Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Заступник начальника залiзницi з економiчних питань

 

 

 

Мазнєв Олександр Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.07.2012

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01073828

1.4 Місцезнаходження емітента

49602, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

+38 056 793 10 15, +38 056 793 10 16 +38 056 793 08 66

1.6 Електронна поштова адреса емітента

 

i.rockaya@dp.uz.gov.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2012

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://www.stockmarket.gov.ua, http://www.dp.uz.gov.ua/ukr/cin_pap_pr_z

в мережі Інтернет

25.07.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


 

Зміст

1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента

 

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

8. Інформація про заміну управителя

 

9. Інформація про керуючого іпотекою

 

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

 

15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

 

18. Примітки:
За звiтний перiод участь емiтента у створеннi iнших юридичних осiб не приймалась. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечено об`єктами нерухомостi, акцiї, похiднi та iншi цiннi папери, емiтентом не випускались. Закрите розмiщення облiгацiй не проводилось. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та НСБО. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ не ведеться. Змiн у керiвному складi не було. Iнша iнформацiя, передбачена роздiлом "Iнформацiя про:" у емiтента вiдсутня. Аудиторський висновок вiдсутнiй - iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 047509

3.3. Дата державної реєстрації

30.12.1991

3.4. Місцезнаходження

49602, мiсто Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108

3.5. Статутний капітал (грн.)

3329129000.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

61148

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

63.21.1 Основна дiяльнiсть пiдприємств залiзничного транспорту,

85.11.3 Дiяльнiсть санiтарно-курортних закладiв,

вiдсутнiй вiдсутнiй

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

100.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

ДП "Приднiпровська залiзниця" знаходиться 100% у державнiй власностi. ДП "Приднiпровська залiзниця" - це державне пiдприємство, яке входить до сфери управлiння Мiнiстерства Iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). Керiвництво залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства Iнфраструктури України, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством.

3.11. Посадові особи емітента

Начальник залiзницi Момот Олександр Iванович

3.12. Засновники емітента

Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця", засноване на державнiй власностi.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Акцiї АБ "Експрес Банк" - 8 472 тис грн, внески до статутного фонду ВАТ "Укртранслiзинг" - 167 839 тис грн.

 

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 047509

3.3. Дата державної реєстрації

30.12.1991

3.4. Територія (область)

Дніпропетровська

3.5. Місцезнаходження

49602, мiсто Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108

3.6. Статутний капітал (грн.)

3329129000.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

100.000

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

61148

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

63.21.1 Основна дiяльнiсть пiдприємств залiзничного транспорту, 85.11.3 Дiяльнiсть санiтарно-курортних закладiв, вiдсутнiй вiдсутнiй

3.11. Органи управління емітента

ДП "Приднiпровська залiзниця" знаходиться 100% у державнiй власностi. ДП "Приднiпровська залiзниця" - це державне пiдприємство, яке входить до сфери управлiння Мiнiстерства Iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). Керiвництво залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства Iнфраструктури України, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством.

3.12. Засновники емітента

Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця", засноване на державнiй власностi.

 

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Начальник залiзницi

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Момот Олександр Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 743950 12.07.1997 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1956

4.5. Освіта

Повна вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

28

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "Український державний центр транспортного сервiсу "Лiски", Директор

4.8. Опис

За квалiфiкацiєю - iнженер шляхiв сполучення, загальний стаж роботи на залiзничному транспортi - 31 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

 


 

4.1. Посада

начальник фiнансово-економiчної служби

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколєнко Лариса Григорiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 282762 15.02.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1959

4.5. Освіта

Повна вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

18

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "Приднiпровська залiзниця - заступник начальника фiнансово-економiчної служби

4.8. Опис

За квалiфiкацiєю - iнженер - економiст шляхiв сполучення, загальний стаж роботи на залiзничному транспортi - 29 рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

 

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, мiсто Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

+38 044 585 42 40

5.8. Факс

+38 044 585 42 40

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Депозитарiю цiнних паперiв

5.10. Опис

ПрАТ "ВДЦП" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до умов Договору вiд 29.10.2009 № Е637/09; ПР/НФ-091217/НЮ.

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ПрВАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

6.2. Організаційно-правова форма

ПIДПРИЄМСТВА

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

6.4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ 498004

6.6. Дата видачі ліцензії

19.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

+38 044 585 42 40

6.8. Факс

+38 044 585 42 40

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Депозитарнi послуги

 

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.05.2012

114/2/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000.00

160000

Бездокументарна Іменні

160000000.00

18.000

вiдсотковий перiод 91 календарний день

0.00

27.05.2013

Опис

Згiдно Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств вiд 19.06.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку засвiдчує випуск облiгацiй серiї С, який здiйснюється Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця". Запланованi: дата початку розмiщення 28.05.2012, дата закiнчення розмiщення 28.04.2013, фактично облiгацiї розмiщенi 14.06.2012. Звiт про результати розмiщення зареєстрований в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19.06.2012. Вiдповiдно до виписки з Реєстру Договорiв: 14 червня 2012 р. - перший власник 160 000 шт. облiгацiй пiдприємств серiї С ДП "Приднiпровська залiзниця" - ВАТ АБ "Укргазбанк" Договiр вiд 14.06.2012 № 1502; АП-11/2012; ДД-435/12. Згiдно Виписки ПрАТ "ВДЦП" про стан рахунку у цiнних паперах вiд 20.06.2012 № 001005 власником облiгацiй ДП "ПРиднiпровська залiзниця" являється ПАТ "Державни ощадний банк України".

20.10.2011

158/2/11-Т

Державна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку

відсоткові

1000.00

300000

Бездокументарна Іменні

300000000.00

14.500

вiдсотковий перiод 91 календарний день

0.00

29.10.2014

Опис

Згiдно з Тимчасовим сiдоцтвом про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку засвiдчує випуск облiгацiй серiї В, який здiйснюється Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця". Перiод розмiщення з 01.11.2011 по 01.10.2012, на теперiшнiй час розмiщення не вiдбулося.

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Господарську дiяльнiсть емiтент здiйснює, як державне пiдприємство за основним видом дiяльностi - основна дiяльнiсть пiдприємств залiзничного транспорту. Основний вид дiяльностi - надання послуг з перевезень вантажiв та пасажирiв. За звiтний перiод надано послуг з перевезення вантажiв на 28 980,71 млн. т-км на загальну суму 3 165 345 тис грн та послуг з перевезення пасажирiв на 4 953,77 млн. пас-км на загальну суму 692 236 тис грн. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi першого пiврiччя 2012 року чистий прибуток склав 31 435 тис грн. Залишкова вартiсть основних засобiв склала 10 758 249 тис грн. Вартiсть власного капiталу склала 11 829 636 тис грн.

 

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

перевезення вантажiв

28980.71 млн. т-км

3165345.00

71.70

28980.71 млн. т-км

3165345.00

71.70

2

перевезення пасажирiв

4953.77 млн. пас-км

692236.00

15.70

4953.77 млн. пас-км

692236.00

15.70

3

реалiзацiя робiт та послуг пiдсобно-допомiжної дiяльностi

не визначено

555803.00

12.60

не визначено

555803.00

12.60

 

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Фонд оплати працi

32.40

2

Вiдрахування на соцiальнi заходи

12.40

3

Матерiальнi витрати

33.00

4

Амортизацiя

13.00

5

Iншi витрати

9.20

 


 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1526939.000

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

ДФ АБ "Експрес-Банк"

25.01.2012

50000.000

16.000

12.01.2013

ДФ АБ "Експрес-Банк"

21.06.2011

40000.000

18.500

20.06.2013

"Барклейз Пi-Ел-Сi"

09.08.2007

83834.000

9.500

10.02.2013

ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї"

01.08.2010

97000.000

16.500

26.07.2013

ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї"

12.03.2011

82211.000

14.000

27.01.2014

ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї"

23.03.2012

99906.300

10.650

26.01.2015

ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї"

22.03.2012

99906.300

10.650

26.01.2015

ПАТ АБ "Укргазбанк"

08.09.2010

40000.000

15.200

31.07.2012

ПАТ АБ "Укргазбанк"

28.10.2011

50000.000

15.000

04.08.2014

ПАТ АБ "Укргазбанк"

28.10.2011

50000.000

15.000

04.08.2014

ПАТ АБ "Укргазбанк"

29.03.2012

50000.000

17.400

28.03.2013

ПАТ "ВТБ Банк"

07.12.2010

50000.000

16.750

06.12.2013

ПАТ "ВТБ Банк"

07.12.2010

100000.000

16.750

06.12.2013

ПАТ "ВТБ Банк"

08.12.2010

100000.000

16.750

06.12.2013

ПАТ "ВТБ Банк"

24.06.2011

100000.000

16.580

27.01.2014

ПАТ "ВТБ Банк"

30.06.2011

100000.000

16.580

27.01.2014

ПАТ "ВТБ Банк"

27.06.2012

64081.000

20.500

21.06.2013

ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку"

26.06.2012

20000.000

19.000

19.06.2013

ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку"

29.03.2012

50000.000

17.990

27.03.2013

ПАТ "Промiнвестбанк"

30.03.2012

100000.000

20.500

27.03.2013

ПАТ "Промiнвестбанк"

06.04.2012

100000.000

20.500

27.03.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

160000.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

160000.000

X

X

вiдсотковi, iменнi, бездокументарна форма

14.06.2012

160000.000

18.000

27.05.2013

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

118425.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

10633.000

X

X

Усього зобов'язань

X

2990189.000

X

X

Опис:

Усього зобов`язань (рядки 480+620+630) - 2990189 тис грн.

 


 

Квартальна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012.07.25

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"

за ЄДРПОУ

01073828

Територія

Україна

за КОАТУУ

1210137500

Організаційно-правова форма господарювання

Загальнодержавна

за КОПФГ

140

Орган державного управління

Міністерство інфраструктури України

за КОДУ

07214

Вид економічної діяльності

Основна діяльність підприємств залізничного транспорту

за КВЕД

63.21.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

49602 мiсто Днiпропетровськ проспект Карла Маркса, будинок 108

Середня кількість працівників

59072

 

Баланс на 30.06.2012

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

30370

26397

- первісна вартість

011

95967

97593

- накопичена амортизація

012

65597

71196

Незавершені капітальні інвестиції

020

55950

116238

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

12639446

10758249

- первісна вартість

031

357595015

313291164

- знос

032

344955569

302532915

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

176311

176311

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

8857

8981

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

118367

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

13029301

11086176

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

312294

370218

Поточні біологічні активи

110

424

53

Незавершене виробництво

120

1859

12927

Готова продукція

130

42393

45590

Товари

140

125675

125193

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

9049

23583

- первісна вартість

161

9128

24221

- резерв сумнівних боргів

162

(79)

(638)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

458

8507

- за виданими авансами

180

16507

25289

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

2940305

3077344

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8955

9843

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

88466

74727

- у т.ч. в касі

231

26

55

- в іноземній валюті

240

52

52

Інші оборотні активи

250

63369

48269

Усього за розділом II

260

3609806

3821595

III. Витрати майбутніх періодів

270

2842

10355

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

16641949

14918126

 


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3334371

3329129

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

7871337

5956512

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2262050

2543995

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

13467758

11829636

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

118926

97882

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

483

419

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

119409

98301

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

688794

888607

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

71938

Інші довгострокові зобов’язання

470

493344

493344

Усього за розділом III

480

1182138

1453889

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

457887

634081

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

499240

275774

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

207448

54648

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

285566

267710

- з бюджетом

550

264840

118425

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

45436

50927

- з оплати праці

580

102458

111527

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

7105

10633

Усього за розділом IV

620

1869980

1523725

V. Доходи майбутніх періодів

630

2664

12575

Баланс

640

16641949

14918126

 

Примітки

Вiдсутнi

 

Керівник

 

_______________                     О.Ф. Мазнєв

 

Головний бухгалтер

 

     _______________                     Л.Г. Нiколєнко

 


 

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2012 року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5121338

5038944

Податок на додану вартість

015

702278

838940

Акцизний збір

020

0

0

 

025

21

36

Інші вирахування з доходу

030

5649

5240

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4413390

4194728

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3623547

3462712

Валовий прибуток:

- прибуток

050

789843

732016

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

95596

77322

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

165

Адміністративні витрати

070

136487

130033

Витрати на збут

080

21

0

Інші операційні витрати

090

276372

230836

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

472559

448469

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

546

0

Інші доходи

130

36895

54008

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

164055

180421

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

11386

31856

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

334559

290200

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

303124

252647

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

31435

37553

- збиток

195

0

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

31435

37553

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

1290836

1078043

Витрати на оплату праці

240

1269181

1120961

Відрахування на соціальні заходи

250

483509

429161

Амортизація

260

504668

591673

Інші операційни витрати

270

364918

545167

Разом

280

3913112

3765005

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.000

0.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.000

0.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Вiдсутнi

 

Керівник

 

______________                      О.Ф. Мазнєв

 

Головний бухгалтер

 

    ______________                      Л.Г. Нiколєнко

 

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Державним підприємством "Придніпровська залізниця" за звітний період фінансова звiтнiсть за міжнародними стандартами не складалась.