Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01073828
Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): Придніпровська залізниця
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49602
Область: Дніпропетровська
Район: Кіровський район міста Дніпропетровська
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: проспект Карла Маркса
Будинок: 108
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0567930000
Номер факсу емітента: 0567930866
Веб-сайт емітента: www.dp.uz.gov.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.
      Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.
      Придбання цінних паперів Емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.2. Повне найменування емітента, а також:
      - коротка інформація про емітента;
      - основні види господарської діяльності;
      - мета (цілі) господарської діяльності;
      - стратегія бізнесу;
      - основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року.
     
      Повне найменування емітента - Державне підприємство "Придніпровська залізниця"
      Скорочене найменування емітента - Придніпровська залізниця
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828
      Дата проведення державної реєстрації 30.12.1991 р.,
      місце проведення державної реєстрації - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, місцезнаходження емітента: 49602, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108,
      тел.: 0567930000, факс: 0567930866,
      адреса електронної пошти - i.rockaya@dp.uz.gov.ua,
      сайт - www.dp.uz.gov.ua
     
      Основні види діяльності:
      49.20 Вантажний залізничний транспорт.
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення.
      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення.
      52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
      52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
     
      Метою діяльності підприємства є:
      - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, надання на підставі окремих угод послуг з користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об`єктами інфраструктури залізниці, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;
      - забезпечення безпеки руху поїздів, збереження рухомого складу, вантажів, що перевозяться, та дотримання вимог охорони праці працівників;
      - забезпечення безпеки життя і здоров`я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту;
      - утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування перевізного процесу;
      - дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів на нього;
      - забезпечення готовності аваріно-технічних, пожежних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуаціях;
      - заготівлі, обробки та реалізації окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
      - надання на основі окремих угод послуг, пов`язаних з користуванням залізничними коліями та засобами підприємства для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі.
     
      Стратегія підприємства:
      - постійний розвиток та розширення сфери транспортних послуг та інших послуг усім споживачам без обмеження;
      - розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери підприємства;
      - проведення заходів спрямованих на покращення технічного стану залізниць та залізничної інфраструктури шляхом оновлення рухомого складу, парку пасажирських вагонів, модернізації колії, електрифікації відповідних ділянок колії та ремонту існуючих основних фондів.
     
      Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року:
      Залізничний транспорт займає провідне місце у задоволенні потреб виробничої сфери та населення у перевезеннях, є важливим фактором у забезпеченні соціально-економічного розвитку України, укріплення її зовнішньоекономічних зв’язків.
      Система залізничного транспорту представляє собою сукупність залізниць та інших державних підприємств, має низьку привабливість для інвесторів.
      Найгострішою проблемою галузі є стан виробничо-технічної бази та технологічний рівень перевезень, які не відповідають зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних послуг.
      Існуючи проблеми обумовили необхідність реформування залізничної галузі, основною метою якого є підвищення ефективності функціонування і прискорення розвитку галузі, задоволення зростаючих потреб економіки та населення України в перевезеннях, підвищення їх якості та зниження транспортної складової в ціні продукції.
      В ході реформування має бути забезпечено організаційне розмежування природно-монопольного і конкурентних видів діяльності залізниць, шляхом виділення з них у безпосереднє підпорядкування компанії структурних підрозділів, що здійснюють вантажні та пасажирські перевезення, ремонт локомотивів, вагонів, колій, об’єктів і споруд тощо. Створюються умови для поступового скорочення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.
      В ході реформування галузі у 2012 році передано вантажні вагони з балансу залізниці на баланс вагонних компаній.

      1.3. Основні фінансові показники господарської діяльності емітента із річної фінансової звітності за звітний рік та для порівняння - за два роки, що передували звітному.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 8644627 8979397 7580118
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7558849 7489874 6542893
Валовий прибуток (збиток) 1085778 1489523 1037225
Інші операційні доходи 203253 249693 192773
Адміністративні витрати 280768 265086 240590
Витрати на збут 211 90 78
Інші операційні витрати 542952 567448 272923
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 465100 906592 716407
     інші доходи 117790 186922 130805
     інші витрати 381344 423735 475972
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 201546 669779 371240
Податок на прибуток від звичайної діяльності 169618 586261 265107
Чистий прибуток (збиток) 31928 83518 106133
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Всього активів, у т.ч. 15118140 16496204 16431709
Оборотні активи 3987034 3609015 2693304
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 9345 88518 53939
Необоротні активи 11128487 12884345 13734430
Всього пасивів, у т.ч. 15118140 16496204 16431709
Зобов`язання 3353721 3080869 4464794
     поточні зобов`язання 2217195 1867014 1805432
     довгострокові зобов`язання 1136526 1213855 2659362
Забезпечення наступних витрат та платежів 151329 120206 84396
Власний капітал 11607603 13292465 11879344
     статутний капітал 3329129 3334371 3334371
     пайовий капітал
     додатковий вкладений капітал
     інший додатковий капітал 5717067 7846618 6670423
     резервний капітал
     (неоплачений капітал)
     (вилучений капітал)
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2561407 2111476 1874550
Розрахункова вартість чистих активів

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків:
     
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента відсутні.
     

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, палива, електроенергії, так як наслідок, збільшення собівартості вантажних перевезень;
      - ризик збільшення собівартості пасажирських перевезень. Тарифи на перевезення пасажирів у дальньому та приміському сполученнях, затверджуються або узгоджуються державними та місцевими органами влади, не покривають собівартості перевезень. Витрати від пасажирських перевезень покриваються доходами тільки на 64%. Постійно проводиться робота з органами влади по відшкодуванню збитків за перевезення пільгових категорій пасажирів, укладанню договорів на повну компенсацію збитків залізниці від перевезень пільгових категорій пасажирів за рахунок місцевих бюджетів;
      - ризик збільшення збитковості пасажирських перевезень. Значні збитки залізниця несе від перевезення пільгових категорій громадян. Підприємством постійно проводиться робота з держадміністраціями, відповідними міністерствами по повному відшкодуванню збитків від пільгових перевезень;
     

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента:
      - ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
      - ризик політичної нестабільності;
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
      - ризик зростання інфляції.

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності). Придніпровська залізниця приділяє значну увагу зонам ризику та вживає заходи щодо їх мінімізації.

      2.3. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
      Повне найменування емітента - Державне підприємство "Придніпровська залізниця".
      Скорочене найменування емітента - Придніпровська залізниця.
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828.
     
      3.2. Дату проведення державної реєстрації, місце проведення державної реєстрації, місцезнаходження емітента (поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, офіс/квартира), засоби зв'язку, адресу електронної пошти емітента та його веб-сторінки (сторінок), на якій (яких) доступна інформація про емітента чи його цінні папери.
      Дата проведення державної реєстрації 30.12.1991 р.,
      місце проведення державної реєстрації - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
      місцезнаходження емітента: 49602, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108,
      тел.: 0567930000, факс: 0567930866,
      адреса електронної пошти - i.rockaya@dp.uz.gov.ua,
      сайт - www.dp.uz.gov.ua.
     
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати (у разі створення емітента на визначений строк чи для досягнення певної мети), або зазначається, що емітента створено на невизначений строк.
      15.11.1873 заснована Катеринінська залізниця,
      04.01.1936 перейменована в Сталінську залізницю
      15.11.1961 перейменована в Придніпровську
      30.12.1991 зареєстроване Державне підприємство «Придніпровська залізниця», на невизначений термін.

      3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформацію про істотні факти та важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років. Також розкривається інформація про заплановані або очікувані злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з основною діяльністю.
     
      ДП «Придніпровська залізниця» - це створене відповідно до Законів України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільного та Господарського кодексів України державне підприємство і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності, яке входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця». До складу залізниці входять служби, відособлені (відокремлені) структурні підрозділи, які не мають права юридичної особи. Свою діяльність вони здійснюють на підставі положень, затверджених начальником залізниці, відповідно до вимог господарського кодексу України.
      Протягом останніх п`яти років істотних фактів та важливих подій, таких як злиття, приєднання, перетворення, поділу, виділу або купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов`язаної з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші події не відбувалися.
      Розпочато реформування залізничної галузі, основною метою якого є підвищення ефективності функціонування і прискорення розвитку галузі, задоволення зростаючих потреб економіки та населення України в перевезеннях, підвищення їх якості та зниження транспортної складової в ціні продукції.
      В ході реформування має бути забезпечено організаційне розмежування природно-монопольного і конкурентних видів діяльності залізниць, шляхом виділення з них у безпосереднє підпорядкування компанії структурних підрозділів, що здійснюють вантажні та пасажирські перевезення, ремонт локомотивів, вагонів, колій, об’єктів і споруд тощо. Створюються умови для поступового скорочення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

      3.5. Інформація про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком. Зазначається стисла інформація про органи емітента, а саме: перелік утворених товариством органів та їх склад відповідно до статуту товариства.
      Протягом звітного періоду структурних змін в організаційній структурі ДП "Придніпровська залізниця", основних структурних підрозділах та їх функіональному призначенні не було.
     
      3.6. Інформація про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи.
      ДП "Придніпровська залізниця" має 131 структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
      Для забезпечення діяльності за залізницею закріплені основні фонди: транспортні засоби та споруди господарств (колійного, локомотивного, вагонного, пасажирського та ін.), передавальні пристрої енергопостачання, сигналізації і зв’язку та інші механізми й обладнання.
      До складу Придніпровської залізниці входять 4 дирекції залізничних перевезень.
      Ремонт і технічне обслуговування локомотивів здійснюють 10 локомотивних депо.
      Ремонт і технічне обслуговування електропоїздів здійснюють 4 моторвагонних депо.
      Підготовку вагонів для перевезень вантажів і пасажирів здійснюють 10 вагонних депо та 5 пасажирських вагонних депо і 1 пасажирська дільниця.
      Ремонт і поточне утримання колійного господарства забезпечують 17 дистанцій колії та 6 колійно-машинних станцій, 4 дистанції захисних лісонасаджень і 1 дорожній центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки.
      Технічне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ і зв’язку виконують 12 дистанцій сигналізації та зв’язку.
      7 дистанцій електропостачання забезпечують сталу роботу енергетичного господарства.
      Вантажі та контейнери обслуговуються дистанцією вантажно-розвантажувальних робіт.
      Ремонт і поточне утримання виробничих і житлових будівель, будівельно-монтажні роботи, капітальний та поточний ремонт основних засобів залізниці забезпечують 6 будівельно-монтажних експлуатаційних управлінь і спеціалізований будівельно-монтажний поїзд.
     
      3.7.Інформація про дочірні та залежні підприємства емітента.
      Дочірні підприємства, філії, представництва у емітента відсутні.

      3.8. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року.
      Статутними документами розмір статутного капіталу не визначено. На початок 2012 року розмір статутного капіталу складав 3 334 371 тис. грн, на кінець – 3 329 129 тис. грн. У 2012 році передано вантажні вагони з балансу залізниці на баланс вагонних компаній.

      3.9. Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).
      Емітент не входить до об`єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об`єднань підприємств), які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.
      Державне підприємство "Приднiпровська залiзниця", засноване на державній власнотсi, яке входить до сфери управління Мiнiстерства Інфраструктури України i підпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця".

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основні види діяльності емітента:
      49.20 Вантажний залізничний транспорт.
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення.
      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення.
      52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
      52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
     
      4.2. Інформація про основні види продукції (товарів, робіт, послуг).
      Обсяги виробництва за 2012 рік:
      - Перевезення вантажів (тарифні т-км) – у натуральній формі 46 853,8 млн.т-км, у грошовій 6 015 764 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 69,6%;
      - Перевезення пасажирів (пасажиро-км) – у натуральній формі 10089,97 млн.пас-км, у грошовій 1 418 531 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 16,4%;
      - Підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 1 210 512 тис.грн, у відсотках до всієї виробленої продукції 14%.
     
      4.3 Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).
      Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається із виробничої собівартості, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних загальновиробничих витрат.
      У свою чергу виробнича собівартість складається з витрат: прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, амортизаційних відрахувань, інших прямих витрат, а також змінних загальновиробничих витрат і постійних розподілених загальновиробничих витрат. По мірі здійснення господарських операцій у місцях виникнення витрат на підставі первинних документів витрати відображаються на певних статтях Номенклатури витрат в розрізі елементів витрат. При плануванні та обліку витрат виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) забезпечується групування їх за наступними елементами витрат:
      - витрати на оплату праці;
      - відрахування на соціальні заходи;
      - витрати на матеріали;
      - витрати на паливо;
      - витрати на електроенергію;
      - амортизація;
      - інші операційні витрати.
      Віднесення витрат за елементами здійснюється з урахуванням норм ПБО 16 «Витрати».
      За результатами роботи за 2012 рік та відповідно до фінансової звітності підприємства, витрати виробничої собівартості становлять:
      Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього - 7 558 849 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 100), у тому числі:
      витрати на оплату праці - 2 445 676 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 32);
      відрахування на соціальні заходи - 934 679 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 12);
      витрати на сировину і основні матеріали - 1 071 911 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 14);
      витрати на паливо - 577 007 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 8);
      витрати на електроенергію - 1 196 156 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 16);
      амортизація основних засобів і нематеріальних активів - 947 779 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 13);
      інші витрати (розшифрувати) - 385 641 тис.грн (питома частка у загальній сумі витрат, % - 5).

      4.4. Інформація про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність.
      У 2012 році залізницею перевезено близько 204,8 млн. тонн вантажів, а вантажообіг склав понад 46,8 млрд. ткм.
      Основою вантажопотоку є такі вантажі, як вугілля, нафта й нафтопродукти, руда залізна та марганцева, чорні метали, добрива, хімікати, зерно й продукти перемелу, будівельні матеріали. Перераховані вантажі складають до 90% від загального обсягу перевезень.
      Вантажообіг у внутрішньодержавному сполученні за 2012 рік становить 26 721,4 млн. ткм або 57% від загального обсягу вантажообігу, обсяги транзиту – 4 523 млн. ткм або 9,7%, обсяги експортних перевезень - 12 992 млн. ткм. або 27,7%, імпортні – 2 616 млн. ткм. або 5,6%.
      Одним із пріоритетних напрямків діяльності залізниці є розвиток транзитних вантажоперевезень.
      Основні напрями розвитку підприємства:
      • у сфері вантажних перевезень - збалансування інтересів залізниці та споживачів їх послуг шляхом установлення оптимального розміру транспортної складової в ціні продукції та рівня рентабельності перевезень;
      • у сфері пасажирських перевезень - підвищення рівня їх рентабельності, зокрема шляхом впровадження з урахуванням міжнародного досвіду механізму диференціювання тарифів, поетапної ліквідації перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних перевезень, розроблення та впровадження дієвого механізму компенсації залізницям витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових категорій пасажирів, забезпечення самоокупності перевезень у міжнародному та міжобласному сполученнях;
      • створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою оновлення та модернізації виробничо-технічної бази залізничного транспорту, забезпечення розвитку державно-приватного партнерства, впровадження механізму лізингу;
      • прискорення темпів інтеграції залізничного транспорту до європейської та світової транспортної системи, налагодження тісного міжнародного економічного співробітництва, впровадження принципів європейської транспортної політики, ефективного використання вигідного географічного розташування України для збільшення обсягу транзитних перевезень;
      • здійснення комплексу заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів та схоронності вантажів під час перевезень, зменшення негативного впливу залізничного транспорту на навколишнє природне середовище, впровадження ресурсозберігаючих технологій.
     
      4.5. Інформація про систему збуту продукції (товарів, робіт, послуг).
      Обсяг вантажів, що відправляються залізницею становить кам’яне вугілля, руда, чорні метали, будівельні матеріали та сільськогосподарська продукція. Залізниця обслуговує Дніпропетровську, Запорізьку області, Автономну Республіку Крим, окремі райони Харківської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кіровоградської областей. Залізниця з’єднує Донбас і залізорудний басейн Криворіжжя із західними областями України, здійснює перевезення на курорти Криму, обслуговує розвинену промисловість Придніпров’я.
     
      4.6. Інформація про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників. Надається інформація про зміну цін на 10 або більше відсотків порівняно з роком, що передував звітному, на основні матеріали (сировину) та товари або наводиться інформація про відсутність такої зміни у звітному році. Окремо розкривається інформація про те, яку частку в постачанні матеріалів (сировини) та товарів емітенту займають імпортні матеріали (сировина) й товари. Надається прогноз емітента щодо доступності цих джерел сировини в майбутньому та про можливість альтернативних джерел отримання матеріалів (сировини), товарів.
      Основні постачальники матеріалів, товарів:
      1. ДП "Укрзалізничпостач", місцезнаходження: Україна, 03949, Київська обл., м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 11/15;
      2. ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України", місцезнаходження: Україна, 03038, Київська обл., м. Київ, вул. Протасів Яр, буд 2;
      3. ТОВ ВТФ "Авіас", місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 15-А;
      4. ТОВ НВП "Укрпромвпровадження", місцезнаходження: Україна, 02140, Київська обл., м. Київ, вул. Мишуги, буд. 2;
      5. ТОВ "Промекспосервіс", місцезнаходження: Україна, 51900, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Республіканська, буд. 9-А, офіс 400;
      6. ТОВ "ВКК "Трансенергопром", місцезнаходження: Україна, 04053, Київська обл.,м. Київ, вул. Киянівська, буд. 7-А;
      7. ПАТ "Трібо", місцезнаходження: Україна, 09114, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 95;
      8 ПП "Авітекс", місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 18, офіс 4;
      9. ТОВ "Лемодо", місцезнаходження: Україна, 67500, Одеська обл., м. Комінтернівське, вул. Першотравнева, буд. 56, офіс 19;
      10. ТОВ "Парадігма Груп", місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, ж/м Тополі-2, буд. 28, корпус 7, офіс 15.
      До загальної суми договорів % договорів імпортної продукції складає 14,65%.
      Укладання договорів за кошти Придніпровської залізниці з вищезазначеними постачальниками, можливе при умові дотримання вимог передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" з урахуванням особливостей, предбачених Законом України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".
      На 21% змінилася ціна у 2012 році порівняно з 2011 роком, на постачання гальмових колодок ПАТ "Трібо", на 10% на постачання бензину ТОВ ВТФ "Авіас". По решті постачальників зміни цін на 10 або більше відсотків порівняно з 2011 роком, на основні матеріали, не відбувалося.
     
      4.7. Інформація про основних клієнтів емітента.
      Основні клієнти ДП "Придніпровська залізниця" за звітний період: ДП "Український транспортно-логістичний центр", ТОВ ''Лемтранс'', АТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ДП "Трансгарант-Україна", ДП "Укрспецвагон", ТОВ "Метінвест-Шіппінг", ТОВ "ЕКС ІМ ТРАНС", ТОВ "МТК", ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС", ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА", ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ", ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ". Інформація щодо договорів з клієнтами не розголошується.
     
      4.8. Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.
      Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
     

      4.9. Дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності ДП "Придніпровська залізниця":
      1. Наданняпослуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, видана Міністерством транспорту і зв`язку України 05.02.2010, серія АВ № 416553, термін дії необмежений.
      2. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", видана Міністерством транспорту і зв`язку України 09.04.2010, серія АВ № 525032, термін дії необмежений.
      3. Централізоване водопостачання та водовідведення, видана Національною комісією регулювання електроенергетики України 24.11.2010, серія АГ № 500001, термін дії до 12.11.2015.
      4. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв`язку з ємністю мережі до 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на території м. Запоріжжя та Запорізької області, АР Крим, видана Національною комісією з питань регулювання зв`язку України 09.12.2008, серія АВ № 421870, термін дії до 13.11.2013.
      5. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Дніпропетровськ та Дніпропетровської області, видана Національною комісією з питань регулювання зв`язку України 09.12.2008, серія АВ № 421871, термін дії до 13.11.2013.
      6. Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включення до Державного фонду родовищ корисних коплин, видана Міністерством охорони навколишнього природного середовища України 01.12.2009, серія АВ № 390898, термін дії до 13.11.2013.
      7. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов"язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до профессійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 16.10.2012, серія АД № 072752, термін дії до 20.05.2022.
      8. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов"язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до профессійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 16.10.2012, серія АД № 072979, термін дії до 26.04.2015.
      9. Діяльність пов’язана із створенням об’єктів архітектури, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією 25.03.2011, серія АГ № 573876, термін дії до 25.03.2016.
      10. Передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, видана Національною комісією регулювання електроенергетики України 25.06.1997, серія ПР № 0037, термін дії необмежений.
      11. Постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видана Національною комісією регулювання електроенергетики України 03.09.1997, серія ПС № 0309, термін дії необмежений.
      12. Впровадження голографічних захисних елементів, з надання права проведення робіт з голографічними захисними елементами, які призначені для державних потреб та (або) створені на замовлення (для використання) державних органів, видана Службою безпеки України 27.05.2010, серія АВ № 501721, термін дії до 12.05.2015.
      13. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів, видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України 04.03.2010, серія АГ № 595971, термін дії необмежений.
      14. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, видана Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, на кінець звітного періоду ліцензія у стадії переоформлення.
      15. Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 табл. IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", видана Комітетом з контролю за наркотиками 30.12.2008, серія АВ № 441109, термін дії до 18.12.2013.
     
      4.10. Інформація про об’єкти права інтелектуальної власності емітента.
      Патент на корисну модель "Візок вантажного вагона "Дніпро":
      • короткий опис - з метою збільшення безпечної швидкості руху вагона до 100км на годину, на візок встановлені два штирові пристрої, що складаються з закріпленого на боковій рамі візка штиря, який передає коливання виляння бокових рам візка втулці, що розташована на надресорній балці, при порожньому стані вагона і виключаються після його завантаження;
      • номер патенту - № 50768;
      • дата видачі - 25.06.2010р.;
      • орган, що видав - Державний департамент інтелектуальної власності;
      • строк дії документів - 10 років (до 14.12.2019р.);
      • напрямки використання - модернізація вагонів рудних маршрутів напрямку Кривий Ріг - Ужгород - Кошице для збільшення швидкості руху;
      • результати використання - інформація в ДКТБ відсутня;
      • ступінь залежності діяльності емітента від володіння патентом на корисну модель "Візок вантажного вагона "Дніпро" - ступені залежності діяльності немає.
      • заходи для охорони права інтелектуальної власності окрім патенту не приймались, договори щодо нерозголошення конфіденційної інформації не заключались.

      4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.
      Емітент у своїй діяльності керується чинним законодавством України, в т.ч. нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Податковим кодексом України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України. Існуючі зміни не мали суттєвого впливу на діяльність емітента.
     
      4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента.
      До плану науково-дослідних робіт залізниці на 2012 рік увійшли 10 робіт загальною вартістю 2020,0 тис. грн., з них виконання 4-х робіт – перехідні на 2013 рік. Для фінансування робіт у 2012 році було заплановано 1732,0 тис грн.
      Так в 2012 році були укладені договори на теми:
      • Дослідження роботи тягової мережі на дільницях з рухом великовантажних і прискорених поїздів, розробка пропозицій щодо зменшення втрат електроенергії в зворотній тяговій мережі та її впливу на роботу АЛСН.
      • Діагностика та класифікація прогонових будов мостів з метою розробки рекомендацій по їх подальшій експлуатації.
      • Дослідження якості електричної енергії в системах живлення залізничної автоматики та розробка заходів щодо їх поліпшення.
      • Розробка заходів щодо захисту залізобетонних опор контактної мережі в зоні станцій стикування.
      • Розробка методики економічної оцінки заходів з безпеки руху.
      • Створення методичних підходів щодо фінансового планування на Придніпровській залізниці та її структурних підрозділах.
      • Дослідження та розробка інформаційно-вимірювального стенду для контролю технологічних норм перевірки електричних та часових параметрів спеціалізованих реле.
      • Дослідження та розробка технології очищення баластного щебеню водяним паром на мобільному обладнанні.
      • Розробка вимог для планування маршрутів слідування вагонів з небезпечними вантажами при мінімізації ризиків в умовах Придніпровської залізниці.
      • Наукове обгрунтування оптимізації матеріалів та обладнань для ремонту деталей і вузлів засобів транспорту для локомотивних підприємств Придніпровської залізниці.
      Станом на 01.01.2013 виконання по договорам склало 1720,418 тис.грн.
      До плану науково-дослідних робіт залізниці на 2011 рік увійшли 6 робіт загальною вартістю 1214,0 тис. грн. Так в 2011 році були укладені договори на теми:
      • Розробка технології утилізації залізобетонних шпал.
      • Обстеження, діагностика та класифікація прогонових споруд особливо важливих та складних мостів.
      • Обстеження та випробування залізобетонних прогонових споруд з ексцентриситетом колії та розробка рекомендацій щодо визначення швидкісного режиму руху поїздів.
      • Експериментальні та теоретичні дослідження аварійних електричних режимів роботи тягової мережі системи електропостачання постійного струму.
      • Розробка нового складу матеріалу на основі нанопорошків для сопел очистки деталей залізничного транспорту.
      • Розробка нового інструментального матеріалу на основі нанопорошків тугоплавких сполук для обробки деталей локомотивів та вагонів.
     
      4.13.Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов`язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного року.
      За 2012 рік по Придніпровській залізниці здійснено капітальних інвестицій на суму 1 018 415 тис.грн з ПДВ, у тому числі:
      - за рахунок залучених коштів – 608553 тис.грн з ПДВ;
      - за рахунок амортизаційних відрахувань – 397047 тис.грн з ПДВ;
      - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 12815 тис.грн з ПДВ.
      З загального обсягу здійснених у 2012 році капітальних інвестицій, виконання по розділах становить:
      - Капітальне будівництво – 96146 тис.грн з ПДВ;
      - Придбання рухомого складу – 296 097 тис.грн з ПДВ;
      - Придбання механізмів та обладнання – 53114 тис.грн з ПДВ;
      - Модернізація основних фондів – 516859 тис.грн з ПДВ;
      - Інші необоротні матеріальні активи - 43590 тис.грн з ПДВ;
      - Інші нематеріальні активи – 12609 тис.грн з ПДВ.
     
      4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи.
      Природоохоронна діяльність ДП «Придніпровська залізниця» регулюється Конституцією України, понад 70 спеціальними законами України (Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Водний кодекс України та ін.), 350 постановами Кабінету Міністрів України та чисельними (біля тисячі) загальнодержавними наказами, нормами та стандартами.
      В 2012 році на виконання природоохоронних заходів залізницею було витрачено 101273,9 тис. грн.

      4.15. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року. Надається інформація про результати переоцінки основних засобів, якщо така переоцінка відбулась протягом звітного року. Надаються пояснення про причини та спосіб (включаючи методику) переоцінки основних засобів.
      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012 – 357 592 441 тис. грн, станом на 31.12.2012 – 311 480 905 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2012 – 12 642 701 тис. грн, станом на 31.12.2012 – 10 832 971 тис. грн.
      Переоцінка основних засобів за 2012 рік становить 19 073 тис. грн.
      У складі основних фондів транспортні засоби становлять 39,2 % (залишкова вартість яких на кінець року склала – 4 184 296 тис. грн), споруди - 38,1 % (залишкова вартість дорівнює 4 073 204 тис. грн), будівлі - 9,2 % (залишкова вартість - 982 513 тис. грн), машини і механізми – 9,2 % (залишкова вартість – 986 352 тис. грн), передавальні пристрої – 4 % (залишкова вартість – 422 494 тис. грн).
      Амортизація основних засобів нарахована із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Термін та умови користування основними засобами встановлені відповідно до облікової політики залізниці.
     
      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, планів щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, суми запланованих інвестицій на ці цілі.
      Станом на кінець 2012 року первісна вартість необоротних активів залізниці становить 311 480 905 тис.грн, залишкова вартість - 10 832 971 тис.грн.
      Протягом року надійшло всіх основних засобів на суму 389 485 тис.грн по первісній вартості, в т.ч. виробничих ОЗ – на 383 875 тис.грн.
      Вибуття ОФ за рік становить 47 071 864 тис.грн. Інші зміни первісної вартості ОЗ становлять 520 166 тис.грн, в т.ч. добудова, реконструкція, модернізація – 517 090 тис.грн, оприбуткування раніше не врахованих – 3 070 тис.грн.
      Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлені відповідно до облікової політики залізниці.
     
      Планом капітальних інвестицій на 2013 рік передбачено освоєння 1 067 822 тис.грн, у т.ч.:
      Капітальне будівництво – 76 342 тис.грн;
      Придбання основних засобів – 580 646 тис.грн;
      Придбання інших необоротних матеріальних активів – 40 886 тис.грн;
      Придбання нематеріальних активів – 5 858 тис.грн;
      Модернізація, модифікація основних засобів – 364 090 тис.грн.
     
      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році.
      За результатами роботи за 2012 рік та відповідно до фінансової звітності загальні витрати на поточний та капітальний ремонт склали 836 180 тис. грн, що більше запланованих витрат на 5,1% та 40 686 тис. грн.
      Всього витрати на ремонт,
      Планові витрати - 795 494 тис.грн
      Фактичні витрати - 836 180 тис.грн
      Виконання плану - 105%
      Питома частка в загальній сумі витрат - 100%
      в т.ч.
      - поточний:
      Планові витрати - 294 173 тис.грн
      Фактичні витрати - 281 401 тис.грн
      Виконання плану - 96%
      Питома частка в загальній сумі витрат - 34%
      - деповський:
      Планові витрати - 43 539 тис.грн
      Фактичні витрати - 43 802 тис.грн
      Виконання плану - 101%
      Питома частка в загальній сумі витрат - 5%
      - капітальний:
      Планові витрати - 457 782 тис.грн
      Фактичні витрати - 510 977 тис.грн
      Виконання плану - 112%
      Питома частка в загальній сумі витрат - 61%
      Перевиконання обсягів капітального ремонту склалося за рахунок виконання додаткових обсягів ремонтних робіт з метою утримання колії у належному технічному стані, зменшення простроченості капітальним ремонтом колії та зменшення запасів старопридатних матеріалів верхньої будови колії, виконання понадпланового ремонту на дільницях швидкісного руху Лозова-Синельникове-1 та Синельникове-1-Запоріжжя-1, перенесення частини кабельної мережі на ст. Сімферополь, ремонту технологічного пішохідного переходу по ст. Джанкой , пристроїв ЕЦ та автоблокування із заміною кабелів, магістрального кабелю та обладнання зв’язку.
     
      5.4. Інформація про первісну (переоцінку) вартість основних засобів, які перебувають в заставі.
      Основні засоби Державного підприємства "Придніпровська залізниця" у звітному періоді в заставі не перебувають. 100 % власником майна ДП "Придніпровська залізниця є Фонд державного майна України.
     
      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.
      Угоди на придбання основних засобів у майбутніх періодах, не укладалися.
     
      5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік.
      Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) становить 1574 тис. грн, первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець звітного року становить 16 420 221 тис. грн. Основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу немає.
     
      5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік.
      Розмір додаткового капіталу змінився внаслідок дооцінки необоротних активів на 19 919 тис. грн, безкоштовно одержаних необоротних активів на суму 6 261 тис. грн, створення фонду розвитку виробництва за рахунок чистого прибутку на суму 124 154 тис. грн; зменшення додаткового капіталу виникло за рахунок вибуття безкоштовно одержаних необоротних активів на 13854 тис. грн, уцінки необоротних активів на 610 тис. грн, вибуття дооцінки на суму 1 717 034 тис. грн, списання дооцінки у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації на суму 508 811 тис. грн, відстрочених податкових зобов’язань у складі власного капіталу на суму -64 241 тис. грн, податку на прибуток за рахунок власного капіталу на 1 432 тис. грн, використання фонду розвитку виробництва та інших фондів на 115 214 тис. грн.
     
      5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента.
      На кінець звітного року вартість незавершених капітальних інвестицій складає 78 203 тис. грн, у т. ч.: капітальне будівництво – 58 436 тис. грн, придбання основних засобів – 18 794 тис. грн, придбання інших необоротних активів – 55 тис. грн, придбання нематеріальних активів – 918 тис. грн.

      5.9. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що вимагається підпунктами 5.1 - 5.8 цього розділу, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.
      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року, окремо зазначаються працівники, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють у емітента за основним місцем роботи, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці за звітний рік.
      Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду склала 59429 осіб (середньооблікова кількість працівників за 2012 рік становила 58654 особи), із них: служба локомотивного господарства - 8746 осіб, служба приміських пасажирських перевезень - 2096 осіб, служба електропостачання - 2480 осіб, служба вагонного господарства - 5849 осіб, служба перевезень - 5359 осіб, служба комерційної роботи та маркетингу - 2406 особи, пасажирська служба - 11618 осіб, служба колії - 9550 осіб, служба сигналізації і зв`язку - 3198 осіб, решта служб і господарств - 8127 осіб. Крім того 229 осіб працюють за сумісництвом. Фонд оплати праці звичайної діяльності - 629408,4 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата працівників звичайної діяльності склала 3759,8 грн.
     
      6.2. Зазначити, чи укладено із працівниками колективний договір, строк дії колективного договору. У разі якщо працівниками емітента створено профспілкову організацію, зазначається ця обставина. Також потрібно описати практику емітента щодо укладання із працівниками договорів (правочинів) при прийнятті на роботу.
      Між Державним підприємством «Придніпровська залізниця» в особі начальника залізниці (адміністрація) та дорожньою профспілковою організацією Придніпровської залізниці (Дорпрофсож), в особі її виборного органу – Дорпрофсожу, який діє на підставі «Статуту професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України» і уповноважений на представництво трудовим колективом залізниці, відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Господарського кодексу України», «Галузевої угоди між державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками на 2007-2013 роки» та на підставі Статуту залізниці укладено колективний договір.
      Кожне півріччя підводяться підсумки виконання колективного договору залізниці, про що складаються акт та видаються постанови керівництва залізниці і Дорпрофсожу.
      По закінченні кожного року складається постанова керівництва залізниці і Дорпрофсожу про подовження колективного договору на наступний рік.
     
      6.3. Інформація про соціальну, кадрову політику емітента із зазначенням рівня кваліфікації працівників та забезпеченості персоналом, узагальнених даних про рівень освіти працівників, програми підвищення кваліфікації працівників, системи заохочень, додаткових виплат, соціальних послуг та пільг працівникам (особам, що вийшли на пенсію).
      У 2012 році організаційна робота з кадрами на залізниці була спрямована на забезпечення відповідності чисельності працюючих до обсягів виконуваної роботи в межах затвердженої штатної чисельності, яка розраховується відповідно до встановленого плану на утримання контингенту. Структурні підрозділи залізниці відповідно до наявних обсягів робіт в основному укомплектовані керівними, інженерно-технічними працівниками та кадрами масових професій.
      На 01.01.2013 спискова чисельність склала 59429 осіб. На 6777 посадах працюють магістри та спеціалісти, на 6900 посадах – молодші спеціалісти та бакалаври. Всього на залізниці працює магістрів – 656 осіб, спеціалістів – 8896, бакалаврів – 436, молодших спеціалістів – 12662 особи.
      Протягом року працівники з кадрів працювали для забезпечення укомплектованості кваліфікованими робітничими кадрами в умовах тимчасового обмеження прийому на роботу в зв’язку із приведенням чисельності до обсягів виконуваних робіт.
      Залізницею у 2011 році були проведені торги на закупівлю послуг з підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців залізниці та проведення спеціального навчання працівників, суб’єктів перевезення небезпечних вантажів у вищих навчальних закладах 1-4 рівня акредитації у 2012 році. З вищими навчальними закладами – переможцями укладені договори на закупівлю освітніх послуг.
      З метою підвищення якості професійного складу працівників залізниці, формування у них вміння працювати в нових економічних умовах та забезпечення на цій основі високої продуктивності праці було проведено підвищення кваліфікації працівників залізниці за різними формами.
      • Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів залізниці:
      У 2012 році на довгострокових курсах підвищили кваліфікацію 1695 керівних працівника та фахівців залізниці на базі вищих навчальних закладів, що від загальної чисельності керівних працівників та фахівців залізниці становить 7,6 %. (у 2011 році -1491 працівник).
      • Підвищення кваліфікації майстрів та командирів середньої ланки:
      Потягом 2012 року значна увага приділялась підвищенню кваліфікації майстрів та командирів середньої ланки, 946 працівників зазначеної категорії підвищили кваліфікацію на довгострокових курсах (в 2011 році – 751 особа). Відповідно до укладених договорів з вищими навчальними закладами 1-2 рівня акредитації, за планом командири середньої ланки та майстри підвищили кваліфікацію на довгострокових курсах у вищих навчальних закладах галузі.
      • Підвищення кваліфікації і підготовка робітничих кадрів:
      На виробничо-технічних курсах підвищили кваліфікаційні розряди, класи, категорії 2175 робітників, у тому числі з відривом від виробництва 273 робітники, більшість із них навчались у центрах професійного розвитку персоналу залізниці.
      Підвищили кваліфікацію на школах передових прийомів та методів праці робітники вагонного, локомотивного, пасажирського господарств, господарства приміських пасажирських перевезень та електропостачання, а також Запорізької дирекції залізничних перевезень. Всього підвищили кваліфікацію за цією формою навчання 898 осіб.
      Крім того, на курсах цільового призначення підвищили кваліфікацію 2715 робітників. Майже всі структурні підрозділи залізниці підвищують кваліфікацію робітничих кадрів за цією формою навчання.
      На професійних курсах підвищували кваліфікацію 2021 осіб, де вивчали актуальні питання спеціальної технології, безпеки життєдіяльності та охорони праці на транспорті, аналіз показників та нормативів експлуатаційної роботи тощо.
      Як показав аналіз, план підвищення кваліфікації робітників виконано на 141,3 %.
      Такий показник перевиконання плану підвищення кваліфікації робітників здебільшого обумовлений проведенням цільового навчання з питань роботи у складних метеоумовах для працівників, що працюватимуть вперше у осінньо-зимовий період на даній посаді.
      Проте нові вимоги до персоналу залізниці спонукають до покращення якості навчання робітників, збільшення вимог до підготовки лекторського складу, систематичного оновлення тематики навчальних планів і програм та періодичності підвищення кваліфікації робітників не рідше, ніж один раз на три-п’ять років.
      На нашу думку, розвиток мотивації кожного робітника постійно навчатись упродовж трудової діяльності забезпечить високу продуктивність праці.
     
      На Державному підприємстві «Придніпровська залізниця» окрім встановлених тарифних ставок та посадових окладів відповідно до наказу Укрзалізниці від 24.03.2011 №98-Ц зі змінами і доповненнями існує система доплат і надбавок яка регулюється діючим законодавством України про працю, Галузевою угодою між державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками на 2002-2012 подовженої на 2013 рік (далі - галузева угода), колективним договором державного підприємства Придніпровська залізниця на 2013 рік (далі – колективний договір) та іншими наказами і нормативними документами Укрзалізниці, а саме за:
      - вислугу років на залізничному транспорті (до 40% від посадового окладу),
      - суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (до 50% від посадового окладу),
      - роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці (до 24% до посадового окладу)
      - роботу в нічний час (40%) та вечірній час (20%) за кожну годину роботи в цей час,
      - керівництво бригадою (до 25% тарифної ставки),
      - звання «Майстер І класу» і «Майстер ІІ класу» (до 15% посадового окладу),
      - вчену ступінь кандидата чи доктора наук (до 20% посадового окладу),
      - почесні звання (до 15% посадового окладу),
      - роздроблений робочий день (до 10% до посадового окладу),
      - ненормований робочий день водіям автомобільного транспорту (до 25% посадового окладу),
      - опалення вугіллям провідникам пасажирських вагонів, включаючи службово-технічні і спеціальні вагони з вугільним опаленням (до 10% годинної тарифної ставки)
      - клас кваліфікації працівникам локомотивних бригад, класність водіям (до 25% годинної тарифної ставки)
      - високу професійну майстерність (до 24% тарифної ставки)
      - високі досягнення в праці, виконання особливо важливих робіт на строк їх проведення ( до 50% посадового окладу),
      - виконання службових обов’язків з державною таємницею (10% від посадового окладу),
      - пересувний характер робіт (у розмір 100% добових встановлених при відрядженні в межах України).
      Також відповідно до колективного договору працівникам залізниці виплачується:
      - матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки – 40% посадового окладу, але не менше мінімальної заробітної плати по Україні,
      - одноразова та додаткова матеріальні допомоги працівникам при звільненні на пенсію вперше (до 8 середньомісячних заробітків),
      - винагорода за підсумком роботи за рік (до 100% посадового окладу),
      - одноразова матеріальна допомога (до мінімальної заробітної плати).
      Крім того колективним договором встановлено додаткові соціальні пільги та гарантії, а саме:
      для працівників залізниці:
      - працівникам, які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, надається безпроцентна позика для індивідуального та колективного будівництва,
      - надається матеріальна допомога на поховання залізничників, пенсіонерів-залізничників — у розмірі мінімальної заробітної плати по Україні, членів сімей залізничників (батьки, чоловік, жінка, діти) — у розмірі 600 грн,
      - надаються оплачувані відпустки тривалістю 3 календарних дні у зв’язку зі смертю близьких родичів,
      - надається право на проїзд за транспортною вимогою форми 6 у прямому сполученні країнами СНД,
      - надається цільова позика на оплату навчання працівників або їх дітей у вищих навчальних закладах,
      - виплачується матеріальна допомога у розмірі 250 грн. кожному донору-залізничнику за кожну здачу крові,
      - при вступі у шлюб надається оплачувана відпустка тривалістю три календарних дні та виплачується матеріальна допомога у розмірі посадового окладу,
      - матері або батьку за кожну народжену дитину за їх заявою, при пред’явленні свідоцтва про народження дитини, надається матеріальна допомога в розмірі посадового окладу,
      - виплачується щомісячна компенсація у вигляді матеріальної допомоги на медичне обслуговування через добровільне медичне страхування у розмірі 50 відсотків страхових внесків за діючою страховою програмою;
      для пенсіонерів-залізничників:
      - пенсіонери-залізничники, які мають пічне опалення, забезпечуються побутовим паливом (вугіллям), здешевленим на 50 відсотків його вартості,
      - надається право на разову транспортну вимогу форми 6 по Україні і приміський квиток форми 4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання,
      - у разі необхідності надається одноразова матеріальна допомога у розмірі до 200 грн,
      - провадиться компенсація щомісячних витрат за абонементну плату за телефон, квартплату, комунальні послуги у розмірі 50 відсотків,
      - непрацюючим пенсіонерам-залізничникам, нагородженим знаком ”Почесний залізничник” або ”Почесному залізничнику”, трьома ступенями знака «Залізнична слава» надається матеріальна допомога у розмірі 100 гривень щомісяця,
      - на добровільне медичне страхування надається щомісячна матеріальна допомога пенсіонерам-залізничникам (25 грн щомісячно).
      Працівники залізниці, їхні діти віком до 18 років включно, ветерани війни, праці, пенсіонери-залізничники і працівники медичних закладів, які обслуговують залізничників, забезпечуються пільговими путівками до відомчих оздоровчих закладів згідно з положенням.
     
      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності). Вказуються такі правочини і зобов'язання, а також частка участі в його статутному (складеному, пайовому) капіталі (кількість акцій емітента - акціонерного товариства), яка може бути придбана працівниками емітента за такими правочинами і зобов'язаннями, чи вказується відсутність таких правочинів і зобов'язань.
      Правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі, відсутні.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.
      Протягом звітного періоду компетентних органів, їх персонального складу відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента, не створювалося.
     
      7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента. За наявності вказується адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента.
      Зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента протягом звітного періоду - в частині регулювання діяльності емітента, не вносилися.

      7.3. Основні дані про посадових осіб емітента. Відомості про голову та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії (ревізора), а також голову та членів іншого органу емітента, якщо утворення такого органу передбачено статутом емітента.
      100% власником Державного підприємства "Придніпровська залізниця" є держава в особі Міністерства інфраструктури України.
      Керівництво залізницею здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво залізницею забезпечується начальником залізниці через апарат управління, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником залізниці.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Гладкіх Ігор Веніамінович - начальник залізниці (з листопада 2012 року) 1962 Повна вища - - - - - - -
Мазнєв Олександр Федорович - заступник начальника залізниці з економічних питань (6 років) 1970 Повна вища - - - - - - -
Ніколєнко Лариса Григорівна - начальник фінансово-економічної служби (6 років) 1959 Повна вища - - - - - - -

      7.4. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента.
      Дочірних/залежних підприємств в емітента немає.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці, наведеній у підпункті 7.3 цього розділу, протягом п'яти останніх років.
      Начальник ДП "Придніпровська залізниця" Гладкіх Ігор Веніамінович:
      2006-2008 - Начальник ДП "Придніпровська залізниця";
      2008-2009 - Радник генерального директора Адміністративного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України;
      2012 - Радник начальника залізниці відокремленого структурного підрозділу "Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень" Придніпровської залізниці, Головний радник генерального директора, виконувач обов`язків заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, Заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України.
      Заступник начальника залізниці з економічних питань Мазнєв Олександр Федорович:
      2005-2007 - Начальник фінансово-економічної служби ДП "Придніпровська залізниця";
      2007 по теперішній час - Заступник начальника ДП "Придніпровська залізниця" з економічних питань.
      Начальник фінансово-економічної служби Ніколєнко лариса Григорівна:
      2001-2007 - Заступник начальника фінансово-економічної служби- начальник відділу аналізу фінансового плану ДП "Придніпровська залізниця";
      2007 по теперішній час - Начальник фінансово-економічної служби.
     
      7.6. Інформація щодо наявності наведених нижче обставин протягом п'яти останніх фінансових років:
      - процедури банкрутства щодо суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство;
      - наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Процедур банкрутства протягом п'яти останніх фінансових років щодо суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновниками, учасниками чи посадовими особами на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.
      Посадові особи підприємства не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

      8.1. Інформація про сукупну суму винагороди, отриману членами наглядової ради і виконавчого органу (за винятком фізичної особи, яка виконує повноваження одноосібного виконавчого органу) у звітному році, за формою, наведеною нижче.
     
      Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. Наглядова рада та виконавчі органи відсутні.
      З цієї причини інформація щодо винагороди, отриманої членами наглядової ради і виконавчого органу не надається.

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата
Премії
Компенсаційні виплати
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити)
Усього

      8.2. Додаткова інформація щодо винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу відсутня.

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Інформація про засновників емітента.
      100 % власником Емітента є держава в особі Міністерства інфраструктури України.
     
      Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація по п. 9.1.-9.4., не надається.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. Якщо правочини укладені з афілійованими особами вищезазначених осіб, то інформація про ці правочини наводиться як про правочини, укладені з такими особами.
      Правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку протягом звітного періоду не укладалися.
      10.2. Операції з афілійованими особами не проводилися.
     
     
     

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, відсутня.
     
      11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції.
      ДП «Придніпровська залізниця» протягом звітного періоду були виплачені наступні види штрафних санкцій: штрафи за порушення умов перевезень, штрафи за порушення господарських договорів, штрафи та пені по платежах в бюджет, штрафи та пені до інших державних цільових фондів.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація по п. 12.1.-12.10., не надається.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформація про акції емітента.
      Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 13.1.1.-13.1.5.) не надається.

      13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):
     
      13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином.
     
      Цінні папери, які протягом звітного періоду перебувають в обігу:
      1. Випуск серії С - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування.
      Свідоцтво № 114/2/12, дата реєстрації 10 травня 2012 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
      Кількість - 160 000 (сто шістдесят тисяч) шт.
      Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,0 (одна тисяча) грн.
      Загальна номінальна вартість 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) грн.
      Кредитний рейтинг випуску облігацій серії С: рівень-uaA, прогноз - "стабільний".
      Права, що надаються власникам облігацій:
      - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
      - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
      - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
      - отримувати додатковий відсоток (HEDGE) відповідно до умов розміщення;
      - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
      Розмір відсоткового доходу складає 18 % річних та додатковий дохід HEDGE. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
      Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АБ «Експрес-Банк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій. При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період та додатковий дохід HEDGE.
      Дата погашення облігацій: 27 травня 2013 року.
      Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.
      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
      Облігації серії С забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Поручителями є:
      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6
      2) ДП "Донецька залізниця" код ЄДРПОУ 01074957 , 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 68
      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
      4) ДТГО "Львівська залізниця" код ЄДРПОУ 01059900 , 79007, Україна, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1
     
      2. Випуск серії D - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування.
      Свідоцтво № 253/2/12, дата реєстрації 30 жовтня 2012 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
      Кількість - 160 000 (сто шістдесят тисяч) шт.
      Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,0 (одна тисяча) грн.
      Загальна номінальна вартість 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) грн.
      Кредитний рейтинг випуску облігацій серії D: рівень-uaA, прогноз - "стабільний".
      Права, що надаються власникам облігацій:
      - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
      - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
      - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
      - пред`явити Емітенту облігації серії D для викупу;
      - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
      Крім того, за бажанням, Власник облігацій серії D має право в термін обігу пред`явити облігації Емітенту для їх викупу у терміни, що передбачені Проспектом емісії. Викуп здійснюється Емітентом особисто.
      Розмір відсоткового доходу складає 19 % річних. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
      Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АБ «Експрес-Банк» або Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій. При погашенні Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.
      Дата погашення облігацій: 09 листопада 2015 року.
      Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.
      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
      Облігації серії D забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Поручителями є:
      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6;
      2) ДП "Південна залізниця" код ЄДРПОУ 01072609 , 61052, Україна, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7;
      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
      У звітному періоді скасування реєстрації випусків облігацій серій С, D не було.
     
      Цінні папери випуск, яких протягом звітного періоду було скасовано:
      Випуск серії В - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування.
      Розміщення серії В здійснювалось відповідно до тимчасового свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2011 року, реєстраційний №158/2/11-Т.
      Кількість 300 000 (триста тисяч) шт;
      Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,0 (одна тисяча) грн;
      Загальна номінальна вартість 300 000 000,0 (триста мільйонів) грн;
      Підстави для скасування випуску: Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 жовтня 2012 № 173-КФ-СТ-О.
      Дата початку розміщення облігацій серії В – 1 листопада 2011 року. Дата закінчення розміщення облігацій серії В – 1 жовтня 2012 року. На протязі строку розміщення облігації серії В розміщено не було.
      Зобов’язання емітента за цінними паперами кожного власного випуску були виконані в повному обсязі.

      13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску.
      Облігації серії С забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Поручителями є:
      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6
      2) ДП "Донецька залізниця" код ЄДРПОУ 01074957 , 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 68
      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
      4) ДТГО "Львівська залізниця" код ЄДРПОУ 01059900 , 79007, Україна, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1
      Облігації серії D забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
      - виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Поручителями є:
      1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, буд.6;
      2) ДП "Південна залізниця" код ЄДРПОУ 01072609 , 61052, Україна, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7;
      3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
      Зобов’язання емітента за цінними паперами кожного власного випуску були виконані в повному обсязі.

      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення.
      На кінець звітного періоду цінних паперів у процесі розміщення не було.

      13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення в наступному звітному році провести такий додатковий випуск.
      У звітному періоді рішень про випуск цінних паперів у наступному звітному році емітент не приймав.

      13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.
      Факт про лістинг облігацій ДП "Придніпровська залізниця" серії С:
      - Організатор торгівлі: Публічне акціонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
      - Договір про допуск цінних паперів до торгівлі від 24.07.2012 № ПР/НФ-12678/НЮ.
      - Випуск серії С - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування.
      - Кількість 160000 (сто шістдесят тисяч) штук. Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї С складає 100%.
      - Згiдно з листом Фондової бiржi ПФТС вiд 24.07.2012 №0803 Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення (вiд 24.07.2012 № 2407/2012/3) про переведення цiнних паперiв Приднiпровської залiзницi до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28, Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення набуває чинностi з 24.07.2012.

      Придніпровська залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 13.4.-13.5.) не надається.

      13.6. Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
      Повне найменування - Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв",
      дата і номер ліцензії на цей вид діяльності - ліцензія №АВ498004 від 19.11.2009,
      код за ЄДРПОУ - 35917889,
      місцезнаходження - Україна, 04107, м. Київ, вул Тропініна 7-Г.
      Зміни протягом трьох останніх років особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, не було.

      13.7. Інформація про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України.
      Цінні папери Придніпровської залізниці, які перебувають в обігу за межами України - відсутні.

      13.8. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів)
      Інші цінні папери у Придніпровської залізниці відсутні.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.2. Інформація про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента за звітний рік, чинники, які спричинили такі зміни, із зазначенням рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін.
      Значних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не відбувалися. В умовах падіння обсягів перевезень дотримання співвідношення темпів зменшення доходів і витрат забезпечило отримання позитивного фінансового результату. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює конюнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку.
      Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента, відносяться наступні факти: пожвавлення ринку вантажних перевезень залізничним транспортом після фінансової кризи минулих років, розвиток мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів, удосконаленя системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України та автоматизованих інформаційних систем стеження за просуванням транзитних вантажів, впровадження нових енергозберігаючих технологій, енергоекономічного обладнання, нових матеріалів в транспортно-дорожному комплексі, впровадження сучасних систем діагностики технічного стану рухомого складу та іншої транспортної техніки, удосконалення системи транспортного обслуговування споживачів та розширенням номенклатури послуг, у т.ч. шляхом впровадження швидкісних, комбінованих та інтермодальних перевезень.
      На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:
      - ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
      - ризик політичної нестабільності;
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
      - ризик зростання інфляції
      - форс-мажорні обставини.
      На сьогодні загрози банкрутства для підприємства не існує, конфлікту інтересів у керівництві залізниці немає. Інших факторів ризику немає.
      Також значна ступінь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.
      У звітному році умови для фінансово – господарської діяльності були нестабільними.
      Основні задачі залізниці на 2013 рік:
      1 Отримання: доходів від основної діяльності, фінансового прибутку до оподаткування.
      2 Для підвищення доходності залізниці забезпечити виконання запланованих обсягів роботи:
      - відправлення вантажів – 116 990 тис. тонн;
      - відправлення пасажирів – 76 203 тис. осіб.;
      - виконання вантажообігу – 48 078 млн. т-км;
      - виконання пасажирообігу – 9 985 млн. пас-км.
      3 Забезпечення виконання планових завдань 2013 року працівниками у кількості 55 894 чоловік, що менше плану 2012 року на 3 822 особи.
      Забезпечити виконання розпорядження начальника залізниці, яким затверджено Програму заходів щодо приведення контингенту до обсягів виконуваних робіт у І півріччі 2013 року.
      4 Забезпечення у відповідності до Галузевої угоди та колективного договору підвищення заробітної плати протягом року у середньому на 15,8%.
      5 Забезпечення суворого дотримання планової дисципліни по елементах витрат операційної та звичайної діяльності. Раціональне використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, не допущенно збільшення кількісних показників до результатів 2012 року по паливу, електроенергії без суттєвих змін виробничих процесів або збільшення обсягу перевезень.
      6 Крім забезпечення поточних потреб (оплата праці, матеріальні ресурси, виконання ремонтів і капвкладень, видатки соціального спрямування та інше) у 2013 році залізниця має обслуговувати залучені кошти (кредити, облігації, фінансовий лізинг). Тому особливо важливим є дотримання планово-фінансової та платіжної дисципліни, проведення цілеспрямованої роботи щодо управління процесами формування, розподілу та використання фінансових ресурсів залізниці, пріоритетного спрямування коштів на виробничі потреби при забезпеченні встановлених завдань щодо розрахунків з бюджетом; забезпечення контролю за станом розрахунків залізниці з метою недопущення виникнення простроченої дебіторської заборгованості; виконання завдань щодо погашення дебіторської заборгованості, яка обліковується на позабалансовому рахунку та з терміном виникнення більше 1 року.
      7 Підвищення рівня схороності вантажів, що перевозяться з метою недопущення непродуктивних витрат.
      8 Забезпечення отримання компенсації з місцевих бюджетів і міністерств за перевезення пільгових категорій пасажирів у межах сум, передбачених договорами, проведення постійної роботи щодо збільшення частки сум компенсації до нарахованих платежів.
      9 Зростання обсягів та розширення обсягів послуг підсобно-допоміжної діяльності, оперативне реагування на зміну структури послуг підсобно – допоміжної діяльності з метою недопущення втрат доходів.
      10 Проведення претензійно – позовної роботи щодо повного та своєчасного погашення боргів на користь залізниці.
      11 Недопущенне непродуктивних витрат і втрат.
     
      15.3. Інформація щодо короткострокових (на наступний рік), середньо- та довгострокових планів розвитку емітента, у тому числі планів, що стосуються організації нового виробництва, розширення чи скорочення виробництва, розробки нових видів продукції, модернізації і реконструкції основних засобів, можливої зміни основної діяльності.
      На 2014 рік прогнозується освоєння капітальних інвестицій у сумі 4 506,7 млн .грн, на 2015 рік - 6 025,3 млн .грн, на 2016 рік – 5 735,6 млн .грн.
      До кінця 2013 року заплановано збільшення доходів від реалізації продукцїі до рівня 2012 року на 5,5% або 474 169 тис. грн.
     
      15.4. Інформація про витрати, заплановані емітентом на наступний рік з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.
      На 2013 рік запланований обсяг капітальних інвестицій з урахуванням модернізації становить 1 067,8 млн грн, його планується здійснити за рахунок:
      ?амортизаційних відрахувань на суму 239,3 млн грн;
      ?залучених коштів – 828,5 млн грн.
      Із загальної суми капітальних інвестицій заплановано виконання капітального будівництва на суму 76,3 млн грн.
      Придбання основних засобів заплановано в обсязі 580,6 млн грн, у т.ч. тяговий рухомий склад – 496,8 млн грн, інші основні засоби – 83,8 млн грн.
      На модернізацію основних засобів передбачено спрямувати 364,1 млн грн, у тому числі на модернізацію рухомого складу – 97,6 млн грн, модернізацію колії – 171,7 млн грн для продовження терміну служби рухомого складу з метою забезпечення потреби суспільства у вантажних і пасажирських перевезеннях, підвищення безпеки руху поїздів та комфортності поїздок.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дату його видачі і дату внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (якщо підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітента здійснювала аудиторська фірма).
      Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Транс-Аудит";
      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31895956;
      місцезнаходження: УКРАЇНА, 79023, м. Львів, вул. Джерельна, буд. 38;
      свідоцтво видане Аудиторською палатою України № 2866 дата видачі та включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 23.04.2002.
     
      16.2. Інформація про орган емітента, який приймав рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми). Також вказуються факти зміни та причини таких змін аудитора (аудиторської фірми) протягом трьох останніх звітних років, а також періодичність проведення аудиторських перевірок протягом трьох останніх звітних років.
      Рішенням постійно діючої дорожньої комісії по розгляду матеріалів для укладання договорів на Придніпровській залізниці та з дозволу начальника залізниці прийнято рішення щодо обрання незалежним аудитором для проведення аудиту фінансової звітності залізниці станом на 31.12.2012 та підготовки аудиторського висновку згідно вимог НКЦПФР Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Транс - Аудит".
      Аудит фінансової звітності та підготовку аудиторського висновку за 2010, 2011 роки та перше півріччя 2012 року проводило Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Експерт-Аудит" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 20795651). У зв’язку з відсутністю ТзОВ «АФ «Експерт-Аудит», у реєстрі аудиторських фірм, які мають право виконання завдання з аудиту фінансової звітності державних підприємств, залізницею прийнято рішення про зміну аудитора.
     
      16.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента). Вказуються заходи, що були здійснені емітентом для усунення впливу цих факторів.
      Державне підприємство "Придніпровська залізниця" при виборі аудитора враховувала те, що згідно законодавства, незалежним аудитором не може бути:
      1) афілійована особа Підприємства;
      2) афілійована особа посадової особи Підприємства.
      Важливим при підборі та обранні аудиторів була відсутність конфлікту інтересів між аудиторською фірмою, яка може бути обраною для проведення аудиторської перевірки та державним підприємством.
      Відсутні фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента).
     
      16.4. Аудит фінансової звітності емітента проводився Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Транс - Аудит". Підприємство немає зведеної (консолідованої) фінансової звітності емітента.
     
      16.5. Опис порядку вибору аудитора (аудиторської фірми).
      Придніпровська залізниця з метою вибору аудитора для проведення аудиту фінансової звітності залізниці станом на 31.12.2012 року та підготовки аудиторського висновку згідно вимог НКЦПФР ознайомилась з інформацією про аудитора та пропозиції, які надійшли від аудиторських фірм. У зв’язку з відсутністю попереднього аудитора, ТзОВ «АФ «Експерт-Аудит», у реєстрі аудиторських фірм, які мають право виконання завдання з аудиту фінансової звітності державних підприємств, залізницею прийнято рішення про зміну аудитора. Тому залізниця проводила вибір аудитора серед інших аудиторських фірм.
     
      16.6. Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений у договорі, укладеним залізницею з аудиторською фірмою. Інші види послуг аудиторською фірмою не надавались.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Заступник начальника Придніпровської залізниці
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Мазнєв Олександр Федорович
Посада головного бухгалтера емітента Начальник фінансово-економічної служби
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Ніколєнко Лариса Григорівна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01073828
1.1.2. Повне найменування ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) Придніпровська залізниця
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Державне підприємство
1.1.5. Поштовий індекс 49602
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район Кіровський район міста Дніпропетровська
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця проспект Карла Маркса
1.1.10. Будинок 108
1.1.11. Корпус -
1.1.12. Офіс / квартира -

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва А01 047509
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 30.12.1991
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3329129000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3329129000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012840 дол
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012643 руб
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012001 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Дніпропетровськ 306964 26006000012003 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929980 грн
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929840 дол
ДФ ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ 322959 26009098929978 євро
Філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496 грн
Філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496840 дол
Філія АТ "Укрексімбанк" м. Дніпропетровськ 305675 2600800014496978 євро
Філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ 305482 26028303015877 грн
Філія Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" м. Дніпропетровськ 305482 26009300003276 грн
ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпропетровськ 305299 26007116920003 грн
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940954 грн
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940953840 дол
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940952643 руб
Філія "Відділення ПАТ "Промінвестбанк" м. Дніпропетровськ 305437 26001619940951 грн
УДКС у Дніпропетровській обл. м. Дніпропетровськ 805012 37128911600228 грн
ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ 300346 26001101725001 грн
ПАТ "Альфа-Банк" м. Дніпропетровськ 300346 26001101725001840 дол
ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ 300023 26006000082416 грн
ПАТ "Укрсоцбанк" м. Дніпропетровськ 300023 26009010313785978 євро
ПАТ "ВТБ Банк" м. Дніпропетровськ 321767 26004010040091 грн
АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ 320627 26001013000268 грн
АТ "Сбербанк Росії" м. Дніпропетровськ 320627 26001013000268840 дол
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683980 грн
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683840 дол
ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Дніпропетровськ 320478 26005122683978 євро
Філія ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" м. Дніпропетровськ 334851 26000962504360 грн
Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 305653 26003005697100 грн
ПАТ "МАРФІН БАНК" м. Іллічівськ 328168 26000808731 грн
ПАТ "ВБР" м. Дніпропетровськ 380719 26004900001368980 грн
ПАТ "ВБР" м. Дніпропетровськ 380719 26004900001368840 дол
ПАТ "ВБР" м. Дніпропетровськ 380719 26004900001368978 євро
ПАТ "ВБР" м. Дніпропетровськ 380719 26004900001368643 руб
Управління Державної казначейської служби у Кіровському районі м. Дніпропетровськ 805012 35443001012715 грн
ПАТ "Банк "Київська Русь" 319092 26001121842001 грн
ПАТ "Фінанси та Кредит" 307231 260013834901 грн
ПАТ "Банк Форум" 322948 26007300246729 грн
ПАТ "ТАСКОМБАНК" 339500 26000161533001 грн
ПАТ "ТАСКОМБАНК" 339500 26000161533001 дол

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Вантажний залізничний транспорт 49.20
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 49.10
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.31
Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.21
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.29

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО" уповноважене 28.11.2012 uaA

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Інші організаційно-правові форми 35917889 Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, тел./факс 044 5854240, облік цінних паперів в депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ 498004
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спарта Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 35746303 Україна, 01133, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корпус 5-А, офіс 51, тел. 044 5905125, факс 044 2200013 діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2009 АВ 483561
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк" Інші організаційно-правові форми 20053145 Україна, 03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 25, тел./факс 044 3096867 діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, брокерська діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.06.2010 АВ 534161, 534159
Товариство з обмеженою відповідальністю " УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО" Товариство з обмеженою відповідальністю 36049978 УКРАЇНА, 01004, м. Київ, вул Червоноармійська, буд. 9/2, тел. 044 2001031, факс 044 2001032 консультування з питань комерційної діяльності й керування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.04.2012 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств № 7
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ - РЕЙТИНГ" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 УКРАЇНА, 03680, м. Київ, вул Горького, буд. 172/1014, тел. 044 3629084, факс 044 5212015 консультування з питань комерційної діяльності і керування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2010 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств № 3
Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" Акціонерне товариство 33718227 УКРАЇНА, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел. 056 3739594, факс 056 3739784 діяльність торгівлі на фондовому ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2011 АВ 483591
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 УКРАЇНА, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел. 044 2775000, факс 044 2275001 діяльність торгівлі на фондовому ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 АД 034421
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Транс-Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 31895956 УКРАЇНА, 79023, м. Львів, вул. Джерельна, буд. 38, тел. 032 2269711, факс 032 2957612 аудиторська діяльність Аудиторська палата Україна 23.04.2002 Свідоцтво № 2866
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Експерт-Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 20795651 УКРАЇНА, 79026, м. Львів, вул. Академіка Лазаренка, буд. 2, тел. 032 2388690, факс 032 2389911 аудиторська діяльність Аудиторська палата Україна 15.12.2005 Свідоцтво № 0021

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
10.05.2012 114/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 160000 бездокументарна іменні 160000000 18 відсотковий період 91 календарний день 27.05.2013
30.10.2012 253/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 160000 бездокументарна іменні 160000000 19 відсотковий період 91 календарний день 09.11.2015

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
20.10.2011 158/2/11-Т ДП "Південна залізниця " 01072609 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
20.10.2011 158/2/11-Т ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68
20.10.2011 158/2/11-Т ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантейлемонівська, 19
20.10.2011 158/2/11-Т ДТГО "Львівська залізниця" 01059900 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1
20.10.2011 158/2/11-Т ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6
10.05.2012 114/2/12 ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантейлемонівська, 19
10.05.2012 114/2/12 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6
10.05.2012 114/2/12 ДТГО "Львівська залізниця" 01059900 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1
10.05.2012 114/2/12 ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68
30.10.2012 253/2/12 ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантейлемонівська, 19
30.10.2012 253/2/12 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6
30.10.2012 253/2/12 ДП "Південна залізниця " 01072609 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7

      1. Щодо випуску облігацій, які зареєстрованого ДКЦПФР 20.10.2011р. за №№158/2/11-Т:
      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-11152/НЮі від 29.06.2011р. та додаткових угод №1 від 16.09.2011 та № 2 від 03.07.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії B, який становить 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.
      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:
      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій.
      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.
      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).
      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.
     
      2. Щодо випуску облігацій, які зареєстровані НКЦПФР 10.05.2012р. за №№114/2/12:
      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-129/НЮі від 29.03.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії С, який становить 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів) гривень.
      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:
      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій - стосовно виплати номінальної вартості облігацій при погашенні облігацій.
      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.
      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).
      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.
     
      3. Щодо випуску облігацій, які зареєстровані НКЦПФР 30.10.2012р. за №253/2/12:
      Відповідно до договору поруки № ПР/НФ-1234/НЮі від 03.08.2012 поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Договір Поруки є Договором, укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.
      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій серії D, який становить 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів) гривень.
      Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:
      - протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій - стосовно виплати номінальної вартості облігацій при погашенні облігацій.
      - у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами та отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.
      Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).
      Договір Поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 11539419 9742405 957572 941482 12496991 10683887
будівлі та споруди 4917620 5055717 4917620 5055717
машини та обладнання 718531 704852 230765 281500 949296 986352
транспортні засоби 5451561 3524314 726807 659982 6178368 4184296
інші 451707 457522 451707 457522
2. Невиробничого призначення 145710 149084 145710 149084
будівлі та споруди 124873 129768 124873 129768
машини та обладнання 5437 5456 5437 5456
транспортні засоби 2686 2369 2686 2369
інші 12714 11491 12714 11491
Усього 11685129 9891489 957572 941482 12642701 10832971

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 11607603 13284713
Статутний капітал 3329129 3334371
Скоригований статутний капітал
Опис* Розмір чистих активів компанії розраховується як сума всіх активів компанії, а саме величини її балансового майна без урахування боргових зобов'язань. Однак у розрахунку беруть участь не всі активи: віднімається вартість власних акцій компаній, які були викуплені у акціонерів, а також не враховується сума заборгованостей засновників статутного капіталу щодо внесення чергового внеску. З суми пасивів (боргових зобов'язань) виключаються дані пунктів «Резерви по сумнівних боргах» і «Доходи майбутніх періодів» бухгалтерського балансу. Таким чином, загальна формула розрахунку вартості чистих активів компанії виглядає наступним чином: Чисті активи = (Розділ I + Розділ II - ЗСА - зук) - (Розділ IІІ + Розділ ІV - ДБП), де: • Розділ I - сумарний підсумок по Розділу I бухгалтерського балансу «Необоротні активи»; • Розділ II - сумарний підсумок по Розділу II бухгалтерського балансу «Оборотні активи»; • ЗСА - сума витрат компанії на викуп власних акцій для їх анулювання або перепродажу; • зук - сума заборгованостей засновників статутного капіталу за внесками; • Розділ IІІ - сумарний підсумок до Розділу IІІ бухгалтерського балансу «Довгострокові зобов'язання»; • Розділ ІV - сумарний підсумок до Розділу IV бухгалтерського балансу «Поточні зобов'язання»; • ДБП - доходи майбутніх періодів.
Висновок** Розмір чистих активів компанії характеризує її здатність виконувати свої зобов’язання і виплачувати дивіденди. У підприємства достатньо чистих активів на початок року, а на кінець року вони зменши-лися на 1 707 868 тис. грн, або на 12,8%. їх питома вага в активах підприємства знизилася на 3,9 пункту та становить 76,8%. Розмір чистих активів підприємства перевищує його статутний капітал у 3,5 рази Розмір чистих активів компанії характеризує її здатність виконувати свої зобов’язання і виплачувати дивіденди. Розмір чистих активів підприємства перевищує його статутний капітал у 4 рази

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
27.11.2012 29.11.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
08.08.2012 08.08.2012 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 30348 31335
     первісна вартість 011 96184 107567
     накопичена амортизація 012 65836 76232
Незавершені капітальні інвестиції 020 55812 78203
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 12642701 10832971
     первісна вартість 031 357592441 311480905
     знос 032 344949740 300647934
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045 176311 176311
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 8857 9667
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 12914029 11128487
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 313918 330476
Поточні біологічні активи 110 424
Незавершене виробництво 120 372 400
Готова продукція 130 41375 48063
Товари 140 125405 193557
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 8403 11152
     первісна вартість 161 8797 11585
     резерв сумнівних боргів 162 394 433
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 518 1562
     за виданими авансами 180 16507 5343
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 2940305 3284239
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8926 10713
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 88466 9345
     - у т.ч. в касі 231 26 34
     в іноземній валюті 240 52
Інші оборотні активи 250 63311 92184
Усього за розділом II 260 3607982 3987034
III. Витрати майбутніх періодів 270 2842 2619
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 16524853 15118140
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3334371 3329129
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 7859447 5717067
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2090895 2561407
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 13284713 11607603
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 118703 151329
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415 483
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 119186 151329
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 688794 582036
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 160000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 64478 83519
Інші довгострокові зобов'язання 470 493344 310971
Усього за розділом III 480 1246616 1136526
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 457887 514081
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 499240 564115
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 207334 479684
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 285384 295601
     з бюджетом 550 266666 158026
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 45408 60975
     з оплати праці 580 102459 130285
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 7114 14428
Усього за розділом IV 620 1871492 2217195
V. Доходи майбутніх періодів 630 2846 5487
Баланс 640 16524853 15118140

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10110103 10555576
Податок на додану вартість 015 1454224 1565381
Акцизний збір 020
      025 39 66
Інші вирахування з доходу 030 11213 11211
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8644627 8978918
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 7558849 7492505
Валовий:
     прибуток 050 1085778 1486413
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 203253 249666
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 46
Адміністративні витрати 070 280768 265038
Витрати на збут 080 211 90
Інші операційні витрати 090 542952 568346
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 44
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 465100 902605
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 546
Інші доходи 1 130 117244 187530
Фінансові витрати 140 349404 346403
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 31940 76616
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 201546 667116
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 169618 587516
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 31928 79600
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 31928 79600
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 2648735 2290711
Витрати на оплату праці 240 2605021 2362015
Відрахування на соціальні заходи 250 995448 904802
Амортизація 260 961310 1172968
Інші операційні витрати 270 864725 1304847
Разом 280 8075239 8035343
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9102094 9047908
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 295601 285566
Повернення авансів 030 2286 1170
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2586 3514
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045
Отримання субсидій, дотацій 050 45500 38046
Цільового фінансування 060 466 432
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 9027 16645
Інші надходження 080 173313 91549
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 3360468 3012480
Авансів 095 5343 16507
Повернення авансів 100 320 1141
Працівникам 105 2255722 2032013
Витрат на відрядження 110 18706 9836
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 866509 881009
Зобов'язань з податку на прибуток 120 204970 352180
Відрахувань на соціальні заходи 125 1080468 962193
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 451208 437670
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145 118697 76059
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1268462 1703742
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1268462 1703742
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180
     необоротних активів 190
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210
     дивіденди 220 546
Інші надходження 230 2436
Придбання:
     фінансових інвестицій 240
     необоротних активів 250 258866 53685
     майнових комплексів 260
Інші платежі 270 493930 670435
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 749814 724120
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 749814 724120
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 1358137 840098
Інші надходження 330
Погашення позик 340 1241055 802664
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360 715170 982480
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 598088 945046
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 598088 945046
Чистий рух коштів за звітний період 400 79440 34576
Залишок коштів на початок року 410 88518 53939
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 267 3
Залишок коштів на кінець року 430 9345 88518

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 3334371 7846618 2111476 13292465
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030 12829 20581 7752
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 3334371 7859447 2090895 13284713
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 19919 19919
Уцінка основних засобів 070 610 610
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120 2158064 519011 1639053
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 31928 31928
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 9578 9578
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 8940 8940
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270 6261 6261
Інші зміни 280 5242 18826 61909 85977
Разом змін в капіталі 290 5242 2142380 470512 1677110
Залишок на кінець року 300 3329129 5717067 2561407 11607603

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 597 260 26 597 286
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070 95587 65576 12277 894 894 11264 106970 75946
Разом 080 96184 65836 12277 894 894 11290 107567 76232
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 107567
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 76232

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 78898569 73435590 41264 50163 32809 24829 20029 307958 401670 79366837 73756328 319017 278243
Машини та обладнання 130 50220099 49265366 141209 1007 759 12930 12846 117999 12181 2 50361566 49369758 330976 72242 6899 6354
Транспортні засоби 140 227944049 221762995 157229 2 47022521 45238395 483948 105306 148 181195065 177008400 851598 160112 65028 64216
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 326747 290712 8083 355 295 2443 2436 7411 207 6 332239 295386 292 282
Тварини 160 2 1 2 1
Багаторічні насадження 170 1490 735 26 1490 761
Інші основні засоби 180 54008 46881 856 10 1 35 35 1588 54839 48433
Бібліотечні фонди 190 440 440 10 4 4 10 446 446
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 146954 146954 40779 20093 20093 41434 651 4 168291 168291 30 30
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 13 13 17 17 30 30
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230 11 11 22 23 1 34 34
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250 59 42 16 9 9 33 66 66
Разом 260 357592441 344949740 389485 50827 31754 47071864 45293847 960447 520016 160 311480905 300647934 1182604 232384 391236 349095

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 311480905
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1574
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 16420221
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 1313
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 300647934
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 420273 58436
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 466149 18794
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 39257 55
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 10869 918
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340 936548 78203

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390 176311
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420 176311

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 176311
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 12473 2930
Операційна курсова різниця 450 7025 195169
Реалізація інших оборотних активів 460 104980 93885
Штрафи, пені, неустойки 470 9027 474
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 17672 20289
Інші операційні доходи і витрати 490 52076 230205
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 5071
непродуктивні витрати і втрати 492 x 4775
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 546 x
Проценти 540 x 235230
Фінансова оренда активів 550 97993
Інші фінансові доходи і витрати 560 16181
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 13871 x
Списання необоротних активів 620 x 31693
Інші доходи і витрати 630 103373 247

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640 34
Поточний рахунок у банку 650 8173
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 114
Грошові кошти в дорозі 670 1024
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 9345

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 44465 423656 710 401821 2603 64407
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760 74238 233842 154 218860 2452 86922
770
Резерв сумнівних боргів 775 3163 5071 831 7403
Разом 780 121866 662569 864 621512 5055 158732

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800 173828 184
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820 43950 31
Тара і тарні матеріали 830 117
Будівельні матеріали 840 10265
Запасні частини 850 92026 37
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 38
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 10182 6
Незавершене виробництво 890 400
Готова продукція 900 48063
Товари 910 193557 717
Разом 920 572496 975

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 482
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 11585 10683 484 418
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 13289 10144 569 2576

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 115
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 2592
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 711
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 7404

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 7604
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120 3193
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 87768
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 64478
     на кінець звітного року 1235 83519
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 169618
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 86336
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 83282
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 62809
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251 1432
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 64241

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300 971737
Використано за рік - усього 1310 971737
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 40082
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 137796
     з них машини та обладнання 1313 137796
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 10869
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 743733
1316 39257
1317

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 424 x 53 477 x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 424 x 53 477 x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430 424 53 477

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів господарських
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
Реалізація послуг з перевезення вантажівРеалізація послуг з перевезення пасажирівОбслуговування користувачів транспортних послуг
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 6025516 6851011 1452730 1309489 239404 230123 973015 644095 8690665 9034718
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011 6015764 6832789 1418351 1276519 239371 230086 971141 639524 8644627 8978918
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013 9752 18222 34379 32970 33 37 1874 4571 46038 55800
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030 48713 146979 2294 1464 30 28 66207 39059 117244 187530
Усього доходів звітних сегментів 040 6074229 6997990 1455024 1310953 239434 230151 1039222 683154 8807909 9222248
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 157761 193866 157761 193866
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x 157215 193866 157215 193866
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x 546 546
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 6074229 6997990 1455024 1310953 239434 230151 1196983 877020 8965670 9416114
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 4412276 4711396 2186617 2099794 155595 142352 804361 538963 7558849 7492505
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 4412276 4711396 2186617 2099794 155595 142352 804361 538963 7558849 7492505
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090 240893 226158 30848 29451 158 139 8869 9290 280768 265038
Витрати на збут 100 210 90 1 211 90
Інші операційні витрати 110 15017 14135 12182 10786 1565 1603 16489 10471 45253 36995
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 18513 14551 330891 331852 349404 346403
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122 18513 14551 330891 331852 349404 346403
Інші витрати 130 18905 54305 558 807 103 12374 21504 31940 76616
Усього витрат звітних сегментів 140 4705814 5020635 2230205 2140838 157421 144094 1172985 912080 8266425 8217647
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 667317 1118867 667317 1118867
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x 497699 531351 497699 531351
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 169618 587516 169618 587516
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 4705814 5020635 2230205 2140838 157421 144094 1840302 2030947 8933742 9336514
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 1368415 1977355 -775181 -829885 82013 86057 -133763 -228926 541484 1004601
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 1368415 1977355 -775181 -829885 82013 86057 -643319 -1153927 31928 79600
5. Активи звітних сегментів, з них 200 7342165 8872009 573282 601474 54519 56637 2898985 3113620 10868951 12643740
201 57662 24668 747 132 19794 31012 78203 55812
202 6969705 8571143 558263 587256 44968 48391 2595482 2765173 10168418 11971963
203 878 254 121 3 1 1 8667 8599 9667 8857
204 304296 248670 13812 13438 9357 7967 245031 211419 572496 481494
205 4767 3770 167 156 35 19 23234 30309 28203 34254
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 4249189 3881113 4249189 3881113
221 x x x x x x x x x x x x 664553 670738 664553 670738
222 x x x x x x x x x x x x 31335 30348 31335 30348
223 x x x x x x x x x x x x 176311 176311 176311 176311
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230 7342165 8872009 573282 601474 54519 56637 7148174 6994733 15118140 16524853
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 432635 301939 40768 14155 17821 10845 794951 582920 1286175 909859
241 89917 74212 6812 6279 4413 2037 50187 36658 151329 119186
242 340273 227268 33902 7399 13408 8808 741776 544352 1129359 787827
243 2445 459 54 477 2988 1910 5487 2846
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 2224362 2330281 2224362 2330281
261 x x x x x x x x x x x x 83519 64478 83519 64478
262 x x x x x x x x x x x x 2131203 2139265 2131203 2139265
263 x x x x x x x x x x x x 9640 126538 9640 126538
264 x x x x x x x x x x x x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 432635 301939 40768 14155 17821 10845 3019313 2913201 3510537 3240140
7. Капітальні інвестиції 280 38436 25978 1672 955 1187 968 895253 608516 936548 636417
8. Амортизація необоротних активів 290 596149 774083 213658 241077 21708 21041 140222 480087 971737 1516288

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
Реалізація послуг з перевезення вантажівРеалізація послуг з перевезення пасажирівОбслуговування користувачів транспортних послуг
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300
Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
Реалізація послуг з перевезень вантажівРеалізація послуг з перевезень пасажирівОбслуговування користувачів транспортних послуг
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне)

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та відкликання голови виконавчого органу
Обрання та відкликання членів виконавчого органу
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне)
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

Звіт про корпоративне управління*

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.