Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів

Зміна до Квартальної інформації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

01073828

Повне найменування емітента:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

Придніпровська залізниця

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Державне підприємство

Місцезнаходження емітента:

 

Поштовий індекс:

49602

Область:

Дніпропетровська

Район:

Кіровський район міста Дніпропетровська

Населений пункт:

місто Дніпропетровськ

Вулиця:

проспект Карла Маркса

Будинок:

108

Корпус:

-

Офіс / квартира:

-

Міжміський код та телефон емітента:

0567930000

Номер факсу емітента:

0567930010

Веб-сайт емітента:

www.dp.uz.gov.ua

Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік):

30.09.2012

 

 

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

      Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації ДП "Придніпровська залізниця":

      У зв`язку з виявленими технічними помилками та складанням уточненої фінансової звітності у терміни відповідно до вимог встановлених п. 8 Порядку подання фінансової звітності, що затверджений Постановою КМУ від 28.02.2000 № 419, вносяться зміни в наступні розділи розкритої Квартальної інформації:

     

      Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      Останнє речення п. 10.2.3 слід читати "Рішення про скасування випуску облігацій серії В прийнято начальником залізниці 15.10.2012 за № Н-21/1050".

      В п. 10.2.4 Дата закінчення розміщення облігацій серії D, слід читати - 11 листопада 2013 року.

     

      Фінансова звітність

      "Баланс на 30.09.2012"

      "АКТИВ"

      в рядку "Відстрочені податкові активи" в стовпці "На початок звітного періоду" слід читати - 116982;

      в рядку "Усього за розділом І" в стовпці "На початок звітного періоду" слід читати - 13030879.

      в рядку "ІІІ Витрати майбутніх періодів" в стовпці "На кінець звітного періоду" слід читати - 6227;

      в рядку "Баланс" в стовпці "На початок звітного періоду" слід читати - 16642210;

      в рядку "Баланс" в стовпці "На кінець звітного періоду" слід читати - 14995246.

      "ПАСИВ"

      в рядку "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" в стовпці "На початок звітного періоду" слід читати - 2272852;

      в рядку "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" в стовпці "На кінець звітного періоду" слід читати - 2667799;

      в рядку "Усього за розділом І" в стовпці "На початок звітного періоду" слід читати - 13466677;

      в рядку "Усього за розділом І" в стовпці "На кінець звітного періоду" слід читати - 11823371.

      в рядку "Поточні зобов`язання за розрахунками: з бюджетом" в стовпці "На кінець звітного періоду" слід читати - 96179;

      в рядку "Усього за розділом ІV" в стовпці "На кінець звітного періоду" слід читати - 1585944;

      в рядку "Баланс" в стовпці "На початок звітного періоду" слід читати - 16642210;

      в рядку "Баланс" в стовпці "На кінець звітного періоду" слід читати - 14995246.

 

Вступ

      Квартальна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФБ від 22.06.2010 № 981. Придбання цінних паперів емітента пов`язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента: Державне підприємство "Придніпровська залізниця"

      Скорочене найменування емітента: Придніпровська залізниця

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828.

     

      1.2. Дата проведення державної реєстрації - 30.12.1991

      Місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

      Місцезнаходження емітента: 49602, Дніпропетровська обл.,

      місто Дніпропетровськ,

      проспект Карла Маркса,

      будинок 108

      Тел.:056 793 00 00, факс: 056 793 00 10

      Адреса електронної пошти: i.rockaya@dp.uz.gov.ua,

      Веб-сторінка: www.dp.uz.gov.ua (www.dp.uz.gov.ua/ukr/cin_pap_pr_z).

     

      1.3. Державне підприємство "Придніпровська залізниця" створене у 1991 році на невизначений строк.

      1.4. В звітному пеіоді фактів купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов`язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду не було.

     

      1.5. Протягом звітного періоду структурних змін в органах ДП "Придніпровська залізниця", організаційній структурі, основних структурних підрозділах та їх функіональному призначенні не було.

      1.6. Протягом 9 місяців 2012 року нових дочірніх підприємств або набуття підпримством статусу залежного від залізниці не створювалося та не відбувалося.

      Підприємства, які по відношенню до залізниці є дочірніми не ліквідовувалися та не знаходяться у процесі ліквідації.

     

      1.7. Статутними документами розмір статутного капіталу не визначено. На кінець звітного періоду розмір сплаченого статутного капіталу становить 3 329 129,0 тис. грн.

     

      1.8. Протягом звітного періоду Придніпровська залізниця не стала учасником та не припиняла участі в об`єднаннях підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об`єднання підприємств) чи групи суб`єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

     

      1.9. Державне підприємство "Придніпровська залізниця" не є акціонерним товариством.

      З цієї причини інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду, не надається.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків Придніпровської залізниці.

     

      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента відсутні.

     

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень. Тарифи на перевезення пасажирів у дальньому та приміському сполученнях, затверджуються або узгоджуються державними та місцевими органами влади, не покривають собівартості перевезень. Витрати від пасажирських перевезень покриваються доходами тільки на 75,9 %. Постійно проводиться робота з органами влади по відшкодуванню збитків за перевезення пільгових категорій пасажирів, укладанню договорів на повну компенсацію збитків залізниці від перевезень пільгових категорій пасажирів за рахунок місцевих бюджетів;

      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, палива, електроенергії. За оперативними даними собівартість реалізованої продукції за 9 міс 2012 менше запланованої на 192 785 тис.грн або 3,4%;

      - ризик збільшення збитковості пасажирських перевезень. Значні збитки залізниця несе від перевезення пільгових категорій громадян. Підприємством постійно проводиться робота з держадміністраціями, відповідними міністерствами по повному відшкодуванню збитків від пільгових перевезень;

     

      2.1.3. До політичних та макроекономічних ризиків емітента:

      - ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;

      - ризик політичної нестабільності;

      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;

      - ризик зростання інфляції .

     

      2.2. Система оцінки та управління ризиками емітента включає виявлення ризиків та вжиття заходів з мінімалізації їх негативного впливу на фінансові показники залізниці.

      Придніпровська залізниця приділяє значну увагу зонам ризику та вживає заходи щодо їх мінімалізації. .

     

      2.3 Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основні види діяльності емітента.

      60.10.1 Пасажирський залізничний транспорт;

      60.10.2 Вантажний залізничний транспорт;

      63.21.1 Функціонування залізничного транспорту.

     

      3.2. Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги):

      Обсяги виробництва:

      - Тарифні т-км – у натуральній формі 35 231,1 млн.т-км, у грошовій 4 446 002 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 67,9%;

      - Пасажиро-км – у натуральній формі 8317 млн.пас-км, у грошовій 1 203 411 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 18,4%;

      - Підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 900 390 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 13,7%;

     

      Обсяги реалізації продукції:

      - Тарифні т-км – у натуральній формі 35 231,1 млн.т-км, у грошовій 4 446 002 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 67,9%;

      - Пасажиро-км – у натуральній формі 8317 млн.пас-км, у грошовій 1 203 411 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 18,4%;

      - Підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 900 390 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 13,7%;

     

      3.3. Зміни в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбулися.

      3.4. За період з початку 2012 року по ДП "Придніпровська залізниця":

      - змін в джерелах надходження сировини не було, основні постачальники емітента не змінилися;

      - змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не було;

      - зовнішньоекономічні договори на постачання матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітентом не укладалися.

     

      3.5. Основні клієнти ДП "Придніпровська залізниця" за звітний період: ДП "Український транспортно-логістичний центр", ТОВ ''Лемтранс'', АТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ВАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ", ПАТ "Кримський содовий завод", ДП "Трансгарант-Україна", ДП "Укрспецвагон", ТОВ "Перша Вантажна Компанія в Україні", ТОВ "Метінвест-Шіппінг", ТОВ "ЕКС ІМ ТРАНС", ТОВ "МТК", ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС", ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА", ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ", ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ". Інформація щодо договорів з клієнтами не розголошується. Кількість основних клієнтів у звітному періоді не змінювалась.

     

      3.6.Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

      3.7. За звітний період дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності ДП "Придніпровська залізниця" не отримувались, не анульовувались та не продовжувались.

     

      3.8. Об`єкти, щодо яких залізниця набула протягом звітного періоду права інтелектуальної власності та об`єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність - відсутні.

      3.9. До плану науково-дослідних робіт залізниці на 2012 рік увійшли 10 робіт загальною вартістю 2020,0 тис грн, з них виконання 6 робіт передбачено тільки у поточному році, а 4 роботи перехідні на 2013 рік. Для фінансування робіт у 2012 році заплановано 1732,0 тис грн.

      Станом на 22.10.2012 укладено 10 договорів з поетапним виконанням наукових розробок вартістю 2020,0тис грн, з них на 2012 рік 1732, 0 тис грн, виконано робіт на 645,92 тис грн, сплачено 99,716 тис грн.

     

      3.10. За 9 місяців 2012 року при плані капітальних інвестицій на суму 843 967 тис.грн фактично освоєно

      610 392 тис.грн, у т.ч.:

      Капітальне будівництво – 48 804 тис.грн;

      Придбання основних засобів – 175 248 тис.грн;

      Придбання інших необоротних матеріальних активів – 29 380 тис.грн;

      Придбання нематеріальних активів – 3 937 тис.грн;

      Модернізація, модифікація основних засобів – 353 023 тис.грн.

     

      3.11. Придніпровська залізниця не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на початок поточного року та на кінець звітного періоду. Надається інформація про результати переоцінки основних засобів, загальна сума переоцінки основних засобів за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.

      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012 р. – 357 595 297 тис.грн, станом на 30.09.2012 – 312 993 353 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2012 – 12 642 419 тис.грн, станом на 30.09.2012 – 10 700 164 тис.грн. Переоцінка основних засобів за 9 місяців 2012 року становить 8 957 тис.грн. Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлені відповідно до облікової політики залізниці.

     

      4.2. Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року у структурі основних засобів виробничого призначення, зокрема рівень зносу, рівень забезпечення потреб поточної діяльності емітента, придбання та модернізації обладнання та інших активів.

      За 9 місяців 2012 року надійшло виробничих основних засобів на суму 182 781 тис.грн, у т.ч. рухомий склад 130 421 тис.грн, вибуло на суму 43 398 326 тис.грн, у т.ч. рухомий склад 43 377 782 тис.грн. Сума зносу виробничих основних засобів на 30.09.2012 - 302 293 189 тис.грн.

      Рівень зносу становить 96,6%, у т.ч. рухомого складу 97,7%.

     

      4.3. Інформацію про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 9 місяців 2012 року.

      За 9 місяців 2012 року витрати на ремонт основних засобів становлять 588 995 тис.грн, що менше аналогічного періоду минулого року на 244 288 тис.грн, або 29,3%, у т.ч.:

      - по поточному ремонту – витрати склали 205 654 тис.грн, що на рівні аналогічного періоду минулого року;

      - по капітальному ремонту – витрати склали 352 721 тис.грн, що менше аналогічного періоду минулого року на 80 822 тис.грн (-18,6%). Зменшено виконання фізичних обсягів ремонтів по кап.ремонтах пасажирських вагонів, електросекцій та електровозів.

     

      4.4. За звітний період основні засоби в заставу не передавались.

     

      4.5. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 01.10.2012 становить 17 326 122 тис.грн. Основних засобів , що тимчасово не використовуються, вилучених з експлуатації для продажу немає. Основних засобів, одержаних за рахунок цільового фінансування не має.

     

      4.6. Інформацію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

      У звітному періоді розмір додаткового капіталу змінився внаслідок дооцінки необоротних активів на 9 012 тис.грн,безкоштовно одержаних необоротних активів на суму 4 891 тис.грн, створення фонду розвитку виробництва за рахунок чистого прибутку на суму 8 802 тис.грн, зменшення додаткового капіталу виникло за рахунок вибуття безоплатно одержаних необоротних активів на 10 353 тис.грн, уцінки необоротних активів на 55 тис.грн, дооцінки на суму 1 704 663 тис.грн, списання дооцінки у сумі пропорційній нарахуванню амортизації - на суму 392 351 тис.грн, відстрочених податкових зобов'язань у складі власного капіталу 46 340 тис.грн, податку на прибуток за рахунок власного капіталу 1 432 тис.грн.

     

      4.7. Інформацію про зміни в незавершеному будівництві емітента.

      На 30.09.2012 вартість незавершених капітальних інвестицій складає 610 392 тис.грн, у т.ч.: капітальне будівництво – 48 804 тис.грн, придбання основних засобів – 175 248 тис.грн,, придбання інших необоротних матеріальних активів – 29 380 тис.грн, придбання нематеріальних активів – 3 937 тис.грн, модернізація, модифікація основних засобів – 353 023 тис.грн.

      4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

     

      4.9. Емітент не має додаткової інформації.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Середньосписочна чисельність працівників на кінець звітного періоду становить 58 935 чол., із них: працюють за сумісництвом - 207 чол.; на умовах неповного робочого часу - 898 чол. Фонд оплати праці за 9 місяців 2012 року становить 1977056,2 тис. грн.

     

      5.2. Відповідно до статуту Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - це створене відповідно до законів України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільного та Господарських кодексів України державне унітарне підприємство і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності. Майно залізниці є держаною власністю і закріплюється за нею на праві господарської власності. Будь-які правочини чи зобов`язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників у статутному (складеному, пайовому) капіталі - відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції оргаенів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень залізниці не було.

     

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Посада (кількість років на посаді)

Рік народження*

Освіта*

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)

у прямому
воло-дінні

через
афілі-йова-них
осіб

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Момот Олександр Іванович

-

Начальник залізниці (2 роки)

1956

Повна вища

-

-

-

-

-

-

-

Ніколенко Лариса Григорівна

-

Начальник фінансово-економічної служби (5 років)

1959

Повна вища

-

-

-

-

-

-

-

 

      Оскільки Придніпровська залізниця не являється акціонерним товариством графи 6-11 таблиці "Основні дані про посадових осіб емітента" не заповнюються.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Посада в емітента

Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства

Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства

Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6.3. Дочірні/залежні підприємства у емітента відсутні.

      6.4. Посадова особа емітента не була засновником, учасником або посадовою особою суб'єкту підприємницкої діяльності, до якого застосовувалися процедури банкрутства. Посадова особа емітента непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Придніпровська залізниця знаходиться 100 % у державній власності. ДП "Придніпровська залізниця" - це державне підприємство, яке входить до сфери управління Міністерства Інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця). Інформація про загальну кількість акціонерів та кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду відсутня.

     

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів

у прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

      7.2. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про власників істотної участі емітента станом на на останнє число звітного періоду не надається.

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку протягом звітного періоду не укладалися.

     

      8.2. Операції з афілійованими особами не проводилися.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає ДП «Придніпровська залізниця», його відокремлені підрозділи, посадові особи та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента у звітному періоді відсутні.

      Провадження у справі про банкрутство щодо Придніпровської залізниці у звітному періоді не порушувалось.

     

      9.2. ДП «Придніпровська залізниця» протягом звітного періоду були виплачені наступні види штрафних санкцій: штрафи за порушення умов перевезень, штрафи за порушення господарських договорів, штрафи по платежах в бюджет, штрафи та пені до інших державних цільових фондів.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 10.1.1.-10.1.4.) не надається.

      10.1.1. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.1.2. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.1.3. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.1.4. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством.

      10.2.1. Протягом звітного періоду в обігу знаходились облігації серії С відсоткові,іменні,забезпечені порукою у бездокументарній формі існування. Випуск серії С зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.06.2012 року, реєстраційний №114/2/12. Загальна номінальна вартість 160 000 000 грн, кількість 160 000 шт. Розмір відсоткового доходу складає 18 % річних та додатковий дохід HEDGE. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

      Порядок погашення облігацій

      Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АБ «Експрес-Банк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на закритий операційний день, що передує даті погашення облігацій, за адресою: 03049, м. Київ. Проспект Повітрофлотський, буд 25. Телефон: (044) 248-85-85. Факс: (044) 248-85-44.

      Дата погашення облігацій: 27 травня 2013 року.

      При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період та додатковий дохід HEDGE.

      Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

      На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 26 травня 2013 року Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.

      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

      Якщо емітент викупив 100% облігацій до початку погашення, то він має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій, Рішення про анулювання облігацій приймається Радою Укрзалізниці.

      У звітному періоді скасування реєстрації випуску облігацій серії С не було.

      Зобов’язання емітента за цінними паперами кожного власного випуску були виконані в повному обсязі.

      10.2.2 Облігації серії С забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:

      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.

      Поручителями є:

      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6

      2) ДП "Донецька залізниця" код ЄДРПОУ 01074957 , 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 68

      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19

      4) ДТГО "Львівська залізниця" код ЄДРПОУ 01059900 , 79007, Україна, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1

     

      Облігації серії С забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:

      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.

      Поручителями є:

      1) ДП "Придніпровська залізниця" код ЄДРПОУ 01073828 , 49602, Україна, м. Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса,108

      2) ДП "Донецька залізниця" код ЄДРПОУ 01074957 , 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 68

      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19

      4) ДТГО "Львівська залізниця" код ЄДРПОУ 01059900 , 79000, Україна, м. Львів, вул. Гоголя, 1.

      10.2.3 Емісійні цінні папери Придніпровської залізниці, які станом на кінець звітного періоду перебували у процесі розміщення – облігації серії В.

      Облігації серії В відсоткові,іменні,забезпечені порукою у бездокументарній формі існування. Розміщення серії В здійснювалось відповідно до тимчасового свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2011 року, реєстраційний №158/2/11-Т. Загальна номінальна вартість 300 000 000 грн, кількість 300 000 шт. Розмір відсоткового доходу складав 14,5 % річних. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. Мета випуску облігацій серії В – оновлення та модернізація основних фондів та погашення заборгованості за зовнішніми запозиченнями, що зазначені в п. 2.11 проспекту емісії. Дата початку розміщення облігацій серії В – 1 листопада 2011 року. Дата закінчення розміщення облігацій серії В – 1 жовтня 2012 року. На протязі строку розміщення облігації серії В розміщено не було. Рішення про скасування випуску облігацій серії В прийнято начальником залізниці 04.10.2012 за №680/Н.

      10.2.4 На протязі 9 місяців 2012 року було прийнято рішення:

      - Радою ДАЗТУ "Укрзалізниця" прийнято рішення (Протокол №1 від 16.03.2012р.) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій Державного підприємства «Придніпровська залізниця» загальною кількістю 160 000 ( сто шістдесят тисяч) штук у бездокументарній формі, в тому числі:

      Серії С – 160 000 (сто шістдесят тисяч) штук;

      Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (Одна тисяча) гривень.

      Загальна номінальна вартість випуску облігацій становить 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) гривень,

      Дата початку розміщення облігацій серії С – 28 травня 2012 року.

      Дата закінчення розміщення облігацій серії С – 28 квітня 2013 року.

      Облігації серії С розміщено 14 червня 2012 року.

      Мета випуску облігацій серії С - погашення заборгованості за запозиченнями, що зазначені в п. 2.11 проспекту емісії.

     

      - Начальником Державного підприємства «Придніпровська залізниця» прийнято рішення (наказ від 27.07.2012 №466/Н) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій Державного підприємства «Придніпровська залізниця» загальною кількістю 160 000 ( сто шістдесят тисяч) штук у бездокументарній формі, в тому числі:

      Серії D – 160 000 (сто шістдесят тисяч) штук;

      Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (Одна тисяча) гривень.

      Загальна номінальна вартість випуску облігацій становить 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) гривень,

      Дата початку розміщення облігацій серії D – 12 листопада 2012 року.

      Дата закінчення розміщення облігацій серії D – 11 жовтня 2013 року.

      Розміщення не розпочато.

      Мета випуску облігацій серії D – капітальні вкладення, в тому числі на оновлення і модернізація основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України.

      10.3. Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 24 липня 2012 року прийнято рішення №2407/2012/4 про переведення відсоткових іменних забезпечених облігацій Державного підприємства "Придніпровська залізниця" серії С до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності з 24 липня 2012 року. Повідомлення щодо переведення цінних паперів до біржового списку отримано залізницею 07.08.2012. Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру випуску облігацій серії С, складає 100%. Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія - відсоткові іменні забезпечені облігації у бездокументарній формі.

      Повне найменування організатора торгівлі-Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС", договір з яким укладено 24.07.2012 року.

      10.4. Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про ринкову капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі не надається.

     

      10.5 Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери Придніпровської залізниці у депозитарній системі України - Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" ліцензія АВ№498004 від 19.11.2009.

      Зміни протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

     

      10.6 Цінні папери Придніпровської залізниці, які перебувають в обігу за межами України - відсутні.

     

      10.7. Інші цінні папери у Придніпровської залізниці відсутні.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      Фінансова звітність, відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складалась.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

     

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. До кінця 2012 року заплановано збільшення доходів від реалізації продукцїі до рівня 2011 року на 2,5% або 225 399 тис. грн.

      Тенденція зростання обсягів доходів збережеться і у 2013 році.

     

     

      12.2. За 9 місяців 2012 року Придніпровська залізниця виконала вантажообіг у розмірі 35231,1 млн.т-км (менше плану на 2053,9 млн.т-км або 5,5% та менше рівня 9 місяців 2011 на 2 707,16 млн-т-км або 7,1%) та пасажирообіг у розмірі 8317 млн.пас-км (більше плану та звіту 9 місяців 2011 відповідно на 91 млн.пас-км або 1,1% та на 92,4 млн-пас-км або1,1%).

      Відправлено 87 153,8 тис.тонн вантажів (менше плану на 151,2 тис.тонн або 0,2% та більше звіту 9 місяців 2011 на 1 065,2 тис.тонн або 1,2%).

      Відправлено 58 922 тис.пасажирів (більше плану на 464 тис. пасажирів або 0,8% та менше звіту 9 місяців 2011 на 93,9 тис. пасажирів або 0,2%), перевезено 67 839,5 тис.пасажирів (більше плану на 531,5 тис. осіб або 0,8% та менше звіту 9 місяців 2011 на 230,5 тис. пасажирів або 0,4%) .

     

     

      12.3. За підсумками фінансово-економічної діяльності за 9 місяців 2012 року залізниця отримала прибутковий результат від перевезень у сумі 639,2 млн.грн з рентабельністю 12,8%.

      Фінансовий результат до оподаткування прибутковий у сумі 372,6 млн.грн.

      Чистий прибуток по залізниці отримано у сумі 31,5 млн.грн.

      Доходи від звичайної діяльності отримані у сумі 6 749,4 млн.грн, що менше плану та 9 місяців 2011 року відповідно на 312,8 млн.грн (-4,4%) та 52,7 млн.грн (-0,8%).

      Витрати від звичайної діяльності становлять 6 717,9 млн.грн, що менше плану та 9 місяців минулого року відповідно на 304,6 млн.грн (-4,3%) та 12,2 млн.грн (-0,2%).

      Забезпечено виконання встановлених завдань зі сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету та цільових фондів. За 9 місяців 2012 року сплачено податків і зборів на суму 2 027,8 млн.грн, що становить 100,4% до плану.

     

      12.4. На господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році можуть вплинути наступні фактори: політична та економічна нестабільність, зміна податкової політики, нестабільність економічної бази, зростання цін на енергоносії, матеріали та послуги.

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.

Посада керівника емітента

Заступник начальника Придніпровської залізниці

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Мазнєв Олександр Федорович

Посада головного бухгалтера емітента

Начальник фінансово-економічної служби

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Ніколєнко Лариса Григорівна

 

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01073828

1.1.2. Повне найменування

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)

Придніпровська залізниця

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ

Державне підприємство

1.1.5. Поштовий індекс

49602

1.1.6. Область

Дніпропетровська

1.1.7. Район

Кіровський район міста Дніпропетровська

1.1.8. Населений пункт

місто Дніпропетровськ

1.1.9. Вулиця

проспект Карла Маркса

1.1.10. Будинок

108

1.1.11. Корпус

-

1.1.12. Офіс / квартира

-

 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва

А01 047509

1.2.2. Дата видачі свідоцтва

30.12.1991

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)

3329129000.0

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

3329129000.0

 

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний рахунок

Валюта

1

2

3

4

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ

306964

26006000012

грн

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ

306964

26006000012

дол

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ

306964

26006000012

руб

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ

306964

26006000012001

грн

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ

306964

26006000012003

грн

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ

322959

26009098929

грн

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ

322959

26009098929

дол

ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ

322959

26009098929

євро

Філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ

305675

2600800014496

грн

Філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ

305675

2600800014496

дол

Філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ

305482

26028303015877

грн

Філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ

305482

26009300003276

грн

ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпропетровськ

305299

26007116920003

грн

Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ

305437

2600830130306

грн

Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ

305437

2600830130306

дол

Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ

305437

2600830130306

руб

Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ

305437

2600630330306

грн

УДК у Дніпропетровській обл. м. Дніпропетровськ

805012

37128911600228

грн

ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ

300346

26001101725001

грн

ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ

300346

26001101725001

дол

АТ Банк "Таврика" м. Київ

300788

260093015927

грн

АТ Банк "Таврика" м. Київ

300788

260093015927

дол

АТ Банк "Таврика" м. Київ

300788

260093015927

євро

АТ Банк "Таврика" м. Дніпропетровськ

300788

260083025927

грн

АТ Банк "Таврика" м. Дніпропетровськ

300788

260083025927

дол

АТ Банк "Таврика" м. Дніпропетровськ

300788

260083025927

євро

ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ

300023

26006000082416

грн

ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ

300023

26009010313785

євро

Філія ПАТ "КБ "Надра-банк"

306016

26002004757001

грн

ПАТ "ВТБ Банк" м. Дніпропетровськ

321767

26004010040091

грн

ВАТ "Сведбанк" м. Дніпропетровськ

300164

26005010066101

грн

ВАТ "Сведбанк" м. Дніпропетровськ

300164

26005010066101

дол

АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ

320627

26001013000268

грн

АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ

320627

26001013000268

дол

ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ

320478

26005122683

грн

ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ

320478

26005122683

дол

ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ

320478

26005122683

євро

ПАТ "Дельта Банк"

380236

26002002004682

грн

ПАТ "ВіЕйВі Банк"

380537

26005030000645

грн

Філія ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" м. Дніпропетровськ

305813

26007900698062

грн

Філія ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" м. Донецьк

334851

26001962489279

грн

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Дніпропетровськ

305653

26003005697100

грн

ПАТ "МАРФІН БАНК" м. Іллічівськ

328168

26000808731

грн

ПАТ "ВБР"

380719

26004900001368

грн

ПАТ "ВБР"

380719

26004900001368

дол

ПАТ "ВБР"

380719

26004900001368

євро

ПАТ "ВБР"

380719

26004900001368

руб

 

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Пасажирський залізничний транспорт

60.10.1

Вантажний залізничний транспорт

60.10.2

Функціонування залізничного транспорту

63.21.1

 

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Чергові

Позачергові

1

2

3

Вид загальних зборів*

 

 

Дата проведення

 

 

Кворум зборів**

 

 

 

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

 

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування

Організаційно-
правова
форма

Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс

Вид
діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності

Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа

Номер
ліцензії
або іншого
документа

1

2

3

4

5

6

7

8

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Інші організаційно-правові форми

35917889

04107, м. Київ, вул. Тропиніна, 7-Г, тел/факс 044 585 42 40

Облік цінних паперів в депозитарній системі України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.11.2009

АВ498004

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг"

Товариство з обмеженою відповідальністю

33262696

03680, м. Київ, вул. Горького, 172, офіс 1014, тел. 044 362 90 84, факс 044 521 20 15

Юридична особа, що здійснює рейтингову оцінку емітента та його цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

12.04.2010

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спарта Капітал"

Товариство з обмеженою відповідальністю

35746303

01032, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 5-А, офіс 51, тел. 044 590 51 25, факс 044 220 00 13

Організація емісії та первинне розміщення цінних паперів емітента

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

11.08.2009

АВ 483561

Товариство з обмеженою відповідальністю-аудиторська фірма "Експерт-Аудит"

Товариство з обмеженою відповідальністю

20795651

79026, м. Львів, вул. Ак. Лазаренка, 2, тел. 032 238 86 90, факс 032 238 99 11

Аудиторська та консультаційна діяльність

Аудиторська палата України

26.01.2001

0021

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

Фондова біржа

21672206

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, тел/факс 044 277 50 00, 277 50 01

Торгівля цінними паперами емітента

Державна комісія з цінних паперів тафондового ринку

10.06.2011

АВ 581354

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк"

Інші організаційно-правові форми

20053145

03049, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 25, тел/факс 044 309 68 67

Виконання функцій платіжного агента

Державна комісія з цінних паперів тафондового ринку

12.01.2010

АВ 507199

Державне підприємство "ІВЦ "ВІДОМОСТІ ДКЦПФР"

Державне підприємство

34602064

03150, м. Київ, вул. Горького, 51, тел/факс 044 586 43 94

видавання журналів та переодичних публікацій

Міністерство юстиції України

11.12.2006

КВ 12082-953 ПР

 

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

 

 

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма
існування

Форма
випуску

Номі-
нальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Номі-
нальна
вартість
(грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)

Строк виплати відсотків

Дата пога-
шення облі-
гацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10.05.2012

114/2/12

НКЦПФР

1000.0

160000

бездокументарна

іменні

160000000.0

18

відсотковий період 91 календарний день

27.05.2013

20.10.2011

158/2/11-Т

ДКЦПФР

1000.0

300000

бездокументарна

іменні

300000000.0

14.5

відсотковий період 91 календарний день

27.10.2014

 

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номі-
нальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номі-
нальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка у статутному капіталі (відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)

 

у тому числі: сертифікатів акцій

 

сертифікатів облігацій

 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)

 

у тому числі: сертифікатів акцій

 

сертифікатів облігацій

 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

 

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

20.10.2011

158/2/11-Т

ДП "Південна залізниця"

01072609

61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7

20.10.2011

158/2/11-Т

ДП "Донецька залізниця"

01074957

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68

20.10.2011

158/2/11-Т

ДП "Одеська залізниця"

01071315

65012, м. Одеса, вул. Пантейлемонівська, 19

20.10.2011

158/2/11-Т

ДТГО "Львівська залізниця"

01059900

79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1

20.10.2011

158/2/11-Т

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

04713033

01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6

10.05.2012

114/2/12

ДП "Одеська залізниця"

01071315

65012, м. Одеса, вул. Пантейлемонівська, 19

10.05.2012

114/2/12

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

04713033

01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6

10.05.2012

114/2/12

ДТГО "Львівська залізниця"

01059900

79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1

10.05.2012

114/2/12

ДП "Донецька залізниця"

01074957

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68

 

      1. Щодо випуску облігацій, які зареєстрованого ДКЦПФР 20.10.2011р. за №№158/2/11-Т:

      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-11152/НЮі від 29.06.2011р. та додаткових угод №1 від 16.09.2011 та № 2 від 03.07.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.

      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.

      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.

      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії B, який становить 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.

     

      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:

      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій.

      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.

      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).

      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

     

      2. Щодо випуску облігацій, які зареєстровані НКЦПФР 10.05.2012р. за №№114/2/12:

      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-129/НЮі від 29.03.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.

      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.

      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.

      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії С, який становить 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів) гривень.

     

      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:

      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій - стосовно виплати номінальної вартості облігацій при погашенні облігацій.

      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.

      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).

      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні засоби
(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

7

1. Виробничого призначення

12496671

10550135

-

-

12496671

10550135

будівлі та споруди

4917452

4963093

-

-

4917452

4963093

машини та обладнання

951912

882002

-

-

951912

882002

транспортні засоби

6175128

4270382

-

-

6175128

4270382

інші

452179

434658

-

-

452179

434658

2. Невиробничого призначення

145731

150025

-

-

145731

150025

будівлі та споруди

124901

130051

-

-

124901

130051

машини та обладнання

5436

5711

-

-

5436

5711

транспортні засоби

2686

2274

-

-

2686

2274

Інші

12708

11989

-

-

12708

11989

Усього

12642402

10700160

-

-

12642402

10700160

 

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів

11811527000.0

11829636000.0

Статутний капітал

3329129000.0

3329129000.0

Скоригований статутний капітал

 

 

Опис*

Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звітний період та період, що йому передував.

Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звітний період та період, що йому передував.

Висновок**

Відповідає вимогам чинного законодавства

Відповідає вимогам чинного законодавства

 

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.

Дата вчинення дії

Дата оприлюднення повідомлення

Вид інформації

1

2

3

24.07.2012

08.08.2012

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

 

Фінансова звітність

 

Баланс

на 30.09.2012

на 30.09.2012

Складено:

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

          АКТИВ

 

 

 

I. Необоротні активи:

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

     залишкова вартість

010

30351

27335

     первісна вартість

011

96203

101544

     накопичена амортизація

012

(65852)

(74209)

Незавершені капітальні інвестиції

020

55959

122987

Основні засоби:

 

 

 

     залишкова вартість

030

12642419

10700164

     первісна вартість

031

357595297

312993353

     знос

032

(344952878)

(302293189)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

     справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

     первісна вартість

036

 

 

     накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

     інші фінансові інвестиції

045

176311

176311

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

8857

9583

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

057

 

 

Відстрочені податкові активи

060

105138

 

Гудвіл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Гудвіл при консолідації

075

 

 

Усього за розділом I

080

13019035

11036380

II. Оборотні активи:

 

 

 

Виробничі запаси

100

313066

411862

Поточні біологічні активи

110

424

57

Незавершене виробництво

120

372

7093

Готова продукція

130

42393

48343

Товари

140

125666

174359

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

     чиста реалізаційна вартість

160

8396

25219

     первісна вартість

161

8475

25270

     резерв сумнівних боргів

162

(79)

(51)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

     з бюджетом

170

518

2803

     за виданими авансами

180

16507

24148

     з нарахованих доходів

190

 

 

     із внутрішніх розрахунків

200

2940305

3126082

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8966

11188

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

     в національній валюті

230

88466

55919

     - у т.ч. в касі

231

26

56

     в іноземній валюті

240

52

43

Інші оборотні активи

250

63358

65523

Усього за розділом II

260

3608489

3952639

III. Витрати майбутніх періодів

270

2842

6194

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

16630366

14995213

     

 

 

 

          ПАСИВ

 

 

 

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

3334371

3329129

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

7859454

5826443

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2261008

2655955

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Накопичена курсова різниця

375

 

 

Усього за розділом I

380

13454833

11811527

Частка меншості

385

 

 

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

118912

90316

Інші забезпечення

410

 

 

Сума страхових резервів

415

 

 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

 

 

Цільове фінансування1

420

483

11413

Усього за розділом II

430

119395

101729

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

688794

888619

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

93776

Інші довгострокові зобов'язання

470

493344

493344

Усього за розділом III

480

1182138

1475739

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

457887

674081

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

499240

131636

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

207443

264900

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

     з одержаних авансів

540

285384

254537

     з бюджетом

550

266220

107990

     з позабюджетних платежів

560

 

 

     зі страхування

570

45408

46288

     з оплати праці

580

102457

107641

     з учасниками

590

 

 

     із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

7115

10682

Усього за розділом IV

620

1871154

1597755

V. Доходи майбутніх періодів

630

2846

8463

Баланс

640

16630366

14995213

 

 

 

 

1 З рядка 420 графа 4

Сума благодійної допомоги (421)

 

 

 

Звіт про фінансові результати

за 3 квартал 2012 року

за 3 квартал 2012 року

Складено:

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

          СТАТТЯ

 

 

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7636478

7716660

Податок на додану вартість

015

(1077327)

(1197942)

Акцизний збір

020

 

 

     

025

(30)

(54)

Інші вирахування з доходу

030

(9318)

(9184)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

6549803

6509480

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(5511195)

(5347327)

Валовий:

 

 

 

     прибуток

050

1038608

1162153

     збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

131563

161901

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

 

246

Адміністративні витрати

070

(201974)

(191036)

Витрати на збут

080

(156)

(63)

Інші операційні витрати

090

(388507)

(396365)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

 

246

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

     прибуток

100

579534

736590

     збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

546

 

Інші доходи 1

130

67484

130711

Фінансові витрати

140

(257749)

(266159)

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

(17226)

(61654)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

     прибуток

170

372589

539488

     збиток

175

 

 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

 

 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(341059)

(467038)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

     прибуток

190

31530

72450

     збиток

195

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

     доходи

200

 

 

     витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Частка меншості

215

 

 

Чистий:

 

 

 

     прибуток

220

31530

72450

     збиток

225

 

 

Забезпечення матеріального заохочення

226

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

          Найменування показника

 

 

 

Матеріальні затрати

230

1932298

1650877

Витрати на оплату праці

240

1948354

1738194

Відрахування на соціальні заходи

250

744001

665046

Амортизація

260

731461

875038

Інші операційні витрати

270

548842

834119

Разом

280

5904956

5763274

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

          Назва статті

 

 

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

1 З рядка 130 графа 3

Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

 

 

Примітки до звітів

      Квартальна інформація надається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1