає в себе:

- перевірку кандидатів та документів на відповідність встановленим вимогам згідно Порядку;

- професійне тестування у системі багатопрофільного професійного тестування за тестами для посади начальника поїзда (пасажирського) у порядку, встановленому Положенням про професійне тестування працівників залізничного транспорту, затвердженому наказом Укрзалізниці від 26.02.2015 №058-Ц/од;

- співбесіду з кандидатом у Комісії з попереднього відбору.

Комісія з попереднього відбору за результатами розгляду поданих кандидатами документів, результатів їх професійного тестування та проведеної співбесіди здійснює відбір для рекомендації кандидатів до участі у другому етапі.

За результатами першого етапу професійного відбору Комісія з попереднього відбору протягом двох робочих днів після засідання формує витяг з протоколу та пакет документів на кожного кандидата та передає до Відбіркової комісії Укрзалізниці.

 

Порядок проведення другого етапу професійного відбору

Другий етап професійного відбору включає в себе:

- вивчення документів кандидатів, які були надані Комісіями з попереднього відбору;

- проведення практичних іспитів;

- співбесіда з кандидатом у Комісії Укрзалізниці.

На другому етапі професійного відбору кандидати проходять практичні іспити з вирішення типових завдань та непередбачуваних ситуацій, що притаманні роботі за посадою начальник поїзда (пасажирського). Практичні іспити включають в себе завдання з наступних напрямів:

- пожежна безпека;

- охорона праці;

- надання першої долікарської медичної допомоги;

- безпека руху;

- вирішення нестандартних та конфліктних ситуацій.

Після проведення практичних іспитів Комісія Укрзалізниці проводить співбесіду з кандидатом та оголошує результати професійного відбору.

Результатом професійного відбору можуть бути:

а) відмова кандидату;

б) рекомендація щодо зарахування кандидата до кадрового резерву на посаду начальник поїзда (пасажирського), що формується на структурному підрозділі, де була заявлена вакансія;

в) рекомендація щодо призначення кандидата на посаду начальник поїзда (пасажирського).

Кандидати, які відповідають вимогам цього Порядку та рекомендовані до зарахування до кадрового резерву на зазначену посаду в разі вивільнення вакансії призначаються на посаду без повторного проходження професійного відбору.

За рішенням Комісії Укрзалізниці (в окремих випадках) кандидату, який відповідає вимогам даного Порядку та рекомендований до зарахування до кадрового резерву, може бути запропоноване працевлаштування на аналогічну посаду в іншому структурному підрозділі, де є вакансія.

Результати професійного відбору оформляються протоколом засідання Комісії Укрзалізниці та надсилаються до Комісії з попереднього відбору за належністю для забезпечення подальшого виконання.

 

Критерії оцінювання учасників професійного відбору

Для оцінки учасників професійного відбору використовується бальна система.

На першому етапі професійного відбору максимальний сумарний результат оцінювання становить 200 балів, з них:

- за професійне тестування – максимально 100 балів (що відповідає 100% вірним відповідям),

- за результати співбесіди – максимально 100 балів (оцінка формується як середнє арифметичне значення балів оцінок кожного члена комісії).

На другому етапі професійного відбору максимальний сумарний результат оцінювання становить 300 балів, з них:

- за правильне вирішення практичного завдання (випробування) – максимально по 40 балів за кожне,

-  за результати співбесіди – максимально 100 балів (оцінка формується як середнє арифметичне значення балів оцінок всіх членів комісії за кожне завдання).

Максимальна сума балів за результатами двох етапів відбору складає 500 балів.

Для оцінки результатів співбесід та виконання практичних завдань використовується шкала оцінювання:

1. При проведені співбесіди членами Комісій з попереднього відбору та Відбіркової комісії:

81-100 балів – кандидат продемонстрував високий (винятковий) рівень знань, вмінь та навичок професійної діяльності та професійних завдань;

61-80 балів – кандидат продемонстрував вище середнього та більш ніж достатній рівень знань, вмінь та навичок професійної діяльності та професійних завдань;

41-60 балів – кандидат продемонстрував необхідний мінімум для належної професійної діяльності на посаді;

21-40 балів – кандидат продемонстрував недостатні (нижче середнього) у всіх аспектах знання, уміння та навички професійної діяльності;

0-20 балів – кандидат продемонстрував безперечно недостатні (мінімальні) знання, уміння та навички для виконання обов’язків на посаді.

2. При оцінюванні кожного практичного завдання (випробування) членами Відбіркової комісії Укрзалізниці:

40 балів – завдання виконано у повному обсязі із демонстрацією глибоких знань нормативних документів з урахуванням специфіки професійних обов’язків;

30-39 балів – завдання виконано у повному обсязі із демонстрацією достатніх знань нормативних документів для подальшої професійної діяльності;

20-29 балів – завдання виконано не в повному обсязі, але кандидат виявив розуміння поставленої задачі в мінімальному обсязі для подальшої професійної діяльності;

10-19 балів – завдання виконано із значною кількістю помилок, але продемонстрував знання нормативних документів нижче середнього рівня;

0-9 балів – кандидат не виконав практичне завдання та показав мінімальні знання нормативних документів для подальшої професійної діяльності.

Для урахування думки громадськості на засідання Комісії можуть запрошуватися (за згодою) представники профспілкових організацій.

У разі відмови на підставі невідповідності вимогам до кандидатів для участі у професійному відборі учасник відбору може повторно подати до Комісії з попереднього відбору документи при оголошенні наступного професійного відбору тільки після  усунення  причин,  що стали підставою для відмови.

У разі відмови на підставі виявлення недостовірних (сфальсифікованих) відомостей,  документів учасник відбору не має права подавати документи при оголошенні наступних професійних відборів.

Рішення  Комісії з попереднього відбору та Комісії Укрзалізниці у разі відмови може бути оскаржене учасниками професійного відбору у встановленому законодавством порядку.