Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01073828
Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): Придніпровська залізниця
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49602
Область: Дніпропетровська
Район: Кіровський район міста Дніпропетровська
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: проспект Карла Маркса
Будинок: 108
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0567930000
Номер факсу емітента: 0567930866
Веб-сайт емітента: www.dp.uz.gov.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2013

 

Вступ

      Квартальна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФБ від 22.06.2010 № 981. Придбання цінних паперів емітента пов`язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
      Повне найменування емітента: Державне підприємство "Придніпровська залізниця"
      Скорочене найменування емітента: Придніпровська залізниця
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828.
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації, місце проведення державної реєстрації, місцезнаходження емітента (поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, офіс/квартира), засоби зв'язку, адресу електронної пошти емітента та його веб-сторінки (сторінок), на якій (яких) доступна інформація про емітента чи його цінні папери.
      Дата проведення державної реєстрації - 30.12.1991
      Місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
      Місцезнаходження емітента: 49602, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108.
      Тел.:056 793 00 00, факс: 056 793 08 66
      Адреса електронної пошти: l.pustovojt@dp.uz.gov.ua,
      Веб-сторінка: www.dp.uz.gov.ua (www.dp.uz.gov.ua/ukr/cin_pap_pr_z).
     
      1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати (у разі створення емітента на визначений строк або для досягнення певної мети), або зазначається, що емітента створено на невизначений строк.
      15.11.1873 заснована Катеринінська залізниця,
      04.01.1936 перейменована в Сталінську залізницю
      15.11.1961 перейменована в Придніпровську
      30.12.1991 зареєстроване Державне підприємство «Придніпровська залізниця», на невизначений термін.

      1.4. Інформація про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду.
      В звітному періоді фактів купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов`язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду не було.

      1.5. Інформація про структурні зміни, які відбулись протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні.
      Протягом ІІІ кварталу в організаційній структурі ДП "Придніпровська залізниця", відбулись зміни в стуктурних підрозділах,а саме: відповідно до наказу начальника залізниці від 26.06.2013 №372/Н було реорганізовано відокремлений структурний підрозділ «Пятихатське локомотивне депо» шляхом приєднання до «Дніпропетровського локомотивного депо» у статусі оборотного депо. Таким чином, кількість структурних підрозділів станом на 01.10.2013 складає 130.
     
      1.6. Інформація про створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента.
      ДП "Придніпровська залізниця" не має дочірніх підприємств.
      Протягом 9 місяців 2013 року дочірніх підприємств або набуття підпримством статусу залежного від залізниці не створювалося та не відбувалося.

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду.
      Статутними документами розмір статутного капіталу не визначено. На початок ІII кварталу 2013 року розмір статутного капіталу складав 3 329 129 тис. грн, на кінець – 3 329 129 тис. грн.
     

      1.8. Інформація про об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо), у яких емітент став учасником або припинив участь протягом звітного періоду.
      Протягом звітного періоду Придніпровська залізниця не стала учасником та не припиняла участі в об`єднаннях підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об`єднання підприємств) чи групи суб`єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

      1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду (для емітентів - акціонерних товариств)
      Державне підприємство "Придніпровська залізниця" не є акціонерним товариством.
      З цієї причини інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду, не надається.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.
     
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, відсутні.
     
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента.
      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, палива, електроенергії, так як наслідок, збільшення собівартості вантажних перевезень;
      - ризик збільшення собівартості пасажирських перевезень. Тарифи на перевезення пасажирів у дальньому та приміському сполученнях, затверджуються або узгоджуються державними та місцевими органами влади, не покривають собівартості перевезень. Витрати від пасажирських перевезень покриваються доходами за 9 місяців 2013 на 72,2%, за 3 квартал 2013 на 82,5%. Постійно проводиться робота з органами влади по відшкодуванню збитків за перевезення пільгових категорій пасажирів, укладанню договорів на повну компенсацію збитків залізниці від перевезень пільгових категорій пасажирів за рахунок місцевих бюджетів;
      - ризик збільшення збитковості пасажирських перевезень. Значні збитки залізниця несе від перевезення пільгових категорій громадян. Підприємством постійно проводиться робота з держадміністраціями, відповідними міністерствами по повному відшкодуванню збитків від пільгових перевезень
      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - ризик збільшення податкового навантаження;
      - ризик політичної нестабільності;
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
      - ризик зростання інфляції.
      2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).
      Придніпровська залізниця приділяє значну увагу зонам ризику та вживає заходи щодо їх мінімізації.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основні види діяльності емітента.
      49.20 Вантажний залізничний транспорт.
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення.
      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення.
      52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
      52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
     
      3.2. Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки. Окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів.
      9 місяців 2013 року
      Обсяги виробництва:
      - вантажні перевезення: у натуральній формі - 33 039,36 млн тарифних т-км, у грошовій - 4 129 806 тис.грн, або 66,3% до всієї виробленої продукції;
      - пасажирські перевезення: – у натуральній формі 8 244,9 млн пас-км, у грошовій - 1 208 592 тис.грн, або 19,4% до всієї виробленої продукції;
      - підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 891 148 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції - 14,3%;
      Обсяги реалізації продукції:
      вантажні перевезення: у натуральній формі - 33 039,36 млн тарифних т-км, у грошовій - 4 129 806 тис.грн, або 66,3% до всієї виробленої продукції;
      - пасажирські перевезення: – у натуральній формі 8 244,9 млн пас-км, у грошовій - 1 208 592 тис.грн, або 19,4% до всієї виробленої продукції;
      - підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 891 148 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції - 14,3%;
     
      3 квартал 2013 року
      - вантажні перевезення: у натуральній формі – 11 225,41 млн тарифних т-км, у грошовій - 1 358 058 тис.грн, або 61,6% до всієї виробленої продукції;
      - пасажирські перевезення: – у натуральній формі 3 233,62 млн пас-км, у грошовій - 512 741 тис.грн, або 23,3% до всієї виробленої продукції;
      - підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 332 839 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції - 15,1%;
      Обсяги реалізації продукції:
      - вантажні перевезення: у натуральній формі – 11 225,41 млн тарифних т-км, у грошовій - 1 358 058 тис.грн, або 61,6% до всієї виробленої продукції;
      - пасажирські перевезення: – у натуральній формі 3 233,62 млн пас-км, у грошовій - 512 741 тис.грн, або 23,3% до всієї виробленої продукції;
      - підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 332 839 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції - 15,1%;

      3.3. Зміни в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду, та причини таких змін (у разі наявності таких змін).
      Зміни в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбулися.
     
      3.4. Зміни, що відбулися в джерелах надходження сировини, а також, чи змінилися основні постачальники емітента. Надається інформація про зміну цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари або наводиться інформація про відсутність такої зміни у звітному періоді.
      За період ІIІ кварталу 2013 року по ДП "Придніпровська залізниця":
      - змін в джерелах надходження сировини не було, основні постачальники емітента не змінилися;
      - змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не було;
      - зовнішньоекономічні договори на постачання матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітентом не укладалися.
     
      3.5. Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року та укладені з ними договори, включаючи короткий опис їх істотних умов; надається інформація щодо збільшення/зменшення кількості основних клієнтів у звітному періоді, вказуються причини зміни кількості основних клієнтів.
      Інформація про основних клієнтів емітента.
      Основні клієнти ДП "Придніпровська залізниця" за звітний період: ДП "Український транспортно-логістичний центр", ПрАТ "Укренерготранс", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ТОВ "МТК", ТОВ "АТ Каргілл", ТОВ "Металургтранс", ТОВ "Євразтранс Україна", ТОВ "ТЕП Транско", ПП "Атланта-Агро", ТОВ ''Лемтранс'', АТ "Арселормітал Кривий Ріг", ДП "Трансгарант-Україна", ДП "Укрспецвагон", ТОВ "Метінвест-Шіппінг", ТОВ "ТНТК", АТ "Південний ГЗК", ТОВ "Центротранс", ТОВ "ТЕК "Енерготранс", ПАТ "Пологівський ОЕЗ", ПАТ "ЗОЖК", ПАТ "Кримській содовий завод", АТ "ПЛАСКЕ", ТОВ "Зовнітрансгаз". Інформація щодо договорів з клієнтами не розголошується.
     
      3.6. Інформація про спільну діяльність, яку емітент здійснює з іншими підприємствами, установами, організаціями, та отриманий фінансовий дохід за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.
      Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

      3.7. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, які були отримані (продовжені, анульовані) протягом звітного періоду, із зазначенням номера і дати видачі (продовження, анулювання) документа, органу, що видав (продовжив, анулював), строку (терміну) дії документа.
      За звітний період дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності ДП "Придніпровська залізниця" не отримувались, не анульовувались та не продовжувались.
     
      3.8. Інформація про об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність, із зазначенням короткого опису таких об'єктів.
      Об`єкти, щодо яких залізниця набула протягом звітного періоду права інтелектуальної власності та об`єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність - відсутні.

      3.9. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному періоді із зазначенням суми витрат (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року) на здійснені емітентом дослідження та частку цих витрат у загальній сумі витрат емітента.
      За 9 місяців 2013 року ДП "Придніпровська залізниця" укладено договір з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна щодо виконання робіт на тему "розробка пропозицій щодо удосконалення норм закріплення рухомого складу на станційних коліях" на суму 99 тис. грн. Станом на 01.10.2013 сума виконання по договору склала 99,0 тис. грн. У ІІІ кварталі 2013 року витрати на дослідження не здійснювались. Витрати на здійсненні емітентом дослідження складають менше 1% від загальної суми витрат емітента.
     
      3.10. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного періоду, із зазначенням суми, витраченої на капітальні та фінансові інвестиції (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року).
      За 9 місяців 2013 року по Придніпровській залізниці здійснено капітальних інвестицій на суму 484 591 тис.грн з ПДВ, у тому числі:
      - за рахунок залучених коштів – 331 278 тис.грн;
      - за рахунок амортизаційних відрахувань – 153 313 тис.грн.
      З загального обсягу здійснених за 9 місяців 2013 року капітальних інвестицій, виконання по розділах становить:
      - капітальне будівництво – 53 642 тис.грн;
      - придбання рухомого складу – 129 230 тис.грн;
      - придбання механізмів та обладнання – 25 419 тис.грн;
      - модернізація основних фондів – 245 672 тис.грн;
      - інші необоротні матеріальні активи – 28 118 тис.грн;
      - інші нематеріальні активи – 2 510 тис.грн.
     
      За 3 квартал 2013 року по Придніпровській залізниці здійснено капітальних інвестицій на суму 212 260 тис.грн з ПДВ, у тому числі:
      - за рахунок залучених коштів – 156 300 тис.грн;
      - за рахунок амортизаційних відрахувань – 55 960 тис.грн.
      З загального обсягу здійснених у 3 кварталі 2013 року капітальних інвестицій, виконання по розділах становить:
      - капітальне будівництво – 22 822 тис.грн;
      - придбання рухомого складу – 87 202 тис.грн;
      - придбання механізмів та обладнання – 21 019 тис.грн;
      - модернізація основних фондів – 66 835 тис.грн;
      - інші необоротні матеріальні активи –12 452 тис.грн;
      - інші нематеріальні активи – 1 930 тис.грн.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на початок поточного року та на кінець звітного періоду. Надається інформація про результати переоцінки основних засобів, загальна сума переоцінки основних засобів за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року. Надаються пояснення про причини та спосіб (включаючи методику) переоцінки основних засобів.
      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2013 р. – 311 485 146 тис. грн, станом на 01.07.2013 – 311 540 283 тис. грн, станом на 01.10.2013 – 311 583 909 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2013 – 10 837 531 тис. грн, станом на 01.07.2013 – 10 617 891 тис. грн, станом на 01.10.2013 – 10 550 821 тис. грн. Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлені відповідно до облікової політики залізниці.
      4.2. Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року у структурі основних засобів виробничого призначення, зокрема рівень зносу, рівень забезпечення потреб поточної діяльності емітента, придбання та модернізації обладнання та інших активів.
      За 9 місяців 2013 року надійшло виробничих основних засобів на суму 165 208 тис. грн, у т.ч. рухомий склад 112 203 тис. грн, вибуло на суму 263 195 тис. грн, у т.ч. рухомий склад 232 217 тис. грн. Сума зносу виробничих основних засобів на 30.09.2013 - 301 033 088 тис. грн.
      Рівень зносу становить 96,6%, у т.ч. рухомого складу 97,8%.
      4.3. Інформацію про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року порівняно з аналогічним періодом року, що передував звітному.
      За 9 місяців 2013 року витрати на ремонт основних засобів становлять 659 114 тис.грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 70 119 тис.грн, або 11,9%, у т.ч.:
      - по поточному ремонту – витрати склали 211 238 тис.грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 5 584 тис.грн (+2,8%) за рахунок зростання середньої вартості ремонту фізичної одиниці.
      - по деповському ремонту – витрати склали 57 737 тис.грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 27 117 тис.грн (у 1,9 раза). Збільшено виконання фізичних обсягів ремонтів по ремонтах пасажирських та вантажних вагонів.
      - по капітальному ремонту – витрати склали 390 139 тис.грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 37 418 тис.грн (+10,7%) за рахунок зростання середньої вартості ремонту фізичної одиниці.
     
      4.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, суму та умови запозичень, забезпечених такою заставою (відсоткова ставка, строк погашення тощо).
      За звітний період основні засоби в заставу не передавались.
      4.5. Інформацію станом на кінець звітного періоду про: залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 01.10.2013 становить 59 394 163 тис. грн. Основних засобів , що тимчасово не використовуються, вилучених з експлуатації для продажу немає. Основних засобів, одержаних за рахунок цільового фінансування не має.
      4.6. Інформацію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
      У звітному періоді розмір додаткового капіталу зменшився на 6 269 тис.грн внаслідок вибуття безоплатно одержаних необоротних активів на 10 425 тис. грн, збільшення додаткового капіталу виникло за рахунок безкоштовно одержаних необоротних активів на суму 3 855 тис. грн та створення фонду розвитку виробництва за рахунок чистого прибутку на суму 301 тис. грн.
      4.7. Інформацію про зміни в незавершеному будівництві емітента. Окремо вказується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються емітентом, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.
      На 30.09.2013 вартість незавершених капітальних інвестицій складає136 424 тис. грн, у т.ч.:
      капітальне будівництво – 96 559 тис. грн,
      придбання основних засобів – 1 935 тис. грн,
      придбання інших необоротних матеріальних активів – 55 тис. грн,
      придбання нематеріальних активів – 243 тис. грн,
      модернізація, модифікація основних засобів – 37 632 тис. грн.

      4.8. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що вимагається підпунктами 4.1 - 4.7 цього розділу, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.
      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного періоду, окремо зазначається кількість працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи, та кількість осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці на кінець звітного періоду.
      Середньосписочна чисельність працівників за ІІІ квартал 2013 року складає 56 529 чол., за 9 місяців 2013 року - 56 581 чол., крім того працюють за сумісництвом - 190 чол. Фонд оплати праці за ІІІ квартал 2013 року складає 698 667,7 тис. грн, за 9 місяців 2013 року становить 2 000 556 тис. грн.
     
      5.2. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності).
      Відповідно до статуту Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - це створене відповідно до законів України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільного та Господарських кодексів України державне унітарне підприємство і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності. Майно залізниці є держаною власністю і закріплюється за нею на праві господарської власності. Будь-які правочини чи зобов`язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників у статутному (складеному, пайовому) капіталі - відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Інформація про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.
      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень залізниці не було.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Гладкіх Ігор Веніамінович - начальник Державного підприємства "Придніпровська залізниця" 1962 повна вища - - - - - - -
Мазнєв Олександр Федорович - заступник начальника Державного підприємства "Придніпровська залізниця" з економічних питань 1970 повна вища - - - - - - -
Ніколєнко Лариса Григорівна - начальник фінансово-економічної служби Державного підприємства "Придніпровська залізниця" 1959 повна вища - - - - - - -

      Дочірних/залежних підприємств в емітента немає.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      6.4. Інформація щодо наведених нижче обставин:
      - процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство;
      - наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Процедур банкрутства щодо суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновниками, учасниками чи посадовими особами на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.
      Посадові особи підприємства не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
     

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного періоду. Емітенти - акціонерні товариства надають інформацію про загальну кількість акціонерів та кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду.
      100 % власником Емітента є держава в особі Міністерства інфраструктури України.

      7.2. Інформація про власників істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду.
      Державне підприємство "Придніпровська залізниця" не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про власників істотної участі емітента станом на на останнє число звітного періоду не надається.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
- - - - - - -

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. Якщо правочини укладені з іншими афілійованими особами вищезазначених осіб, то інформація про ці правочини наводиться як про правочини, укладені з такими особами.
      Правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку протягом звітного періоду не укладалися.
     
      8.2. За наявності операцій з афілійованими особами додатково розкривається така інформація:
      - характер відносин між емітентом та афілійованими особами;
      - види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) з афілійованими особами;
      - використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях з афілійованими особами;
      - суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами.
      Операції з афілійованими особами не проводилися.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору наводиться за той звітний період, у якому було відкрито провадження по справі (отримано претензію), а також за ті наступні звітні періоди, протягом яких у провадженні по справі відбулись зміни.
      Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає ДП «Придніпровська залізниця», його відокремлені підрозділи, посадові особи та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента у звітному періоді відсутні.
      Провадження у справі про банкрутство щодо ДП "Придніпровська залізниця" у звітному періоді не порушувалось.
     
      9.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції.
      ДП «Придніпровська залізниця» протягом звітного періоду були виплачені наступні види штрафних санкцій: штрафи за порушення умов перевезень, штрафи за порушення господарських договорів, штрафи по платежах в бюджет, штрафи до інших державних цільових фондів та інші штрафи та пені.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      Державне підприємсвто "Придніпровська залізниця" не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 10.1.1.-10.1.4.) не надається.

      10.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента (окрім акцій) окремо за випусками, цінні папери яких знаходяться в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином.
     
      Цінні папери, які протягом звітного періоду перебувають в обігу:
      1. Випуск серії D - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування.
      Свідоцтво № 253/2/12, дата реєстрації 30 жовтня 2012 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
      Кількість - 160 000 (сто шістдесят тисяч) шт.
      Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,0 (одна тисяча) грн.
      Загальна номінальна вартість 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) грн.
      Кредитний рейтинг випуску облігацій серії D: рівень-uaA, прогноз - "стабільний".
      Права, що надаються власникам облігацій:
      - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
      - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
      - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
      - пред`явити Емітенту облігації серії D для викупу;
      - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
      Крім того, за бажанням, Власник облігацій серії D має право в термін обігу пред`явити облігації Емітенту для їх викупу у терміни, що передбачені Проспектом емісії. Викуп здійснюється Емітентом особисто.
      Розмір відсоткового доходу складає 19 % річних. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
      Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АБ «Експрес-Банк» або Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій. При погашенні Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.
      Дата погашення облігацій: 09 листопада 2015 року.
      Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.
      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
      Облігації серії D забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Поручителями є:
      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6;
      2) ДП "Південна залізниця" код ЄДРПОУ 01072609 , 61052, Україна, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7;
      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
      У звітному періоді скасування реєстрації випуску облігацій серій D не було.
     
      Зобов’язання емітента за цінними паперами кожного власного випуску були виконані в повному обсязі.

      Облігації серії D забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Поручителями є:
      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6;
      2) ДП "Південна залізниця" код ЄДРПОУ 01072609 , 61052, Україна, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7;
      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

      Відповідно до наказу начальника залізниці від 22.08.2013 "Про відкрите (публічне) розміщення облігацій" серій E, F, G, H, I, J, K з метою залучення фінансових ресурсів для фінансування капітальних інвестицій, погашення заборгованості за запозиченнями та поповнення обігових коштів прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій:
      Кількість - 380 000 (триста вісімдесят тисяч) шт.
      Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,0 (одна тисяча) грн.
      Загальна кількість облігацій – 380 000 (триста вісімдесят тисяч) штук, в тому числі:
      Серії Е – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук, початок розміщення - 23.09.2013, закінчення розміщення - 22.08.2014
      Серії F – 60 000 (шістдесят тисяч) штук, початок розміщення - 23.09.2013, закінчення розміщення - 22.08.2014
      Серії G – 40 000 (сорок тисяч) штук, початок розміщення - 30.09.2013, закінчення розміщення - 29.08.2014
      Серії H – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук, початок розміщення - 30.09.2013, закінчення розміщення - 29.08.2014
      Серії I – 40 000 (сорок тисяч) штук, початок розміщення - 14.10.2013, закінчення розміщення - 13.09.2014
      Серії J – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук, початок розміщення - 14.10.2013, закінчення розміщення - 13.09.2014
      Серії K – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук, початок розміщення - 12.12.2013, закінчення розміщення - 11.11.2014
      Серії L – 40 000 (сорок тисяч) штук.початок розміщення - 12.12.2013, закінчення розміщення - 11.11.2014
      Загальна номінальна вартість 380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) грн.
      Форма існування облігацій: бездокументарна
      Характеристика облігацій: іменні, відсоткові, забезпечені
      На дату складання звіту облігації серій E, F, G, H, I, J, K знаходяться на реєстрації. Розміщення не здійснювалось.

      Факт про лістинг облігацій ДП "Придніпровська залізниця" серії D:
      - Організатор торгівлі: Публічне акціонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
      - Договір про допуск цінних паперів до торгівлі від 05.03.2013 № ПР/НФ-1356/НЮ.
      - Випуск серії D - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування.
      - Кількість 160000 (сто шістдесят тисяч) штук.
      - Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї D складає 100%.
      Згiдно з листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 28.03.2013 № 0573 28 березня 2013 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про переведення облігацій серії D до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

      10.4. Емітенти - відкриті (публічні) акціонерні товариства, прості іменні акції яких допущені до торгівлі організатором торгівлі, вказують інформацію про ринкову капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі.
      ДП "Придніпровська залізниця" не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 10.4. - 10.5.) не надається.

      10.5. Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності.
      Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 10.4. - 10.5.) не надається.

      10.6. Інформація про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України.
      Цінні папери ДП "Придніпровська залізниця", які перебувають в обігу за межами України - відсутні.
     
     
     

      10.7. Інформація про інші цінні папери емітента .
      Інші цінні папери у ДП "Придніпровська залізниця" відсутні.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

      Фінансова звітність, відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складається.
      Юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, починаючи із звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.
      У зв`язку з технічними умовами, відсутня можливість надання звітності у розділах "Баланс" та "Звіт про фінансові результати" в Узагальнених даних квартальної інформації, відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73. В цьому розділі наведені форми проміжної фінансової звітності за ІІ квартал 2013 року в форматі pdf., складені відповідно до вимог вищезазначених Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.2. Інформацію про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду, чинники, які спричинили такі зміни, із зазначенням рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін.
      За 9 місяців 2013 року Придніпровська залізниця виконала вантажообіг у розмірі 33 039,36 млн тарифних т-км (менше плану на 2 216,64 млн т-км або 6,3% та менше рівня 9 місяців 2012 року на 2 191,77 млн т-км або 6,2%) та пасажирообіг у розмірі 8 244,90 млн пас-км (менше плану та звіту 9 місяців 2012 року відповідно на 27,1 млн пас-км або на 0,3% та на 72,1 млн пас-км або на 0,9%).
      Відправлено 87 783,75 тис.тонн вантажів (102,3% плану та більше звіту 9 місяців 2012 року на 629,95 тис.тонн або 0,7%).
      Відправлено 58 505,09 тис.пасажирів (менше плану на 627,91 тис. пасажирів або 1,1% та звіту 9 місяців 2012 року на 416,87 тис. пасажирів або на 0,7%).
     
      За 3 квартал 2013 року Придніпровська залізниця виконала вантажообіг у розмірі 11 225,41 млн тарифних т-км (менше плану на 676,59 млн т-км, або на 9,3% та більше рівня 3 кварталу 2012 року на 202,48 млн т-км або 1,8%) та пасажирообіг у розмірі 3 233,62 млн пас-км (менше плану на 121,38 млн пас-км або 3,6% та менше звіту 3 кварталу 2012 року на 129,62 млн пас-км або 3,9%).
      Відправлено 30 262,31 тис.тонн вантажів (більше плану на 1 987,31 тис.тонн або на 7% та звіту 3 кварталу 2012року на 674,52 тис.тонн або 2,3%).
      Відправлено 21 103,67 тис.пасажирів (менше плану на 470,33 тис. пасажирів або на 2,2% та звіту 3 кварталу 2012 р. на 488,28 тис. пасажирів або на 2,1%).
     
      12.3. Інформацію про витрати, які були понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.
      За підсумками фінансово-економічної діяльності за 9 місяців 2013 року залізниця отримала прибутковий результат від перевезень у сумі 295 млн грн з рентабельністю 5,8%.
      Чистий прибуток по залізниці отримано у сумі 1 074 тис. грн, що менше плану на 37,9 млн грн.
      Доходи від звичайної діяльності отримані у сумі 6 441,0 млн грн, що менше плану та 9 місяців 2012 року відповідно на 399,2 млн.грн (-5,8%) та 308,4 млн.грн (-4,6%).
      Витрати від звичайної діяльності становлять 6 440 млн.грн, що менше плану та 9 місяців минулого року відповідно на 361,4 млн.грн (-5,3%) та 277,9 млн.грн (-4,1%).
      За 9 місяців 2013 року сплачено податків, обов'язкових платежів до бюджету та цільових фондів і зборів на суму 2 024,6 млн.грн, що становить 97% до плану.
      За підсумками фінансово-економічної діяльності за 3 квартал 2013 року залізниця отримала прибутковий результат від перевезень у сумі 109,7 млн грн з рентабельністю 6,2%.
      Чистий прибуток по залізниці отримано у сумі 648 тис.грн, що менше плану на 16 млн грн.
      Доходи від звичайної діяльності отримані у сумі 2 268,1 млн грн, що менше плану на 178,9 млн.грн (-7,3%) та більше 3 кварталу 2012 року на 65,2 млн.грн (+3%).
      Витрати від звичайної діяльності становлять 2 267,5 млн.грн, що менше плану на 162,9 млн.грн (-6,7%) та більше 3 кварталу минулого року на 64,6 млн грн (+2,9%).
      За 3 квартал 2013 року сплачено податків, обов'язкових платежів до бюджету та цільових фондів і зборів на суму 672,9 млн.грн, що становить 91,8 % до плану.
     
      12.4. Позитивні та негативні тенденції у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року. Необхідно розкрити інформацію про будь-які відомі тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році.
     
      На господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році можуть вплинути наступні фактори: політична та економічна нестабільність, зміна податкової політики, нестабільність економічної бази, зростання цін на енергоносії, матеріали та послуги.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Заступник начальника Придніпровської залізниці
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Мазнєв Олександр Федорович
Посада головного бухгалтера емітента Начальник фінансово-економічної служби
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Ніколєнко Лариса Григорівна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828
1.1.2. Повне найменування ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) Придніпровська залізниця
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Державне підприємство
1.1.5. Поштовий індекс 49602
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район Кіровський район міста Дніпропетровська
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця проспект Карла Маркса
1.1.10. Будинок 108
1.1.11. Корпус -
1.1.12. Офіс / квартира -

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва А01 047509
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 30.12.1991
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3329129000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3329129000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 260060000840 дол
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 260060000643 руб
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012001 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012003 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929840 дол
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929980 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929978 євро
філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496 грн
філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496840 дол
філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496978 євро
філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ 305482 26028303015877 грн
філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ 305482 26009300003276 грн
філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ 305482 26009300003276840 дол
ПАТ "Державний ощадний банк України" м. Київ 300465 2600930011357 дол
ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпропетровськ 305299 26007116920003 грн
Філія відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940954 грн
Філія відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940953840 дол
Філія відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940952643 руб
Філія відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940951 грн
УДКС у Дніпропетровській обл. м. Дніпропетровськ 805012 37128911600228 грн
УДКС у Дніпропетровській обл. м. Дніпропетровськ 805012 35443001012715 грн
ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ 300346 26001101725001 грн
ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ 300346 26001101725001840 дол
ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ 300023 26006000082416 грн
ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ 300023 26009010313785978 євро
ПАТ "ВТБ Банк" м. Дніпропетровськ 321767 26004010040091 грн
АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ 320627 26001013000268 грн
АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ 320627 26001013000268840 дол
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683980 грн
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683840 дол
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683978 євро
Філія ПАТ "Перший Українській Міжнародний банк" м. Дніпропетровськ 334851 26000962504360 грн
Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 305653 26003005697100 грн
ПАТ "Марфін Банк" м. Іллічівськ 328168 26000808731 грн
ПАТ "ВБР" м. Дніпропетровськ 380719 26004900001368980 грн
ПАТ "ВБР" м. Дніпропетровськ 380719 26004900001368978 євро
ПАТ "ВБР" м. Дніпропетровськ 380719 26004900001368643 руб
ПАТ "Банк Київська Русь" 319092 26001121842001 грн
ПАТ "Банк Київська Русь" 319092 26001121842002 грн
ПАТ "Фінанси та Кредит" 307231 260013834901 грн
ПАТ "Банк Форум" 322948 26007300246729 грн
ПАТ "Таскомбанк" 339500 26000161533001 грн
ПАТ "Таскомбанк" 339500 26000161533001 дол
ПАТ "Юнісон" 380902 26002013000143 грн

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Вантажний залізничний транспорт 49.20
Пасажирський наземний транспорт міжміського та приміського сполучення 49.31
Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.21
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.29
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 49.10

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фондових ринках" Акціонерне товариство 35917889 Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд 7-Г, тел/факс 044 5854240 депозитарна діяльність Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 АЕ № 263065
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спарта Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 35746303 Україна, 01133, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд 13, корпус 5-А, офіс 51 тел. 044 5905125, факс 044 2200013 діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2009 АВ № 483561
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 Україна, 01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3, тел. 044 2796540, факс 044 2791325 депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 АВ № 581322
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк" Акціонерне товариство 20053145 Україна, 03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотській, буд. 25, тел./факс 044 3096867 діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, брокерська діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.06.2010 АВ № 534161, 534159
Публічне акціонерне товариство "Українське кредитно-рейтингове агенство" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд 9/2, тел. 044 2000131, факс 044 2001032 консультування з питань комерційної діяльності й керування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №7
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42-44, тел. 044 2775000, факс 044 2775001 торгова діяльність на фондовому ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 АД № 034421
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд 30, тел. 056 3739594, факс 056 3739784 торгова діяльність на фондовому ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2011 АВ № 483591
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Транс-аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 31895956 Україна, 79023, м. Львів, вул. Джерельна, буд. 38, тел. 032 2269711, факс 032 2957612 аудиторська діяльність Аудиторська палата України 23.04.2002 свідоцтво № 2866
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок" Товариство з обмеженою відповідальністю 19497799 Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28 діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 17.11.2009 АВ № 493497

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
30.10.2012 253/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 160000 бездокументарна іменні 160000000 19 відсотковий період 91 календарний день 09.11.2015

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
30.10.2012 253/2/12 Державне підприємство "Одеська залізниця" 01071315 Україна, 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд 19
30.10.2012 253/2/12 Державне підприємство "Південна залізниця" 01072609 Україна, 65012, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд 7
30.10.2012 253/2/12 Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" 04713033 Україна, 01034, м. Київ, вул. Лисенка, буд 6

      1. Щодо випуску облігацій, які зареєстровані НКЦПФР 30.10.2012р. за №253/2/12:
      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-1234/НЮі від 03.08.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії D, який становить 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів) гривень.
      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:
      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій - стосовно виплати номінальної вартості облігацій при погашенні облігацій.
      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.
      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).
      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 10689354 10403584 - - 10689354 10403584
будівлі та споруди 5056939 5016640 - - 5056939 5016640
машини та обладнання 989954 923702 - - 989954 923702
транспортні засоби 4183143 4022787 - - 4183143 4022787
інші 459318 440455 - - 459318 440455
2. Невиробничого призначення 148177 147237 - - 148177 147237
будівлі та споруди 129087 128945 - - 129087 128945
машини та обладнання 5403 5459 - - 5403 5459
транспортні засоби 2342 2144 - - 2342 2144
Інші 11345 10689 - - 11345 10689
Усього 10837531 10550821 - - 10837531 10550821

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 11290614 11286402
Статутний капітал 3329129 3329129
Скоригований статутний капітал
Опис* Розмір чистих активів компанії розраховується як сума всіх активів компанії, а саме величини її балансового майна без урахування боргових зобов'язань. Однак у розрахунку беруть участь не всі активи: віднімається вартість власних акцій компаній, які були викуплені у акціонерів, а також не враховується сума заборгованостей засновників статутного капіталу щодо внесення чергового внеску. З суми пасивів (боргових зобов'язань) виключаються дані пунктів «Резерви по сумнівних боргах» і «Доходи майбутніх періодів» бухгалтерського балансу. Таким чином, загальна формула розрахунку вартості чистих активів компанії виглядає наступним чином: Чисті активи = (Розділ I + Розділ II - ЗСА - зук) - (Розділ IІІ + Розділ ІV - ДБП), де: • Розділ I - сумарний підсумок по Розділу I бухгалтерського балансу «Необоротні активи»; • Розділ II - сумарний підсумок по Розділу II бухгалтерського балансу «Оборотні активи»; • ЗСА - сума витрат компанії на викуп власних акцій для їх анулювання або перепродажу; • зук - сума заборгованостей засновників статутного капіталу за внесками; • Розділ IІІ - сумарний підсумок до Розділу IІІ бухгалтерського балансу «Довгострокові зобов'язання»; • Розділ ІV - сумарний підсумок до Розділу IV бухгалтерського балансу «Поточні зобов'язання»; • ДБП - доходи майбутніх періодів.
Висновок** Розмір чистих активів компанії характеризує її здатність виконувати свої зобов»язання і виплачувати дивіденди. У підприємства достатньо чистих активів за 9 місяців 2013, розмір яких становив 11 290 614 тис. грн. З початку року вони збільшилися на 4 212 тис. грн, або на 0,04%. Питома вага чистих активів в активах підприємства не змінилася в порівнянні з початком року та становить 75%. Розмір чистих активів підприємства перевищує його статутний капітал у 3,4 рази. Розмір чистих активів компанії характеризує її здатність виконувати свої зобов»язання і виплачувати дивіденди. Розмір чистих активів підприємства перевищує його статутний капітал у 3,4 рази.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.09.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010
     первісна вартість 011
     накопичена амортизація 012
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:
     залишкова вартість 030
     первісна вартість 031
     знос 032
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160
     первісна вартість 161
     резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170
     за виданими авансами 180
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540
     з бюджетом 550
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570
     з оплати праці 580
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
     прибуток 050
     збиток 055
Інші операційні доходи 060
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 1 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

      Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868, встановлено, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.
      Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 391/3684 (із змінами) визнано таким, що втратив чинність.
      Форми регулярної квартальної інформації «Баланс на 30.06.2013» та «Звіт про фінансові результати за І півріччя 2013 року» не відповідають Формі №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та Формі №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (відповідно), затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, тому не заповнюються.
      Форми проміжної фінансової звітності за ІІ квартал 2013 року наведені (в форматі pdf) в Розділі ХІ квартальної інформації «Фінансова звітність емітента».