Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор (з фiнансових та економiчних питань)       Мазнєв Олександр Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.07.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Місцезнаходження
49602, м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 108
4. Код за ЄДРПОУ
01073828
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 793-10-16 (056) 793-08-66
6. Електронна поштова адреса
L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.07.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 141 ДП "Iнформацiйно-видавничий центр "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 29.07.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці dp.uz.gov.ua в мережі Інтернет 28.07.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.07.2015 звільнено Голова комiсiї з реорганiзацiї- в.о. начальника залiзницi Тищенко Юрiй Григорович
0
Зміст інформації:
28 липня 2015 року увiльнено вiд виконання обов'язкiв начальника державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" Тищенка Юрiя Григоровича - головного iнженера - першого заступника начальника державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" вiдповiдно до наказу Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 27.07.2015 № 715/ОС у зв'язку з призначенням головою комiсiї з реорганiзацiї - виконуючого обов'язки начальника ДП "Приднiпровська залiзниця" Федорка Iвана Петровича.
Тищенко Ю.Г. перебував на посадi з 04 червня 2014 року. Часткою у статутному капiталi ДП "Приднiпровська залiзниця" не володiє. Судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.
28.07.2015 призначено Голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi Федорко Iван Петрович
0
Зміст інформації:
28 липня 2015 року Федорко Iван Петрович приступив до виконання обов'язкiв голови комiсiї з реорганiзацiї - виконуючого обов'язки начальника державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" до призначення в установленому порядку начальника. Пiдставою є Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2015 №733-р, наказ Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 27.07.2015 №714/ОС та наказ залiзницi вiд 28.07.2015 №НОК-555/ОС.
Федороко Iван Петрович з серпня 2005 року по квiтень 2011 року обiймав посаду заступника начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi – начальник галузевої служби перевезень, з квiтня 2011 року по березень 2013 року – начальник галузевої служби перевезень, з березня 2013 року – перший заступник начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi. 14 квiтня 2015 року Федорка Iвана Петровича було призначено заступником генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України.
Часткою у статутному капiталi ДП "Приднiпровська залiзниця" не володiє. Судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.