Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Начальник залiзницi

 

 

 

Момот Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

08.08.2012

(дата)

 

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Державне підприємство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01073828

1.4 Місцезнаходження емітента

49602, м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса. 108

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

056 793 00 24, 793 10 15, 056 793 08 66

1.6 Електронна поштова адреса емітента

i.rockaya@dp.uz.gov.ua

 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

08.08.2012

 

(дата)

2.2. Повідомлення

№150 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

09.08.2012

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.dp.uz.gov.ua/ukr/cin_pap_pr_z

в мережі Інтернет

10.08.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п

Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

лістинг

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"

Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 24.07.2012

Інше

1000.000

160000

4.800

10.05.2012

114/2/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Іменні процентні Бездокументарна

Зміст інформації:

Згiдно з листом Фондової бiржi ПФТС вiд 24.07.2012 №0803 (вхiдний ДП "Приднiпровська залiзниця" 07.08.2012 № НЗЕ-8/1960) 24.07.2012 Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Приднiпровської залiзницi до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28, Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення набуває чинностi з 24.07.2012. Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї С складає 100%. Випуск облiгацiй серiї С Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10 травня 2012 року за № 114/2/12, дата видачi свiдоцтва - 19 червня 2012 року. Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi, iменнi забезпеченi порукою облiгацiї у бездокументарнiй формi iснування. Номiнальна вартiсть облiгацiї - 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть 160 000 (сто шiстдесят тисяч) штук. Рiшення Операцiйного управлiння ПФТС вiд 24.07.2012 № 2407/2012/3, тiкер - OPRDZC, ISIN - UA4000140321. Права що надаються власникам облiгацiй: - купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринку цiнних паперiв з наступного дня пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; - отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; - отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; - отримувати додатковий вiдсоток (HEDGE) вiдповiдно до умов розмiщення; - здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству україни. Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, яка вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства: Начальник залiзницi Момот Олександр Iванович