Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Заступник начальника залiзницi з економiчних питань       О.Ф. Мазнєв
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
01073828
4. Місцезнаходження
49602, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 793-10-16 (056) 793-08-66

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці dp.uz.gov.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, 7.1 Iнформацiя про випуски акцiй емiтента, 7.3 Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 7.4 Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом, 9.Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, 10. Iнформацiя про замiну управителя - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товариством та не здiйснював випуску акцiй, iнших цiнних паперiв, крiм облiгацiй;
11. Iнформацiя про керуючого iпотекою,12. Iнфомацiя про трансформацiю (пертворення) iпотечних активiв, 14.Iнформацiя про зiмни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, 14. Iнформацiя про iпотечне покриття,15. Iнформацiя, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював такої дiяльностi;
17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - не зазначається, тому що звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi";
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював такої дiяльностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01№047509
3. Дата проведення державної реєстрації 30.12.1991
4. Територія (область) Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн) 3327853
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 53953
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 49.10 Пасажирськiй залiзничний транспорт мiжмiського сполучення, 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiсього та примiського сполучення
10. Органи управління підприємства Керiвництво ДП "Приднiпровська залiзниця" здiйснює її начальник, який за поданням Органу управлiння майном (Мiнiстерства iнфраструктури України) призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством. Наймання начальника залiзницi здiйснюється Органом управлiння майном шляхом укладання з ним контракту. Керiвництво залiзницею забезпечується начальником залiзницi через апарат управлiння залiзницi, органiзацiйна структура якої, згiдно з рекомендованими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницею, затверджується начальником залiзницi. Начальник залiзницi несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть залiзницi, дiє без довiреностi вiд iменi залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях, розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до дiючого законодавства та iнше. Заступники начальника залiзницi, за довiренiстю начальника залiзницi, мають право вiд iменi залiзницi представляти її iнтереси в усiх адмiнiстративних та iнших органах державної влади, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi залiзницi, поєднання iнтересiв служб та вiдособлених (вiдокремлених) структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада залiзницi. Рядок "Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить державi" мiстить значення "100" та "що передано до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдiнгової компанiї" мiстить значення "0", тому що емiтент є 100% державним пiдприємством, хоча не є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ АБ "Експрес-Банк"
2) МФО банку 322959
3) поточний рахунок 2600409892901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
5) МФО банку 322959
6) поточний рахунок 2600409892901
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416553 05.02.2010 Мiнiстерство транспорту України Необмежена
Опис Термi дiї лiцензiї необмежений.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" АВ №525032 09.04.2010 Мiнiстерство транспорту i зв'язку України Необмежена
Опис Термi дiї лiцензiї необмежений.
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ №500001 24.11.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 12.11.2015
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на тер-рiї м.Запорiжжя,об-тi, АР Крим К АЕ №286021 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Днiпропетровськ та обл АЕ №286022 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включення до Державного фонду родовищ корисних копалин АВ №390898 01.12.2009 Мiнiстерство охорони навколишнього середовища України 01.12.2014
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №072752 16.10.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 20.05.2022
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до профессiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №072979 16.10.2012 Мiнiстертсво освiти i науки, молодi та спорту України 26.04.2015
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ №573876 25.03.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 25.03.2016
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Передача електричної енергiї за регульованим тарифом ПС №0309 25.06.1997 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Впровадження голографiчних захисних елементiв, з надання права проведення робiт з голографiчними захисними елементами, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв АВ №501721 27.05.2010 Служба безпеки України 12.05.2015
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв АГ №595971 04.03.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Транспортування теплової енергiї АД №037083 21.02.2013 Днiпропетроьвска обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Виробництво теплової енергiї АД №037082 21.02.2013 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Постачання теплової енергiї АД №037084 21.02.2013 Днiпропетровська обласна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл. IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропниї речовин i прекурсорiв" АЕ №287299 26.12.2013 Комiтет з контролю за наркотиками 21.03.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл. IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропниї речовин i прекурсорiв" АЕ №287299 26.12.2013 Комiтет з контролю за наркотиками 21.03.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 20053145
4. Місцезнаходження 03049, м. Київ, Повiтрофлотський пр-т, 25
5. Опис ДП "Приднiпровська залiзниця" є власником акцiй ПАТ "АБ "Експрес-Банк" на суму 8 472 тис. грн

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада начальник залiзницi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладкiх Iгор Венiамiнович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 745485 Кiровський РВ ДМУ УМВС України
4. Рік народження 1962
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 1.8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний радник генерального директора ДАЗТУ "Укрзалiзниця" (ЕДРПОУ 00034045)
8. Опис Начальник залiзницi здiйснює керiвництво залiзницею на пiдставi Статуту залiзницi та у вiдповiдностi з трудовим контрактом. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав - 196,6 тис. грн. На посадi працює з листопада 2012 року. Попередньо працював: 2008-2009 роки- радником генерального директора Укрзалiзницi, 2009-2012 - заступник генерального директора Укрзалiзницi, 2012 - листопад 2012 -головний радник генерального директора Укрзалiзницi. Судимостей за кориснi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiколєнко Лариса Григорiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 1262762 Бабушкiнский РВ ДМУ УМВС України
4. Рік народження 1959
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЕДРПОУ 01073828).
8. Опис Начальник фiнансово-економiчної служби спрямовує i координує дiяльнiсть служб i структурних пiдроздiлiв залiзницi з фiнансово-економiчих питань та бухгалтерського облiку i звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав - 159,6 тис. грн. На посадi працює з квiтня 2007 року. Попередньо працювала на посадi заступника начальника фiнансово-економiчної служби. Судимостей за кориснi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279-1325 (044) 279-1322
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно не ведеться
1. Найменування ПАТ "АБ "Ексрес-Банк"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20053145
4. Місцезнаходження 03049, м. Київ, Повiтрофлотскiй пр-т, буд. 25
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 185165, 185136
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 406-28-67 (044) 406-28-67
8. Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: адеррайтинг, брокерська дiяльнiсть
9. Опис Реєстр власникiв цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.
1. Найменування ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агентство"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36049978
4. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. панаса Мирного, буд 16/13 "А"
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 7
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 200-10-31 (044) 200-10-32
8. Вид діяльності консультативна з питань комерцiйної дiяльностi й керування
9. Опис Реєстр власникiв цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.
1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Щовковична, буд 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 277-5000 (044) 227-5001
8. Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.
1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 33718227
4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 483591
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (056) 373-9594 (056) 373-9784
8. Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.
1. Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "Транс-аудит"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 31895956
4. Місцезнаходження 79026, м. Львiв, вул. Джерельна, буд 38
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2866
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (032) 226-9711 (032) 295-7612
8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Реєстр власникiв iменних ццiнних паперiвсамостiнйо емiтентом не ведеться.
1. Найменування ТОВ "Аваль-Брок"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 19497799
4. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 493497
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.11.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 594-1090 (044) 594-1094
8. Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
9. Опис реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.10.2012 253/2/12 нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 160000 Бездокументарні іменні 160000000 19 вiд-вi пер-ди слк-ть 91 день, у I кв. - 10.02.2014 7579200.00 09.11.2015
Опис Iнформацiя про факт лiстингу облiгацiй ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї D:
- Органiзатор торгiвлi: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.03.2013 № ПР/НФ-1356/НЮ.
- Випуск серiї D - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 160000 (сто шiстдесят тисяч) штук.
- Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї D складає 100%.
Згiдно з листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 28.03.2013 № 0573 28 березня 2013 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення облiгацiй серiї D до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
16.12.2013 248/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день, у I кв. - 28.03.2014 2244000.00 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї E:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї E - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Е до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 20.02.2014
16.12.2013 249/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день 0 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї F:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї F - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 60000 (шiстдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї F до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
16.12.2013 250/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день 0 25.12.2016
Опис *
16.12.2013 251/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цiнних паперiв відсоткові 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день 0 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Н:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї Н - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Н до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
16.12.2013 252/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї I:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї I - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї I до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
16.12.2013 253/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї J:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї J - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї J до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщення вiдбулось 20.02.2014.
16.12.2013 254/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 80000 Бездокументарні іменні 80000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї K:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї K - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 80000 (вiсiмдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї K до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
11.02.2014 вiдбулось розмiщення 1 000 штук на загальну номiнальну вартiсть 1000000 грн
16.12.2013 255/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 вiд-вi пер-ди скл-ть 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї L:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї L - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї L до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2409467 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
довгостроковий кредит у грн 24.04.2014 50000 15 04.08.2014
Довгостроковий кредит у грн 24.04.2014 50000 15 04.08.2014
довгостроковий креди у дол. США 24.04.2014 136932 10.65 26.01.2015
Довгостроковий кредит у дол. США 24.04.2014 136932 10.65 26.01.2015
Довгостроковий кредит у грн 24.04.2014 50000 19 21.08.2015
Довгостроковий кредит у грн 24.04.2014 100000 19 21.08.2015
Довгостроковий кредит грн 24.04.2014 40000 18.9 20.02.2016
довгостроковий кредит у дол США 24.04.2014 1031814 9.5 21.05.2018
довгостроковий кредит у дол. США 24.04.2014 226959 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол США 24.04.2014 226959 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол США 24.04.2014 68526 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол США 24.04.2014 68526 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол США 24.04.2014 57218 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у грн 24.04.2014 165600 17.4 30.08.2016
Довгостроковий кредит у грн 24.04.2014 50000 17.4 30.08.2016
Довгостроковий кредит у грн 24.04.2014 50000 17.4 31.12.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 261000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 261000 X X
Iменнi вiдсотковi забезпеченi обiгацiї серiї D 11.12.2012 160000 19 09.11.2015
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облагацiї серiї K 11.02.2014 1000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi обiлгацiї серiї K 20.02.2014 50000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї J 20.02.2014 50000 18 11.01.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 78425 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 124771 X X
Усього зобов'язань X 2873663 X X
Опис: Довгостроковi зобов'язання складають 2 873 663 тис. грн в тому числ: вiдстроченi податковi зобов'язання - 78425 тис. грн, довгостроковi кредити банкiв - 2 409 467 тис. грн, iншi довгостроковi зобов'язання - 385771 тис. грн ( довгостроковi облiгацiї - 261 000 тис. грн, лiзiнг - 124 771 тис. грн)
Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутнi. Крiм того, короткостроковi зобов'язання в частинi кредитiв банку (рядок 1600 балансу) складають 60 000 тис. грн (30 000 тис. грн пiд 18% рiчних з термiном погашення 20.08.2014, 30 000 тис. грн - пiд 17,4% рiчних з термiном погашення 24.06.2014), в частинi короткострокових облiгацiй вiдсутнi.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 вантажнi перевезення 10773,9 млн. т-км 1522952 79 10773,9 млн. т-км 1522952 79
2 пасажирськi перевезення 1273,8 млн. пас-км 159803 8 1273,8 млн. пас-км 159803 8
3 пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть 245201 тис. грн 245201 13 245201 тис. грн 245201 13

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi 37
2 Нарахування на фонд оплати працi 14
3 Матерiали 7
5 Паливо 8
6 Електроенергiя 18
7 Амортизацiя 12
8 Iншi витрати 4

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 53953
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49602, м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса,108
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 29184 26413 0
первісна вартість 1001 116187 116238 0
накопичена амортизація 1002 -87003 -89825 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 105250 138643 0
Основні засоби: 1010 10561090 10629674 0
первісна вартість 1011 1395961688 1396227762 0
знос 1012 -1385400598 -1385598088 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 8472 8472 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8085 8190 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 10712081 10811392 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 576634 559713 0
Виробничі запаси 1101 370391 355338 0
Незавершене виробництво 1102 6361 18036 0
Готова продукція 1103 21651 36413 0
Товари 1104 178231 149926 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8065 9101 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3640

2890

0
з бюджетом 1135 21299 42969 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 20267 5751 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 3088639 3139208 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7887 12939 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 30489 23756 0
Готівка 1166 28 40 0
Рахунки в банках 1167 30012 23271 0
Витрати майбутніх періодів 1170 4734 562244 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 102568 51045 0
Усього за розділом II 1195 3843955 4403865 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 14556036 15215257 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3327853 3327853 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4463377 4365672 0
Додатковий капітал 1410 404731 402068 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2765179 2836184 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 10961140 10931777 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 98425 78425 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 1665635 2409467 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 284771 385771 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 71 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2048902 2879313 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 60000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 286201 244665 0
за товари, роботи, послуги 1615 341626 336329 0
за розрахунками з бюджетом 1620 112813 92738 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 10132 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 57134 64355 0
за розрахунками з оплати праці 1630 121420 141592 0
за одержаними авансами 1635 438238 251575 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 168761 181743 0
Доходи майбутніх періодів 1665 11798 25624 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 8003 11196 0
Усього за розділом IІІ 1695 1545994 1409817 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 14556036 15215257 0

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1927956 1899342
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1708192 ) ( 1700753 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

219764

198589
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 34463 41737
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 72515 ) ( 62963 )
Витрати на збут 2150 ( 182 ) ( 200 )
Інші операційні витрати 2180 ( 119189 ) ( 100395 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

62341

76768
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2308 0
Інші доходи 2240 6607 18200
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 70191 ) ( 91022 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 419 ) ( 3613 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

646

333
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

646

333
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 31 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 73 370
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 104 370
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 104 370
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 750 703

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 522245 521169
Витрати на оплату праці 2505 673784 623389
Відрахування на соціальні заходи 2510 257811 237236
Амортизація 2515 211301 222730
Інші операційні витрати 2520 198332 190496
Разом 2550 1863473 1795020

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) станом на 31.03.2014 емiтентом не складається.
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) входить до складу рiчної звiтностi, за пiдсумками кварталу не складається.
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт власний капiтал входить до складу рiчної звiтностi, за пiдсумками кварталу не складається.
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко