Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегуювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписуть документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01073828
Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): Придніпровська залізниця
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49602
Область: Дніпропетровська
Район: Кіровський район міста Дніпропетровська
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: проспект Карла Маркса
Будинок: 108
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0567930000
Номер факсу емітента: 0567930010
Веб-сайт емітента: www.dp.uz.gov.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2012

 

Вступ

      Квартальна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФБ від 22.06.2010 № 981. Придбання цінних паперів емітент пов`язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента: Державне підприємство "Придніпровська залізниця"
      Скорочене найменування емітента: Придніпровська залізниця
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828.
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації - 30.12.1991
      Місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
      Місцезнаходження емітента: 49602, Дніпропетровська обл.,
      місто Дніпропетровськ,
      проспект Карла Маркса,
      будинок 108
      Тел.:056 793 00 00, факс: 056 793 00 10
      Адреса електронної пошти: i.rockaya@dp.uz.gov.ua,
      Веб-сторінка: www.dp.uz.gov.ua (www.dp.uz.gov.ua/ukr/cin_pap_pr_z).
     
      1.3. 15.11.1873 було засновано Катерининську залізницю, яку 04.01.1936 було перейменовано в Сталінську залізницю, а 15.11.1961 – у Придніпровську залізницю.
      30.12.1991 виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів зареєстровано Державне підприємство «Придніпровська залізниця», на невизначений строк.

      1.4. В звітному періоді фактів купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов`язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду не було.
     
      1.5. Протягом звітного періоду структурних змін в органах ДП "Придніпровська залізниця", організаційній структурі, основних структурних підрозділах та їх функіональному призначенні не було.

      1.6. ДП "Придніпровська залізниця" не має дочірніх підприємств.
      Протягом 9 місяців 2012 року дочірніх підприємств або набуття підпримством статусу залежного від залізниці не створювалося та не відбувалося.

      1.7. Статутними документами розмір статутного капіталу не визначено. На кінець звітного періоду розмір сплаченого статутного капіталу становить 3 329 129,0 тис. грн.
     
      1.8. Протягом звітного періоду Придніпровська залізниця не стала учасником та не припиняла участі в об`єднаннях підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об`єднання підприємств) чи групи суб`єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові кмпанії тощо).
     

      1.9. Державне підприємство "Придніпровська залізниця" не є акціонерним товариством.

      З цієї причини інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду, не надається.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків Придніпровської залізниці.
     
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента відсутні.
     
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень. Тарифи на перевезення пасажирів у дальньому та приміському сполученнях, затверджуються або узгоджуються державними та місцевими органами влади, не покривають собівартості перевезень. Витрати від пасажирських перевезень покриваються доходами тільки на 75,9 %. Постійно проводиться робота з органами влади по відшкодуванню збитків за перевезення пільгових категорій пасажирів, укладанню договорів на повну компенсацію збитків залізниці від перевезень пільгових категорій пасажирів за рахунок місцевих бюджетів;
      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, палива, електроенергії. За оперативними даними собівартість реалізованої продукції за 9 міс 2012 менше запланованої на 192 785 тис.грн або 3,4%;
      - ризик збільшення збитковості пасажирських перевезень. Значні збитки залізниця несе від перевезення пільгових категорій громадян. Підприємством постійно проводиться робота з держадміністраціями, відповідними міністерствами по повному відшкодуванню збитків від пільгових перевезень;
     
      2.1.3. До політичних та макроекономічних ризиків емітента:
      - ризик збільшення податкового навантаження;
      - ризик політичної нестабільності;
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
      - ризик зростання інфляції .
     
      2.2. Система оцінки та управління ризиками емітента включає виявлення ризиків та вжиття заходів з мінімалізації їх негативного впливу на фінансові показники залізниці.
      Придніпровська залізниця приділяє значну увагу зонам ризику та вживає заходи щодо їх мінімізації. .
     
      2.3 Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основні види діяльності емітента.
      60.10.1 Пасажирський залізничний транспорт;
      60.10.2 Вантажний залізничний транспорт;
      63.21.1 Функціонування залізничного транспорту.
     
      3.2. Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги):
      Обсяги виробництва:
      - Тарифні т-км – у натуральній формі 35 231,1 млн.т-км, у грошовій 4 446 002 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 67,9%;
      - Пасажиро-км – у натуральній формі 8317 млн.пас-км, у грошовій 1 203 411 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 18,4%;
      - Підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 900 390 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 13,7%;
     
      Обсяги реалізації продукції:
      - Тарифні т-км – у натуральній формі 35 231,1 млн.т-км, у грошовій 4 446 002 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 67,9%;
      - Пасажиро-км – у натуральній формі 8317 млн.пас-км, у грошовій 1 203 411 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 18,4%;
      - Підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 900 390 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 13,7%;
     
      3.3. Зміни в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбулися.

      3.4. За період з початку 2012 року по ДП "Придніпровська залізниця":
      - змін в джерелах надходження сировини не було, основні постачальники емітента не змінилися;
      - змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не було;
      - зовнішньоекономічні договори на постачання матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітентом не укладалися.
     
      3.5. Основні клієнти ДП "Придніпровська залізниця" за звітний період: ДП "Український транспортно-логістичний центр", ТОВ ''Лемтранс'', АТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ВАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ", ПАТ "Кримський содовий завод", ДП "Трансгарант-Україна", ДП "Укрспецвагон", ТОВ "Перша Вантажна Компанія в Україні", ТОВ "Метінвест-Шіппінг", ТОВ "ЕКС ІМ ТРАНС", ТОВ "МТК", ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС", ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА", ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ", ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ". Інформація щодо договорів з клієнтами не розголошується. Кількість основних клієнтів у звітному періоді не змінювалась.
     
      3.6.Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

      3.7. За звітний період дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності ДП "Придніпровська залізниця" не отримувались, не анульовувались та не продовжувались.
     
      3.8. Об`єкти, щодо яких залізниця набула протягом звітного періоду права інтелектуальної власності та об`єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність - відсутні.

      3.9. До плану науково-дослідних робіт залізниці на 2012 рік увійшли 10 робіт загальною вартістю 2020,0 тис грн, з них виконання 6 робіт передбачено тільки у поточному році, а 4 роботи перехідні на 2013 рік. Для фінансування робіт у 2012 році заплановано 1732,0 тис грн.
      Станом на 22.10.2012 укладено 10 договорів з поетапним виконанням наукових розробок вартістю 2020,0тис грн, з них на 2012 рік 1732, 0 тис грн, виконано робіт на 645,92 тис грн, сплачено 99,716 тис грн.
     
      3.10. За 9 місяців 2012 року при плані капітальних інвестицій на суму 843 967 тис.грн фактично освоєно
      610 392 тис.грн, у т.ч.:
      Капітальне будівництво – 48 804 тис.грн;
      Придбання основних засобів – 175 248 тис.грн;
      Придбання інших необоротних матеріальних активів – 29 380 тис.грн;
      Придбання нематеріальних активів – 3 937 тис.грн;
      Модернізація, модифікація основних засобів – 353 023 тис.грн.
     
      3.11. Придніпровська залізниця не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на початок поточного року та на кінець звітного періоду. Надається інформація про результати переоцінки основних засобів, загальна сума переоцінки основних засобів за звітний період наростаючм підсумком з початку звітного року.
      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012 р. – 357 595 297 тис.грн, станом на 30.09.2012 – 312 993 353 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2012 – 12 642 419 тис.грн, станом на 30.09.2012 – 10 700 164 тис.грн. Переоцінка основних засобів за 9 місяців 2012 року становить 8 957 тис.грн. Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлені відповідно до облікової політики залізниці.
     
      4.2. Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року у структурі основних засобів виробничого призначення, зокрема рівень зносу, рівень забезпечення потреб поточної діяльності емітента, придбання та модернізації обладнання та інших активів.
      За 9 місяців 2012 року надійшло виробничих основних засобів на суму 182 781 тис.грн, у т.ч. рухомий склад 130 421 тис.грн, вибуло на суму 43 398 326 тис.грн, у т.ч. рухомий склад 43 377 782 тис.грн. Сума зносу виробничих основних засобів на 30.09.2012 - 302 293 189 тис.грн.
      Рівень зносу становить 96,6%, у т.ч. рухомого складу 97,7%.
     
      4.3. Інформацію про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 9 місяців 2012 року.
      За 9 місяців 2012 року витрати на ремонт основних засобів становлять 588 995 тис.грн, що менше аналогічного періоду минулого року на 244 288 тис.грн, або 29,3%, у т.ч.:
      - по поточному ремонту – витрати склали 205 654 тис.грн, що на рівні аналогічного періоду минулого року;
      - по капітальному ремонту – витрати склали 352 721 тис.грн, що менше аналогічного періоду минулого року на 80 822 тис.грн (-18,6%). Зменшено виконання фізичних обсягів ремонтів по кап.ремонтах пасажирських вагонів, електросекцій та електровозів.
     
      4.4. За звітний період основні засоби в заставу не передавались.
     
      4.5. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 01.10.2012 становить 17 326 122 тис.грн. Основних засобів , що тимчасово не використовуються, вилучених з експлуатації для продажу немає. Основних засобів, одержаних за рахунок цільового фінансуваня не має.
     
      4.6. Інформацію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
      У звітному періоді розмір додаткового капіталу змінився внаслідок дооцінки необоротних активів на 9 012 тис.грн,безкоштовно одержаних необоротних активів на суму 4 891 тис.грн, створення фонду розвитку виробництва за рахунок чистого прибутку на суму 8 802 тис.грн, зменшення ддаткового капіталу виникло за рахунок вибуття безоплатно одержаних необоротних активів на 10 353 тис.грн, уцінки необоротних активів на 55 тис.грн, дооцінки на суму 1 704 663 тис.грн, списання дооцінки у сумі пропорційній нарахуванню амортизації - на суму 392 351 тис.грн, відстрочених податкових зобов'язань у складі власного капіталу 46 340 тис.грн, податку на прибуток за рахунок власного капіталу 1 432 тис.грн.
     
      4.7. Інформацію про зміни в незавершеному будівництві емітента.
      На 30.09.2012 вартість незавершених капітальних інвестицій складає 610 392 тис.грн, у т.ч.: капітальне будівництво – 48 804 тис.грн, придбання основних засобів – 175 248 тис.грн,, придбання інших необоротних матеріальних активів – 29 380 тис.грн, придбання нематеріальних активів – 3 937 тис.грн, модернізація, модифікація основних засобів – 353 023 тис.грн.

      4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.
     
      4.9. Емітент не має додаткової інформації.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Середньосписочна чисельність працівників на кінець звітного періоду становить 58 935 чол., із них: працюють за сумісництвом - 207 чол.; на умовах неповного робочого часу - 898 чол. Фонд оплати праці за 9 місяців 2012 року становить 1977056,2 тис. грн.
     
      5.2. Відповідно до статуту Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - це створене відповідно до законів України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільного та Господарських кодексів України державне унітарне підприємство і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності. Майно залізниці є держаною власністю і закріплюється за нею на праві господарської власності. Будь-які правочини чи зобов`язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників у статутному (складеному, пайовому) капіталі - відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції оргаенів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень залізниці не було.
     

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Момот Олександр Іванович - Начальник залізниці (2 роки) 1956 Повна вища - - - - - - -
Ніколєнко Лариса Григорівна - Начальник фінансово-економічної служби (5 років) 1959 Повна вища - - - - - - -

      Оскільки Придніпровська залізниця не являється акціонерним товариством графи 6-11 таблиці "Основні дані про посадових осіб емітента" не заповнюються.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      6.3. Дочірні/залежні підприємства у емітента відсутні.

      6.4. Посадова особа емітента не була засновником, учасником або посадовою особою суб'єкту підприємницкої діяльності, до якого застосовувалися процедури банкрутства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері гоподарської, службової діяльності не має.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Придніпровська залізниця знаходиться 100 % у державній власності. ДП "Придніпровська залізниця" - це державне підприємство, яке входить до сфери управління Міністерства Інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
      Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567

      7.2. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про власників істотної участі емітента станом на на останнє число звітного періоду не надається.

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку протягом звітного періоду не укладалися.
     
      8.2. Операції з афілійованими особами не проводилися.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає ДП «Придніпровська залізниця», його відокремлені підрозділи, посадові особи та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента у звітному періоді відсутні.
      Провадження у справі про банкрутство щодо Придніпровської залізниці у звітному періоді не порушувалось.
     
      9.2. ДП «Придніпровська залізниця» протягом звітного періоду були виплачені наступні види штрафних санкцій: штрафи за порушення умов перевезень, штрафи за порушення господарських договорів, штрафи по платежах в бюджет, штрафи та пені до інших державних цільових фондів.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 10.1.1.-10.1.4.) не надається.
      10.1.1. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.1.2. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.1.3. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.1.4. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.2.1. Протягом звітного періоду в обігу знаходились облігації серії С відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування. Випуск серії С зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.05.2012 року, реєстраційний №114/2/12. Загальна номінальна вартість 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) грн, кількість 160 000 (сто шістдесят тисяч) шт. Розмір відсоткового доходу складає 18 % річних та додатковий дохід HEDGE. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (ев'яносто один) календарний день.
      Порядок погашення облігацій
      Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АБ «Експрес-Банк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на закритий операційний день, що передує даті погашення блігацій, за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд 25. Телефон: (044) 248-85-85. Факс: (044) 248-85-44.
      Дата погашення облігацій: 27 травня 2013 року.
      При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період та додатковий дохід HEDGE.
      На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 26 травня 2013 року Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.
      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
      Якщо емітент викупив 100% облігацій до початку погашення, то він має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій, Рішення про анулювання облігацій приймається Радою Укрзалізниці.
      У звітному періоді скасування реєстрації випуску облігацій серії С не було.
      Зобов’язання емітента за цінними паперами кожного власного випуску були виконані в повному обсязі.

      10.2.2 Облігації серії С забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Поручителями є:
      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6
      2) ДП "Донецька залізниця" код ЄДРПОУ 01074957 , 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 68
      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
      4) ДТГО "Львівська залізниця" код ЄДРПОУ 01059900 , 79007, Україна, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1

      10.2.3 Емісійні цінні папери Придніпровської залізниці, які станом на кінець звітного періоду перебували у процесі розміщення – облігації серії В.
      Облігації серії В відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування. Розміщення серії В здійснювалось відповідно до тимчасового свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2011 року, реєстраційний №158/2/11-Т. Загальна номінальн вартість 300 000 000,0 (триста мільйонів) грн, кількість 300 000 (триста тисяч) шт. Розмір відсоткового доходу складав 14,5 % річних. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. Мета випуску облігацій серії В – оновлення та модернізація основних фондів та погашення заборгованості за зовнішніми запозиченнями, що зазначені в п. 2.11 проспекту емісії. Дата початку розміщення облігацій серії В – 1 листопада 2011 року. Дата закінчення розміщення облігацій серії В – 1 жовтн 2012 року. На протязі строку розміщення облігації серії В розміщено не було. Рішення про скасування випуску облігацій серії В прийнято начальником залізниці 04.10.2012 за №680/Н.

      10.2.4 На протязі 9 місяців 2012 року було прийнято рішення:
      - Радою ДАЗТУ "Укрзалізниця" прийнято рішення (Протокол №1 від 16.03.2012) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених порукою облігацій Державного підприємства «Придніпровська залізниця» загальною кількістю 160 000 ( сто шістдесят тисяч) шт. у безокументарній формі існування Серії С. Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (Одна тисяча) грн.
      Загальна номінальна вартість випуску облігацій становить 160 000 000,0 (сто шістдесят мільйонів) грн.
      Дата початку розміщення облігацій серії С – 28 травня 2012 року.
      Дата закінчення розміщення облігацій серії С – 28 квітня 2013 року.
      Облігації серії С розміщено 14 червня 2012 року.
      Мета випуску облігацій серії С - погашення заборгованості за запозиченнями, що зазначені в п. 2.11 проспекту емісії.
     
      - Начальником Державного підприємства «Придніпровська залізниця» прийнято рішення (наказ від 27.07.2012 №466/Н) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених порукою облігацій Державного підприємства «Придніпровська залізниця» загальною кількістю 160 000 ( сто шістдесят тисяч) шт. у бездокументарній формі існування серії D. Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (одна тисяча) грн.
      Загальна номінальна вартість випуску облігацій становить 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) грн.
      Дата початку розміщення облігацій серії D – 12 листопада 2012 року.
      Дата закінчення розміщення облігацій серії D – 11 листопада 2013 року.
      Розміщення не розпочато.
      Мета випуску облігацій серії D – капітальні вкладення, в тому числі на оновлення і модернізація основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів теритрією України.

      10.3. Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 24 липня 2012 року прийнято рішення №2407/2012/4 про переведення відсоткових іменних забезпечених облігацій Державного підприємства "Придніпровська залізниця" серії С до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності з 24 липня 2012 року. Повідомлення щодо переведення цінних паперів до біржового списку отримано залізницею 07.08.2012. Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру випуску облігацій серії С, складає 100%. Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія - відсоткові іменні забезпечені облігації у бездокументарній формі.
      Повне найменування організатора торгівлі-Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", договір з яким укладено 24.07.2012.

      10.4. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про ринкову капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі не надається.
     

      10.5 Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери Придніпровської залізниці у депозитарній системі України - Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" ліцензія АВ№498004 від 19.11.2009.
      Зміни протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.
     

      10.6 Цінні папери Придніпровської залізниці, які перебувають в обігу за межами України - відсутні.
     

      10.7. Інші цінні папери у Придніпровської залізниці відсутні.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      Фінансова звітність, відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складається.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певнх подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. До кінця 2012 року заплановано збільшення доходів від реалізації продукцїі до рівня 2011 року на 2,5% або 225 399 тис. грн.
      Тенденція зростання обсягів доходів збережеться і у 2013 році.
     
     
      12.2. За 9 місяців 2012 року Придніпровська залізниця виконала вантажообіг у розмірі 35231,1 млн.т-км (менше плану на 2053,9 млн.т-км або 5,5% та менше рівня 9 місяців 2011 на 2 707,16 млн-т-км або 7,1%) та пасажирообіг у розмірі 8317 млн.пас-км (більше плану та звіту 9 місяців 2011 відповідно на 91 млн.па-км або 1,1% та на 92,4 млн-пас-км або1,1%).
      Відправлено 87 153,8 тис.тонн вантажів (менше плану на 151,2 тис.тонн або 0,2% та більше звіту 9 місяців 2011 на 1 065,2 тис.тонн або 1,2%).
      Відправлено 58 922 тис.пасажирів (більше плану на 464 тис. пасажирів або 0,8% та менше звіту 9 місяців 2011 на 93,9 тис. пасажирів або 0,2%), перевезено 67 839,5 тис.пасажирів (більше плану на 531,5 тис. осіб або 0,8% та менше звіту 9 місяців 2011 на 230,5 тис. пасажирів або 0,4%) .
     
     
      12.3. За підсумками фінансово-економічної діяльності за 9 місяців 2012 року залізниця отримала прибутковий результат від перевезень у сумі 639,2 млн.грн з рентабельністю 12,8%.
      Фінансовий результат до оподаткування прибутковий у сумі 372,6 млн.грн.
      Чистий прибуток по залізниці отримано у сумі 31,5 млн.грн.
      Доходи від звичайної діяльності отримані у сумі 6 749,4 млн.грн, що менше плану та 9 місяців 2011 року відповідно на 312,8 млн.грн (-4,4%) та 52,7 млн.грн (-0,8%).
      Витрати від звичайної діяльності становлять 6 717,9 млн.грн, що менше плану та 9 місяців минулого року відповідно на 304,6 млн.грн (-4,3%) та 12,2 млн.грн (-0,2%).
      Забезпечено виконання встановлених завдань зі сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету та цільових фондів. За 9 місяців 2012 року сплачено податків і зборів на суму 2 027,8 млн.грн, що становить 100,4% до плану.
     
      12.4. На господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році можуть вплинути наступні фактори: політична та економічна нестабільність, зміна податкової політики, нестабільність економічної бази, зростання цін на енергоносії, матеріали та послуги.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Заступник начальника Придніпровської залізниці
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Мазнєв Олександр Федорович
Посада головного бухгалтера емітента Начальник фінансово-економічної служби
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Ніколєнко Лариса Григорівна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828
1.1.2. Повне найменування ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) Придніпровська залізниця
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Державне підприємство
1.1.5. Поштовий індекс 49602
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район Кіровський район міста Дніпропетровська
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця проспект Карла Маркса
1.1.10. Будинок 108
1.1.11. Корпус -
1.1.12. Офіс / квартира -

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва А01 047509
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 30.12.1991
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3329129000.0
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3329129000.0

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012 дол
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012 руб
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012001 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012003 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929 дол
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929 євро
Філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496 грн
Філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496 дол
Філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ 305482 26028303015877 грн
Філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ 305482 26009300003276 грн
ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпропетровськ 305299 26007116920003 грн
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 2600830130306 грн
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 2600830130306 дол
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 2600830130306 руб
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 2600630330306 грн
УДК у Дніпропетровській обл. м. Дніпропетровськ 805012 37128911600228 грн
ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ 300346 26001101725001 грн
ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ 300346 26001101725001 дол
ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ 300023 26006000082416 грн
ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ 300023 26009010313785 євро
ПАТ "ВТБ Банк" м. Дніпропетровськ 321767 26004010040091 грн
АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ 320627 26001013000268 грн
АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ 320627 26001013000268 дол
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683 грн
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683 дол
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683 євро
Філія ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" м. Дніпропетровськ 334851 26000962504360 грн
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Дніпропетровськ 305653 26003005697100 грн
ПАТ "МАРФІН БАНК" м. Іллічівськ 328168 26000808731 грн
ПАТ "ВБР" 380719 26004900001368 грн
ПАТ "ВБР" 380719 26004900001368 дол
ПАТ "ВБР" 380719 26004900001368 євро
ПАТ "ВБР" 380719 26004900001368 руб

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Пасажирський залізничний транспорт 60.10.1
Вантажний залізничний транспорт 60.10.2
Функціонування залізничного транспорту 63.21.1

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Інші організаційно-правові форми 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропиніна, 7-Г, тел/факс 044 585 42 40 Облік цінних паперів в депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ498004
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, офіс 1014, тел. 044 362 90 84, факс 044 521 20 15 Рейтингова оцінка емітента та його цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2010 3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спарта Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 35746303 01032, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 5-А, офіс 51, тел. 044 590 51 25, факс 044 220 00 13 Організація емісії та первинне розміщення цінних паперів емітента Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2009 АВ 483561
Товариство з обмеженою відповідальністю-аудиторська фірма "Експерт-Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 20795651 79026, м. Львів, вул. Ак. Лазаренка, 2, тел. 032 238 86 90, факс 032 238 99 11 Аудиторська та консультаційна діяльність Аудиторська палата України 26.01.2001 0021
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Фондова біржа 21672206 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, тел/факс 044 277 50 00, 277 50 01 Торгівля цінними паперами емітента Державна комісія з цінних паперів тафондового ринку 10.06.2011 АВ 581354
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк" Інші організаційно-правові форми 20053145 03049, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 25, тел/факс 044 309 68 67 Виконання функцій платіжного агента Державна комісія з цінних паперів тафондового ринку 12.01.2010 АВ 507199
Державне підприємство "ІВЦ "ВІДОМОСТІ ДКЦПФР" Державне підприємство 34602064 03150, м. Київ, вул. Горького, 51, тел/факс 044 586 43 94 видавання журналів та переодичних публікацій Міністерство юстиції України 11.12.2006 КВ 12082-953 ПР
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Фондова біржа 33718227 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, тел. 056 373 95 94, факс. 056 373 97 84 Торгівля цінними паперами емітента Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2011 АВ 483591
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 61050, м. Харків, пр. Московський, 60, тел./факс 044 537 49 25 Діяльність з цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.01.2010 АВ 507197

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
10.05.2012 114/2/12 НКЦПФР 1000.0 160000 бездокументарна іменні 160000000.0 18 відсотковий період 91 календарний день 27.05.2013
20.10.2011 158/2/11-Т ДКЦПФР 1000.0 300000 бездокументарна іменні 300000000.0 14.5 відсотковий період 91 календарний день 27.10.2014

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
20.10.2011 158/2/11-Т ДП "Південна залізниця" 01072609 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
20.10.2011 158/2/11-Т ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68
20.10.2011 158/2/11-Т ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантейлемонівська, 19
20.10.2011 158/2/11-Т ДТГО "Львівська залізниця" 01059900 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1
20.10.2011 158/2/11-Т ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6
10.05.2012 114/2/12 ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантейлемонівська, 19
10.05.2012 114/2/12 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6
10.05.2012 114/2/12 ДТГО "Львівська залізниця" 01059900 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1
10.05.2012 114/2/12 ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68

      1. Щодо випуску облігацій, які зареєстрованого ДКЦПФР 20.10.2011р. за №№158/2/11-Т:
      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-11152/НЮі від 29.06.2011р. та додаткових угод №1 від 16.09.2011 та № 2 від 03.07.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення обігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії B, який становить 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.
     
      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:
      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберіачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій.
      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.
      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).
      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.
     
      2. Щодо випуску облігацій, які зареєстровані НКЦПФР 10.05.2012р. за №№114/2/12:
      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-129/НЮі від 29.03.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігцій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії С, який становить 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів) гривень.
     
      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:
      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберіачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій - стосовно виплати номінальної вартості облігацій при погашенні облігацій.
      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.
      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).
      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 12496671 10550135 - - 12496671 10550135
будівлі та споруди 4917452 4963093 - - 4917452 4963093
машини та обладнання 951912 882002 - - 951912 882002
транспортні засоби 6175128 4270382 - - 6175128 4270382
інші 452179 434658 - - 452179 434658
2. Невиробничого призначення 145731 150025 - - 145731 150025
будівлі та споруди 124901 130051 - - 124901 130051
машини та обладнання 5436 5711 - - 5436 5711
транспортні засоби 2686 2274 - - 2686 2274
Інші 12708 11989 - - 12708 11989
Усього 12642402 10700160 - - 12642402 10700160

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 11811527000.0 11829636000.0
Статутний капітал 3329129000.0 3329129000.0
Скоригований статутний капітал
Опис* Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звтний період та період, що йому передував. Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звтний період та період, що йому передував.
Висновок** Відповідає вимогам чинного законодавства Відповідає вимогам чинного законодавства

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
24.07.2012 08.08.2012 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.09.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 30351 27335
     первісна вартість 011 96203 101544
     накопичена амортизація 012 (65852) (74209)
Незавершені капітальні інвестиції 020 55959 122987
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 12642419 10700164
     первісна вартість 031 357595297 312993353
     знос 032 (344952878) (302293189)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045 176311 176311
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 8857 9583
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060 105138
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 13019035 11036380
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 313066 411862
Поточні біологічні активи 110 424 57
Незавершене виробництво 120 372 7093
Готова продукція 130 42393 48343
Товари 140 125666 174359
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 8396 25219
     первісна вартість 161 8475 25270
     резерв сумнівних боргів 162 (79) (51)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 518 2803
     за виданими авансами 180 16507 24148
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 2940305 3126082
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8966 11188
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 88466 55919
     - у т.ч. в касі 231 26 56
     в іноземній валюті 240 52 43
Інші оборотні активи 250 63358 65523
Усього за розділом II 260 3608489 3952639
III. Витрати майбутніх періодів 270 2842 6194
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 16630366 14995213
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3334371 3329129
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 7859454 5826443
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2261008 2655955
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 13454833 11811527
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 118912 90316
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420 483 11413
Усього за розділом II 430 119395 101729
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 688794 888619
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460 93776
Інші довгострокові зобов'язання 470 493344 493344
Усього за розділом III 480 1182138 1475739
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 457887 674081
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 499240 131636
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 207443 264900
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 285384 254537
     з бюджетом 550 266220 107990
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 45408 46288
     з оплати праці 580 102457 107641
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 7115 10682
Усього за розділом IV 620 1871154 1597755
V. Доходи майбутніх періодів 630 2846 8463
Баланс 640 16630366 14995213

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7636478 7716660
Податок на додану вартість 015 (1077327) (1197942)
Акцизний збір 020
      025 (30) (54)
Інші вирахування з доходу 030 (9318) (9184)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6549803 6509480
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (5511195) (5347327)
Валовий:
     прибуток 050 1038608 1162153
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 131563 161901
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 246
Адміністративні витрати 070 (201974) (191036)
Витрати на збут 080 (156) (63)
Інші операційні витрати 090 (388507) (396365)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 246
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 579534 736590
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 546
Інші доходи 1 130 67484 130711
Фінансові витрати 140 (257749) (266159)
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 (17226) (61654)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 372589 539488
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (341059) (467038)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 31530 72450
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 31530 72450
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 1932298 1650877
Витрати на оплату праці 240 1948354 1738194
Відрахування на соціальні заходи 250 744001 665046
Амортизація 260 731461 875038
Інші операційні витрати 270 548842 834119
Разом 280 5904956 5763274
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

      Квартальна інформація надається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1, (тис грн).