Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

заступник начальника залiзницi з економiчних питань       Мазнєв Олександр Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.06.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Місцезнаходження
49602, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108
4. Код за ЄДРПОУ
01073828
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 793-10-16 (056) 793-08-66
6. Електронна поштова адреса
l.Pustovojt@dp.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.06.2014
(дата)
2. Повідомлення 107 ДП "Iнформацiйно-видавничий центр "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 10.06.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці dp.uz.gov.ua в мережі Інтернет 06.06.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.06.2014 звільнено Начальник залiзницi Гладкiх Iгор Венiамiнович АЕ 745485
Кiровським РВ ДМУ УМВС України
0
Зміст інформації:
З 03 червня 2014 року звiльнено Гладкiх Iгоря Венiамiновича з посади начальника ДП "Приднiпровська залiзниця" вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2014 № 515-р та наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 03.06.2014 №91-О. Перебував на посадi з 28.11.2012. Часткою у статутному капiталi ДП "Приднiпровська залiзниця" не володiє. Судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.
03.06.2014 призначено Виконуючим обов'язки начальника залiзницi Тищенко Юрiя Григоровича АК 156107
Днiпровський РВДнiпродзержинського МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
З 04 червня 2014 року на Тищенка Юрiя Григоровича покладено виконання обов'язкiв начальника ДП "Приднiпровська залiзниця" вiдповiдно до наказу Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 03.06.2014 №712/ОС. Тищенко Юрiй Григорович з 2012 року обiймав посаду головного iнженера-першого заступника начальника залiзницi, з 2011 року - посаду головного iнженера залiзницi, з 2003 року -начальника Днiпропетровської дирекцiї залiзничних перевезень ДП "Приднiпровська залiзниця". Часткою у статутному капiталi ДП "Приднiпровська залiзниця" не володiє. Судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.