Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор (з фiнансових та економiчних питань) залiзницi

 

 

 

Мазнєв Олександр Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

03.06.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"

2. Організаційно-правова форма

Державне підприємство

3. Місцезнаходження

49602, м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 108

4. Код за ЄДРПОУ

01073828

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 793-10-16 (056) 793-08-66

6. Електронна поштова адреса

L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.06.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

103 ДП"Iнформацiйно-видавничий центр"Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

04.06.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

dp.uz.gov.ua

в мережі Інтернет

03.06.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п

Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

делістинг

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 03.06.2015

Облігація підприємства відсоткова

160000000

160000

0.05

30.10.2012

253/2/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фодового ринку

Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна

Зміст інформації:

Згiдно з листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 02.06.2015 №0352-9 прийнято рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №150602/00001 вiд 02.06.2015 щодо переведення цiнних паперiв Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" серiї D з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстiнгових паперiв бiржового Списку.Пiдставою є невиконання п. 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
Цiннi папери серiї D: облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 160000 (сто шiстдесят тисяч) штук.
- Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя делiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї D складає 100%.