Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
заступник начальника залiзницi з економiчних питань       Мазнєв О.Ф.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
01073828
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Кировский, 49602, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108
5. Міжміський код, телефон та факс
(056)793-10-16 (056) 793-08-66
6. Електронна поштова адреса
L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у ДП Iнформацiйно-видавничий центр "Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 80   28.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці dp.uz.gov.ua в мережі Інтернет 28.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, 7.2 Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, 8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента,9.Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, 10. Iнформацiя про дивiденди - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товариством;
12.1 Iнформацiя про випуски акцiй емiтента, 12.3 Iнформаця про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 12.4 Iнформацiя про похiднi цiннi папери,12.5 Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював випуску акцiй, iнших цiнних паперiв;
13.2 Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не зазначається вiдповiдно до абзацу 3, п.15 , роздiлу 4 Положення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (емiтент є державним пiдприємством).
17.Iнформацiя про стан коропоративного управлiння,18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 19. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям (повнiстю) 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв,23. Основнi вiдомостi про ФОН, 24.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН,26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН,27. Правила ФОН - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товриством, не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН;
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку- не зазначається, тому що звiнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
32.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №047509
3. Дата проведення державної реєстрації
30.12.1991
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
3327853000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
56413
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення
10. Органи управління підприємства
Керiвництво ДП "Приднiпровська залiзниця" здiйснює її начальник, який за поданням Органу управлiння майном (Мiнiстерства iнфраструктури України) призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством. Наймання начальника залiзницi здiйснюється Органом управлiння майном шляхом укладання з ним контракту. Керiвництво залiзницею забезпечується начальником залiзницi через апарат управлiння залiзницi, органiзацiйна структура якої, згiдно з рекомендованими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницею, затверджується начальником залiзницi. Начальник залiзницi несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть залiзницi, дiє без довiреностi вiд iменi залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях, розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до дiючого законодавства. Заступники начальника залiзницi, за довiренiстю начальника залiзницi, мають право вiд iменi залiзницi представляти її iнтереси в усiх адмiнiстративних та iнших органах державної влади, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi залiзницi, поєднання iнтересiв служб та вiдособлених (вiдокремлених) структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада залiзницi. Рядок "Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить державi мiстить значення "100" - емiтент не є акцiонерним товариством, хоча статутний фонд знаходиться 100% у державнiй власностi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
2) МФО банку
322959
3) поточний рахунок
2600409892901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
5) МФО банку
322959
6) поточний рахунок
2600409892901

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416553 05.10.2010 Мiнiстертво транспорту i зв'язку України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" АВ525032 09.04.2010 Мiнiстертсво транспорту i зв'язку України Необмежена
Опис Темiн дiї лiцензiї необмежений
 
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ№500001 24.11.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 12.11.2015
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання послуг фiксованого мiського зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Запорiжжя та областi, АР Крим АЕ №286021 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м.Днiпропетровськ i областi АЕ №286022 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включення до Державного фонду родовищ корисних копалин АВ №390898 01.12.2009 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 01.12.2014
Опис Проводиться робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №072752 16.10.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 20.05.2022
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання освiтнiх послуг навчальним закладами, пов'язаними з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД№072979 16.10.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 26.04.2015
Опис У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ №573876 25.03.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 25.03.2016
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами ПР №0037 25.06.1997 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом ПС №0309 03.09.1997 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Впровадження голографiчних захисних елементiв, з надання права проведення робiт з голографiчними захисними елементами, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв АВ №501721 25.07.2010 Служба безпеки України 12.05.2015
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв АГ №595971 04.03.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Транспортування теплової енергiї АД№037083 21.03.2013 Днiпропетровська обласна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Виробництво теплової енергiї АД №037082 21.03.2013 Днiпропетровьска обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Постачання теплової енергiї АД №037084 21.03.2013 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв, (списку 2 табл. IV) "перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АЕ №287299 26.12.2013 Комiтет з контролю за наркотиками 26.12.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
20053145
4) місцезнаходження
03049, м. Київ, Повiтрофлотський пр-т, 25
5) опис
ДП "Приднiпровська залiзниця" є власником акцiй ПАТ "АБ "Експрес-Банк" на суму 8 472 тис. грн

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" уповноважене рейтингове агентство 19.11.2013 uaA
ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТВО" уповноважене рейтингове агентство 19.11.2013 uaA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстертво iнфраструктури України 37472062 01135Україна м. Київ проспект Перемоги, 14 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
начальник ДП "Приднiпровська залiзниця"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гладкiх Iгор Венiамiнович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 745485 Кiровський РВ ДМУ УМВС України
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
1.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний радник генерального директора ДАЗТУ "Укрзалiзниця" (ЕДРПОУ 00034045)
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.11.2012 необмежений
9) Опис
Начальник залiзницi здiйснює керiвництво залiзницею на пiдставi Статуту залiзницi та у вiдповiдностi з трудовим контрактом. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав - 196,6 тис. грн. На посадi працює з листопада 2012 року. Попередньо працював: 2008-2009 роки- радником генерального директора Укрзалiзницi, 2009-2012 - заступник генерального директора Укрзалiзницi, 2012 - листопад 2012 -головний радник генерального директора Укрзалiзницi. Судимостей за кориснi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
начальник фiнансово-економiчної служби
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколєнко Лариса Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 1262762 Бабушкiнськiй РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЕДРПОУ 01073828).
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.04.2007 необмежений
9) Опис
Начальник фiнансово-економiчної служби спрямовує i координує дiяльнiсть служб i структурних пiдроздiлiв залiзницi з фiнансово-економiчихї питань та бухгалтерського облiку i звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав - 159,6 тис. грн. На посадi працює з квiтня 2007 року. Попередньо працювала на посадi заступника начальника фiнансово-економiчної служби. Судимостей за кориснi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Б. Грiнченка, буд 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-1325
Факс (044)279-1322
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ АБ "Експрес-банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20053145
Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ Шевченкiвськiй м. Київ проспект Повiтрофлотськiй, буд 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 185165, 185136
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (044) 406-28-67
Факс (044) 406-28-67
Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг, брокерська дiяльнiсть
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36049978
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Панаса Мирного, буд 16/13 "А"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 7
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 200-10-31
Факс (044) 200-10-32
Вид діяльності консультативна з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Шевченкiвськiй м. Київ Шовковична, буд 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 2775000
Факс (044) 2275001
Вид діяльності дiяльнiсть торгiвлi на фондовому ринку
Опис Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Кiровськiй м. Днiпропетровськ Ленiна, буд 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ483591
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2009
Міжміський код та телефон (056) 3739594
Факс (056) 3739784
Вид діяльності дiяльнiсть торгiвлi на фондовому ринку
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Транс-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31895956
Місцезнаходження 79026 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв Джерельна, буд 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2866
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2009
Міжміський код та телефон (032) 2269711
Факс (032) 2957612
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 19497799
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ Печерськiй м. Київ Предславинська, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №493497
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 594-10-90
Факс (044) 594-10-94
Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, андеррайтинг
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.10.2012 253/2/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 160000 Бездокументарні іменні 160000000 19 11.02.2013, 13.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 30316800 09.11.2015
Опис Iнформацiя про факт лiстингу облiгацiй ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї D:
- Органiзатор торгiвлi: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.03.2013 № ПР/НФ-1356/НЮ.
- Випуск серiї D - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 160000 (сто шiстдесят тисяч) штук.
- Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї D складає 100%.
Згiдно з листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 28.03.2013 № 0573 28 березня 2013 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення облiгацiй серiї D до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 12.05.2014
 
16.12.2013 248/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 18 вiдсотковi перiоди складають 91 день 0 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї E:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї E - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Е до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 26.06.2015.
 
16.12.2013 249/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 видсотковi перiодли складають 91 день 0 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї F:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї F - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 60000 (шiстдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї F до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 26.06.2015.
 
16.12.2013 250/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 вiдсотковi перiоди складають 91 0 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї G:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї G - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї G до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 26.06.2015.
 
16.12.2013 251/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 вiдсотковi перiоди складають 91 день 0 25.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Н:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї Н - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Н до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 26.06.2014
 
16.12.2013 252/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 вiдсотковi перiоди складають 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї I:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї I - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї I до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015.
 
16.12.2013 253/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 18 вiдсотковi перiоди складають 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї J:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї J - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї J до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015.
 
16.12.2013 254/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 80000 Бездокументарні іменні 80000000 18 вiдсотковi перiоди складають 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї K:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї K - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 80000 (вiсiмдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї K до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015
 
16.12.2013 255/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 вiдсотковi перiоди складають 91 день 0 11.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї L:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї L - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї L до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру. Достроковий викуп вiдповiдно до Проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015.
 

XI. Опис бізнесу

ДП "Приднiпровська залiзниця" має багаторiчну iсторiю, яка бере свiй початок з 1873 року, в якому було засновано Катеринiнську залiзницю. В 1936 роцi її перейменовано було в Сталiнську залiзницю. З 1961 року залiзницю названо Приднiпровскою залiзницєю, яка у 1991 роцi була зарееєстрована Днiпропетровською мiською радою, як Державне пiдприємство «Приднiпровська залiзниця». За часи свого iснування залiзниця стала надпотужнiшим розгалуженим транспортним пiдприємством з розвиненою iнфраструктурою, яке розташоване на територiї восьми областей Центрального та Пiвденного регiонiв України - Днiпропетровської, Запорiзької, окремих районiв Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровоградської, а також Автономної Республiки Крим, загальною площею 93 тис. квадратних кiлометрiв iз населенням понад вiсiм мiльонiв чоловiк. За 2013 рiк в органiзацiйнiй структурi ДП «Приднiпровська залiзниця» було проведено реорганiзацiю, а саме в результатi реорганiзацiї вагонних депо пройшов подiл Вагонного депо Батуринська на Експлуатацiйне вагонне депо Батуринська i Вагонне депо Батуринська та Вагонного депо Нижньоднiпровськ вузол на Експлуатацiйне вагонне депо Нижньоднiпровськ вузол та Вагонне депо Нижньоднiпровськ вузол. Також, було реорганiзовано Запорiзькiй загiн воєнизованої охорони з приєднанням до Служби воєнизованої охорони та П'ятихатське локомотивне депо приєднано до Днiпропетровського локомотивного депо. Загальна кiлькiсть структурних пiдроздiлiв не змiнилась та станом на 01.01.2014 складає 131 структурний пiдроздiл.
 
Експлуатацiйна довжина ДП "Приднiпровська залiзниця" складає 3208 км, з яких 1898,3 км (59,2%) електрифiковано, 2684,2 км (83,7%) колiй обладнано автоматичним регулюванням руху поїздiв. Iнвентарний парк магiстралi налiчує близько 2,3 тис. вантажних вагонiв, 1,6 тис. грн пасажирських вагонiв, 0,5 тис. електровозiв, 0,4 тис. тепловозiв та 0,3 тис. секцiй електропоїздiв. До складу залiзницi входить, без права юридичної особи, 131 вiдокремлений структурний пiдроздiл (без статусу юридичної особи), в тому числi 4 дирекцiї залiзничних перевезень, що охоплюють роботу 248 станцiй та роз'їздiв. За 2013 рiк в органiзацiйнiй структурi ДП «Приднiпровська залiзниця» було проведено реорганiзацiю, а саме в результатi реорганiзацiї вагонних депо пройшов подiл Вагонного депо Батуринська на Експлуатацiйне вагонне депо Батуринська i Вагонне депо Батуринська та Вагонного депо Нижньоднiпровськ вузол на Експлуатацiйне вагонне депо Нижньоднiпровськ вузол та Вагонне депо Нижньоднiпровськ вузол. Також, було реорганiзовано Запорiзькiй загiн воєнизованої охорони з приєднанням до Служби воєнизованої охорони та П'ятихатське локомотивне депо приєднано до Днiпропетровського локомотивного депо. Таким чином, загальна кiлькiсть структурних пiдроздiлiв не змiнилась та станом на 01.01.2014 складає 131 структурний пiдроздiл, в тому числi:
1 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
2 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дитяча залiзниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
3 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат «Прибiй» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
4 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
5 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат «Феодосiя» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
6 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
7 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дитяча залiзниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
8 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримська дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
9 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба вагонного господарства» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
10 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Батуринська» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
11 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Експлуатацiйне вагонне депо Батуринська» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
12 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
13 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Експлуатацiйне вагонне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
14 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
15 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Мелiтополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
16 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Мудрьона» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
17 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Запорiжжя-Лiве» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
18 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
19 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
20 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
21 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Днiпродзержинськ» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
22 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба локомотивного господарства» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
23 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
24 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзьке локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
25 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
26 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Пологи» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
27 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
28 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
29 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Синельникове» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
30 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
31 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
32 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пасажирська служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
33 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
34 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Синельникiвське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
35 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пасажирське вагонне депо Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
36 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
37 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
38 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька пасажирська вагонна дiльниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
39 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Днiпропетровськ» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
40 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
41 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Сiмферополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
42 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Джанкой» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
43 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Севастополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
44 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба сигналiзацiї i зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
45 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська перша управлiнська дистанцiя зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
46 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
47 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
48 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
49 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
50 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська шоста дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
51 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
52 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Апостолiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
53 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
54 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
55 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
56 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
57 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
58 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
59 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя електропостачання Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
60 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
61 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
62 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
63 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
64 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
65 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Енергозбут» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
66 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Чаплинська дорожня експериментальна майстерня» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
67 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
68 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
69 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзьке будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
70 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзьке будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
71 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
72 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
73 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нижньоднiпровське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
74 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
75 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат для батькiв з дiтьми iм. Ю.О. Гагарiна» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
76 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
77 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
78 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
79 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
80 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
81 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
82 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Синельникiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
83 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
84 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
85 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
86 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
87 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
88 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
89 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Апостолiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
90 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Запорiжжя-2» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
91 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
92 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
93 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Великотокмацька дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
94 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
95 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
96 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
97 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
98 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 6» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
99 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 80» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
100 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 136» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
101 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 137» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
102 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 237» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
103 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 273» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
104 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйний ремонтно-механiчний завод» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
105 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровський центр механiзацiї колiйних робiт та ремонту колiйної технiки» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
106 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мостобудiвельний поїзд № 57» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
107 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевський рейкозварювальний поїзд № 39» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
108 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба примiських пасажирських перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
109 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
110 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
111 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзьке моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
112 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
113 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
114 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Головний матерiально-технiчний склад» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
115 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзький регiональний вiддiл матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
116 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримський регiональний вiддiл матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
117 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
118 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Перший загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
119 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Другий загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
120 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримський загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
121 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба капiтальних вкладень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
122 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Господарська служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
123 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Медична служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
124 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька механiзована дистанцiя вантажно-розвантажувальних робiт» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
125 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Iнформацiйно-обчислювальний центр» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
126 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дорожнiй видавничий центр «Приднiпров’я» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
127 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська автобаза» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
128 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровський центр професiйного розвитку персоналу залiзницi» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
129 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Марганецький центр професiйного розвитку персоналу залiзницi» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
130 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дорожнiй фiзкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
131 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзький регiональний фiзкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
Розташованi структурнi пiдроздiли на територiї восьми областей Центрального та Пiвденного регiонiв України - Днiпропетровської, Запорiзької, окремих районiв Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровоградської, а також Автономної Республiки Крим
 
Вiдповiдно до «Зведеного звiту про кiлькiсть працiвникiв i фонду оплати працi» за 2013 рiк середньооблiкова кiлькiсть без сумiсникiв складає 56162 осiб, фонд оплати працi складає 2 686 913,5 тис.грн.
Вiдповiдно до «Звiту з працi» за 2013 рiк працiвники, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатнi) середньоблiкова кiлькiсть зовнiшнiх сумсникiв складає 184 особи, фонд оплати працi - 2 069,9 тис. грн, середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за цивiльно-правовими договорами складає 67 осiб, фонд оплати працi – 2072,3 тис.грн.
Фонд оплати працi у 2012 роцi складав 2 646 323,4 тис. грн, у 2013 роцi - 2 686 913,5 тис. грн, тобто за рiк вiдбулось збiльшення фонду на 40 590,1 тис. грн. Збiльшення пояснюється пiдвищенням тарифних ставок та посадових окладiв з 01.06.2013 на 5% та з 01.08.2013 на 5%.
В 2013 роцi з метою забезпечення високого рiвня квалiфiкацiї персоналу на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пройшли навчання 1713 керiвникiв, професiоналiв та фахiвцiв залiзницi. Також, на курсах цiльового призначення навчено 877 фахiвцiв, в тематичних короткотермiнових семiнарах пройшли навчання 637 працiвникiв. Впродовж 2013 року пройшли перепiдготовку 7882 квалiфiкованих робiтника, в тому числi з вiдривом вiд виробництва – 608 працiвникiв. У кiнцi 2013 року на залiзницi запроваджена дистанцiйна форма пiдвищення квалiфiкацiї. Крiм цього, в 2013 роцi в структурнi пiдроздiли залiзницi прийнято 174 випускникiв вищих навчальних закладiв 1-4 рiвнiв акредитацiї. При прийомi на роботу, переведеннi, перед проведенням стажування, та перiодично проводиться професiйне тестування працiвникiв в автоматизованiй Системi багатопрофiльного тестування.
 
ДП "Приднiпровська залiзниця" - унiтарне пiдприємство i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на державнiй власностi, яке входить в сферу управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця". Залiзниця має 131 вiдокремлений структурний пiдроздiл без статусу юридичної особи.
 
Спiльну дiяльнiсть ДП "Приднiпровська залiзниця" протягом 2013 року не здiйснювала.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї залiзницi протягом 2013 року з боку третiх осiб не надходили.
 
Облiкова полiтика залiзницi розроблена на пiдставi Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, “Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власностi”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 №1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi фiнансiв України вiд 26.12.2006 за №1363/13237, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та з метою визначення Облiкової полiтики Залiзницi як сукупностi принципiв, методiв i процедур, що забезпечить об’єктивне вiдображення фiнансового стану i результатiв господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв та Залiзницi в цiлому.Структурнi пiдроздiли залiзницi свою облiкову полiтику не розробляють, а керуються в своїй дiяльностi Облiковою полiтикою залiзницi. Положення Облiкової полiтики Залiзницi є обов’язковими для виконання структурними пiдроздiлами Залiзницi. Для формування iнформацiї про доходи, витрати, фiнансовi результати, активи i зобов’язання у додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi “Iнформацiя за сегментами” прiоритетним видом звiтного сегмента визнається господарський сегмент. Структурнi пiдроздiли, що входять до складу основної дiяльностi залiзничного транспорту, якi забезпечують єдиний технологiчний процес залiзничних перевезень вантажiв та пасажирiв, складають звiтнiсть за наступними господарськими видами сегментiв: “Послуги з перевезення вантажiв”, “Послуги з перевезення пасажирiв”, а також об’єднаний сегмент “Обслуговування користувачiв транспортних послуг”. Сегмент “Обслуговування користувачiв транспортних послуг” включає в себе послуги вантажної та комерцiйної роботи, транспортно-експедицiйних операцiй, обслуговування пасажирiв, господарства станцiй i вагонiв-ресторанiв. Передача продукцiї (робiт, послуг) мiж структурними пiдроздiлами в межах Залiзницi, тобто вироблених та використаних для власного споживання Залiзницi, вважається внутрiшнiм оборотом (крiм операцiй з торгiвлi, сiльского господарства, громадського харчування) i на рахунках облiку доходiв не вiдображається.Залiзниця складає зведений баланс, до складу якого входять баланси структурних пiдроздiлiв. Показники фiнансової звiтностi структурних пiдроздiлiв включаються до загального фiнансового Звiту залiзницi. У загальному Звiтi про фiнансовi результати Залiзницi показники наводяться згорнуто.
Об’єктом амортизацiї основних засобiв є первiсна або переоцiнена вартiсть, зменшена на їх лiквiдацiйну вартiсть. Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.Амортизацiя на вантажнi вагони нараховується та вiдображається в бухгалтерському облiку структурними пiдроздiлами, на балансi яких облiковуються цi вагони. Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання, консервацiю.
Рiчна (мiсячна) сума амортизацiї пiсля змiни залишкової вартостi об’єкта основних засобiв в результатi їх переоцiнки, часткової лiквiдацiї, модернiзацiї, модифiкацiї, добудови дообладнання, реконструкцiї тощо, змiни строку корисного використання (експлуатацiї) визначається виходячи вiдповiдно iз нової залишкової вартостi та нового строку корисного використання (експлуатацiї) з мiсяця, наступного за мiсяцем таких змiн. Амортизацiя об’єктiв рухомого складу, якi знаходяться в запасi, резервi вiдповiдно до нормативних актiв Укрзалiзницi, нараховується у звичайному порядку. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Об’єкт основних засобiв вилучається з активiв (списується з балансу) у разi його вибуття внаслiдок лiквiдацiї, безоплатної передачi, нестачi або iнших причин невiдповiдностi критерiям визнання активом. При досягненнi залишкової вартостi об’єкта основних засобiв лiквiдацiйної вартостi цей об’єкт вважається повнiстю замортизованим i у разi його непридатностi для подальшого використання пiдлягає списанню.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Облiк запасiв ведеться у натуральному та грошовому вимiрниках. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс структурного пiдроздiлу за первiсною вартiстю.
Оприбуткування колiсних пар, викочених при ремонтi та виключеннi вантажних вагонiв iз iнвентарного парку i колiсних пар, викочених з-пiд пасажирських вагонiв, та колiсних пар, що вiдправляються в ремонт, провадиться за вартiстю, яка визначається Головним управлiнням вагонного господарства та Головним управлiнням пасажирського господарства Укрзалiзницi вiдповiдно. Структурнi пiдроздiли, якi здiйснюють матерiально-технiчне постачання, транспортно-заготiвельнi витрати включають до собiвартостi придбаних запасiв i облiковують загальною сумою на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв, яка щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули за звiтний мiсяць. Iншi структурнi пiдроздiли транспортно-заготiвельнi витрати включають до собiвартостi придбаних запасiв, а при необхiдностi можуть облiковувати їх загальною сумою на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв.При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на структурнi пiдроздiли (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.При вiдпуску у виробництво, у разi продажу та iншому вибуттi старопридатних запасiв, що були оприбуткованi при лiквiдацiї, ремонтi або iншому полiпшеннi основних засобiв, оцiнка здiйснюється за методом та у спосiб щомiсячної середньозваженої собiвартостi, за яким оцiнка вибуття запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. При передачi в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що використовуються протягом не бiльше одного року, їх вартiсть виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання та облiковується на позабалансовому субрахунку 073 “Перелiк списаних малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строк корисного використання яких не бiльше одного року”. З оперативного облiку малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi вийшли з ладу, списуються вiдповiдно до актiв, складених комiсiєю та затверджених керiвником структурного пiдроздiлу. Запаси, якi зiпсованi, застарiлi або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду, вiдображаються за чистою реалiзацiйною вартiстю, яку визначає постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Суми нестач i втрат вiд псування цiнностей до прийняття рiшення про конкретно винних осiб вiдображаються на вiдповiдному позабалансовому субрахунку. Списання проводиться вiдповiдно до розпорядчого документа по структурному пiдроздiлу. Строки корисного використання малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiї встановлюються згiдно з наказом Укрзалiзницi вiд 14.07.2003 № 172-Ц. Аналiтичний облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно до Класифiкатора матерiально-технiчних ресурсiв, якi використовуються на залiзничному транспортi України, затвердженого наказом Укрзалiзницi вiд 20.12.2001 № 716-Ц. Розрахунок нормативу запасiв товарно-матерiальних ресурсiв здiйснюється вiдповiдно до Методики розрахунку нормативу запасiв товарно-матерiальних ресурсiв на залiзничному транспортi, затвердженої наказом Укрзалiзницi вiд 28.12.2001 № 738-Ц.
Формування доходiв вiд перевезень проводиться згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.03.2011 № 316 «Про затвердження перелiку робiт i послуг, що належать до основної дiяльностi залiзничного транспорту, та Порядку перерозподiлу надходжень доходу вiд основної дiяльностi залiзничного транспорту”. Для структурних пiдроздiлiв, що виконують роботи за будiвельними контрактами, встановлено, що доходи та витрати визначаються з врахуванням ступеня завершеностi робiт на дату балансу за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
Метод вимiрювання полягає у визначеннi кiлькостi робiт в натуральних показниках окремого виду робiт (куб.м, кв.м, штук i iнше). Вартiсть виконаних робiт визначають згiдно з Правилами визначення вартостi будiвництва ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженими наказом Держбуду України вiд 27.08.2000 №174. Вiдображення витрат структурними пiдроздiлами Залiзницi на рахунках з облiку витрат здiйснюється за статтями та економiчними елементами витрат вiдповiдно до Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”, затверджених наказом Укрзалiзницi вiд 24.03.2000 № 109-Ц та Номенклатури витрат з основних видiв економiчної дiяльностi залiзничного транспорту України, затвердженої наказом Укрзалiзницi вiд 21.08.2007 № 417-Ц ( iз змiнами i доповненнями).


 
Дiльнiсть залiзницi подiляється на основну: надання послуг з перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, та пiдсобно-допомiжну: допоможнi види дiяльностi, якi безпосередньо не пов'язанi з процесом перевезень.Основними видами послуг залiзницi є: надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв залiзничним транспортом; надання послуг з користування залiзничними колiями; диспетчерськими службами; вокзалами та iншими об’єктами iнфраструктури залiзницi, що забезпечують рух залiзничного транспорту загального користування; забезпечення безпеки руху поїздiв; збереження рухомого складу, вантажiв, що перевозяться, та дотримання вимог охорони працi працiвникiв, забезпечення безпеки життя i здоров’я громадян, якi користуються послугами залiзничного транспорту. Постiйного розвитку та розширення сфери транспортних послуг та iнших послуг, на якi залiзниця має дозволи (лiцензiї), усiм споживачам без обмеження за ознаками форми власностi та видiв дiяльностi. Комплексний розвиток та змiцнення матерiально-технiчної бази i соцiальної сфери залiзницi, утримання в належному станi споруд, пристроїв та технiчних засобiв, що забезпечують нормальнее функцiонування перевiзного процессу. Дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища вiд забруднення та iнших шкiдливих впливiв на нього. Забезпечення готовностi аварiйно-технiчних, пожежних пiдроздiлiв до дiй в умовах надзвичайних обставин та аварiйних ситуацiях.
Заготiвлi, обробки та реалiзацiї окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України).
Обсяги виробництва (реалiзацiї) за 2013 рiк:
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 44 627,5 млн тарифних т-км, у грошовiй - 5 793 346 тис. грн, або 68,6% до всiєї виробленої продукцiї;
Наймасовiшими вантажами, що їх перевезла Приднiпровська залiзниця у 2013 роцi, є руда залiзна, марганцева та кольорова (14 223,8 млн т-км або 31,9% тарифних т-км), кам’яне вугiлля та кокс (11 623,1 млн т-км або 26%), чорнi метали (4 701,8 млн т-км або 10,5%), нафта та нафтопродукти (2 836,5 млн т-км або 6,4%), будiвельнi матерiали та цемент (3 761 млн т-км або 8,4%).
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 9 903,66 млн пас-км, у грошовiй - 1 437 287 тис.грн, або 17% до всiєї виробленої продукцiї;
Найбiльшу питома вагу у доходах вiд пасажирських перевезень мають мiжнароднi перевезення (56,2%), понад третину доходiв отримано у дальньому внутрiшньодержавному (37,2%) та 6,6% у примiському сполученнi.
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 1 215 002 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї - 14,4 %.
Iз загальної суми доходи отримано за ремонт i технiчне обслуговування рухомого складу стронiх пiдприємств 377,6 млн грн; за обслуговування пасажирiв у поїздах та на станцiях 237,9 млн грн; за реалiзацiю електроенергiї iншим залiзницям 112,7 млн грн та iншим споживачам 182,2 млн грн; винагорода за користування вантажними вагонами 33,2 млн грн, за охорону вантажiв 55,9 млн.грн, за послуги оздоровчих та культурних закладiв 44 млн грн, послуги з ремонту оздоровчих закладiв - 28 млн. грн. та iнше.
Основними ризиками в дiяльностi залiзницi є:
- Висока залежнiсть вiд державного регулювання тарифiв на перевезення;
- Чутливiсть транспортної галузi до загального стану дiлової активностi у економiцi України, а також до динамiки розвитку основних галузей-споживачiв послуг;
- Залежнiсть вiд основних споживачiв транспортних послуг, особливо в частинi вантажних перевезен;.
- Чутливiсть до змiни вартостi паливно-мастильних матерiалiв та електроенергiї, частка яких становить 1/5 операцiйних витрат залiзницi, а також металопродукцiї;
- Збитковiсть пасажирських перевезень (Витрати вiд пасажирських перевезень покриваються доходами за 2013 на 64,6%) та вiдсутнiсть повної компенсацiї втрат доходiв, пов’язаних з перевезенням пiльгових категорiй пасажирiв;
- Значний знос основних виробничих фондiв та недостатнiй обсяг iнвестицiй, необхiдних для оновлення основних виробничих фондiв та забезпечення iнновацiйного розвитку;
- Вiдсутнiсть державних дотацiй на оновлення рухомого складу та розвитку iнфраструктури;
- Залежнiсть вiд монетарної полiтки України;
- Залежнiсть вiд полiтичної стабiльностi в України.
Приднiпровська залiзниця є монополiстом на ринку вантажних перевезень, тарифна полiтика перевезень регулюється Мiнiстертвом iнфраструктури України. Тобто, залiзниця обмежена у можливостi здiйснювати управлiння тарифною полiтикою.
Планом на 2014 рiк передбачаєтьсяо обсяги реалiзацiї продукцiї:
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 45 136 млн тарифних т-км, у грошовiй - 6 017 759 тис.грн, або 68,7% до всiєї виробленої продукцiї;
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 10 104 млн пас-км, у грошовiй -1 607 014 тис.грн, або 18,4% до всiєї виробленої продукцiї;
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 1 131 537 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї - 12,9%.
Пiдвищення ефективностi перевезень здiйснюється за рахунок логiстики - пiдвищення показникiв вантажного пробiгу та продуктивностi роботи локомотивiв, скорочення простою вагонiв. Бiльша частина доходних надходжень залiзницi формується за рахунок надходжень вiд ДП "Український транспортно-логiстичний центр". Найбiльшими споживачами залiзницi є ТОВ "Лемтранс", ТОВ "Транснацiональна транспортна компанiя", ТОВ "Євразтранс Україна", ДП "Укрспецвагон". Послуги з перевезень надаються на умовах повної передплати. Найбiльшими постачальниками сировини i матерiалiв є ДП "Укрзалiзничпостач", ТОВ "НВО "Електротехнiчнi системи" (рiйковi з'єднувачi), ПАТ "Юнiкон" (запчастини), ТОВ "Об'єднаний торговий дiм "Безпека руху" (колодки), ТОВ ВТФ "Авiас" (бензин) та iншi.
 
Основнi придбання активiв за останнi 5 рокiв виглядають так:
У 2013 роцi придбано основних засобiв на суму 500,2 млн грн, у т.ч. 10 електровозiв постiйного струму ВЛ-11 на 434,4 млн грн у межах реалiзацiї Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки, затвердженої Постановою Кабмiну вiд 1 серпня 2011 року № 840 «Про затвердження Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки».
У 2012 роцi придбано основних засобiв на суму 349,2 млн грн, , у т.ч. придбано 4 електровози постiйного струму (152,8 млн грн), рейковий автобус (24,9 млн грн), машину для глибокої очистки щебеневого баласту РМ-80 (58,2 млн грн) та машину для виправки та рихтування колiї ВПР-09-3Х (60,2 млн грн).
У 2011 роцi придбано основних засобiв на суму 144,1 млн грн, у т.ч. придбано 2 електровози постiйного струму на суму 76,4 млн грн.
У 2010 роцi придбано основних засобiв на суму 493,7 млн.грн, у т.ч.: 704 вантажних пiввагонiв на суму 346,2 млн.грн, 3 електровози ВЛ-11М/6 на суму 93,3 млн.грн.
У 2009 роцi придбано основних засобiв на суму 63,8 млн. грн.
Суттєвих вiдчуджень протягом останнiх 5 рокiв не вiдбулось.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не здiйснювались.
 
Протягом 2013 року надiйшло всiх основних засобiв на суму 511 061 тис.грн по первiснiй вартостi, в т.ч. виробничих основних засобiв – на 502 466 тис.грн. Iз загальної суми надходжень основних засобiв придбано та введено в експлуатацiю 497 790 тис.грн, безкоштовно отримано вiд пiдприємств Укрзалiзницi – 7 381 тис.грн, безкоштовно отримано вiд стороннiх органiзацiй – 5 890 тис.грн, з яких вiд Дорпрофсожу – 3 558 тис.грн. Транспортних засобiв надiйшло на 384 085 тис.грн, в т.ч. 10 електровозiв постiйного струму ВЛ-11 на 366 796 тис.грн.Вибуття основних фондiв за рiк становить 6 270 318 тис.грн. Транспортних засобiв вибуло на суму 6 146 522 тис.грн , з яких вагонiв вантажних на 603 425 тис. грн, вагонiв пасажирських на 5 088 041 тис.грн, електровозiв на 213 159 тис.грн, тепловозiв на 124 904 тис.грн. Iз загальної суми вибуття: лiквiдовано основних засобiв на 5 699 220 тис. грн, безкоштовно передано у межах єдиного технологiчного процесу пiдприємствам Укрзалiзницi на 546 871 тис.грн та строннiм органiзацiям на 24 227 тис.грн (об’єкти ЖКГ до комунальної власностi). Iншi змiни первiсної вартостi основних засобiв становлять 355 261 тис.грн, в т.ч. добудова, реконструкцiя, модернiзацiя – 353 021 тис.грн, оприбуткування ранiше не врахованих – 3 581 тис.грн. Залишкова вартiсть на кiнець року становить 10 556 009 тис.грн, що менше сум на кiнець попереднього року на 2,6% або на 276 962 тис.грн. Структура залишкової вартостi основних засобiв склалася наступним чином. Частка виробничих основних засобiв залишилась на рiвнi попереднього року (98,6%). Рiвень зносу виробничих основних фондiв зрiс з 96,5% до 99,3%, що обумовлено значною дооцiнкою первiсної вартостi та зносу машин та обладнання знос по яких становить 99,9%, а їх частка у основних засобах по первiснiй вартостi та зносу на кiнець року стала бiльше 80%. У складi основних фондiв транспортнi засоби становлять 37,9% по залишковiй вартостi, до попереднього року їх частка зменшилась на 1,2 проц. пункти. Залишкова вартiсть транспортних засобiв на кiнець поточного року становить 3 948 910 тис.грн, що менше попереднього року на 235 386 тис.грн або на 5,6%. Вiдсоток зносу становить 97,7%, у т.ч. по електровозах – 91,6 %, по тепловозах – 94,9%, по електропоїздах – 61,2%, по вантажних вагонах – 70,1%, по пасажирських вагонах – 99,6%. Частка споруд становить 39% (+0,9 проц.пункти), їх залишкова вартiсть дорiвнює 4 058 509 тис.грн (-0,4%), знос – 87,3%, в т.ч. знос земляного полотна становить 68,2%, верхньої будови колiї – 82%.Питома вага будiвель становить 9,3%, їх залишкова вартiсть – 965 987 тис. грн (-1,7%), знос – 96,9%.Питома вага машин i механiзмiв на кiнець року по залишковiй вартостi становить 9,5%, їх залишкова вартiсть – 985 294 тис.грн (-0,1%), а знос зрiс на 1,9 процентних пункти та становить 99,9%. Питома вага передавальних пристроїв на кiнець 2013 року становить 4%, їх залишкова вартiсть – 414 006 тис.грн (-2%), знос – 97,5%.
Залiзницею постiйно ведеться робота спрямована на охорону навколишнього середовища та дотримання вимог природоохоронного законодавства. Протягом 2013 року на виконання екологiчних заходiв було витрачено 62 282 тис. грн.
Проектом плану освоєння капiтальних iнвестицiй 2014 року передбачено 1 684 856 тис.грн , у тому числi:
- за рахунок амортизацiйних вiдрахувань – 265 385 тис.грн;
- за рахунок залучених коштiв – 1 418 471 тис.грн;
- за кошти iнвесторiв - 1000 тис.грн.
Проектом плану фiнансування у 2014 роцi передбачається фiнансування капiтальних iнвестицiй у сумi 1 451 538 тис.грн, у тому числi:
- за рахунок амортизацiйних вiдрахувань – 241 763 тис.грн;
- за рахунок залучених коштiв – 1 208 775 тис.грн;
- за кошти iнвесторiв - 1000 тис.грн.
Заплановано придбання 7 одиниць електровозiв постiйного струму на 360 799 тис.грн з повним фiнансуванням по цiй позицiї плану за рахунок залучених коштiв.
Планом освоєння по реконструкцiї колiї, стрiлочних переводiв та переїздiв планується 258 511 тис.грн, а за планом фiнансування – 258 511 тис.грн.
По роздiлу «Модернiзацiя» планом капiтальних iнвестицiй планується освоїти 562 924 тис.грн при фiнансуваннi 351 281 тис.грн. Модернiзацiя пасажирських вагонiв при освоєннi 339 960 тис.грн фiнансується в обсязi 183 025 тис.грн. Модернiзацiя тягового рухомого складу при освоєннi 166 199 тис.грн фiнансується в обсязi 111 491 тис.грн.
У 2014 роцi планується розпочати будiвництво конкурсу з касовим павiльйоном на ст.Днiпропетровськ (завершення у 2015 роцi).
Будiвництво 100-квартирного житлового комплексу у м.Синельникове згiдно Програми будiвництва житла, затвердженої Укрзалiзницею 04.10.2013 року, планом передбачено 39600 тис.грн. Введення в експлуатацiю житлового комплексу планується до кiнця поточного року.

 
Основними проблемними питаннями, якi впливають на дiяльнiсть залiзницi є:
1. Чутливiсть транспортної галузi до загального стану дiлової активностi у економiцi України, а також до динамiки розвитку основних галузей-споживачiв послуг.
2. Висока залежнiсть вiд державного регулювання тарифiв на перевезення.
3. Чутливiсть до змiни вартостi паливно-мастильних матерiалiв та електроенергiї, частка яких становить 1/5 операцiйних витрат залiзницi, а також металопродукцiї.
4. Залежнiсть вiд основних споживачiв транспортних послуг, особливо в частинi вантажних перевезень.
5. Збитковiсть пасажирських перевезень та вiдсутнiсть повної компенсацiї втрат доходiв, пов’язаних з перевезенням пiльгових категорiй пасажирiв.
6. Недостатнiй обсяг iнвестицiй, необхiдних для оновлення основних виробничих фондiв та забезпечення iнновацiйного розвитку.
7. Геополiтична та соцiально-економiчна ситуацiя в Українi.
8.Залежнiсть вiд монетарної полiтики в Українi.
 
У 2013 роцi залiзницею сплачено економiчних санкцiй на 1 454 тис. грн, в тому числi штраф за порушення умов перевезень - 292 тис. грн, штраф за порушення господарських договорiв - 728 тис. грн, пенi за порушення господарських договорiв - 253 тис. грн, штрафи по платежах в бюджет - 25 тис. грн, штрафи до iнших цiльових фондiв - 27 тис. грн, пенi до iнших цiльових фондiв - 1 тис. грн та iншi штрафи та пенi - 41 тис. грн.
 
Джералами фiнансування активiв залiзницi є:
-майно, передане залiзницi органами управлiння державним майном ;
-майно,придбане Укрзалiзницею за рахунок централiзованих коштiв та централiзованих капiтальних вкладень i передане залiзницi ;
-доходи одержанi вiд наданих послуг та реалiзацiї продукцiї, а також вiд iнших видiв фiнансово-господарської дiяльностi;
-доходи вiд цiнних паперiв;
-кредити банкiв та iнших кредиторiв;
-капiтальнi вкладення i дотацiї з бюджету;
-безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприємств ;
Вiдносно достатностi робочого капiталу для поточних потреб, то середньоспискова чисельнiсть працiвникiв залiзницi становить 56,2 тис. чол., з них у перевезеннях задiяно 46,5 тис. чол. (82,8% загальної кiлькостi).
На 1 працiвника залiзницi припадає 150,3 тис.грн чистого доходу вiд реалiзацiї. Продуктивнiсть працi у перевезеннях становить 1 536,5 тис. прив. т-км на 1 працюючого.
 
Станом на 31.12.2013 по залiзницi облiковується 8530 клiєнтiв, з якими укладено вiдповiднi договори щодо надання послуг з перевезень вантажiв залiзничним транспортом. Договори укладаються без визначення суми або обсягiв перевезень тому що, залiзниця має всi необхiднi засоби щодо надання послуг з перевезень у необмеженiй кiлькостi. Послуги з перевезень надаються вiдповiдно до планiв перевезень, якi подаються та затверджуються у вiдповiдностi до потреб клiєнтiв та при наявностi попередньої оплати на особовому рахунку клiєнта. Цiни на послуги з перевезень встановлюються у вiдповiдностi до Тарифних ставок, якi дiють на час надання послуг i встановлюються на державному рiвнi. Перевезення здiйснюються при наявностi попередньої оплати. У 2014 роцi заплановано отримати доходи у сумi 8 979 513 тис.грн, витрати вiд звичайної дiяльностi запланованi в сумi 8 927 110 тис.грн, а чистий прибуток складатиме близько 52 403 тис.грн.
 
Проектом плану на 2014 рiк передбачено:
-вiдправлення вантажiв – 119 035 тис.тонн.;
-вiдправлення пасажирiв – 75 729 тис.чол.;
-перевезення вантажiв – 200 055 тис.тонн.;
-перевезення пасажирiв – 86 662 тис.чол.;
-тарифний вантажообiг – 45 136 млн.т-км;
-пасажирообiг – 10 104 млн.пас-км;
-отримати доходи – 8 979 513 тис.грн;
-витрати вiд звичайної дiяльностi – 8 927 110 тис.грн;
-чистий прибуток – 52 403 тис.грн;
-капiтальнi iнвестицiї – 1 684 856 тис.грн;
-сплата платежiв до бюджету та цiльових фондiв – 2 533 993 тис.грн.
Фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть це загальний стан економiчної кон'юнктури; рiвень дiлової активностi, ступiнь економiчної лiбералiзацiї i державного втручання у дiяльнiсть залiзничних пiдприємств, вiдкритiсть економiки для iноземних iнвесторiв, зайнятiсть населення, економiчна полiтика держави тощо.
 
До плану науково-дослiдних робiт залiзницi у 2013 роцi увiйшли 5 робiт загальною вартiстю 384,6 тис. грн. Всi роботи сплаченi в установленi термiни.
 
Залiзницею проводиться претензiйно-позовна робота. Так, у 2013 роцi залiзницею заявлено 576 позовiв на суму 225 млн. грн, 463 позиви на суму 188 млн. грн задоволенi. До залiзницi було заявлено 222 позови на суму 38 млн. грн, з яких вiдмовлено за рiшеннями суду 148 позовiв на суму 33 млн. грн.
Судовi справи, якi мають суттєвий вплив на дiяльнiсть залiзницi вiдсутнi.
 
Динамiка змiни фiнансово-економiчних показникiв залiзницi (тис.грн) за 2011, 2012, 2013 роки:
Тарифнi т-км, млн 2011 - 51 807, 2012 - 46 854, 2013 - 44 628
Пасажиро-км, млн 2011 - 9 978, 2012 - 10 090, 2013 - 9 904
Вiдправлення вантажiв, тис.т 2011 -116 702, 2012 - 115 534, 2013 - 118 275
Вiдправлення пасажирiв тис.чол 2011 -76 015, 2012 - 76 303, 2013 - 75 210
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, 2011 -8 979 397, 2012 - 8 644 762, 2013 - 8 445 635
Доходи вiд перевезень 2011 - 8 109 308, 2012 - 7 434 115, 2013 - 7 230 633
з них: вантажнi 2011 -6 832 789, 2012 - 6 015 764, 2013 - 5 793 346
з них: пасажирськi 2011 - 1 276 519, 2012 - 1 418 351, 2013 - 1 437 287
Допомiжне виробництво 2011 - 870 089, 2012 - 1 210 512, 2013 - 1 215 002
Iншi операцiйнi доходи 2011 - 249 693, 2012 - 203 253, 2013 - 219 426
Iншi фiнансовi доходи 2011 - 0, 2012 - 546, 2013 - 1 114
Iншi доходи 2011 -186 922, 2012 - 117 244, 2013 - 73 017
Усього доходiв 2011 - 9 416 012, 2012 - 8 965 670, 2013 - 8 739 192
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2011 -7 489 874, 2012 - 7 558 849, 2013 - 7 592 720
Адмiнiстративнi витрати 2011 -265 086, 2012 - 280 768, 2013 - 296 808
Витрати на збут 2011 -90, 2012 - 211, 2013 - 1 005
Iншi операцiйнi витрати 2011 -567 448, 2012 - 542 952, 2013 - 347 348
Фiнансовi витрати 2011 - 346 403, 2012 - 349 404, 2013 - 366 674
Iншi витрати 2011 -77 332, 2012 - 31 940, 2013 - 12 315
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 2011 -586 261, 2012 - 169 618, 2013- 80 007
Усього витрати 2011 -9 332 494, 2012- 8 933 742, 2013 - 8 696 877
Чистий прибуток (збиток) 2011- 83 518, 2012- 31 928, 2013 - 42 315
Елементи операцiйних витрат: 2011 - 8 031 862, 2012 - 8 075 239, 2013 - 7 890 028
Матерiальнi затрати 2011 -2 291 791, 2012 - 2 648 735, 2013 - 2 408 377
витрати на сировину, матерiали 2011 -797 653, 2012 - 1 078 548, 2013 - 891 378
витрати на паливо та енергiю 2011 -1 494 138, 2012 - 1 570 187, 2013 - 1 516 999
Виплати на оплату працi 2011 -2 361 850, 2012 - 2 605 021, 2013 - 2 663 510
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2011 -904 797, 2012 - 995 448, 2013 - 1 016 391
Амортизацiя 2011 -1 170 709, 2012 - 961 310, 2013 - 890 074
Iншi операцiйнi витрати 2011 -1 302 715, 2012 - 864 725, 2013 - 911 676
Капiтальнi iнвестицiї 2011 -731 167, 2012 - 1 018 415, 2013 - 1 001 317

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10689886 10407502 0 0 10689886 10407502
будівлі та споруди 5057422 5024496 0 0 5057422 5024496
машини та обладнання 992244 985294 0 0 992244 985294
транспортні засоби 4183559 3913571 0 0 4183559 3913571
інші 456661 484141 0 0 456661 484141
2. Невиробничого призначення: 149084 148507 0 0 149084 148507
будівлі та споруди 129111 131404 0 0 129111 131404
машини та обладнання 5419 5329 0 0 5419 5329
транспортні засоби 3707 3765 0 0 3707 3765
інші 10847 8009 0 0 10847 8009
Усього 10838039 10556009 0 0 10838039 10556009
Опис Станом на кiнець 2013 року первiсна вартiсть необоротних активiв залiзницi становить 1 395 956 865 тис.грн, знос – 1 385 400 856 тис.грн. Значна змiна до попереднього року первiсної вартостi та зносу обумовлена проведенням переоцiнки основних засобiв первiсної вартостi на 1 089 875 179 тис.грн, зносу – на 1 089 857 412 тис.грн. На найбiльшу суму дооцiнка первiсної вартостi виконана у вагонному господарствi - 872 об’єкта на суму 1 089 904 117 тис.грн в основному в частинi переоцiнки машин та обладнання (1 088 929 324 тис.грн) згiдно з договором iз ТОВ «Содель» № ПР/В-13 1375/НЮ вiд 30.09.2013. Так як об’єкти мали незначну залишкову вартiсть, яка практично дорiвнює лiквiдацiйнiй вартостi, то застосовувався високий iндекс переоцiнки (визначається дiленням справедливої вартостi об’єкта на його залишкову вартiсть). Протягом року надiйшло основних засобiв на суму 511 061 тис.грн по первiснiй вартостi, в т.ч. виробничих основних засобiв – на 502 466 тис.грн. Iз загальної суми надходжень основних засобiв придбано та введено в експлуатацiю 497 790 тис.грн, безкоштовно отримано вiд пiдприємств Укрзалiзницi – 7 381 тис.грн, безкоштовно отримано вiд стороннiх органiзацiй – 5 890 тис.грн, з яких вiд Дорпрофсожу – 3 558 тис.грн. Транспортних засобiв надiйшло на 384 085 тис.грн, в т.ч. 10 електровозiв постiйного струму ВЛ-11 на 366 796 тис.грн.Вибуття основних фондiв за рiк становить 6 270 318 тис.грн. Транспортних засобiв вибуло на суму 6 146 522 тис.грн, з яких вагонiв вантажних на 603 425 тис. грн, вагонiв пасажирських на 5 088 041 тис.грн, електровозiв на 213 159 тис.грн, тепловозiв на 124 904 тис.грн. Iз загальної суми вибуття: лiквiдовано основних засобiв на 5 699 220 тис. грн, безкоштовно передано у межах єдиного технологiчного процесу пiдприємствам Укрзалiзницi на 546 871 тис.грн та строннiм органiзацiям на 24 227 тис.грн (об’экти ЖКГ до комунальної власностi). Iншi змiни первiсної вартостi основних засобiв становлять 355 261 тис.грн, в т.ч. добудова, реконструкцiя, модернiзацiя – 353 021 тис.грн, оприбуткування ранiше не врахованих – 3 581 тис.грн. Залишкова вартiсть на кiнець року становить 10 556 009 тис.грн, що менше сум на кiнець попереднього року на 2,6% або на 276 962 тис.грн. Структура залишкової вартостi основних засобiв склалася наступним чином. Частка виробничих основних засобiв залишилась на рiвнi попереднього року (98,6%). Рiвень зносу виробничих основних фондiв зрiс з 96,5% до 99,3%, що обумовлено значною дооцiнкою первiсної вартостi та зносу машин та обладнання знос по яких становить 99,9%, а їх частка у основних засобах по первiснiй вартостi та зносу на кiнець року стала бiльше 80%. У складi основних фондiв транспортнi засоби становлять 37,9% по залишковiй вартостi, до попереднього року їх частка зменшилась на 1,2 проц. пункти. Залишкова вартiсть на кiнець поточного року становить 3 948 910 тис.грн, що менше попереднього року на 235 386 тис.грн або на 5,6%. Вiдсоток зносу становить 97,7%, у т.ч. по електровозах – 91,6 %, по тепловозах – 94,9%, по електропоїздах – 61,2%, по вантажних вагонах – 70,1%, по пасажирських вагонах – 99,6%. Частка споруд становить 39% (+0,9 проц.пункти), їх залишкова вартiсть дорiвнює 4 058 509 тис.грн (-0,4%), знос – 87,3%, в т.ч. знос земляного полотна становить 68,2%, верхньої будови колiї – 82%.Питома вага будiвель становить 9,3%, їх залишкова вартiсть – 965 987 тис. грн (-1,7%), знос – 96,9%.Питома вага машин i механiзмiв на кiнець року по залишковiй вартостi становить 9,5%, їх залишкова вартiсть – 985 294 тис.грн (-0,1%), а знос зрiс на 1,9 процентних пункти та становить 99,9%. Питома вага передавальних пристроїв на кiнець 2013 року становить 4%, їх залишкова вартiсть – 414 006 тис.грн (-2%), знос – 97,5%. Обмеження щодо використання майна протягом звiтного перiоду вiдсутнi.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1665635 X X
у тому числі:  
кредит 22.03.2012 199825 10.65 26.01.2015
кредит 06.03.2013 4542 18.9 20.02.2016
кредит 06.03.2013 50000 11.5 19.02.2016
кредит 25.05.2013 752861 9.5 21.05.2018
кредит 25.06.2013 472949 12 25.06.2016
кредит 30.08.2013 185458 17.4 30.08.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 160000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 160000 X X
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї D 11.12.2012 160000 19 09.11.2015
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 98425 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 124842 X X
Усього зобов'язань X 2048902 X X
Опис: Довгостроковi зобов'язання складають 2 048 902 тис. грн в тому числ: вiдстроченi податковi зобов'язання - 98 425 тис. грн, довгостроковi кредити банкiв - 1 665 635 тис. грн, iншi довгостроковi зобов'язання - 284 771 тис. грн ( довгостроковi облiгацiї - 160 000 тис. грн, лiзiнг - 124 771 тис. грн) та цiльове фiнансування- 71 тис. грн.
Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутнi.
Короткостроковi зобов'язання в частинi кредитiв банку, облiгацiй вiдсутнi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 вантажнi перевезення 44627,5 млн. тарифних т-км 5793346 68.6 44627,5 млн. тарифних т-км 5793346 68.6
2 пасажирськi перевезення 9903,7 млн. пас-км 1437287 17 9903,7 млн. пас-км 1437287 17
3 пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть 1 215 002 тис. грн 1215002 14.4 1 215 002 тис. грн 1215002 14.4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi 33
2 Нарахування на фонд оплати працi 12
3 Матерiали 12
4 Паливо 7
6 Електроенергiя 16
7 Амортизацiя 12
8 Iншi витрати 8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Код за ЄДРПОУ Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
30.10.2012 253/2/12 0 ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
30.10.2012 253/2/12 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
30.10.2012 253/2/12 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 248/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 248/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 248/2/2013-Т 0 ДТГО "Пiвденно-захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 248/2/2013-Т 0 ДТГО "Львiська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 248/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 249/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 249/2/2013-Т 0 ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 249/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 249/2/2013-Т 0 ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 249/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 250/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 250/2/2013-Т 0 ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 250/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 250/2/2013-Т 0 ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 250/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 251/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 251/2/2013-Т 0 ДГТО "Львiвська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 251/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 65012 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 251/2/2013-Т 0 ДТГО "Пiвденно-захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 251/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 252/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 252/2/2013-Т 0 ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 252/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 252/2/2013-Т 0 ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 252/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 253/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 253/2/2013-Т 0 ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 253/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 253/2/2013-Т 0 ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 253/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 254/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 254/2/2013-Т 0 ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 254/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 254/2/2013-Т 0 ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 254/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 255/2/2013-Т 0 ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 255/2/2013-Т 0 ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 255/2/2013-Т 0 ДП "Одеська залiзниця" 01071315 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 255/2/2013-Т 0 ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 
16.12.2013 255/2/2013-Т 0 ДП "Донецька залiзниця" 01074957 0
Опис Вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом.
 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
01.04.2013 03.04.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
01.04.2013 26.04.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
30.05.2013 01.06.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
01.04.2013 26.04.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
18.03.2013 20.03.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
03.01.2013 28.01.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
03.01.2013 04.01.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
03.01.2013 04.01.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Транс-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31895956
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79026, м. Львiв, вул. Джерельна, буд 38
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2866 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** відмова від висловлення думки

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Транс-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31895956
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79026, м. Львiв, вулю Джерельна, буд 38
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2866 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" за 2013 рiк
Адресат
Аудиторський висновок призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування: Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця".
Код ЄДРПОУ: 01073828.
Мiсцезнаходження: 49602, Днiпропетровська обл.; м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 108.
Дата державної реєстрацiї: Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" зареєстровано виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А 01 № 047509, дата 30.12.1991р.
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели перевiрку фiнансових звiтiв Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" (надалi – Пiдприємство), що включають: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013 року та Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2013 рiк, Звiт про власний капiтал за 2013 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно їх достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2013 рiк у вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011 р. № 1360.
Перевiрка проведена з дотриманням вимог стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства суттєвих помилок.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, якi були чинними протягом перiоду перевiрки, тобто аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом для загального подання фiнансової звiтностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi
Бухгалтерський облiк господарських операцiй з 01.01.2000 всi структурнi пiдроздiли Пiдприємства здiйснюють згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй залiзничного транспорту України (далi – План рахункiв), затвердженим наказом Укрзалiзницi вiд 19.01.2000 № 17-Ц (зi змiнами та доповненнями), який розроблений вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 № 291.
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю:
понад 1000 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО i до 01.01.2012 року;
понад 2500 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю з 01.01.2012 року.
Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. При вiдпуску у виробництво, у разi продажу та iншому вибуттi старопридатних запасiв, що були оприбуткованi при лiквiдацiї, ремонтi або iншому полiпшеннi основних засобiв, оцiнка здiйснюється за методом та у спосiб щомiсячної середньозваженої собiвартостi.
Для визначення суттєвостi окремих об’єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу пiдприємства, за порiг суттєвостi прийнято величину у 5 вiдсоткiв вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу станом на кiнець минулого року, а для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат – величину, що дорiвнює 2 вiдсоткам чистого прибутку (збитку) пiдприємства за минулий рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Пiдприємства за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства.
Вiдповiдальнiсть керiвництва Пiдприємства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Пiдприємства
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основнi результатiв аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Однак у зв’язку з питаннями, описаними у параграфi «Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки», ми не мали можливостi отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази, що формували б пiдставу для висловлення аудиторської думки.
Модифiкована думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора"
Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки
Вiдповiдно до отриманого повiдомлення вiд Пiдприємства: «Прийняття органами самопроголошеної Республiки Крим Постанови «О независимости Крыма» вiд 17.03.2014 № 1745/6/14, закону Росiйської Федерацiї вiд 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Рiшення Президiї Державної Ради Республiки Крим «О Государственном предприятии «Крымская железная дорога» вiд 21.03.2014 № 1774-6/14, а також Постанови Верховної Ради України вiд 20.03.2014 № 1141-VII «Про прийняття за основу проекту Закону України про забезпечення прав i свобод громадян на тимчасово окупованiй територiї України» перешкоджає органiзацiї проведення вибiркової iнвентаризацiї та доступу до первинної документацiї структурних пiдроздiлiв залiзницi, якi знаходяться на територiї АР Крим».
У зв’язку з цим Пiдприємство не мало можливостi забезпечити представникам аудитора фiзичного доступу до первинної документацiї, що пiдтверджує фактичне здiйснення господарських операцiй за 2013 рiк та знаходиться у структурних пiдроздiлах Пiдприємства, що дiють на територiї Автономної Республiки Крим. Також з вищезазначених пiдстав нам було вiдмовлено пiд час аудиторської перевiрки у проведеннi iнвентаризацiї у структурних пiдроздiлах, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим.
Загальна сума необоротних активiв Пiдприємства станом на 31.12.2013р. становить 10709565,0 тис. грн., а сума необоротних активiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Пiдприємства, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, на цю ж дату становить 1979808,0 тис. грн., що є суттєвою величиною вiдносно величини необоротних активiв Пiдприємства в цiлому та складає 18,5 % вiд усiєї суми необоротних активiв Пiдприємства.
У зв’язку з вищенаведеним аудитор не мав змоги: пiдтвердити та перевiрити за допомогою альтернативних засобiв статтi необоротних активiв, включенi у фiнансову звiтнiсть Пiдприємства станом на 31.12.2013р.; визначити, чи iснувала потреба у будь-яких коригуваннях сум необоротних активiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Пiдприємства, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, а також iнших елементiв, що формують баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013р., звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Цi обставини не дають нам можливостi кiлькiсно визначити вплив на фiнансову звiтнiсть в цiлому можливих загроз та суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi в цiлому за результатами дiяльностi Пiдприємства у 2013 роцi.

Вiдмова вiд висловлення думки
У зв’язку iз значущiстю питань, описаних у параграфi «Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки», аудитор не мав можливостi отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази, що формували б пiдставу для висловлення аудиторської думки та вiдповiдно аудитор не висловлює думку щодо фiнансової звiтностi ДП "Приднiпровська залiзниця" за 2013 рiк.

Нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства пiд час складання фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Разом з тим нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Нами було проведено оцiнювання оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання Державним пiдприємством «Приднiпровська залiзниця» вiдповiдних розмiрiв вартостi чистих активiв.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Пiдприємства, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
На дату надання цього аудиторського висновку аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iншою додатковою iнформацiєю, яка повинна надалi розкриватись емiтентом цiнних паперiв та подаватись до НКЦПФР.
Пiд час додаткового розгляду аудитором iншої iнформацiї, яка буде нам надана керiвництвом Пiдприємства пiсля дати цього аудиторського висновку, буде визначено чи слiд переглядати перевiрену нами фiнансову звiтнiсть.
Виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Оскiльки ДП "Приднiпровська залiзниця" є державним Пiдприємством, а не акцiонерним товариством, вимоги Закону України «Про акцiонернi товариства» на нього не поширюються.


Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Пiдприємства внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури.
Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Зважаючи на питання, описанi у параграфi «Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки», аудитор не мав можливостi провести належнi процедури у вiдповiдностi до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» i тому не змiг отримати достатнi аудиторськi докази стосовно можливих фактiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ДП "Приднiпровська залiзниця" внаслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Транс-Аудит".
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2866 вiд 23 квiтня 2002 року.
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Львiв, вул. Джерельна, 38.
Телефон (факс) юридичної особи: 298-02-13; 226-97-11.
Дата та номер договору на проведення аудиту: договiр вiд 31.03.2014р. № ПР/НФ-14132/НЮ.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит розпочато 31.03.2014р. та закiнчено 25.04.2014р.
Додаток: Фiнансова звiтнiсть Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" за 2013 рiк на 11 (одинадцяти) аркушах

Директор
ТзОВ "АФ "Транс-Аудит" Якуба Є.А.
(сертифiкат аудитора - серiя А № 004620)
м. Львiв,
25 квiтня 2014 року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 56143
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 31228 29184 0
первісна вартість 1001 107567 116186 0
накопичена амортизація 1002 -76339 -87002 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 76012 107815 0
Основні засоби: 1010 10838039 10556009 0
первісна вартість 1011 311485682 1395956865 0
знос 1012 -300647643 -1385400856 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 8472 8472 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 9667 8085 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 10963418 10709565 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 572829 577774 0
Виробничі запаси 1101 331287 368203 0
Незавершене виробництво 1102 365 8066 0
Готова продукція 1103 47692 21651 0
Товари 1104 193485 179854 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11159 8012 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5435

3640

0
з бюджетом 1135 1271 23378 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 241 22346 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 3284239 3088639 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10772 7989 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9345 30489 0
Готівка 1166 34 28 0
Рахунки в банках 1167 8287 30012 0
Витрати майбутніх періодів 1170 2625 4734 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 92288 102558 0
Усього за розділом II 1195 3989963 3847213 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 14953381 14556778 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3329129 3327853 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4885052 4493430 0
Додатковий капітал 1410 406871 404727 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2795119 2722209 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 11416171 10948219 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 85372 98425 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 582036 1665635 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 470971 284771 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 71 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1138379 2048902 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 514081 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 564115 286201 0
за товари, роботи, послуги 1615 482702 338283 0
за розрахунками з бюджетом 1620 179865 114424 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 17941 11784 0
за розрахунками зі страхування 1625 61034 57127 0
за розрахунками з оплати праці 1630 130508 121422 0
за одержаними авансами 1635 295626 438238 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 151236 184517 0
Доходи майбутніх періодів 1665 5487 11798 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 14177 7647 0
Усього за розділом IІІ 1695 2398831 1559657 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 14953381 14556778 0

Примітки Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця" фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Заступник начальника залiзницi з економiчних питань О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8445635 8644698
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -7592720 ) ( -7560160 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

852915

1084538
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 219426 203344
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -296808 ) ( -280741 )
Витрати на збут 2150 ( -1005 ) ( -211 )
Інші операційні витрати 2180 ( -347348 ) ( -545661 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

427180

461269
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1114 546
Інші доходи 2240 73017 116007
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -366674 ) ( -349404 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -12315 ) ( -31976 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

122322

196442
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -80007 -170763
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

42315

25679
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 17798 19309
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 5890 6261
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 23688 25570
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 1119 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 22569 25570
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 64884 51249

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2408377 2643313
Витрати на оплату праці 2505 2663510 2605267
Відрахування на соціальні заходи 2510 1016391 995530
Амортизація 2515 890074 962866
Інші операційні витрати 2520 911676 872256
Разом 2550 7890028 8079232

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця" фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Заступник начальника залiзницi з економiчних питань О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складається за непрямим методом.
Керівник Заступник начальника залiзницi з економiчних питань О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 122322 0 196442 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 890074 X 962866 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 33352 0 32533 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 61816 0 84577
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 366674 X 349404
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 364956 0 0 337498
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 4945 0 91907
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 3147 0 0 2756
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 377024 0 0 213858
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 10270 0 28977
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 74303 354529 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 1641259 0 1473699 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 144419 275368 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 59284 14956 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 3907 15626 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 9086 28049 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 142393 0 20530 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 96725 X 204970
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1544534 0 1268729 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 546 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 8470 X 2436 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 552714 X 258866
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 492088 X 493930
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 1036332 0 749814
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 2421190 X 1358137 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 1114 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 2058255 X 1241055
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 259050 X 235230
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 552762 X 462713
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 39295 X 17227
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 487058 0 598088
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 21144 0 0 79173
Залишок коштів на початок року 3405 9345 X 88518 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 30489 0 9345 0

Примітки Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця" фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Заступник начальника залiзницi з економiчних питань О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3329129 5310230 406837 0 2561407 0 0 11607603
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -425178 34 0 401551 0 0 -23593
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -167839 0 0 -167839
Скоригований залишок на початок року 4095 3329129 4885052 406871 0 2795119 0 0 11416171
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 42315 0 0 42315
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 17798 4771 0 0 0 0 22569
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 17798 0 0 0 0 0 17798
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 4771 0 0 0 0 4771
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 -12695 0 0 -12695
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 11848 0 -11848 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 -1276 -409420 -18763 0 -90682 0 0 -520141
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 -1276 -391622 -2144 0 -72910 0 0 -467952
Залишок на кінець року 4300 3327853 4493430 404727 0 2722209 0 0 10948219

Примітки Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця" фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Заступник начальника залiзницi з економiчних питань О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко