Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор (з фiнансових та економiчних питань)       Мазнєв О.Ф.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
01073828
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Кировський, 49602, Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 793-10-16 (056) 793-08-66
6. Електронна поштова адреса
L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у ДП "Iнформацiйно-видавничий центр "Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 78   24.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці dp.uz.gov.ua в мережі Інтернет 23.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, 7.2 Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, 8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента,9.Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, 10. Iнформацiя про дивiденди - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товариством;
12.1 Iнформацiя про випуски акцiй емiтента, 12.3 Iнформаця про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 12.4 Iнформацiя про похiднi цiннi папери,12.5 Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював випуску акцiй, iнших цiнних паперiв;
14.2 Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не зазначається вiдповiдно до абзацу 3, п.15 , роздiлу 4 Положення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (емiтент є державним пiдприємством) зi змiнами i доповненями.
17.Iнформацiя про стан коропоративного управлiння,18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв,23. Основнi вiдомостi про ФОН, 24.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН,26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН,27. Правила ФОН - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товриством, не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН;
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку- не зазначається, тому що звiнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
32.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №047509
3. Дата проведення державної реєстрації
30.12.1991
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
3327853000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
46043
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний транспорт
49.10 Пасажирський транспорт
49.31 Пасажирський наземний транпорт мiського та примiського сполучення
10. Органи управління підприємства
Згiдно з чинним законодавством керiвництво ДП "Приднiпровська залiзниця" здiйснює її начальник, який призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Органу управлiння майном (Мiнiстерства iнфраструктури України). Наймання начальника залiзницi здiйснюється Органом управлiння майном шляхом укладання з ним контракту. Керiвництво залiзницею забезпечується начальником залiзницi через апарат управлiння залiзницi, органiзацiйна структура якого, згiдно з рекомендованими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницею, затверджується начальником залiзницi. Начальник залiзницi несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть залiзницi, дiє без довiреностi вiд iменi залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях, розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до дiючого законодавства. Заступники начальника залiзницi, за довiренiстю начальника залiзницi, мають право вiд iменi залiзницi представляти її iнтереси в усiх адмiнiстративних та iнших органах державної влади, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi залiзницi, поєднання iнтересiв служб та вiдособлених (вiдокремлених) структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада залiзницi. Рядок "Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить державi мiстить значення "100" - емiтент не є акцiонерним товариством, статутний фонд знаходиться 100% у державнiй власностi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
305482
3) поточний рахунок
26009300003276
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
5) МФО банку
322959
6) поточний рахунок
2600409892901

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416553 05.10.2010 Мiнiстерство транспорту i зв'язку України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транпортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" АВ №525032 09.04.2010 Мiнiстерство транспорту i зв'язку України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ №500001 24.11.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 12.11.2015
Опис У разi необхiдностi буде провдена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на тер-iї м. Запорiжжя та облi, АР Крим АЕ №286021 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з емнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Днiпропетровськ та обл. АЕ №286022 30.10.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї 30.10.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №072752 16.10.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 20.05.2022
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до профессiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї АД №072979 16.10.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 26.04.2015
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ №573876 25.03.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 25.03.2016
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами ПР №0037 25.06.1997 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом ПС №0309 03.09.1997 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Впровадження голографiчних захисних елементiв, з надання права проведення робiт з голографiчними захисними елементами, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв АВ №501721 25.07.2010 Служба безпеки України 12.05.2015
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв АГ №595971 04.03.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Транспортування теплової енергiї АД №037083 21.03.2013 Днiпропетровська обласна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Виробництво теплової енергiї АД №037082 21.03.2013 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Постачання теплової енергiї АД №037084 21.03.2013 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 21.03.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл. IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АЕ №287299 26.12.2013 Комiтет з контролю за наркотиками 26.12.2018
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 
Охоронна дiяльнiсть АЕ №292284 01.08.2014 Мiнiстерство внутрiшнiх справ Необмежена
Опис У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
20053145
4) місцезнаходження
03049, Україна, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 25
5) опис
ДП "Приднiпровська залiзниця" є власником акцiй ПАТ "АБ "Експрес-Банк" у сумi 8 472 тис. грн

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" уповноважене рейтингове агентство 26.11.2014 uaA
ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" уповноважене рейтингове агентство 26.11.2014 cерiй E, F, G, H, I, J, K, L - uaA
ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" уповноважене рейтингове агентство 16.12.2014 серiй M, N, O, P, Q, R - рiвень uaA
ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" уповноважене рейтингове агентство 26.11.2014 серiї D - рiвень uaA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстертсво iнфраструктури України 37472062 01135Україна Київ проспект Перемоги, 14 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
вiдсутнi 0
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тищенко Юрiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 156107 Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровскiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер-перший заступник начальника ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЄДРПОУ 01073828)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.06.2014 не визначено
9) Опис
Голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi здiйснює керiвництво залiзницею на пiдставi Статуту залiзницi та наказу Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 03.06.2014 №712/ОС, наказу вiд 14.07.2014 №405/Н "Про створення комiсiї з реорганiзацiї ДП "Приднiпровська залiзниця"". У 2012-2014 роках займав посаду головного iнженера-першого заступника начальника ДП "Приднiпровська залiзниця", у 2011-2012 роках - головного iнженера ДП "Приднiпровська залiзниця", у 2003-2011 роках - начальника Днiпропетровської дирекцiї залiзничних перевезень ДП "Приднiпровська залiзниця". Судимостей за корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник фiнансово-економiчної служби
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколєнко Лариса Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 282762 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЄДРПОУ 01073828)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.04.2007 не визначено
9) Опис
Начальник фiнансово-економiчної служби спрямовує i координує дiяльнiсть служб i структурних пiдроздiлiв залiзницi з фiнансово-економiчих питань та бухгалтерського облiку i звiтностi. На посадi працює з квiтня 2007 року. Попередньо працювала на посадi заступника начальника фiнансово-економiчної служби. Судимостей за корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.07.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-1325
Факс (044) 279-1322
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис реєстр власникiв цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Експрес-Банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20053145
Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ проспект Повiтрофлотський, буд 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 185165, 185136
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (044) 406-2867
Факс (044) 406-2867
Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперми: андеррайтинг, брокерська дiяльнiсть
Опис Зазначенi види дiяльностi емiтентом самостiйно не ведуться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36049978
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Панаса Мирного, буд 16/3 "А"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 7
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 200-1031
Факс (044) 200-1032
Вид діяльності консультативна з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Опис Зазначенi види дiяльностi емiтентом самостiйно не ведуться

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Шовковична, буд 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 2775000
Факс (044) 2275001
Вид діяльності дiяльнiсть торгiвлi на фондовому ринку
Опис Зазначена дiяльнiсть емiтентом самостiйно не ведеться.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Межрегiональна аудиторська фiрма "Експертиза"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30430115
Місцезнаходження 61001 Україна Харківська Московский м. Харкiв Чигирина Юлiя, буд 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2114
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 728-57-27
Факс (057) 728-57-17
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Зазначена дiяльнiсть емiтентом не здiйснюється.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.10.2012 253/2/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 160000 Бездокументарні іменні 160000000 19 07.02.2014, 07.05.2014, 11.08.2014, 10.11.2014 29369400 09.11.2015
Опис Iнформацiя про факт лiстингу облiгацiй ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї D:
- Органiзатор торгiвлi: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.03.2013 № ПР/НФ-1356/НЮ.
- Випуск серiї D - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 160000 (сто шiстдесят тисяч) штук.
- Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї D складає 100%. 12.05.2014 по офертi залiзницею було викуплено 20 000 (штук) облiгацiй серiї D, на загальну суму 20 000 000 грн. 27.08.2014 розмiщено 20 000 (штук) облiгацiй серiї D, на загальну суму 20 000 000 грн.
Згiдно з листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 28.03.2013 № 0573 28 березня 2013 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення облiгацiй серiї D до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
 
16.12.2013 248/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 18 28.03.2014, 27.06.2014,26.09.2014, 26.12.2014 10802000 23.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї E:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї E - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Е до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 20.02.2014. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 26.06.2015.
 
16.12.2013 249/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 26.09.2014, 26.12.2014 7576800 23.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї F:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї F - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 60000 (шiстдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї F до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 26.06.2015.
 
16.12.2013 250/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 26.09.2014, 26.12.2014 5051200 23.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї G:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї Н - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї G до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 26.06.2015.
 
16.12.2013 251/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 26.09.2014, 26.12.2014 3788400 23.12.2016
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Н:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї Н - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Н до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 26.06.2015
 
16.12.2013 252/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 13.10.2014 1795200 09.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї I:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї I - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї I до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015
 
16.12.2013 253/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 18 11.04.2014, 14.07.2014, 13.10.2014 6732000 09.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї J:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї J - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї J до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщення вiдбулось 20.02.2014. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015
 
16.12.2013 254/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних павперiв та фондового ринку 1000 80000 Бездокументарні іменні 80000000 18 11.04.2014, 14.07.2014,13.10.2014 5924160 09.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї K:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї K - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 80000 (вiсiмдесят тисяч) штук. ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї K до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.11.02.2014 вiдбулось розмiщення 1 000 штук на загальну номiнальну вартiсть 1 000 000 грн, 12.05.2014 вiдбулось розмiщення 20 000 штук на загальну суму 20 000 000 грн, 27.06.2014 вiдбулось розмiщення 30 000 штук на загальну номiнальну вартiсть 30 000 000 грн., 23.07.2014 вiдбулось розмiщення 29 000 штук на загальну номiнальну вартiсть 29 000 000 грн. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015
 
16.12.2013 255/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 18 13.10.2014 1346400 09.01.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї L:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї L - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї L до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014 облiгацiї в кiлькостi 30 000 штук загальною номiнальною вартiстю 30 000 000,00 грн. Достроковий викуп вiдповiдно до проспекту емiсiї передбачено 13.07.2015
 
29.10.2014 176/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 100000 Бездокументарні іменні 100000000 13.5 вiдсотковий перiод складає 91 день 0 25.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї M:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї M - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп не передбачено.
 
29.10.2014 177/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 40000 Бездокументарні іменні 40000000 13.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 0 25.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї N:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї N - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40 000 (сорок тисяч) штук.
Облiгацiї знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп не передбачено.
 
29.10.2014 178/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 500000 Бездокументарні іменні 500000000 13.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 0 13.12.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї O:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї O - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 500 000 (п'ятсот тисяч) штук.
Облiгацiї знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп не передбачено.
 
29.10.2014 179/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 450000 Бездокументарні іменні 450000000 23.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 0 08.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї P:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї P - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 450 000 (п'ятсот тисяч) штук.
Облiгацiї у сумi 32 500 000 грн, кiлькостi 32 500 штук, номiналом по 1000,00 грн було розмiщено 24.12.2014. Решта облiгацiї у сумi 417 500 штук на загальну суму 417 500 000 грн знаходяться в процесi розмiщення. Достроковий викуп передбачено 09.05.2016.
 
29.10.2014 180/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 23.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день. 0 25.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Q:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї Q - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100 000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї розмiщено 24.12.2014. Достроковий викуп передбачено 26.05.2016.
 
29.10.2014 181/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 50000 Бездокументарні іменні 50000000 23.5 Вiдсотковий перiод складає 91 день 0 25.11.2017
Опис Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї R:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї R - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100 000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї розмiщено 24.12.2014. Достроковий викуп передбачено 26.05.2016.
 

XI. Опис бізнесу

ДП "Приднiпровська залiзниця" має багаторiчну iсторiю, яка бере свiй початок з 1873 року, в якому було засновано Катеринiнську залiзницю. В 1936 роцi її було перейменовано в Сталiнську залiзницю. З 1961 року залiзницю названо Приднiпровскою залiзницєю, яка у 1991 роцi була зарееєстрована Днiпропетровською мiською радою, як Державне пiдприємство «Приднiпровська залiзниця».
Географiчне розташування та конфiгурацiя напрямкiв залiзницi визначає її велике транзитне та транспортне значення. ДП «Приднiпровська залiзниця» обслуговує областi Центрального та Пiвденного регiонiв України - Днiпропетровської, Запорiзької, окремих районiв Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровоградської, а до середини березня 2014 року Автономну республiку Крим, виступаючи природнiм монополiстом на ринку залiзничних перевезень в цих регiонах.
З березня 2014 року через анексiю АР Крим ДП «Приднiпровська залiзниця» не має фактичної можливостi розпоряджатись (вiдчужувати, здавати у найм) та користуватись майном, яке знаходиться у структурних пiдроздiлах залiзницi, що територiально розташованi у АР Крим.
25 червня 2014 року було прийнято Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України №200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українськi залiзницi», вiдповiдно до якої ДП «Приднiпровська залiзниця» реорганiзується шляхом злиття та ввiйде до складу новоутвореного публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця». На теперiшнiй час процес реорганiзацiї триває.
29 грудня 2014 року було введено в дiю Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України №1284-р «Деякi питання функцiонування державного пiдприємства «Донецька залiзниця»», вiдповiдно до якого, цiлiснi майновi комплекси та окреме майновi комплекси структурних пiдроздiлiв державного пiдприємства «Донецька залiзниця», що розташованi в населених пунктах Донецької i Луганської областей, передати державному пiдприємству «Приднiпровська залiзниця». На теперiшнiй час процес передачи триває.
Загальна кiлькiсть структурних пiдроздiлiв, в тому числi структурних пiдроздiлiв, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї АР Крим, на початок 2015 року становить 131 структурний пiдроздiл.
 
Приднiпровська залiзниця є державним пiдприємством, пiдпорядкованим Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця) та входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України. Юридична адреса: м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108.
Залiзниця є юридичною особою i здiйснює свою дiяльнiсть на основi та вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту залiзниць України та Статуту Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця». До складу залiзницi входять структурнi пiдроздiли без права юридичної особи.
Основне завдання залiзницi – своєчасне та якiсне здiйснення перевезення вантажiв i пасажирiв, також надання (на основi окремих угод) послуг з користування залiзничними колiями для забезпечення потреб у визначеному регiонi транспортної мережi. Обсяг вантажiв, що вiдправляються залiзницею, переважно становить кам’яне вугiлля, руда залiзна та марганцева, чорнi метали, будiвельнi матерiали та сiльськогосподарська продукцiя.
Для забезпечення дiяльностi за залiзницею закрiпленi основнi фонди: транспортнi засоби та споруди господарств (колiйного, локомотивного, вагонного, пасажирського та iн.), передавальнi пристрої енергопостачання, сигналiзацiї i зв’язку та iншi механiзми i обладнання. Загальна довжина залiзницi становить 3 200,7 км, у т.ч. електрифiковано – 1892,2 км.
До складу Приднiпровської залiзницi входять 4 дирекцiї залiзничних перевезень та iншi вiдокремленi пiдроздiли. Ремонт i технiчне обслуговування локомотивiв здiйснюють 9 локомотивних депо та 4 моторвагонних депо, пiдготовку вагонiв для перевезень вантажiв та пасажирiв здiйснюють 12 вагонних депо та 5 пасажирських вагонних депо i 1 пасажирська дiльниця. Обслуговують пасажирiв 5 вокзалiв. Ремонт i поточне утримання колiйного господарства забезпечують 17 дистанцiй колiї та 6 колiйно-машинних станцiй, 4 дистанцiї захисних лiсонасаджень, дорожний центр механiзацiї колiйних робiт та ремонту колiйної технiки, 1 мостобудiвельний поїзд, рейкозварювальний поїзд i колiйний ремонтно-механiчний завод. Технiчне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ i зв’язку виконують 12 дистанцiй сигналiзацiї та зв’язку, 7 дистанцiй енергопостачання забезпечують сталу роботу енергетичного господарства. Вантажi та контейнери обслуговуються дистанцiєю вантажно-розвантажувальних робiт. Ремонт i поточне утримання виробничих та житлових будiвель, будiвельно-монтажнi роботи, капiтальний та поточний ремонт основних засобiв залiзницi забезпечують 7 будiвельно-монтажних та експлуатацiйних управлiнь. Протягом 2014 року кiлькiсть структурних пiдроздiлiв не змiнилась та станом на 01.01.2015 складає 131 структурний пiдроздiл, в тому числi:
1 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
2 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дитяча залiзниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
3 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат «Прибiй» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
4 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
5 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат «Феодосiя» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
6 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
7 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дитяча залiзниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
8 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримська дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
9 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба вагонного господарства» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
10 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Батуринська» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
11 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Експлуатацiйне вагонне депо Батуринська» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
12 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
13 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Експлуатацiйне вагонне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
14 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
15 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Мелiтополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
16 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Мудрьона» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
17 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Запорiжжя-Лiве» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
18 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
19 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
20 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
21 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Днiпродзержинськ» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
22 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба локомотивного господарства» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
23 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
24 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзьке локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
25 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
26 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Пологи» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
27 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
28 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
29 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Синельникове» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
30 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
31 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
32 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пасажирська служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
33 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
34 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Синельникiвське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
35 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пасажирське вагонне депо
Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
36 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
37 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
38 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька пасажирська вагонна дiльниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
39 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Днiпропетровськ» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
40 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
41 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Сiмферополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
42 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Джанкой» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
43 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Севастополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
44 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба сигналiзацiї i зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
45 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська перша управлiнська дистанцiя зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
46 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
47 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
48 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
49 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
50 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська шоста дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
51 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
52 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Апостолiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
53 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
54 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
55 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
56 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
57 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
58 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
59 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя електропостачання Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
60 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
61 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
62 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
63 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
64 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
65 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Енергозбут» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
66 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Чаплинська дорожня експериментальна майстерня» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
67 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
68 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
69 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзьке будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
70 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзьке будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
71 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
72 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
73 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нижньоднiпровське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
74 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
75 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат для батькiв з дiтьми iм. Ю.О. Гагарiна» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
76 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
77 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
78 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
79 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
80 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
81 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
82 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Синельникiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
83 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
84 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
85 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
86 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
87 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
88 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
89 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Апостолiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
90 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Запорiжжя-2» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
91 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
92 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
93 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Великотокмацька дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
94 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
95 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
96 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
97 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
98 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 6» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
99 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 80» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
100 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 136» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
101 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 137» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
102 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 237» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
103 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 273» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
104 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйний ремонтно-механiчний завод» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
105 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровський центр механiзацiї колiйних робiт та ремонту колiйної технiки» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
106 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мостобудiвельний поїзд № 57» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
107 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевський рейкозварювальний поїзд № 39» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
108 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба примiських пасажирських перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
109 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
110 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
111 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзьке моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
112 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
113 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
114 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Головний матерiально-технiчний склад» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
115 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзький регiональний вiддiл матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
116 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримський регiональний вiддiл матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
117 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
118 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Перший загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
119 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Другий загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
120 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримський загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
121 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба капiтальних вкладень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
122 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Господарська служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
123 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Медична служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
124 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька механiзована дистанцiя вантажно-розвантажувальних робiт» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
125 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Iнформацiйно-обчислювальний центр» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
126 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дорожнiй видавничий центр «Приднiпров’я» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
127 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська автобаза» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
128 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровський центр професiйного розвитку персоналу залiзницi» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
129 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Марганецький центр професiйного розвитку персоналу залiзницi» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
130 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дорожнiй фiзкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
131 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзький регiональний фiзкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) залiзницi за 2014 рiк складає 45 876, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2014 рiк – 167 осiб. Фонд заробiтної плати у 2014 роцi склав 2 376 627,4 тис. грн., що на 310 286,1 тис. грн. менше попереднього року. З метою пiдвищення якостi професiйного складу працiвникiв залiзницi, формування у них вмiння працювати в нових економiчних умовах та забезпечення на цiй основi високої продуктивностi працi було проведено пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв залiзницi за рiзними формами. За 2014 рiк пiдвищили квалiфiкацiю 8922 працiвника залiзницi. Навчено новим професiям на виробництвi 1209 працiвникiв. Пройшли навчання на довгострокових курсах пiдвищення квалiфiкацiї 1513 керiвних працiвника та фахiвця залiзницi, на курсах цiльового призначення 889 осiб зазначеної категорiї. Серед робiтникiв пройшли пiдвищення квалiфiкацiї 6378 осiб.
В 2014 роцi дiяла дистанцiйна форма пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв.
Для омолодження кадрового складу пiдроздiлами залiзницi надавались робочi мiсця молодi. Протягом року молодi було надано 346 перших робочих мiсць, з них:
- випускникам вищих навчальних закладiв – 176 особам, з них 132 молодих спецiалiста;
- випускникам професiйно-технiчних училищ, лiцеїв – 145 особам,
- випускникам загальноосвiтнiх шкiл – 24 особам.
Як i у минулi роки, протягом звiтного року, на залiзницi придiлялася значна увага щодо зайнятостi осiб з обмеженими фiзичними можливостями. Внаслiдок вжитих заходiв, станом в 2014 роцi на Приднiпровськiй залiзницi працевлаштованi 77 осiб, протягом звiтного року створено 33 нових робочих мiсця для працевлаштування iнвалiдiв.
 
ДП "Приднiпровська залiзниця" - унiтарне пiдприємство i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на державнiй власностi, яке входить в сферу управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця". Залiзниця має 131 вiдокремлений структурний пiдроздiл без статусу юридичної особи.
 
Спiльну дiяльнiсть ДП «Приднiпровська залiзниця» протягом 2014 року не здiйснювала.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" протягом 2014 року з боку третiх осiб не надходили.
 
Облiкова полiтика залiзницi розроблена на пiдставi Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, “Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власностi”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 №1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi фiнансiв України вiд 26.12.2006 за №1363/13237, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та з метою визначення Облiкової полiтики Залiзницi як сукупностi принципiв, методiв i процедур, що забезпечить об’єктивне вiдображення фiнансового стану i результатiв господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв та Залiзницi в цiлому.Структурнi пiдроздiли залiзницi свою облiкову полiтику не розробляють, а керуються в своїй дiяльностi Облiковою полiтикою залiзницi. Положення Облiкової полiтики Залiзницi є обов’язковими для виконання структурними пiдроздiлами Залiзницi. Для формування iнформацiї про доходи, витрати, фiнансовi результати, активи i зобов’язання у додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi “Iнформацiя за сегментами” прiоритетним видом звiтного сегмента визнається господарський сегмент. Структурнi пiдроздiли, що входять до складу основної дiяльностi залiзничного транспорту, якi забезпечують єдиний технологiчний процес залiзничних перевезень вантажiв та пасажирiв, складають звiтнiсть за наступними господарськими видами сегментiв: “Послуги з перевезення вантажiв”, “Послуги з перевезення пасажирiв”, а також об’єднаний сегмент “Обслуговування користувачiв транспортних послуг”. Сегмент “Обслуговування користувачiв транспортних послуг” включає в себе послуги вантажної та комерцiйної роботи, транспортно-експедицiйних операцiй, обслуговування пасажирiв, господарства станцiй i вагонiв-ресторанiв. Передача продукцiї (робiт, послуг) мiж структурними пiдроздiлами в межах Залiзницi, тобто вироблених та використаних для власного споживання Залiзницi, вважається внутрiшнiм оборотом (крiм операцiй з торгiвлi, сiльского господарства, громадського харчування) i на рахунках облiку доходiв не вiдображається.Залiзниця складає зведений баланс, до складу якого входять баланси структурних пiдроздiлiв. Показники фiнансової звiтностi структурних пiдроздiлiв включаються до загального фiнансового Звiту залiзницi. У загальному Звiтi про фiнансовi результати Залiзницi показники наводяться згорнуто.
Об’єктом амортизацiї основних засобiв є первiсна або переоцiнена вартiсть, зменшена на їх лiквiдацiйну вартiсть. Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.Амортизацiя на вантажнi вагони нараховується та вiдображається в бухгалтерському облiку структурними пiдроздiлами, на балансi яких облiковуються цi вагони. Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання, консервацiю.
Рiчна (мiсячна) сума амортизацiї пiсля змiни залишкової вартостi об’єкта основних засобiв в результатi їх переоцiнки, часткової лiквiдацiї, модернiзацiї, модифiкацiї, добудови дообладнання, реконструкцiї тощо, змiни строку корисного використання (експлуатацiї) визначається виходячи вiдповiдно iз нової залишкової вартостi та нового строку корисного використання (експлуатацiї) з мiсяця, наступного за мiсяцем таких змiн. Амортизацiя об’єктiв рухомого складу, якi знаходяться в запасi, резервi вiдповiдно до нормативних актiв Укрзалiзницi, нараховується у звичайному порядку. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Об’єкт основних засобiв вилучається з активiв (списується з балансу) у разi його вибуття внаслiдок лiквiдацiї, безоплатної передачi, нестачi або iнших причин невiдповiдностi критерiям визнання активом. При досягненнi залишкової вартостi об’єкта основних засобiв лiквiдацiйної вартостi цей об’єкт вважається повнiстю замортизованим i у разi його непридатностi для подальшого використання пiдлягає списанню.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Облiк запасiв ведеться у натуральному та грошовому вимiрниках. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс структурного пiдроздiлу за первiсною вартiстю.
Оприбуткування колiсних пар, викочених при ремонтi та виключеннi вантажних вагонiв iз iнвентарного парку i колiсних пар, викочених з-пiд пасажирських вагонiв, та колiсних пар, що вiдправляються в ремонт, провадиться за вартiстю, яка визначається Головним управлiнням вагонного господарства та Головним управлiнням пасажирського господарства Укрзалiзницi вiдповiдно. Структурнi пiдроздiли, якi здiйснюють матерiально-технiчне постачання, транспортно-заготiвельнi витрати включають до собiвартостi придбаних запасiв i облiковують загальною сумою на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв, яка щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули за звiтний мiсяць. Iншi структурнi пiдроздiли транспортно-заготiвельнi витрати включають до собiвартостi придбаних запасiв, а при необхiдностi можуть облiковувати їх загальною сумою на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв.При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на структурнi пiдроздiли (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.При вiдпуску у виробництво, у разi продажу та iншому вибуттi старопридатних запасiв, що були оприбуткованi при лiквiдацiї, ремонтi або iншому полiпшеннi основних засобiв, оцiнка здiйснюється за методом та у спосiб щомiсячної середньозваженої собiвартостi, за яким оцiнка вибуття запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. При передачi в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що використовуються протягом не бiльше одного року, їх вартiсть виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання та облiковується на позабалансовому субрахунку 073 “Перелiк списаних малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строк корисного використання яких не бiльше одного року”. З оперативного облiку малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi вийшли з ладу, списуються вiдповiдно до актiв, складених комiсiєю та затверджених керiвником структурного пiдроздiлу. Запаси, якi зiпсованi, застарiлi або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду, вiдображаються за чистою реалiзацiйною вартiстю, яку визначає постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Суми нестач i втрат вiд псування цiнностей до прийняття рiшення про конкретно винних осiб вiдображаються на вiдповiдному позабалансовому субрахунку. Списання проводиться вiдповiдно до розпорядчого документа по структурному пiдроздiлу. Строки корисного використання малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiї встановлюються згiдно з наказом Укрзалiзницi вiд 14.07.2003 № 172-Ц. Аналiтичний облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно до Класифiкатора матерiально-технiчних ресурсiв, якi використовуються на залiзничному транспортi України, затвердженого наказом Укрзалiзницi вiд 20.12.2001 № 716-Ц. Розрахунок нормативу запасiв товарно-матерiальних ресурсiв здiйснюється вiдповiдно до Методики розрахунку нормативу запасiв товарно-матерiальних ресурсiв на залiзничному транспортi, затвердженої наказом Укрзалiзницi вiд 28.12.2001 № 738-Ц.
Формування доходiв вiд перевезень проводиться згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.03.2011 № 316 «Про затвердження перелiку робiт i послуг, що належать до основної дiяльностi залiзничного транспорту», та Iнструкцiєю про порядок розподiлу та формування доходiв вiд перевезень i виконання пов’язаних з ними робiт (послуг) та витрат, пов’язаних з перевезеннями за мiжнародними угодами, затвердженою наказом Укрзалiзницi вiд 27.06.2013 №205-Ц/од.
Метод вимiрювання полягає у визначеннi кiлькостi робiт в натуральних показниках окремого виду робiт (куб.м, кв.м, штук i iнше). Вартiсть виконаних робiт визначають згiдно з Правилами визначення вартостi будiвництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийнятих з наданням чинностi з 01.01.2014 наказом Мiнiстертсва регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 05.07.2013 №293. Вiдображення витрат структурними пiдроздiлами Залiзницi на рахунках з облiку витрат здiйснюється за статтями та економiчними елементами витрат вiдповiдно до Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”, затверджених наказом Укрзалiзницi вiд 24.03.2000 № 109-Ц та Номенклатури витрат з основних видiв економiчної дiяльностi залiзничного транспорту України, затвердженої наказом Укрзалiзницi вiд 21.08.2007 № 417-Ц ( iз змiнами i доповненнями).
 
Дiяльнiсть залiзницi подiляється на основну: надання послуг з перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, та пiдсобно-допомiжну: допоможнi види дiяльностi, якi безпосередньо не пов'язанi з процесом перевезень. Основними видами послуг залiзницi є: надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв залiзничним транспортом; надання послуг з користування залiзничними колiями; диспетчерськими службами; вокзалами та iншими об’єктами iнфраструктури залiзницi, що забезпечують рух залiзничного транспорту загального користування; забезпечення безпеки руху поїздiв; збереження рухомого складу, вантажiв, що перевозяться, та дотримання вимог охорони працi працiвникiв, забезпечення безпеки життя i здоров’я громадян, якi користуються послугами залiзничного транспорту. Постiйного розвитку та розширення сфери транспортних послуг та iнших послуг, на якi залiзниця має дозволи (лiцензiї), усiм споживачам без обмеження за ознаками форми власностi та видiв дiяльностi. Комплексний розвиток та змiцнення матерiально-технiчної бази i соцiальної сфери залiзницi, утримання в належному станi споруд, пристроїв та технiчних засобiв, що забезпечують нормальнее функцiонування перевiзного процессу. Дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища вiд забруднення та iнших шкiдливих впливiв на нього. Забезпечення готовностi аварiйно-технiчних, пожежних пiдроздiлiв до дiй в умовах надзвичайних обставин та аварiйних ситуацiях.
Заготiвлi, обробки та реалiзацiї окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України). Приднiпровська залiзниця обслуговує Днiпропетровську, Запорiзьку областi, Автономну Республiку Крим, окремi райони Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровоградської областей. Залiзниця з’єднує Донбас i залiзорудний басейн Криворiжжя iз захiдними областями України, обслуговує розвинену промисловiсть Приднiпров’я.
Обсяги виробництва за 2014 рiк:
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 37 792,51 млн тарифних т-км, у грошовiй - 5 566 235 тис. грн, або 76,9% до всiєї виробленої продукцiї;
Наймасовiшими вантажами, що їх перевезла Приднiпровська залiзниця у 2014 роцi, є руда залiзна, марганцева та кольорова (12 452,1 млн т-км або 33,1% тарифних т-км), кам’яне вугiлля та кокс (11 045,7 млн т-км або 29,3%), чорнi метали (3 588,7 млн т-км або 9,5%), нафта та нафтопродукти (1 163,2 млн т-км або 3,1%), будiвельнi матерiали та цемент (4 006,9 млн т-км або 10,6%).
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 5 558,92 млн пас-км, у грошовiй - 729 357 тис. грн, або 10,1% до всiєї виробленої продукцiї;
Найбiльшу питома вагу у доходах вiд пасажирських перевезень мають перевезення у дальньому внутрiшньодержавному сполученнi (50,7%), понад третину доходiв отримано у мiжнародному (38,7%) та 10,6% у примiському сполученнi.
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 939 541 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї - 13 %.
Iз загальної суми доходи отримано за ремонт i технiчне обслуговування рухомого складу стронiх пiдприємств 236,9 млн грн; за обслуговування пасажирiв у поїздах та на станцiях 68,7 млн грн; за реалiзацiю електроенергiї iншим залiзницям та iншим споживачам 168 млн грн; послуги по господарству станцiй 77,4 млн грн, за охорону вантажiв 45 млн.грн, за послуги оздоровчих та культурних закладiв 22,8 млн грн та iнше
Обсяги реалiзацiї продукцiї:
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 37 792,51 млн тарифних т-км, у грошовiй - 5 566 235 тис. грн, або 76,9% до всiєї виробленої продукцiї;
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 5 558,92 млн пас-км, у грошовiй - 729 357 тис.грн, або 10,1% до всiєї виробленої продукцiї ;
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 939 541 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї - 13 %.
Основними ризиками в дiяльностi емiтента є:
- Висока залежнiсть вiд державного регулювання тарифiв на перевезення.
- Чутливiсть транспортної галузi до загального стану дiлової активностi у економiцi України та держав-партнерiв, а також до динамiки розвитку основних галузей-споживачiв послуг.
- Залежнiсть вiд основних споживачiв транспортних послуг, особливо в частинi вантажних перевезень.
- Чутливiсть до змiни вартостi паливно-мастильних матерiалiв та електроенергiї, частка яких становить 1/3 операцiйних витрат залiзницi, а також металопродукцiї.
- Збитковiсть пасажирських перевезень (Витрати вiд пасажирських перевезень покриваються доходами за 2014 на 44%) та вiдсутнiсть повної компенсацiї втрат доходiв, пов’язаних з перевезенням пiльгових категорiй пасажирiв.
- Значний знос основних виробничих фондiв та недостатнiй обсяг iнвестицiй, необхiдних для оновлення основних виробничих фондiв та забезпечення iнновацiйного розвитку.
- Вiдсутнiсть державних дотацiй на оновлення рухомого складу та розвитку iнфраструктури.
Тимчасовими контрольними завданнями на 2015 передбачено обсяги реалiзацiї продукцiї::
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 31 818 млн тарифних т-км, у грошовiй - 7 337 116 тис.грн, або 80,8% до всiєї виробленої продукцiї;
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 4 915 млн пас-км, у грошовiй -703 774 тис.грн, або 7,8% до всiєї виробленої продукцiї;
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 1037 001 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї - 11,4 %.
Суттєву питому вагу у загальному об'ємi постачання товаро-матерiальних цiнностей займають: ДП «Укрзалiзничпостач» - 864 ,2 млн. грн, (продукцiя виробничо-технiчного призначення), ДП «Управлiння промислових пiдприємств Укрзалiзницi – 149 млн. грн (матерiали верхньої будови колiї), ТОВ НВП «РIЧ» - 6 млн.грн (запчастини для вантажних вагонiв), ТОВ «ПЕБК «Енергетика» - 8,9 млн. грн (поставка запчастин для вантажних вагонiв), ТОВ ВТФ «Авiас» - 7,4 млн. грн (пальне) , ТОВ «Сучаснi фрiкцiйнi системи» - 11,9 млн. грн ( колодки гальмiвнi)
 
У 2014 роцi придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 368,1 млн грн, у т.ч. придбано 7 електровозiв постiйного струму ВЛ-11 на 344,5 млн грн у рамках реалiзацiї Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки, затвердженої Постановою Кабмiну вiд 1 серпня 2011 року № 840 «Про затвердження Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки».
У 2013 роцi придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 500,2 млн грн, у т.ч. 10 електровозiв постiйного струму ВЛ-11 на 434,4 млн грн у межах реалiзацiї Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки, затвердженої Постановою Кабмiну вiд 1 серпня 2011 року № 840 «Про затвердження Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки».
У 2012 роцi придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 349,2 млн грн, , у т.ч. придбано 4 електровози постiйного струму (152,8 млн грн), рейковий автобус (24,9 млн грн), машину для глибокої очистки щебеневого баласту РМ-80 (58,2 млн грн) та машину для виправки та рихтування колiї ВПР-09-3Х (60,2 млн грн).
У 2011 роцi придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 144,1 млн грн, у т.ч. придбано 2 електровози постiйного струму на суму 76,4 млн грн.
У 2010 роцi придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 493,7 млн.грн, у т.ч.: 704 вантажних пiввагонiв на суму 346,2 млн.грн, 3 електровози ВЛ-11М/6 на суму 93,3 млн.грн.
План капiтальних вкладень на 2015 рiк складає 354 751 тис. грн,у т.ч.:
- капiтальне будiвництво – 30 342 тис.грн;
- придбання (виготовлення) основних засобiв – 28 629 тис.грн;
- модернiзацiя основних фондiв – 266 502 тис.грн;
- iншi необоротнi матерiальнi активи – 28 022 тис.грн;
- iншi нематерiальнi активи – 1 256 тис.грн.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не здiйснювались.
 
Станом на кiнець 2013 року первiсна вартiсть необоротних активiв залiзницi становила 1 395 956 865 тис.грн, знос – 1 385 400 856 тис.грн, залишкова – 10 629 674 тис.грн . У звiтностi на 01.07.2014 виконано змiни залишкiв на початок 2014 року шляхом виправлення помилок, що зменшило залишкову вартiсть на 28 701 тис.грн, та проведення дооцiнки первiсної вартостi (+1 373 177 065 тис. грн або в 1,98 разу) i зносу (+1 372 090 957 тис.грн або у 1,99 разу) в наслiдок чого залишкова вартiсть зросла на 1 086 108 тис.грн або на 10,3%. Залишкова вартiсть виробничих фондiв за пiдсумками дооцiнки зросла на 1 085 522 тис.грн, у т.ч. споруд на 649 909 тис.грн (з них верхньої будовi колiї – на 526 801 тис. грн); транспортних засобiв – на 184 414 тис.грн (з них електровозiв – 103 337 тис.грн, пасажирських вагонiв – на 23 296 тис.грн, електропоїздiв – на 18 158 тис.грн); машин та обладнання – на 123 162 тис.грн.
Протягом року надiйшло всiх основних засобiв на суму 377 038 тис.грн по первiснiй вартостi, в т.ч. виробничих ОЗ – на 372 293 тис.грн. Iз загальної суми надходжень ОЗ придбано та введено в експлуатацiю на 342 752 тис.грн, безкоштовно отримано вiд пiдприємств Укрзалiзницi – на 32 398 тис.грн, безкоштовно отримано вiд стороннiх органiзацiй – на 1 888 тис.грн, з яких вiд Дорпрофсожу – 1 073 тис.грн. Транспортних засобiв надiйшло на 319 524 тис.грн (7 електровозiв постiйного струму ВЛ-11).
Вибуття ОФ за рiк становить 2 476 952 тис.грн. Транспортних засобiв вибуло на суму 2 407 329 тис.грн, з яких вагонiв вантажних на 603 425 тис. грн, вагонiв пасажирських на 1 664 656 тис.грн, електровозiв на 37 641 тис.грн, тепловозiв на 641 882 тис.грн. Iз загальної суми вибуття: лiквiдовано ОЗ на 2 465 994 тис. грн, безкоштовно передано у межах єдиного технологiчного процесу пiдприємствам Укрзалiзницi на 10 341 тис.грн та строннiм органiзацiям на 617 тис.грн (об’экти ЖКГ до комунальної власностi).
Iншi змiни первiсної вартостi ОЗ становлять 352 033 тис.грн, в т.ч. добудова, реконструкцiя, модернiзацiя – 348 309 тис.грн, оприбуткування ранiше не врахованих – 3 772 тис.грн.
Станом на кiнець 2014 року первiсна вартiсть необоротних активiв залiзницi становить 2 767 390 344 тис.грн, знос – 2 755 933 758 тис.грн (99,6%).
Залишкова вартiсть на кiнець року становить 11 456 586 тис.грн, що менше сум на початок 2014 року на 1,4% або на 158 448 тис.грн. Структура залишкової вартостi основних засобiв склалася наступним чином.
Залишились на рiвнi на початок року частка виробничих основних засобiв (98,7%) та рiвень зносу (99,6%). Їх залишкова вартiсть дорiвнює 11 306 711 тис. грн, що менше нiж на початок року на 159 887 тис.грн або на 1,4%.
У складi основних фондiв транспортнi засоби становлять 36,95 по залишковiй вартостi, до початку року їх частка зросла на 1 проц. пункт. Залишкова вартiсть на кiнець 2014 року становить 4 176 994 тис.грн, що бiльше нiж на початок на 56 429 тис.грн або на 1,4%. Вiдсоток зносу становить 98,3%, у т.ч. по електровозах – 94,2 %, по тепловозах – 95%, по електропоїздах – 68,2%, по вантажних вагонах – 72,2%, по пасажирських вагонах – 99,7%.
Частка споруд становить 40,5%, їх залишкова вартiсть – 4 640 346 тис.грн (-58 574 тис.грн або -1,2% до початку року), знос – 99,5%, в т.ч. знос земляного полотна становить 68,8%, верхньої будови колiї – 81,8%.
Питома вага будiвель становить 9,1%, їх залишкова вартiсть зменшилась протягом року на 19 709 тис.грн (-1,9%) та становить 1 037 149 тис. грн, знос – 99,3%.
Питома вага машин i механiзмiв на кiнець року по залишковiй вартостi становить 8,6%, їх залишкова вартiсть – 987 732 тис.грн (-115 129 тис.грн або -10,4%), а знос становить 99,9%.
Питома вага передавальних пристроїв на кiнець 2014 року становить 3,8%, їх залишкова вартiсть – 430 973 тис.грн (-4%), знос – 99,3%.
Залишкова вартiсть невиробничих необоротних активiв становить 149 863 тис. грн (1,3% загальної суми), їх знос дорiвнює 95,8%
У 2014 роцi фондовiддача на 1 грн виробничих основних фондiв (по залишкової вартостi) в частинi розрахункiв по приведенiй продукцiї у натуральному вимiрi та по доходах от перевезень знизилась через значне падiння обсягiв перевезень (-11 699 приведених т-км або -19%) та становить:
- 4,41 приведених т-км (-1,51 приведених т-км);
- 55,68 коп доходiв вiд перевезень (-13,8 коп).
Дотримання темпiв скорочення витрат вiдповiдно до темпiв зниження доходiв дозволило отримати у 2014 роцi прибуток вiд перевезень. Фондовiддача в частинi прибутку вiд перевезень становить 3,78 коп на 1 грн виробничих основних фондiв (+0,27 коп до попереднього року).
Фондооснащенiсть становить 3 532,57 тис.грн на 1 км експлуатацiйної довжини залiзницi.
Фондоозброєнiсть зросла до попереднього року на 33% становить 246,46 тис.грн вцiлому на 1 працюючого та 298,61 тис.грн на 1 працюючого у перевезеннях.
 
Основними проблемними питаннями, якi впливають на дiяльнiсть залiзницi є:
1. Чутливiсть транспортної галузi до загального стану дiлової активностi у економiцi України та держав-партнерiв, а також до динамiки розвитку основних галузей-споживачiв послуг.
2. Висока залежнiсть вiд державного регулювання тарифiв на перевезення.
3. Чутливiсть до змiни вартостi паливно-мастильних матерiалiв та електроенергiї, частка яких становить 1/5 операцiйних витрат залiзницi, а також металопродукцiї.
3. Залежнiсть вiд основних споживачiв транспортних послуг, особливо в частинi вантажних перевезень.
4. Збитковiсть пасажирських перевезень та вiдсутнiсть повної компенсацiї втрат доходiв, пов’язаних з перевезенням пiльгових категорiй пасажирiв.
5. Недостатнiй обсяг iнвестицiй, необхiдних для оновлення основних виробничих фондiв та забезпечення iнновацiйного розвитку.
 
У 2014 роцi залiзницею виплат штрафних санкцiй здiйснено на 952 тис. грн, в тому числi штраф за порушення умов перевезень - 92 тис. грн, штраф за порушення господарських договорiв - 413 тис. грн, пенi за порушення господарських договорiв - 10 тис. грн, штрафи по платежах в бюджет - 319 тис. грн, пенi по платежах в бюджет – 17 тис. грн., штрафи до iнших державних цiльових фондiв - 17 тис. грн та iншi штрафи та пенi - 84 тис. грн.
 
Вiдповiдно до Статуту залiзницi, основним джерелами формування активiв є:
- майно, передане залiзницi органами управлiння державним майном ;
- майно,придбане Укрзалiзницею за рахунок централiзованих коштiв та централiзованих капiтальних вкладень i передане залiзницi ;
- доходи одержанi вiд наданих послуг та реалiзацiї продукцiї, а також вiд iнших видiв фiнансово-господарської дiяльностi;
- доходи вiд цiнних паперiв;
- кредити банкiв та iнших кредиторiв;
- капiтальнi вкладення i дотацiї з бюджету;
- безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприємств ;
- майно, передане залiзницi органами управлiння державним майном.
 
Станом на 31.12.2014 по залiзницi облiковується 8 503 клiєнтiв, з якими укладено вiдповiднi договори щодо надання послуг з перевезень вантажiв залiзничним транспортом. Послуги з перевезень надаються вiдповiдно до планiв перевезень, якi подаються та затверджуються у вiдповiдностi до потреб клiєнтiв. Цiни на послуги з перевезень встановлюються у вiдповiдностi до Тарифiв ставок, якi дiють на час надання послуг i встановлюються на державному рiвнi. Оплата за договорами здiйснюється на пiдставi попередньго розрахунку. У 2015 роцi заплановано отримати доходи вiд звичайної дiяльностi у сумi 9 279 700 тис.грн, витрати вiд звичайної дiяльностi запланованi в сумi 9 209 697 тис.грн, а чистий прибуток складатиме близько 70 003 тис.грн.
 
Основними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть залiзницi, є загальний стан економiчної кон'юнктури, рiвень дiлової активностi, ступiнь економiчної лiбералiзацiї i державного втручання у дiяльнiсть залiзничних пiдприємств, вiдкритiсть економiки для iноземних iнвесторiв, зайнятiсть населення, економiчна полiтика держави та iнше. У 2015 роцi планується:
- вiдправлення вантажiв – 104 000 тис.тонн.;
- вiдправлення пасажирiв – 65 811 тис.чол.;
- перевезення вантажiв – 162 400 тис.тонн.;
-перевезення пасажирiв – 70 965 тис.чол.;
- тарифний вантажообiг – 31 818 млн.т-км;
- пасажирообiг – 4 915 млн.пас-км;
- доходи вiд звичайної дiяльностi – 9 279 700 тис.грн;
- витрати вiд звичайної дiяльностi – 9 209 697 тис.грн;
- чистий прибуток – 70 003 тис.грн;
- капiтальнi iнвестицiї – 354 751 тис.грн;
- сплата платежiв до бюджету та цiльових фондiв – 2 513 926 тис.грн.
 
У 2014 роцi було укладено 12 договорiв на виконання науково-дослiдних робiт на загальну суму 1297,83 тис.грн. Робота по договорах яка запланована на 2014 рiк була виконана на 100%. Оплата станом на 01.01.2015 склала 1088,95 тис.грн.
 
У 2014р. на розглядi в судових iнстанцiях України знаходилось 623 справи за позовами залiзницi на загальну суму 492374,9 тис.грн., з яких 251 справа на суму 41495,7тис грн. за позови у минулих перiодах, 372 справи на суму 450879,2 тис грн., за позовами поданими в 2014р. Задоволено позови по 347 справам на суму 444045,2 тис.грн., вiдхилено на суму 10254,4 тис грн..
У 2014р. на розглядi в судових iнстанцiях України знаходилось 216 справи за позовами до залiзницi на загальну суму 177611,0 тис.грн., з яких 60 справ на суму 43783,2 тис. грн. за позови у минулих перiодах, 156 справи на суму 133827,8 тис грн., за позовами поданими в 2014р. Задоволено позови по 91 справам на суму 10400,8 тис грн. Вiдмовлено 79 позовiв на суму 115739,8 тис грн.
 
Фiнансово-економiчнi показники по ДП "Приднiпровська залiзниця" за останнi три роки. (тис.грн)

Тарифнi т-км, млн 2012 - 46 853,8; 2013 - 44 627,5; 2014 - 37 792,51;
Пасажиро-км, млн 2012 - 10 090,0; 2013 - 9 903,7; 2014 - 5 558,92;
Вiдправлення вантажiв, тис.т 2012 - 115 534,1; 2013 - 118 274,9; 2014 - 110 720,0;
Вiдправлення пасажирiв тис.чол 2012 - 76 303,0; 2013 - 75 209,6; 2014 - 66 899,37;
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, 2012 - 8 644 627; 2013 - 8 445 635; 2014 -7 235 133;
Доходи вiд перевезень 2012 - 7 434 115; 2013 -7 230 633; 2014 - 6 295 592;
з них: вантажнi 2012 - 6 015 764; 2013 -5 793 346; 2014 -5 566 235;
з них: пасажирськi 2012 -1 418 351; 2013 - 1 437 287; 2014 - 729 357;
Допомiжне виробництво 2012 - 1 210 512, 2013 -1 215 002; 2014 - 939 541;
Iншi операцiйнi доходи 2012 - 203 253; 2013 - 219 426; 2014 - 188 711;
Iншi фiнансовi доходи 2012 - 546; 2013 - 1 114; 2014 - 3 279;
Iншi доходи 2012 - 117 244; 2013 - 73 017; 2014 - 58 639;
Усього доходiв 2012 - 8 965 670; 2013 - 8 739 192; 2014 - 8 739 192;
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2012 - 7 558 849; 2013 - 7 592 720; 2014 -6 443 930
Адмiнiстративнi витрати 2012 - 280 768; 2013 - 296 808; 2014 - 249 632
Витрати на збут - 2012 - 211; 2013 -1 005; 2014 -728;
Iншi операцiйнi витрати 2012 - 542 952; 2013 -347 348; 2014 - 260 443;
Фiнансовi витрати 2012 - 349 404; 2013 - 366 674; 2014 - 446 493;
Iншi витрати 2012 - 31 940; 2013 - 12 315; 2014 - 11 740;
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 2012 -169 618; 2013 - 80 007; 2014 -13 412;
Усього витрати 2012 - 8 933 742; 2013 - 8 696 877; 2014 -7 426 378;
Чистий прибуток (збиток) 2012 - 31 928; 2013 - 42 315; 2014 - 59 384;
Елементи операцiйних витрат: 2012 - 8 075 239; 2013 - 7 890 028; 2014 -6 666 742;
Матерiальнi затрати 2012 - 2 648 735; 2013 -2 408 377; 2014 - 2031 609;
витрати на сировину, матерiали 2012 - 1 078 548; 2013 - 891 378; 2014 -606 141;
витрати на паливо та енергiю 2012 -1 570 187; 2013 - 1 516 999; 2014 -1 425 468;
Виплати на оплату працi 2012 -2 605 021; 2013 -2 663 510; 2014 - 2 347 152;
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2012 -995 448; 2013 - 1 016 391; 2014 - 896 842;
Амортизацiя 2012 - 961 310; 2013 - 890 074; 2014 - 846 172;
Iншi операцiйнi витрати 2012 - 864 725; 2013 - 911 676; 2014 - 544 967;
Капiтальнi iнвестицiї 2012 - 1 018 415; 2013 -1 001 317; 2014 -793 346;

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11466616 11306723 0 0 11466616 11306723
будівлі та споруди 5755778 5677495 0 0 5755778 5677495
машини та обладнання 1102861 987732 0 0 1102861 987732
транспортні засоби 4120565 4176994 0 0 4120565 4176994
інші 487412 464502 0 0 487412 464502
2. Невиробничого призначення: 148418 149863 0 0 148418 149863
будівлі та споруди 131157 133712 0 0 131157 133712
машини та обладнання 4919 4946 0 0 4919 4946
транспортні засоби 3435 2603 0 0 3435 2603
інші 8907 8602 0 0 8907 8602
Усього 11615034 11456586 0 0 11615034 11456586
Опис Протягом року надiйшло всiх основних засобiв на суму 377 038 тис.грн по первiснiй вартостi, в т.ч. виробничих ОЗ – на 372 293 тис.грн. Iз загальної суми надходжень ОЗ придбано та введено в експлуатацiю на 342 752 тис.грн, безкоштовно отримано вiд пiдприємств Укрзалiзницi – на 32 398 тис.грн, безкоштовно отримано вiд стороннiх органiзацiй – на 1 888 тис.грн, з яких вiд Дорпрофсожу – 1 073 тис.грн. Транспортних засобiв надiйшло на 319 524 тис.грн (7 електровозiв постiйного струму ВЛ-11).
Вибуття ОФ за рiк становить 2 476 952 тис.грн. Транспортних засобiв вибуло на суму 2 407 329 тис.грн, з яких вагонiв вантажних на 603 425 тис. грн, вагонiв пасажирських на 1 664 656 тис.грн, електровозiв на 37 641 тис.грн, тепловозiв на 641 882 тис.грн. Iз загальної суми вибуття: лiквiдовано ОЗ на 2 465 994 тис. грн, безкоштовно передано у межах єдиного технологiчного процесу пiдприємствам Укрзалiзницi на 10 341 тис.грн та строннiм органiзацiям на 617 тис.грн (об’экти ЖКГ до комунальної власностi).
Iншi змiни первiсної вартостi ОЗ становлять 352 033 тис.грн, в т.ч. добудова, реконструкцiя, модернiзацiя – 348 309 тис.грн, оприбуткування ранiше не врахованих – 3 772 тис.грн.
Станом на кiнець 2014 року первiсна вартiсть необоротних активiв залiзницi становить 2 767 390 344 тис.грн, знос – 2 755 933 758 тис.грн (99,6%).
Залишкова вартiсть на кiнець року становить 11 456 586 тис.грн, що менше сум на початок 2014 року на 1,4% або на 158 448 тис.грн. Структура залишкової вартостi основних засобiв склалася наступним чином.
Залишились на рiвнi на початок року частка виробничих основних засобiв (98,7%) та рiвень зносу (99,6%). Їх залишкова вартiсть дорiвнює 11 306 711 тис. грн, що менше нiж на початок року на 159 887 тис.грн або на 1,4%.
У складi основних фондiв транспортнi засоби становлять 36,95 по залишковiй вартостi, до початку року їх частка зросла на 1 проц. пункт. Залишкова вартiсть на кiнець 2014 року становить 4 176 994 тис.грн, що бiльше нiж на початок на 56 429 тис.грн або на 1,4%. Вiдсоток зносу становить 98,3%, у т.ч. по електровозах – 94,2 %, по тепловозах – 95%, по електропоїздах – 68,2%, по вантажних вагонах – 72,2%, по пасажирських вагонах – 99,7%.
Частка споруд становить 40,5%, їх залишкова вартiсть – 4 640 346 тис.грн (-58 574 тис.грн або -1,2% до початку року), знос – 99,5%, в т.ч. знос земляного полотна становить 68,8%, верхньої будови колiї – 81,8%.
Питома вага будiвель становить 9,1%, їх залишкова вартiсть зменшилась протягом року на 19 709 тис.грн (-1,9%) та становить 1 037 149 тис. грн, знос – 99,3%.
Питома вага машин i механiзмiв на кiнець року по залишковiй вартостi становить 8,6%, їх залишкова вартiсть – 987 732 тис.грн (-115 129 тис.грн або -10,4%), а знос становить 99,9%.
Питома вага передавальних пристроїв на кiнець 2014 року становить 3,8%, їх залишкова вартiсть – 430 973 тис.грн (-4%), знос – 99,3%.
Залишкова вартiсть невиробничих необоротних активiв становить 149 863 тис. грн (1,3% загальної суми), їх знос дорiвнює 95,8%
У 2014 роцi фондовiддача на 1 грн виробничих основних фондiв (по залишкової вартостi) в частинi розрахункiв по приведенiй продукцiї у натуральному вимiрi та по доходах от перевезень знизилась через значне падiння обсягiв перевезень (-11 699 приведених т-км або -19%) та становить:
- 4,41 приведених т-км (-1,51 приведених т-км);
- 55,68 коп доходiв вiд перевезень (-13,8 коп).
Дотримання темпiв скорочення витрат вiдповiдно до темпiв зниження доходiв дозволило отримати у 2014 роцi прибуток вiд перевезень. Фондовiддача в частинi прибутку вiд перевезень становить 3,78 коп на 1 грн виробничих основних фондiв (+0,27 коп до попереднього року).
Фондооснащенiсть становить 3 532,57 тис.грн на 1 км експлуатацiйної довжини залiзницi.
Фондоозброєнiсть зросла до попереднього року на 33% становить 246,46 тис.грн вцiлому на 1 працюючого та 298,61 тис.грн на 1 працюючого у перевезеннях.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 3268086 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит у доларах США 23.03.2012 197107 10.65 26.01.2015
Довгостроковий 22.03.2012 197107 10.65 26.01.2015
Довгостроковий кредит у грн 15.02.2013 50000 19 21.08.2015
Довгостроковий кредит у грн 03.04.2013 100000 19 21.08.2015
Довгостроковий кредит у грн 06.03.2013 40000 18.9 20.02.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 21.05.2013 1485240 9.5 21.05.2018
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 326695 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 326695 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 98640 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 98640 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у дол. США 25.06.2013 82362 12 25.06.2016
Довгостроковий кредит у грн 30.08.2013 165600 17.4 30.08.2016
Довгостроковий кредит у грн 30.08.2013 50000 17.4 30.08.2016
Довгостроковий кредит у грн 16.01.2014 50000 17.4 31.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 722500 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 722500 X X
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї D 11.12.2012 160000 19 09.11.2015
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї E 20.02.2014 50000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї F 23.07.2014 60000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї G 23.07.2014 40000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї H 23.07.2014 30000 18 25.12.2016
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї I 23.07.2014 40000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї J 20.02.2014 50000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї K 11.02.2014 80000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї L 23.07.2014 30000 18 11.01.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї P 24.12.2014 32500 23.5 06.11.2017
Iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї G 24.12.2014 100000 23.5 23.11.2017
Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї R 24.12.2014 50000 23.5 23.11.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 236289 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 79198 X X
Усього зобов'язань X 0 X X
Опис: Довгостроковi зобов'язання складають 3 039 359 тис. грн в тому числi: вiдстроченi податковi зобов'язання - 236 289 тис. грн, довгостроковi кредити банкiв - 2 723 872 тис. грн, iншi довгостроковi зобов'язання (лiзинг) - 79 198 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає 1 354 127 тис. грн, в тому числi: довгостроковi кредити банкiв - 544 214 тис. грн, лiзинг - 57 315 тис. грн, зобов'язання за облiгацiями - 722 500 тис. грн, 30 098 тис. грн - премiя за випущеними облiгацiями.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 вантажнi перевезення 37792,51 млн тарифних т-км 5566235 76.9 37792,51 млн тарифних т-км 5566235 76.9
2 пасажирськi перевезення 5558,92 млн пас-км 729357 10.1 5558,92 млн пас-км 729357 10.1
3 пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть 939541 тис. грн 939541 13 939541 тис. грн 939541 13

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi 34
2 Нарахування на ФОП 13
3 Матерiали 9
4 Паливо 9
5 Електроенергiя 16
6 Амортизацiя 13
7 Iншi витрати 6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Код за ЄДРПОУ Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
30.10.2012 253/2/12 160000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 160000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
30.10.2012 253/2/12 160000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 160000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
30.10.2012 253/2/12 160000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 160000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 248/2/2013 50000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 248/2/2013 50000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 50000000
Опис поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 248/2/2013 50000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 248/2/2013 50000000 порука ДГТО "Львiвська залiзниця" 01059900 50000000
Опис поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 248/2/2013 50000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 249/2/2013 60000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 60000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 249/2/2013 60000000 порука ДГТО "Львiвська залiзниця" 01059900 60000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 249/2/2013 60000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 60000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 249/2/2013 60000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 60000000
Опис поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 249/2/2013 60000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 60000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 250/2/2013 40000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 40000000
Опис поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 250/2/2013 40000000 порука ДГТО "Львiвськазалiзниця" 01059900 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 250/2/2013 40000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 250/2/2013 40000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 250/2/2013 40000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 251/2/2013 30000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 251/2/2013 30000000 порука ДГТО "Львiвська залiзниця" 01059900 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 251/2/2013 30000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 251/2/2013 30000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 251/2/2013 30000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 252/2/2013 40000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 252/2/2013 40000000 порука ДГТО "Львiвська залiзниця" 01059900 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 252/2/2013 40000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 252/2/2013 40000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 252/2/2013 40000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 253/2/2013 50000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 253/2/2013 50000000 порука ДГТО "Львiвська залiзниця" 01059900 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 253/2/2013 50000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 253/2/2013 50000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 253/2/2013 50000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 254/2/2013 80000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 80000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 254/2/2013 80000000 порука ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 80000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 254/2/2013 80000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 80000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 254/2/2013 80000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 80000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 254/2/2013 80000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 80000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 255/2/2013 30000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 255/2/2013 30000000 порука ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 255/2/2013 30000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 255/2/2013 30000000 порука ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
16.12.2013 255/2/2013 30000000 порука ДП "Донецька залiзниця" 01074957 30000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 176/2/2014-Т 100000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 176/2/2014-Т 100000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 176/2/2014-Т 100000000 порука ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 176/2/2014-Т 100000000 порука ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 177/2/2014-Т 40000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 177/2/2014-Т 40000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 177/2/2014-Т 40000000 порука ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 177/2/2014-Т 40000000 порука ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 40000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 178/2/2014-Т 500000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 500000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 178/2/2014-Т 500000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 500000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 178/2/2014-Т 500000000 порука ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 500000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 178/2/2014-Т 500000000 порука ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 500000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 179/2/2014-Т 450000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 450000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 179/2/2014-Т 450000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 450000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 179/2/2014-Т 450000000 порука ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 450000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 179/2/2014-Т 450000000 порука ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 450000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 180/2/2014 100000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 180/2/2014 100000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 180/2/2014 100000000 порука ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 180/2/2014 100000000 порука ДТГО "львiвська залiзниця" 01059900 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 181/2/2014 50000000 порука ДП "Одеська залiзниця" 01071315 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 181/2/2014 50000000 порука ДП "Пiвденна залiзниця" 01072609 100000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 181/2/2014 50000000 порука ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" 04713033 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 
29.10.2014 181/2/2014 50000000 порука ДТГО "Львiвська залiзниця" 01059900 50000000
Опис Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.
 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.09.2014 25.09.2014 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
04.06.2014 06.06.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Межрегiональна аудиторська фiрма "Експертиза"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30430115
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61001, м. Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2114 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Межрегiональна аудиторська фiрма "Експертиза"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30430115
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61001, м. Харкiв, вул. Чигирина, 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 214 15.04.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
за 2014 рiк

Висновок подається Керiвництву Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» та до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Межрегiональна аудиторська фiрма «Експертиза» згiдно договору № 5 вiд 16.03.2015 року провела аудиторську перевiрку повного пакету фiнансової звiтностi Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» за 2014 рiк яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2014 рiк, Звiт про власний капiтал за 2014 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлювання думку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Масштаб проведення аудиту - вибiркова перевiрка. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1. Управлiнський персонал не визнав витратами поточного року iншi витрати звичайної дiяльностi в сумi 311 119 тис. грн., а безпосередньо зменшив суму нерозподiленого прибутку, що є вiдхиленням вiд Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в України. Облiковi записи пiдприємства свiдчать про те, що у «Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)» за 2014 рiк iншi операцiйнi витрати заниженi на суму 301683тис. грн.; iншi витрати заниженi на суму 9436 тис.грн.
2. Аудитори не погоджуються з Управлiнським персоналом Пiдприємства Стосовно вiдображення у складi витрат майбутнiх перiодiв курсових рiзниць, що виникають за кредитами в iноземнiй валютi. Застосована пiдприємством полiтика призвела до викривлень у фiнансовiй звiтностi, а саме до завищення витрат майбутнiх перiодiв на 1386851 тис. грн., та до завищення чистого прибутку за 2014 рiк на цю ж суму.
3. З березня 2014 року Пiдприємство втратило контроль над вiдокремленими структурними пiдроздiлами, якi розташованi на територiї АР Крим. Станом на 31.12.2014р. загальнi активи цих пiдроздiлiв складали 1674525 тис.грн., поточнi зобов’язання i забезпечення – 69 220 тис.грн., власний капiтал 1669933 тис.грн., в т.ч. нерозподiлений прибуток – 112 818 тис. грн. Нами не було отримано доступу до фiнансової iнформацiї цих пiдроздiлiв, у зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь - яких коригуваннях цих сум. Враховуючи те, що iснує економiчна невизначенiсть врегулювання питань, пов’язаних з АР Крим, у залiзницi iснують вiдповiднi риски щодо визначення зменшення корисностi активiв.
4. Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї запасiв, основних засобiв та iнших активiв i зобов'язань пiдприємства тому не може дати висновок по вказаних моментах, оскiльки укладання договору з пiдприємством на надання аудиторських послуг вiдбулося пiсля затвердження висновкiв iнвентаризацiї, але цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ у цiлому.
Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» за 2014 рiк у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Не змiнюючи думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо увагу, що станом на 31.12.2014 року у складi «Власного капiталу» пiдприємства вiдображено «Зареєстрований капiтал» у сумi 3327853 тис. грн., який є iсторично сформованою в облiку сумою статутного капiталу. Законодавством України не встановленi вимоги щодо розмiру статутного капiталу для державних пiдприємств даного типу. Чинна редакцiя Статуту Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» формування статутного фонду не передбачає.
Ми також звертаємо нашу увагу що у складi Дебiторської заборгованостi є заборгованiсть АР Крим за перевезення в розмiрi 31188 тис. грн. Враховуючи, що остаточне врегулювання цiєї заборгованостi неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.Директор
ТОВ Межрегiональна АФ «Експертиза» I. В. Антоненко
(сертифiкат аудитора серiї А №002216 вiд 23.05.1995р. термiн дiї - 23.05.2019р.)

Дата видачi висновку 20 квiтня 2015 року

Адреса Аудиторської фiрми: 61001, м. Харкiв, вул.Чигирина Юлiя, 5

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 46043
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 108
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 29182 18208 0
первісна вартість 1001 116185 110754 0
накопичена амортизація 1002 -87003 -92546 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 107076 118898 0
Основні засоби: 1010 11615034 11456586 0
первісна вартість 1011 2769141613 2767390344 0
знос 1012 -2757526579 -2755933758 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 8472 8472 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8085 5859 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 11767849 11608023 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 571230 466500 0
Виробничі запаси 1101 370841 256983 0
Незавершене виробництво 1102 1769 281 0
Готова продукція 1103 21651 38062 0
Товари 1104 176969 171174 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8010 40736 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3640

14041

0
з бюджетом 1135 21147 23123 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 20109 19384 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 3088639 3161322 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7910 13901 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 30489 125159 0
Готівка 1166 28 50 0
Рахунки в банках 1167 30012 124669 0
Витрати майбутніх періодів 1170 4734 1391929 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 102408 90234 0
Усього за розділом II 1195 3838207 5326945 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 15606056 16934968 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3327853 3327853 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5332659 4926182 0
Додатковий капітал 1410 395682 405688 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2669286 2703458 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 11725480 11363181 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 377992 236289 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 1665635 2723872 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 284771 79198 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 71 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2328469 3039359 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 286201 1354127 0
за товари, роботи, послуги 1615 341478 261108 0
за розрахунками з бюджетом 1620 120872 137891 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 13110 45413 0
за розрахунками зі страхування 1625 57201 38334 0
за розрахунками з оплати праці 1630 121420 109650 0
за одержаними авансами 1635 438238 450753 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 166755 157948 0
Доходи майбутніх періодів 1665 11798 13127 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 8144 9490 0
Усього за розділом IІІ 1695 1552107 2532428 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 15606056 16934968 0

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7235133 8445459
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6443930 ) ( 7600436 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

791203

845023
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 188711 219439
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 249632 ) ( 296849 )
Витрати на збут 2150 ( 728 ) ( 1005 )
Інші операційні витрати 2180 ( 260443 ) ( 350841 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

469111

415767
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3279 1114
Інші доходи 2240 58639 73871
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 446493 ) ( 366674 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 11740 ) ( 15130 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

72796

108948
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13412 82988
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

59384

25960
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 226 1107361
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 1888 5890
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1662 1113251
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 1119
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1662 1112132
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 61046 1138092

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2031609 2405105
Витрати на оплату праці 2505 2347152 2663487
Відрахування на соціальні заходи 2510 896842 1016121
Амортизація 2515 846172 919472
Інші операційні витрати 2520 544967 897093
Разом 2550 6666742 7901278

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) емiтентом не складається.
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г.Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 72796 0 108948 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 846172 X 919472 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 8878 15590 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 784 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 50178 0 59855
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 252696 301883 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 104730 0 1599 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 32726 3149 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 336874 307255 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 12174 0 0 10120
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 59511 0 11453
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 993414 0 1641259 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 28925 0 141224
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 15284 0 54162
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 18867 0 3833
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 11770 0 9088
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 15335 0 196854 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 70601 X 96725
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 922813 0 1544534 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 8470 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 498148 X 552714
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 108625 X 492088
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 606773 0 1036332
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 1979600 X 2421190 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 3279 X 1114 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 1306456 X 2058255
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 415358 X 259050
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 482607 X 552762
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 612 X 39295
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 222154 0 487058
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 93886 0 21144 0
Залишок коштів на початок року 3405 30489 X 9345 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 784 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 125159 0 30489 0

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Фiнансовi витрати рядок 3540 (надходження) (03) дорiвнює 446 493 тис. грн, надходження (05) - 366 674 тис. грн. (електронна версiя програми зазначенi рядки не передбачає)
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" за ЄДРПОУ 01073828
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3327853 4493430 404727 0 2722209 0 0 10948219
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 839229 -9045 0 -52923 0 0 777261
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3327853 5332659 395682 0 2669286 0 0 11725480
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 59384 0 0 59384
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -226 1888 0 0 0 0 1662
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -226 0 0 0 0 0 -226
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 1888 0 0 0 0 1888
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 -17815 0 0 -17815
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 16628 0 -16628 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -406251 -8510 0 9231 0 0 -405530
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -406477 10006 0 34172 0 0 -362299
Залишок на кінець року 4300 3327853 4926182 405688 0 2703458 0 0 11363181

Примітки Емiтентом фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
Керівник Директор (з фiнансових та економiчних питань) О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Л.Г. Нiколєнко