Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Заступник голови комiсiї з реорганiзацiї       Долгополова Тетяна Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.01.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Місцезнаходження
49602, м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса,108
4. Код за ЄДРПОУ
01073828
5. Міжміський код та телефон, факс
+38(056)793-10-16 +38(056)793-08-66
6. Електронна поштова адреса
L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.01.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №20(2274) Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 01.02.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці dp.uz.gov.ua в мережі Інтернет 29.01.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.01.2016 звільнено В.о. начальника залiзницi Федорко Iван Петрович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Розпорядження КМУ вiд 20.01.2016 №33-р звiльнено Федорка Iвана Петровича вiд виконання обов'язкiв начальника державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" у зв'язку з переходом на iншу роботу. Федорко I.П. перебував на посадi з 28.07.2015. Часткою у статутному капiталi не володiє. Судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
На посаду начальника державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" нiкого не призначено. Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства iнфраструктури України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України створено комiсiю з реорганiзацiї державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" пiд головуванням Федорка Iвана Петровича.