Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор (з фiнансових та економiчних питань)       О.Ф. Мазнєв
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
01073828
4. Місцезнаходження
49602, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 793-10-16 (056) 793-08-66

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці dp.uz.gov.ua в мережі Інтернет 24.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, 7.1 Iнформацiя про випуски акцiй емiтента, 7.3 Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 7.4 Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом, 9. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, 10. Iнформацiя про замiну управителя,11. Iнформацiя про керуючого iпотекою,12. Iнфомацiя про трансформацiю (пертворення) iпотечних активiв, 14. Iнформацiя про iпотечне покриття, - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товариством та не здiйснював випуску акцiй, iнших цiнних паперiв, крiм облiгацiй;
15. Iнформацiя, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював такої дiяльностi;
17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - не подається, тому що звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не складається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi";
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював такої дiяльностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01№047509
3. Дата проведення державної реєстрації 30.12.1991
4. Територія (область) Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн) 3327853
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 47056
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 49.10 пасажирський залiзничний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення
10. Органи управління підприємства Керiвництво ДП "Приднiпровська залiзниця" здiйснює її начальник, який за поданням Органу управлiння майном (Мiнiстерства iнфраструктури України) призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством. Наймання начальника залiзницi здiйснюється Органом управлiння майном шляхом укладання з ним контракту. Керiвництво залiзницею забезпечується начальником залiзницi через апарат управлiння залiзницi, органiзацiйна структура якої, згiдно з рекомендованими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницею, затверджується начальником залiзницi. Начальник залiзницi несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть залiзницi, дiє без довiреностi вiд iменi залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях, розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до дiючого законодавства та iнше. Заступники начальника залiзницi та директор (з фiнансових та економiних питань), за довiренiстю начальника залiзницi, мають право вiд iменi залiзницi представляти її iнтереси в усiх адмiнiстративних та iнших органах державної влади, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi залiзницi, поєднання iнтересiв служб та вiдособлених (вiдокремлених) структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада залiзницi. Рядок "Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить державi" мiстить значення "100" та "що передано до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдiнгової компанiї" мiстить значення "0", тому що емiтент є 100% державним пiдприємством, хоча не є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 305482
3) поточний рахунок 26009300003276
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ АБ "Експрес-Банк"
5) МФО банку 322959
6) поточний рахунок 2600409892901
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416553 05.02.2010 Мiнiстерство транспорту i зв'язку України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транпортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" АВ №525032 09.04.2010 Мiнiстерство транспорту i зв'язку Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ №500001 24.11.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 12.11.2015
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на тер-iї м. Запорiжжя та облi, АР Крим АЕ №286021 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з емнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Днiпропетровськ та обл. АВ №286022 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №072752 16.10.2012 Мiнiстертсво освiти i науки, молодi та спорту України 20.05.2022
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до профессiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №072979 16.10.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 26.04.2015
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ №573876 25.03.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 25.03.2016
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами ПР №0037 25.06.1997 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом ПС №0309 03.09.1997 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Впровадження голографiчних захисних елементiв, з надання права проведення робiт з голографiчними захисними елементами, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв АВ №501721 27.05.2010 Служба безпеки України 12.05.2015
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв АГ №595971 04.03.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Транспортування теплової енергiї АД №037083 21.03.2013 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Виробництво теплової енергiї АД №037082 21.03.2013 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Постачання теплової енергiї АД №037084 21.03.2013 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл. IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АЕ №287299 26.12.2013 Комiтет з контролю за наркотиками 26.12.2018
Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї буде проведена робота щодо продовження її дiї.
Охоронна дiяльнiсть АЕ №292284 01.08.2014 Мiнiстерство внутрiшнiх справ Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 20053145
4. Місцезнаходження 03049, м. Київ, проспект Повiтрофлотский, 25
5. Опис ДП "Приднiпровська залiзниця" є власником акцiй ПАТ "АБ "Експрес-Банк" у сумi 8 472 тис. грн.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тищенко Юрiй Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 156107 Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровскiй областi
4. Рік народження 1960
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0.5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний iнженер-перший заступник начальника ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЄДРПОУ 01073828)
8. Опис В.о. начальника залiзницi здiйснює керiвництво залiзницею на пiдставi Статуту залiзницi та наказу Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 03.06.2014 №712/ОС. На посадi в.о. начальника залiзницi працює з квiтня 2014 року, вiдповiдно до наказу начальника залiзницi вiд 09.04.2014 №НОК-482/ОС. У 2012-2014 роках займав посаду головного iнженера-першого заступника начальника ДП "Приднiпровська залiзниця", у 2011-2012 роках - головного iнженера ДП "Приднiпровська залiзниця", у 2003-2011 роках - начальника Днiпропетровської дирекцiї залiзничних перевезень ДП "Приднiпровська залiзниця". Судимостей за корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiколєнко Лариса Григорiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 282762 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України
4. Рік народження 1959
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 7.5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЄДРПОУ 01073828)
8. Опис Начальник фiнансово-економiчної служби спрямовує i координує дiяльнiсть служб i структурних пiдроздiлiв залiзницi з фiнансово-економiчих питань та бухгалтерського облiку i звiтностi. На посадi працює з квiтня 2007 року. Попередньо працювала на посадi заступника начальника фiнансово-економiчної служби. Судимостей за корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.07.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 2791325 (044) 2791322
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Реєстр власникiв цiнних паперiв самостiйно не ведеться.
1. Найменування ПАТ АБ "Експрес-Банк"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20053145
4. Місцезнаходження 03049, м. Київ, проспект Повiтрофлотськiй, буд 25
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 185165, 185136
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 4062867 (044) 4062867
8. Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг, брокерська дiяльнiсть
9. Опис Зазначена дiяльнiсть самостiйно емiтентом не ведеться.
1. Найменування ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агентство"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36049978
4. Місцезнаходження 01004,м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 16/13 "А"
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 7
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 2001031 (044) 2001032
8. Вид діяльності Консультативна з питань комерцiйної дiяльностi й керування
9. Опис Зазначена дiяльнiсть самостiйно емiтентом не ведеться.
1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження 01004,м. Київ, вул. Шовковична, буд 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 2775000 (044) 2275001
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис Зазначена дiяльнiсть самостiйно емiтентом не ведеться.
1. Найменування ТОВ межрегiональна аудиторська фiрма "Експертиза"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 30430115
4. Місцезнаходження 79026, м. Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, буд 5
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2114
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс (057) 728-57-27 (057) 728-57-17
8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Зазначена дiяльнiсть самостiйно емiтентом не ведеться.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.10.2012 253/2/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 160000 Бездокументарні іменні 160000000.00 19 10.02.2014,12.05.2014, 11.08.2014 21790200.00 09.11.2015
Опис Iнформацiя про факт лiстингу облiгацiй ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї D:
- Органiзатор торгiвлi: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.03.2013 № ПР/НФ-1356/НЮ.
- Випуск серiї D - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 160000 (сто шiстдесят тисяч) штук.
- Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї D складає 100%. 12.05.2014 по офертi залiзницею було викуплено 20 000 (штук) облiгацiй серiї D, на загальну суму 20 000 000 грн. 27.08.2014 розмiщено 20 000 (штук) облiгацiй серiї D, на загальну суму 20 000 000 грн.
Згiдно з листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 28.03.2013 № 0573 28 березня 2013 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення облiгацiй серiї D до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
16.12.2013 248/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондвого ринку відсоткові 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000.00 18 28.03.2014,27.06.2014,26.09.2014 6732000.00 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї E:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї E - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Е до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 20.02.2014
16.12.2013 249/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.00 60000 Бездокументарні іменні 60000000.00 18 26.09.2014 2692800.00 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї F:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї F - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 60000 (шiстдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї F до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014
16.12.2013 250/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 26.09.2014 1795200 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї G:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї Н - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї G до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014.
16.12.2013 251/2/2013 нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 26.09.2014 1346400 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Н:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї Н - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Н до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014.
16.12.2013 252/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 13.10.2014 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї I:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї I - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї I до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014.
16.12.2013 253/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 18 14.04.2014, 16.07.2014, 15.10.2014 4488000 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї J:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї J - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї J до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщення вiдбулось 20.02.2014.
16.12.2013 254/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 80000 Бездокументарні іменні 80000000.00 18 14.04.2014, 14.07.2014 2288880 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї K:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї K - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 80000 (вiсiмдесят тисяч) штук. ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї K до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.11.02.2014 вiдбулось розмiщення 1 000 штук на загальну номiнальну вартiсть 1 000 000 грн, 12.05.2014 вiдбулось розмiщення 20 000 штук на загальну суму 20 000 000 грн, 27.06.2014 вiдбулось розмiщення 30 000 штук на загальну номiнальну вартiсть 30 000 000 грн., 23.07.2014 вiдбулось розмiщення 29 000 штук на загальну номiнальну вартiсть 29 000 000 грн.
16.12.2013 255/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондвоого ринку відсоткові 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 13.10.2014 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї L:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї L - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї L до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014 облiгацiї в кiлькостi 30 000 штук загальною номiнальною вартiстю 30 000 000,00 грн.
29.10.2014 176/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 13.5 вiдсотковий перiод складає 91 день 0 25.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї M:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї M - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп не передбачено.
29.10.2014 177/2/2014-Т Нацiональна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 13.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 0 25.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї N:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї N - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40 000 (сорок тисяч) штук.
Облiгацiї знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп не передбачено.
29.10.2014 178/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 500000 Бездокументарні іменні 500000000 13.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 0 13.12.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї O:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї O - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 500 000 (п'ятсот тисяч) штук.
Облiгацiї знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп не передбачено.
29.10.2014 179/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 450000 Бездокументарні іменні 450000000 23.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 1904200 08.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї P:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї P - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 450 000 (п'ятсот тисяч) штук.
Облiгацiї у сумi 32 500 000 грн, кiлькостi 32 500 штук, номiналом по 1000,00 грн було розмiщено 24.12.2014. Решта облiгацiї у сумi 417 500 штук на загальну суму 417 500 000 грн знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп передбачено 09.05.2016.
29.10.2014 180/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 23.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 5859000 25.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Q:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї Q - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100 000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї розмiщено 24.12.2014. Достроковий викуп передбачено 26.05.2016.
29.10.2014 181/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 23.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 2929500 13.12.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї R:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї R - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100 000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї розмiщено 24.12.2014. Достроковий викуп передбачено 26.05.2016.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 4455269 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Довгостроковий кредит у дол США 23.03.2012 111466 10.65 26.01.2015
Довгостроковий кредит у дол. США 22.03.2012 293033 10.65 26.01.2015
Довгостроковий кредит у грн 15.02.2013 50000 19 21.08.2015
Довгостроковий кредит у грн 03.04.2013 100000 19 21.08.2015
Довготсроковий кредит у грн 06.03.2013 40000 18.9 20.02.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 21.05.2013 2208061 9.5 21.05.2018
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 485687 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 485687 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 146645 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 146645 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 122445 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у грн 30.08.2013 165600 17.4 30.08.2016
Довгостроковий кредит у грн 30.08.2013 50000 17.4 30.08.2016
Довгостроковий кредит у грн 16.01.2014 50000 17.4 31.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 722500 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 722500 X X
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї D 11.12.2012 160000 19 09.11.2015
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї E 20.02.2014 50000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї F 23.07.2014 60000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї G 23.07.2014 40000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї H 23.07.2014 30000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї I 23.07.2014 40000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї J 20.02.2014 50000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї K 11.02.2014 80000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї L 23.07.2014 30000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї P 24.12.2014 32500 23.5 08.11.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї Q 24.12.2014 100000 23.5 25.11.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї R 24.12.2014 50000 23.5 25.11.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 236289 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 79198 X X
Усього зобов'язань X 5493256 X X
Опис: Довгостроковi зобов'язання складають 4 216 257 тис. грн в тому числ: довгостроковi кредити банкiв - 3 900 770 тис. грн, вiдстроченi податковi зобов'язання - 236 289 тис. грн, iншi довгостроковi зобов'язання - 79 198 тис. грн. Зобов'язання за цiнними паперами (облiгацiями) складають 722 500 тис. грн та вiдображаються у Роздiлi III "Поточнi зобов'язання i забезпечення" - поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями разом з довгостроковими кредитами у сумi 554 499 тис. грн, лiзингом 38 369 тис. грн та iнше 8573 тис. грн. Тотбо, заборгованiсть за кредитами складає 4 455 269 тис. грн в тому числi: довгостроковi кредити банкiв - 3 900 770 тис. грн, поточнi зобов'язання за довгостроковими кредитами - 554 499 тис. грн
Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутнi. зобов'язання за короткостроковими облiгацiями вiдсутнi.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вантажнi перевезення 6507,7 млн. тарифних т-км 1816133 84.5 6507,7 млн. тарифних т-км 1816133 84.5
2 Пасажирськi перевезення 887,3 млн. пас-км 114499 5.3 887,3 млн. пас-км 114499 5.3
3 Пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть 218374 тис. грн 218374 10.2 218374 тис. грн 218374 10.2

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi 31
2 Нарахування на ФОП 12
3 Матерiали 5
4 Паливо 15
5 Електроенергiя 16
6 Амортизацiя 12
7 Iншi витрати 9

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 42977
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 108
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 18220 15801 0
первісна вартість 1001 110919 110916 0
накопичена амортизація 1002 -92699 -95115 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 118730 121996 0
Основні засоби: 1010 11462604 11272160 0
первісна вартість 1011 2767396361 2767396540 0
знос 1012 -2755933757 -2756124380 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 8472 8472 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 5859 5854 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 11613885 11424283 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 466156 485141 0
Виробничі запаси 1101 261823 259492 0
Незавершене виробництво 1102 281 31971 0
Готова продукція 1103 37615 44081 0
Товари 1104 166437 149597 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 40748 47758 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

14041

12194

0
з бюджетом 1135 22980 48371 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 19081 19874 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 3161322 3270688 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12798 13228 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 125159 145243 0
Готівка 1166 50 53 0
Рахунки в банках 1167 124669 137046 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1391924 2431951 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 90232 61061 0
Усього за розділом II 1195 5325360 6515635 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 16939245 17939918 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3327853 3327853 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4926182 4832595 0
Додатковий капітал 1410 405688 403946 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2703505 2793589 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 11363228 11357983 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 236289 236289 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 2723872 3900770 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 79198 79198 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3039359 4216257 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1354127 1323941 0
за товари, роботи, послуги 1615 264497 172298 0
за розрахунками з бюджетом 1620 137878 123998 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 45413 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 38387 47593 0
за розрахунками з оплати праці 1630 109649 124934 0
за одержаними авансами 1635 450773 347256 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 157948 189738 0
Доходи майбутніх періодів 1665 13127 24955 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 10272 10965 0
Усього за розділом IІІ 1695 2536658 2365678 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 16939245 17939918 0

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2149006 1927956
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1567057 ) ( 1708192 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

581949

219764
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 23426 34463
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 59010 ) ( 72515 )
Витрати на збут 2150 ( 44 ) ( 182 )
Інші операційні витрати 2180 ( 456621 ) ( 119189 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

89700

62341
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 21525 2308
Інші доходи 2240 4675 6607
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 114843 ) ( 70191 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 336 ) ( 419 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

721

646
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

721

646
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 31
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 115 73
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 115 104
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 115 104
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 836 750

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 513650 522245
Витрати на оплату праці 2505 535657 673784
Відрахування на соціальні заходи 2510 205733 257811
Амортизація 2515 196912 211301
Інші операційні витрати 2520 601055 198332
Разом 2550 2053007 1863473

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) емiтентом не складається.
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г.Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) станом на 31.03.2015 емiтентом не складається (входить до складу рiчної звiтностi).
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт про власний капiтал входить до складу рiчної звiтностi, за пiдсумками кварталу не складається.
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко