Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Заступник голови комiсiї з реорганiзацiї

 

 

 

Долгополова Т.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"

2. Організаційно-правова форма

Державне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

01073828

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Кiровский, 49602, м. Днiпропетровськ, проспект Дмитра Яворницького, 108

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 793-10-16 (056) 793-08-66

6. Електронна поштова адреса

L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 73

 

15.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

dp.uz.gov.ua

в мережі Інтернет

15.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, 7.2 Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, 8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, 9.Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, 10. Iнформацiя про дивiденди - не зазначається (емiтент не є акцiонерним товариством);
12.1 Iнформацiя про випуски акцiй емiтента, 12.3 Iнформаця про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 12.4 Iнформацiя про похiднi цiннi папери,12.5 Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не зазначається (емiтент не здiйснював випуску акцiй, iнших цiнних паперiв);
14.2 Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не зазначається вiдповiдно до абзацу 3, п.15 , роздiлу 4 Положення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" зi змiнами i доповненям (емiтент є державним пiдприємством);
17. Iнформацiя про стан коропоративного управлiння,18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв,23. Основнi вiдомостi про ФОН, 24.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, 27. Правила ФОН - не зазначається (емiтент не є акцiонерним товариством, не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН);
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не розмiщується. Звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi".
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва
ДП "Приднiпровська залiзниця" складено заключну фiнансову звiтнiсть станом на 30.11.2015 в обсязi рiчної фiнансової звiтностi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №047509

3. Дата проведення державної реєстрації

30.12.1991

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

3327853000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

42889

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.20 Вантажний транспорт

49.10 Пасажирський транспорт

49.31 Пасажирський наземний транпорт мiського та примiського сполучення

10. Органи управління підприємства

Згiдно з чинним законодавством керiвництво ДП "Приднiпровська залiзниця" здiйснює її начальник, який призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Органу управлiння майном (Мiнiстерства iнфраструктури України). Наймання начальника залiзницi здiйснюється Органом управлiння майном шляхом укладання з ним контракту. Керiвництво залiзницею забезпечується начальником залiзницi через апарат управлiння залiзницi, органiзацiйна структура якого, згiдно з рекомендованими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницею, затверджується начальником залiзницi. Начальник залiзницi несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть залiзницi, дiє без довiреностi вiд iменi залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях, розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до дiючого законодавства. Заступники начальника залiзницi, за довiренiстю начальника залiзницi, мають право вiд iменi залiзницi представляти її iнтереси в усiх адмiнiстративних та iнших органах державної влади, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi залiзницi, поєднання iнтересiв служб та вiдособлених (вiдокремлених) структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада залiзницi. Рядок "Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить державi мiстить значення "100" - емiтент не є акцiонерним товариством, статутний фонд знаходиться 100% у державнiй власностi. Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 25.06.2014 № 200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» на базi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту, пiдприємств та установ залiзничного транспорту, якi реорганiзуються шляхом злиття, 21.10.2015 проведено державну реєстрацiю ПАТ «Українська залiзниця» (код згiдно з ЄДРПОУ 40075815). ПАТ «Українська залiзниця» розпочала свою фiнансово-господарську дiяльнiсть з 01.12.2015. Згiдно зi ст. 2 Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» та ч. 2 загальних положень Статуту ПАТ «Українська залiзниця» усi права та обов’язки ДП «Приднiпровська залiзниця» з 01.12.2015 перейшли до правонаступника ПАТ «Українська залiзниця». З 16.07.2014 року залiзниця знаходиться у стадiї припинення.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

305482

3) поточний рахунок

26009300003276

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "АБ "Експрес-Банк"

5) МФО банку

322959

6) поточний рахунок

2600409892901

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом

АВ №416553

05.10.2010

Мiнiстертво транспорту i зв'язку Украъни

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт"

АВ525032

09.04.2010

Мiнiстертсво транспорту i зв'язку України

Необмежена

Опис

Темiн дiї лiцензiї необмежений

 

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

Б/н рiшення №1494

11.11.2010

нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

 

Надання послуг фiксованого мiського зв'язку з емныстю мережы до 10000 номерыв з правом технычного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Запорiжжя та областi, АР Крим

АЕ №286021

30.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї

30.10.2018

Опис

У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з емнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м.Днiпропетрвськ i областi

АЕ №286022

30.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї

30.10.2018

Опис

У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до проффесiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АД №072752

16.10.2012

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

20.05.2022

Опис

У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'эктiв архiтектури

АГ №573876

25.03.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя

25.03.2016

Опис

У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами

ПР №0037

25.06.1997

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

 

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

ПС №0309

03.09.1997

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'эктiв

АГ №595971

04.03.2010

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

 

Транспортування теплової енергiї

АД№037083

21.03.2013

Днiпропетровська обласна адмiнiстрацiя

21.03.2018

Опис

У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Виробництво теплової енергiї

АД №037082

21.03.2013

Днiпропетровьска обласна державна адмiнiстрацiя

21.03.2018

Опис

У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Постачання теплової енергiї

АД №037084

21.03.2013

Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя

21.03.2018

Опис

У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв, (списку 2 табл. IV) "перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

АЕ №287299

26.12.2013

Комiтет з контролю за наркотиками

26.12.2018

Опис

У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї.

 

Охоронна дiяльнiсть

АЕ №292284

01.08.2014

Мiнiстерство внутрiшнiх справ

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

 

Митна брокерська дiяльнiсть

АЕ №521546

18.08.2014

Державна фiскальна служба України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

 

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї

АЕ №611937

26.04.2012

Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"

уповноважене рейтингове агентство

06.11.2015

uaB

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТВО"

уповноважене рейтингове агентство

06.11.2015

серiй E, F, G, H, I, J, K, L - uaB

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"

уповноважене рейтингове агентство

06.11.2015

серiй M, N, O, P, Q, R - uaB

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСВО"

уповноважене рейтингове агентство

06.11.2015

серiї D- uaB

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство iнфраструктури України

37472062

01135Україна м. Київ проспект Перемоги

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

вiдсутнi

 

0

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова комiсiї зреорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорко Iван Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 173944 Конотопським МВУМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0.4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (ЄДРПОУ 00034045)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.07.2015 не визначено

9) Опис

Голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi здiйснює керiвництво залiзницею на пiдставi Статуту залiзницi та наказу Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 03.06.2014 №712/ОС, наказу вiд 14.07.2014 №405/Н "Про створення комiсiї з реорганiзацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" зi змiнами та доповненнями. Федороко Iван Петрович з серпня 2005 року по квiтень 2011 року обiймав посаду заступника начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi – начальник галузевої служби перевезень, з квiтня 2011 року по березень 2013 року – начальник галузевої служби перевезень, з березня 2013 року – перший заступник начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi. 14 квiтня 2015 року Федорка Iвана Петровича було призначено заступником генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України. 28 липня 2015 року Федорко I.П. приступив до виконання обов'язкiв голови комiсiї з реорганiзацiї - виконуючого обов'язки начальника державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця". Нарахована заробiтна плата за перiод роботи на ДП "Приднiпровська залiзниця" у 2015 роцi склала - 102,7 тис. грн.
Судимостей за корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

начальник фiнансово-економiчної служби

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколєнко Лариса Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 1262762 Бабушкiнськiй РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЕДРПОУ 01073828).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.04.2007

9) Опис

Начальник фiнансово-економiчної служби органiзовує та контролює здiйснення фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку i звiтностi. Нарахована заробiтна плата за 2015 рiк склала - 190,5 тис. грн. На посадi працює з квiтня 2007 року. Попередньо працювала на посадi заступника начальника фiнансово-економiчної служби. Судимостей за кориснi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-1325

Факс

(044)279-1322

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ АБ "Експрес-банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20053145

Місцезнаходження

03049 Україна м. Київ Шевченкiвськiй м. Київ проспект Повiтрофлотськiй, буд 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 185165, 185136

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(044) 406-28-67

Факс

(044) 406-28-67

Вид діяльності

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг, брокерська дiяльнiсть

Опис

Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Панаса Мирного, буд 16/13 "А"

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

7

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 200-10-31

Факс

(044) 200-10-32

Вид діяльності

консультативна з питань комерцiйної дiяльностi й керування

Опис

Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Шевченкiвськiй м. Київ Шовковична, буд 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 2775000

Факс

(044) 2275001

Вид діяльності

дiяльнiсть торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Межрегiональна аудиторська фiрма "Експертиза"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30430115

Місцезнаходження

61001 Україна Харківська Московський м. Харкiв Чигирина Ю., буд 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2114

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(057) 7285727

Факс

(057) 7285717

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

19497799

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ Печерськiй м. Київ Предславинська, 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №493497

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 594-10-90

Факс

(044) 594-10-94

Вид діяльності

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, андеррайтинг

Опис

Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30.10.2012

253/2/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

160000

Бездокументарні іменні

160000000

19

09.02.2015, 05.05.2015, 10.08.2015, 09.11.2015

30316800

09.11.2015

Опис

Iнформацiя про факт лiстингу облiгацiй ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї D:
- Органiзатор торгiвлi: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.03.2013 № ПР/НФ-1356/НЮ.
- Випуск серiї D - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 160000 (сто шiстдесят тисяч) штук.
- Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї D складає 100%.
Згiдно з листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 28.03.2013 № 0573 28 березня 2013 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення облiгацiй серiї D до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. 09.11.2015 облiгацiї серiї D залiзницею не викуплено. Рiшенням ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" вiд 06.11.2015 №151106/00001 припинено 09.11.2015 торгiвлю обiгацiями серiї D з виключенням iз Бiржового списку.

 

16.12.2013

248/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

50000

Бездокументарні іменні

50000000

18

27.03.2015, 26.06.2015, 28.08.2015

5886000

25.12.2016

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї E:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї E - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Е до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 20.02.2014. достроково викуплено 28.08.2015. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

16.12.2013

249/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

60000

Бездокументарні іменні

60000000

18

27.03.2015, 26.06.2015, 25.09.2015

8078400

25.12.2016

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї F:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї F - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 60000 (шiстдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї F до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014. Достроково облiгацiї не викуплено. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

16.12.2013

250/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

40000

Бездокументарні іменні

40000000

18

27.03.2015, 26.06.2015, 25.09.2015

5385600

25.12.2016

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї G:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї G - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї G до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014. Достроково облiгацiї не викуплено. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

16.12.2013

251/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

30000

Бездокументарні іменні

30000000

18

27.03.2015, 26.06.2015, 25.09.2015

4039200

25.12.2016

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Н:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї Н - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї Н до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014. Достроково облiгацiї не викуплено. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

16.12.2013

252/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

40000

Бездокументарні іменні

40000000

18

12.01.2015, 14.04.2015, 13.07.2015, 12.10.2015

8641600

11.01.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї I:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї I - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40000 (сорок тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї I до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено облiгацiї 23.07.2014. достроково облiгацiї не викуплено. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

16.12.2013

253/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

50000

Бездокументарні іменні

50000000

18

12.01.2015,14.04.2015, 13.07.2015, 28.08.2015

9579000

11.01.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї J:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї J - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 50000 (п'ятдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї J до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 20.02.2014. Достроковий викуп здiснено 28.08.2015. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

16.12.2013

254/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

80000

Бездокументарні іменні

80000000

18

12.01.2015, 14.04.2015, 13.07.2015, 12.10.2015

17283200

11.01.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї K:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї K - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 80000 (вiсiмдесят тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї K до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
11.02.2014 розмiщено 1 000 штук на загальну номiнальну суму 1 000 000 грн. 12.05.2014 розмiщено 20 000 штук на загальну суму 20 000 000 грн. 27.06.2014 розмiщено 30 000 шт на суму 30 000 000 грн.23.07.2014 розмiщено 29 000 штук на загальну номiнальну суму 29 000 000 грн. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

16.12.2013

255/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

30000

Бездокументарні іменні

30000000

18

12.01.2015, 14.04.2015, 13.07.2015,28.08.2015

5747400

11.01.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї L:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 27.01.2014 № ПР/НФ-1426/НЮ (АК-2701-3/2014).
- Випуск серiї L - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 30000 (тридцять тисяч) штук.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.02.2014 включено облiгацiй серiї L до бiржового списку без включення до Бiржового реєстру.
Розмiщено 23.07.2014 в кiлькостi 30 000 штук на загальну номiнальну суму 30 000 000 грн. достроково викуп здiйснено 28.08.2015. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

29.10.2014

176/2/2014-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

100000

Бездокументарні іменні

100000000

13.5

вiдсотковий перiод складає 91 день

0

25.11.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї M:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї M - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї у 2015 роцi знаходились в процесi розмiщення. Розмiщення не вiдбулось. Випуск скасовано рiшенням НКЦПФР вiд 10.11.2015 №193-КФ-СТ-О. Виключено 13.11.2015 з Бiржового списку ПАТ "ПФТС".

 

29.10.2014

177/2/2014-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

40000

Бездокументарні іменні

40000000

13.5

вiдсотковий перiод складає 91 день

0

25.11.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї N:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї N - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 40 000 (сорок тисяч) штук.
Облiгацiї у 2015 роцi розмiщувались, однак розмiщення не вiдбулось. Випуск скасовано рiшенням НКЦПФР вiд 10.11.2015 №194-КФ-СТ-О. Виключено 13.11.2015 з Бiржового списку ПАТ "ПФТС".

 

29.10.2014

178/2/2014-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

500000

Бездокументарні іменні

500000000

13.5

вiдсотковий перiод складає 91 день

0

13.12.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї O:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї O - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 500 000 (п'ятсот тисяч) штук.
Облiгацiї у 2015 роцi знаходилисья в процесi розмiщення. Розмiщення не вiдбулось. Випуск скасовано рiшенням НКЦПФР вiд 30.11.2015 №221-КФ-СТ-О. Виключено 10.12.2015 з Бiржового списку ПАТ "ПФТС".

 

29.10.2014

179/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

32500

Бездокументарні іменні

32500000

23.5

09.02.2015, 12.05.2015, 10.08.2015, 09.11.2015

7616700

08.11.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї P:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї P - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 450 000 (п'ятсот тисяч) штук.
Розмiщення облiгацiї вiдбулось 24.12.2014 у сумi 32 500 000 грн, кiлькостi 32 500 штук, номiналом по 1000,00 грн. Випуск у сумi 417 500 тис. грн скасовано. Постiйне свiдоцтво отримано 30.10.2015 на суму 32 500 000 грн. Достроковий викуп передбачено на 09.05.2016. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

29.10.2014

180/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

100000

Бездокументарні іменні

100000000

23.5

20.02.2015

5859000

25.11.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї Q:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї Q - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100 000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї розмiщено 24.12.2014. Достроковий викуп здiйснено 09.04.2015. У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 

29.10.2014

181/2/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

50000

Бездокументарні іменні

50000000

23.5

20.02.2015, 28.05.2015, 27.08.2015, 26.11.2015

11718000

25.11.2017

Опис

Облiгацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" серiї R:
- Органiзатор аукцiону: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС".
- Договiр на проведення аукцiону вiд 05.12.2014 № ПР/НФ-141198/НЮ (АК-0512/2014).
- Випуск серiї R - облiгацiї пiдприємств, вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.
- Кiлькiсть 100 000 (сто тисяч) штук.
Облiгацiї розмiщено 24.12.2014. Обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016.У зв'язку з реорганiзацiєю ДП "Приднiпровська залiзниця" обiг облiгацiй зупинено 11.01.2016. 02.03.2016 облiгацiї перереєстровано на ПАТ "Українська залiзниця".

 


XI. Опис бізнесу

ДП "Приднiпровська залiзниця" має багаторiчну iсторiю, яка бере свiй початок з 1873 року, в якому було засновано Катеринiнську залiзницю. В 1936 роцi її було перейменовано в Сталiнську залiзницю. З 1961 року залiзницю названо Приднiпровскою залiзницєю, яка у 1991 роцi була зарееєстрована Днiпропетровською мiською радою, як Державне пiдприємство «Приднiпровська залiзниця».
Географiчне розташування та конфiгурацiя напрямкiв залiзницi визначає її велике транзитне та транспортне значення. ДП «Приднiпровська залiзниця» обслуговує областi Центрального та Пiвденного регiонiв України - Днiпропетровської, Запорiзької, окремих районiв Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровоградської, а до середини березня 2014 року Автономну республiку Крим, виступаючи природнiм монополiстом на ринку залiзничних перевезень в цих регiонах.
З березня 2014 року через анексiю АР Крим ДП «Приднiпровська залiзниця» не має фактичної можливостi розпоряджатись (вiдчужувати, здавати у найм) та користуватись майном, яке знаходиться у структурних пiдроздiлах залiзницi, що територiально розташованi у АР Крим.
25 червня 2014 року було прийнято Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України №200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українськi залiзницi», вiдповiдно до якої ДП «Приднiпровська залiзниця» реорганiзується шляхом злиття. З 01.12.2015 Приднiпровська залiзниця розпочала господарську дiяльнiсть у особi регiональної фiлiї «Приднiпровська залiзниця» у складi ПАТ «Українська залiзниця».

 

Приднiпровська залiзниця є державним пiдприємством, пiдпорядкованим Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця) та входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України. Юридична адреса: м. Днiпропетровськ, пр.Дмитра Яворницького (Карла Маркса), 108.
Залiзниця є юридичною особою i здiйснює свою дiяльнiсть на основi та вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту залiзниць України та Статуту Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця». До складу залiзницi входять структурнi пiдроздiли без права юридичної особи.
Основне завдання залiзницi – своєчасне та якiсне здiйснення перевезення вантажiв i пасажирiв, також надання (на основi окремих угод) послуг з користування залiзничними колiями для забезпечення потреб у визначеному регiонi транспортної мережi. Обсяг вантажiв, що вiдправляються залiзницею, переважно становить кам’яне вугiлля, руда залiзна та марганцева, чорнi метали, будiвельнi матерiали та сiльськогосподарська продукцiя.
Для забезпечення дiяльностi за залiзницею закрiпленi основнi фонди: транспортнi засоби та споруди господарств (колiйного, локомотивного, вагонного, пасажирського та iн.), передавальнi пристрої енергопостачання, сигналiзацiї i зв’язку та iншi механiзми i обладнання.
Загальна довжина залiзницi становить 3 200,7 км, у т.ч. електрифiковано – 1892,2 км.
Ремонт i технiчне обслуговування локомотивiв здiйснюють 9 локомотивних депо та 4 моторвагонних депо, пiдготовку вагонiв для перевезень вантажiв та пасажирiв здiйснюють 12 вагонних депо та 5 пасажирських вагонних депо i 1 пасажирська дiльниця. Ремонт i поточне утримання колiйного господарства забезпечують 17 дистанцiй колiї та 6 колiйно-машинних станцiй, 4 дистанцiї захисних лiсонасаджень, дорожний центр механiзацiї колiйних робiт та ремонту колiйної технiки, 1 мостобудiвельний поїзд, рейкозварювальний поїзд i колiйний ремонтно-механiчний завод. Технiчне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ i зв’язку виконують 12 дистанцiй сигналiзацiї та зв’язку, 7 дистанцiй енергопостачання забезпечують сталу роботу енергетичного господарства. Вантажi та контейнери обслуговуються дистанцiєю вантажно-розвантажувальних робiт. Ремонт i поточне утримання виробничих та житлових будiвель, будiвельно-монтажнi роботи, капiтальний та поточний ремонт основних засобiв залiзницi забезпечують 7 будiвельно-монтажних та експлуатацiйних управлiнь. Кiлькiсть структурних пiдроздiлiв та станом на 01.01.2015 склала 131 структурний пiдроздiл та протягом року не змiнилась, в тому числi:
1 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
2 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дитяча залiзниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
3 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат «Прибiй» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
4 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
5 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат «Феодосiя» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
6 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
7 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дитяча залiзниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
8 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримська дирекцiя залiзничних перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
9 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба вагонного господарства» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
10 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Батуринська» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
11 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Експлуатацiйне вагонне депо Батуринська» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
12 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
13 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Експлуатацiйне вагонне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
14 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
15 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Мелiтополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
16 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Мудрьона» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
17 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Запорiжжя-Лiве» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
18 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
19 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
20 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
21 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вагонне депо Днiпродзержинськ» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
22 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба локомотивного господарства» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
23 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
24 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзьке локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
25 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
26 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Пологи» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
27 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
28 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
29 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Локомотивне депо Синельникове» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
30 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
31 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойське локомотивне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
32 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пасажирська служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
33 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
34 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Синельникiвське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
35 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пасажирське вагонне депо
Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
36 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
37 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченське пасажирське вагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
38 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька пасажирська вагонна дiльниця» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
39 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Днiпропетровськ» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
40 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
41 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Сiмферополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
42 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Джанкой» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
43 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Вокзал Севастополь» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
44 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба сигналiзацiї i зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
45 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська перша управлiнська дистанцiя зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
46 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
47 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
48 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
49 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
50 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська шоста дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
51 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
52 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Апостолiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
53 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
54 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
55 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
56 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв'язку» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
57 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
58 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
59 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя електропостачання Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
60 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
61 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
62 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
63 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
64 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя електропостачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
65 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Енергозбут» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
66 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Чаплинська дорожня експериментальна майстерня» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
67 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
68 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
69 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзьке будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
70 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзьке будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
71 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
72 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
73 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нижньоднiпровське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
74 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
75 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пансiонат для батькiв з дiтьми iм. Ю.О. Гагарiна» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
76 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
77 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
78 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Керченська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
79 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Джанкойська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
80 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мелiтопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
81 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Запорiжжя-1» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
82 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Синельникiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
83 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Павлоградська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
84 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Нижньоднiпровськ-Вузол» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
85 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
86 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
87 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «П’ятихатська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
88 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
89 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Апостолiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
90 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дистанцiя колiї Запорiжжя-2» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
91 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Пологiвська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
92 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольська дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
93 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Великотокмацька дистанцiя колiї» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
94 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
95 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзька дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
96 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
97 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольська дистанцiя захисних лiсонасаджень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
98 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 6» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
99 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 80» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
100 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 136» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
101 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 137» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
102 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 237» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
103 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйна машинна станцiя № 273» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
104 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Колiйний ремонтно-механiчний завод» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
105 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровський центр механiзацiї колiйних робiт та ремонту колiйної технiки» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
106 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Мостобудiвельний поїзд № 57» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
107 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Верхiвцевський рейкозварювальний поїзд № 39» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
108 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба примiських пасажирських перевезень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
109 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
110 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Нiкопольське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
111 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзьке моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
112 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Сiмферопольське моторвагонне депо» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
113 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
114 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Головний матерiально-технiчний склад» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
115 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзький регiональний вiддiл матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
116 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримський регiональний вiддiл матерiально-технiчного постачання» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
117 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
118 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Перший загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
119 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Другий загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
120 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Кримський загiн воєнiзованої охорони» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
121 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Служба капiтальних вкладень» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
122 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Господарська служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
123 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Медична служба» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
124 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Запорiзька механiзована дистанцiя вантажно-розвантажувальних робiт» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
125 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Iнформацiйно-обчислювальний центр» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
126 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дорожнiй видавничий центр «Приднiпров’я» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
127 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровська автобаза» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
128 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Днiпропетровський центр професiйного розвитку персоналу залiзницi» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
129 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Марганецький центр професiйного розвитку персоналу залiзницi» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
130 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Дорожнiй фiзкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»
131 Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Криворiзький регiональний фiзкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця»

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) залiзницi за 11 мiсяцiв 2015 року складає 42 738, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2015 рiк – 151 осiб. Фонд заробiтної плати у 2015 роцi склав 2 303 558,8 тис. грн., що на 72 968,6 тис. грн. менше попереднього року.
З метою пiдвищення якостi професiйного складу працiвникiв залiзницi, формування у них вмiння працювати в нових економiчних умовах та забезпечення на цiй основi високої продуктивностi працi було проведено пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв залiзницi за рiзними формами.
За 2015 рiк (станом 30.11.2015) пiдвищили квалiфiкацiю 8945 працiвника залiзницi. Навчено новим професiям на виробництвi 1514 працiвникiв. Пройшли навчання на довгострокових курсах пiдвищення квалiфiкацiї 884 керiвних працiвника та фахiвця залiзницi, на курсах цiльового призначення 907 осiб зазначеної категорiї. Серед робiтникiв пройшли пiдвищення квалiфiкацiї 5640 особи. Також у 2015 роцi дiяла дистанцiйна форма пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв.
Для омолодження кадрового складу пiдроздiлами залiзницi надавались робочi мiсця молодi. Протягом року молодi було надано 336 перших робочих мiсць, з них:
-випускникам вищих навчальних закладiв – 146 особам, з них 97 молодих спецiалiста;
-випускникам професiйно-технiчних училищ, лiцеїв – 165 особам,
-випускникам загальноосвiтнiх шкiл – 25 особам.
Як i у минулi роки, на залiзницi протягом звiтного року придiлялася значна увага щодо зайнятостi осiб з обмеженими фiзичними можливостями. Внаслiдок вжитих заходiв у 2015 роцi на Приднiпровськiй залiзницi працевлаштованi 56 працiвника – iнвалiда, протягом звiтного року створено 20 нових робочих мiсця для працевлаштування зазначеної категорiї.

 

ДП "Приднiпровська залiзниця" - унiтарне пiдприємство i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на державнiй власностi, яке входить в сферу управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця".

 

Спiльну дiяльнiсть ДП «Приднiпровська залiзниця» протягом 11 мiсяцiв 2015 року не здiйснювала.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї ДП "Приднiпровська залiзниця" протягом 11 мiсяцiв 2015 року з боку третiх осiб не надходили.

 

Облiкова полiтика залiзницi розроблена на пiдставi Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, “Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власностi”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 №1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi фiнансiв України вiд 26.12.2006 за №1363/13237, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та з метою визначення Облiкової полiтики Залiзницi як сукупностi принципiв, методiв i процедур, що забезпечить об’єктивне вiдображення фiнансового стану i результатiв господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв та Залiзницi в цiлому.Структурнi пiдроздiли залiзницi свою облiкову полiтику не розробляють, а керуються в своїй дiяльностi Облiковою полiтикою залiзницi. Положення Облiкової полiтики Залiзницi є обов’язковими для виконання структурними пiдроздiлами Залiзницi. Для формування iнформацiї про доходи, витрати, фiнансовi результати, активи i зобов’язання у додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi “Iнформацiя за сегментами” прiоритетним видом звiтного сегмента визнається господарський сегмент. Структурнi пiдроздiли, що входять до складу основної дiяльностi залiзничного транспорту, якi забезпечують єдиний технологiчний процес залiзничних перевезень вантажiв та пасажирiв, складають звiтнiсть за наступними господарськими видами сегментiв: “Послуги з перевезення вантажiв”, “Послуги з перевезення пасажирiв”, а також об’єднаний сегмент “Обслуговування користувачiв транспортних послуг”. Сегмент “Обслуговування користувачiв транспортних послуг” включає в себе послуги вантажної та комерцiйної роботи, транспортно-експедицiйних операцiй, обслуговування пасажирiв, господарства станцiй i вагонiв-ресторанiв. Передача продукцiї (робiт, послуг) мiж структурними пiдроздiлами в межах Залiзницi, тобто вироблених та використаних для власного споживання Залiзницi, вважається внутрiшнiм оборотом (крiм операцiй з торгiвлi, сiльского господарства, громадського харчування) i на рахунках облiку доходiв не вiдображається.Залiзниця складає зведений баланс, до складу якого входять баланси структурних пiдроздiлiв. Показники фiнансової звiтностi структурних пiдроздiлiв включаються до загального фiнансового Звiту залiзницi. У загальному Звiтi про фiнансовi результати Залiзницi показники наводяться згорнуто.
Об’єктом амортизацiї основних засобiв є первiсна або переоцiнена вартiсть, зменшена на їх лiквiдацiйну вартiсть. Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.Амортизацiя на вантажнi вагони нараховується та вiдображається в бухгалтерському облiку структурними пiдроздiлами, на балансi яких облiковуються цi вагони. Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання, консервацiю.
Рiчна (мiсячна) сума амортизацiї пiсля змiни залишкової вартостi об’єкта основних засобiв в результатi їх переоцiнки, часткової лiквiдацiї, модернiзацiї, модифiкацiї, добудови дообладнання, реконструкцiї тощо, змiни строку корисного використання (експлуатацiї) визначається виходячи вiдповiдно iз нової залишкової вартостi та нового строку корисного використання (експлуатацiї) з мiсяця, наступного за мiсяцем таких змiн. Амортизацiя об’єктiв рухомого складу, якi знаходяться в запасi, резервi вiдповiдно до нормативних актiв Укрзалiзницi, нараховується у звичайному порядку. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Об’єкт основних засобiв вилучається з активiв (списується з балансу) у разi його вибуття внаслiдок лiквiдацiї, безоплатної передачi, нестачi або iнших причин невiдповiдностi критерiям визнання активом. При досягненнi залишкової вартостi об’єкта основних засобiв лiквiдацiйної вартостi цей об’єкт вважається повнiстю замортизованим i у разi його непридатностi для подальшого використання пiдлягає списанню.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Облiк запасiв ведеться у натуральному та грошовому вимiрниках. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс структурного пiдроздiлу за первiсною вартiстю.
Оприбуткування колiсних пар, викочених при ремонтi та виключеннi вантажних вагонiв iз iнвентарного парку i колiсних пар, викочених з-пiд пасажирських вагонiв, та колiсних пар, що вiдправляються в ремонт, провадиться за вартiстю, яка визначається Головним управлiнням вагонного господарства та Головним управлiнням пасажирського господарства Укрзалiзницi вiдповiдно. Структурнi пiдроздiли, якi здiйснюють матерiально-технiчне постачання, транспортно-заготiвельнi витрати включають до собiвартостi придбаних запасiв i облiковують загальною сумою на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв, яка щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули за звiтний мiсяць. Iншi структурнi пiдроздiли транспортно-заготiвельнi витрати включають до собiвартостi придбаних запасiв, а при необхiдностi можуть облiковувати їх загальною сумою на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв.При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на структурнi пiдроздiли (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.При вiдпуску у виробництво, у разi продажу та iншому вибуттi старопридатних запасiв, що були оприбуткованi при лiквiдацiї, ремонтi або iншому полiпшеннi основних засобiв, оцiнка здiйснюється за методом та у спосiб щомiсячної середньозваженої собiвартостi, за яким оцiнка вибуття запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. При передачi в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що використовуються протягом не бiльше одного року, їх вартiсть виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання та облiковується на позабалансовому субрахунку 073 “Перелiк списаних малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строк корисного використання яких не бiльше одного року”. З оперативного облiку малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi вийшли з ладу, списуються вiдповiдно до актiв, складених комiсiєю та затверджених керiвником структурного пiдроздiлу. Запаси, якi зiпсованi, застарiлi або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду, вiдображаються за чистою реалiзацiйною вартiстю, яку визначає постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Суми нестач i втрат вiд псування цiнностей до прийняття рiшення про конкретно винних осiб вiдображаються на вiдповiдному позабалансовому субрахунку. Списання проводиться вiдповiдно до розпорядчого документа по структурному пiдроздiлу. Строки корисного використання малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiї встановлюються згiдно з наказом Укрзалiзницi вiд 14.07.2003 № 172-Ц. Аналiтичний облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно до Класифiкатора матерiально-технiчних ресурсiв, якi використовуються на залiзничному транспортi України, затвердженого наказом Укрзалiзницi вiд 20.12.2001 № 716-Ц. Розрахунок нормативу запасiв товарно-матерiальних ресурсiв здiйснюється вiдповiдно до Методики розрахунку нормативу запасiв товарно-матерiальних ресурсiв на залiзничному транспортi, затвердженої наказом Укрзалiзницi вiд 28.12.2001 № 738-Ц.
Формування доходiв вiд перевезень проводиться згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.03.2011 № 316 «Про затвердження перелiку робiт i послуг, що належать до основної дiяльностi залiзничного транспорту», та Iнструкцiєю про порядок розподiлу та формування доходiв вiд перевезень i виконання пов’язаних з ними робiт (послуг) та витрат, пов’язаних з перевезеннями за мiжнародними угодами, затвердженою наказом Укрзалiзницi вiд 27.06.2013 №205-Ц/од.
Метод вимiрювання полягає у визначеннi кiлькостi робiт в натуральних показниках окремого виду робiт (куб.м, кв.м, штук i iнше). Вартiсть виконаних робiт визначають згiдно з Правилами визначення вартостi будiвництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийнятих з наданням чинностi з 01.01.2014 наказом Мiнiстертсва регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 05.07.2013 №293. Вiдображення витрат структурними пiдроздiлами Залiзницi на рахунках з облiку витрат здiйснюється за статтями та економiчними елементами витрат вiдповiдно до Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”, затверджених наказом Укрзалiзницi вiд 24.03.2000 № 109-Ц та Номенклатури витрат з основних видiв економiчної дiяльностi залiзничного транспорту України, затвердженої наказом Укрзалiзницi вiд 21.08.2007 № 417-Ц ( iз змiнами i доповненнями).

 

Дiяльнiсть залiзницi подiляється на основну: надання послуг з перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, та пiдсобно-допомiжну: допоможнi види дiяльностi, якi безпосередньо не пов'язанi з процесом перевезень. Основними видами послуг залiзницi є: надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв залiзничним транспортом; надання послуг з користування залiзничними колiями; диспетчерськими службами; вокзалами та iншими об’єктами iнфраструктури залiзницi, що забезпечують рух залiзничного транспорту загального користування; забезпечення безпеки руху поїздiв; збереження рухомого складу, вантажiв, що перевозяться, та дотримання вимог охорони працi працiвникiв, забезпечення безпеки життя i здоров’я громадян, якi користуються послугами залiзничного транспорту. Комплексний розвиток та змiцнення матерiально-технiчної бази i соцiальної сфери залiзницi, утримання в належному станi споруд, пристроїв та технiчних засобiв, що забезпечують нормальне функцiонування перевiзного процессу. Дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища вiд забруднення та iнших шкiдливих впливiв на нього. Забезпечення готовностi аварiйно-технiчних, пожежних пiдроздiлiв до дiй в умовах надзвичайних обставин та аварiйних ситуацiях.
Заготiвля, обробка та реалiзацiї окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України). Приднiпровська залiзниця обслуговує Днiпропетровську, Запорiзьку областi, окремi райони Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровоградської областей. Залiзниця з’єднує Донбас i залiзорудний басейн Криворiжжя iз захiдними областями України, обслуговує розвинену промисловiсть Приднiпров’я.
Обсяги виробництва за 11 мiсяцiв 2015 року:
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 27 694,99 млн тарифних т-км, у грошовiй - 7 213 377 тис. грн, або 82,9% до всiєї виробленої продукцiї;
Наймасовiшими вантажами, що їх перевезла Приднiпровська залiзниця за 11 мiсяцiв 2015 року, є руда залiзна, марганцева та кольорова (9 932,3 млн т-км або 35,9% тарифних т-км), кам’яне вугiлля та кокс (8 165,3 млн т-км або 29,5%), чорнi метали та їх брухт (3 415,6 млн т-км або 12,3%), будiвельнi матерiали та цемент (3 427,4 млн т-км або 12,4%). Також перевезено 765,7 млн т-км вапняку для флюсування (2,8%) та 657,9 млн т-км зернових вантажiв (2,4%).
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 3 962,08 млн пас-км, у грошовiй - 562 060 тис. грн, або 6,5% до всiєї виробленої продукцiї;
Найбiльшу питома вагу у доходах вiд пасажирських перевезень мають перевезення у дальньому внутрiшньодержавному сполученнi (321 728 тис.грн або 57,2%), у мiжнародному отримано 149 337 тис.грн (38,7%) та у примiському сполученнi – 90 995 тис.грн (10,7%).
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 930 636 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї – 10,6 %.
Iз загальної суми доходи отримано за ремонт i технiчне обслуговування рухомого складу стороннiх пiдприємств 230,3 млн грн; за обслуговування пасажирiв у поїздах та на станцiях 61,8 млн грн; за реалiзацiю електроенергiї iншим залiзницям та iншим споживачам 161,8 млн грн; послуги по господарству станцiй 74,9 млн грн, за охорону вантажiв 46,1 млн.грн, за послуги оздоровчих та культурних закладiв 19,6 млн грн та iнше.
Обсяги реалiзацiї продукцiї:
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 27 694,99 млн тарифних т-км, у грошовiй - 7 213 377 тис. грн, або 82,9% до всiєї виробленої продукцiї;
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 3 962,08 млн пас-км, у грошовiй - 562 060 тис.грн, або 6,5% до всiєї виробленої продукцiї ;
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 930 636 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї – 10,6 %.
Суттєву питому вагу у загальному об'ємi постачання товаро-матерiальних цiнностей займають: ДП «Укрзалiзничпостач» - 601,5 млн. грн, (продукцiя виробничо-технiчного призначення), ДП «Управлiння промислових пiдприємств Укрзалiзницi – 275,8 млн. грн (матерiали верхньої будови колiї), ДП "Український державний центр по експлуатацiї спецiальних вагонiв" - 29,6 млн. грн (кришки люка пiввагона), ТОВ "Векстор" - 5,6 мл. грн (запчастини до тепловозiв), ТОВ "Елтранс Україна" - 8,2 млн. грн (запчастини до електровозiв).

 

За 11 мiсяцiв 2015 року придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 170,2 млн грн, у т.ч.: виконано модернiзацiю, модифiкацiї (добудова, дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв на суму 133,3 млн грн, капiтальне будiвництво – на суму 13,8 млн грн, придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 3,1 млн грн, iнших необоротних матерiальних активiв i нематерiальних активiв на 20 млн грн.
Протягом 2014 придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 368,1 млн грн, у т.ч. придбано 7 електровозiв постiйного струму ВЛ-11 на 344,5 млн грн у рамках реалiзацiї Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки, затвердженої Постановою Кабмiну вiд 1 серпня 2011 року № 840 «Про затвердження Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки».
У 2013 придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 500,2 млн грн, у т.ч. 10 електровозiв постiйного струму ВЛ-11 на 434,4 млн грн у межах реалiзацiї Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки, затвердженої Постановою Кабмiну вiд 1 серпня 2011 року № 840 «Про затвердження Програми оновлення локомотивного парку залiзниць України на 2012-2016 роки».
Протягом 2012 придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 349,2 млн грн, , у т.ч. придбано 4 електровози постiйного струму (152,8 млн грн), рейковий автобус (24,9 млн грн), машину для глибокої очистки щебеневого баласту РМ-80 (58,2 млн грн) та машину для виправки та рихтування колiї ВПР-09-3Х (60,2 млн грн).
У 2011 придбано (виготовлено) основних засобiв на суму 144,1 млн грн, у т.ч. придбано 2 електровози постiйного струму на суму 76,4 млн грн.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не здiйснювались.

 

Станом на 01.01.2015 первiсна вартiсть необоротних активiв залiзницi становила 2 767 403 169 тис.грн, знос – 2 755 935 482 тис.грн, залишкова вартiсть – 11 467 687 тис.грн (з урахуванням змiн залишкiв). Протягом року надiйшло всiх основних засобiв на суму 26 189 тис.грн по первiснiй вартостi, в т.ч. виробничих ОЗ – на 23 842 тис.грн. Iз загальної суми надходжень придбано та введено в експлуатацiю на 23 630 тис.грн, безкоштовно отримано вiд стороннiх органiзацiй на 2 557 тис.грн, з яких вiд Дорпрофсожу – на 2 553 тис.грн.
Вибуло (лiквiдовано) ОФ на 16 247 тис.грн, у т.ч. електровозiв – 4 718 тис. грн, малоцiнних необоротних матерiальних активiв – 11 521 тис. грн. Дооцiнка виконана на 22 558 тис.грн, у т.ч. по будинках невиробничого призначення на 22 420 тис.грн. Iншi змiни первiсної вартостi ОЗ становлять 123 277 тис.грн, в т.ч. добудова, реконструкцiя, модернiзацiя – 122 046 тис.грн, оприбуткування ранiше не врахованих – 1 231 тис.грн.
Станом на 30.11.2015 первiсна вартiсть необоротних активiв залiзницi становить 2 767 558 946 тис.грн, знос – 2 756 631 146 тис.грн. Залишкова вартiсть на кiнець перiоду становить 10 927 800 тис.грн, що менше вiд сум на початок 2015 року на 4,7% або на 539 887 тис.грн. Залишкова вартiсть виробничих ОФ знизилась на 4,9% (-552 360 тис.грн) та дорiвнює 10 772 474 тис.грн, а невиробничих зросла на 8,7% (+12 473 тис.грн) – до 155 326 тис.грн. Структура залишкової вартостi основних засобiв склалася наступним чином. Частка невиробничих необоротних активiв становить 1,4%, їх знос дорiвнює 95,4%. Частка виробничих основних засобiв становить 95,1% (-0,2 процентних пункти), рiвень зносу – 99,6% (без змiн). У їх складi переважають споруди (40,7% по залишковiй вартостi) та транспортнi засоби (36,4%).
Залишкова вартiсть транспортних засобiв на кiнець перiоду становить 3 977 567 тис.грн (-199 607 тис.грн або -4,8% до початку року), вiдсоток зносу – 98,4%, у т.ч. по електровозах – 94,6 %, по тепловозах – 95,1%, по електропоїздах – 70,2%, по вантажних вагонах – 73,7%, по пасажирських вагонах – 99,7%.
Залишкова вартiсть споруд становить 4 444 932 тис.грн (-197 223 тис.грн або -4,2% до початку року), знос – 99,6%, в т.ч. знос земляного полотна становить 69,6%, верхньої будови колiї – 82,6%. Питома вага будiвель становить 9,3%, їх залишкова вартiсть зменшилась на 27 166 тис.грн (-1,9%) та становить 1 015 188 тис. грн, знос – 99,3%.
Питома вага машин i механiзмiв по залишковiй вартостi становить 8,2%, їх залишкова вартiсть – 894 922 тис.грн (-103 463 тис.грн або -10,4%), а знос становить 99,9%.
Питома вага передавальних пристроїв становить 3,8%, їх залишкова вартiсть – 409 828 тис.грн (-20 732 тис.грн, або -4,8%), знос – 99,3%.
За 11 мiсяцiв 2015 року фондовiддача на 1 грн виробничих основних фондiв (по залишкової вартостi) в частинi розрахункiв по приведенiй продукцiї у натуральному вимiрi та по доходах вiд перевезень становить:
- 3,46 приведених т-км;
- 72,18 коп доходiв вiд перевезень.
Дотримання темпiв змiн витрат вiдповiдно до темпiв змiн доходiв дозволило отримати прибуток вiд перевезень. Фондовiддача в частинi прибутку вiд перевезень становить 16,32 коп на 1 грн виробничих основних фондiв.
Фондооснащенiсть становить 4 188 тис.грн на 1 км експлуатацiйної довжини залiзницi.
Фондоозброєнiсть 232,06 тис.грн в цiлому на 1 працюючого та 301,51 тис. грн на 1 працюючого у перевезеннях.

 

Основними проблемними питаннями, якi впливають на дiяльнiсть залiзницi є:
1. Висока залежнiсть вiд державного регулювання тарифiв на перевезення.
2. Чутливiсть транспортної галузi до загального стану дiлової активностi у економiцi України та держав-партнерiв, а також до динамiки розвитку основних галузей-споживачiв послуг.
3. Залежнiсть вiд основних споживачiв транспортних послуг, особливо в частинi вантажних перевезень.
4. Чутливiсть до змiни вартостi паливно-мастильних матерiалiв та електроенергiї, частка яких становить 1/3 операцiйних витрат залiзницi, а також металопродукцiї.
5. Збитковiсть пасажирських перевезень (Витрати вiд пасажирських перевезень покриваються доходами за 2015 на 39,6%) та вiдсутнiсть повної компенсацiї недоотриманих доходiв, пов’язаних з перевезенням пiльгових категорiй пасажирiв.
6. Значний знос основних виробничих фондiв та недостатнiй обсяг iнвестицiй, необхiдних для оновлення основних виробничих фондiв та забезпечення iнновацiйного розвитку.
7. Вiдсутнiсть державних дотацiй на оновлення рухомого складу та розвитку iнфраструктури.

 

За 11 мiсяцiв 2015 року залiзницею виплат штрафних санкцiй здiйснено на 1 532 тис. грн, в тому числi штраф за порушення умов перевезень - 11 тис. грн, штраф за порушення господарських договорiв - 834 тис. грн, пенi за порушення господарських договорiв - 483 тис. грн, штрафи по платежах в бюджет - 177 тис. грн, пенi по платежах в бюджет – 27 тис. грн.

 

Вiдповiдно до Статуту залiзницi, основним джерелами формування активiв є:
- майно, передане залiзницi органами управлiння державним майном ;
- майно,придбане Укрзалiзницею за рахунок централiзованих коштiв та централiзованих капiтальних вкладень i передане залiзницi ;
- доходи одержанi вiд наданих послуг та реалiзацiї продукцiї, а також вiд iнших видiв фiнансово-господарської дiяльностi;
- доходи вiд цiнних паперiв;
- кредити банкiв та iнших кредиторiв;
- капiтальнi вкладення i дотацiї з бюджету;
- безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприємств ;
- майно, передане залiзницi органами управлiння державним майном.

 

Станом на 30.11.2015 по залiзницi облiковується 9 071 клiєнтiв, з якими укладено вiдповiднi договори щодо надання послуг з перевезень вантажiв залiзничним транспортом. Послуги з перевезень надаються вiдповiдно до планiв перевезень, якi подаються та затверджуються у вiдповiдностi до потреб клiєнтiв. Цiни на послуги з перевезень встановлюються у вiдповiдностi до Тарифiв ставок, якi дiють на час надання послуг i встановлюються на державному рiвнi. Оплата за договорами здiйснюється на пiдставi попередньго розрахунку.
Тимчасовими контрольними завданнями на 2016 передбачено обсяги реалiзацiї продукцiї::
- вантажнi перевезення: у натуральнiй формi – 29 711 млн тарифних т-км, у грошовiй - 7 945 820 тис.грн, або 87,4% до всiєї виробленої продукцiї;
- пасажирськi перевезення: – у натуральнiй формi 3 966 млн пас-км, у грошовiй - 631 518 тис.грн, або 7 % до всiєї виробленої продукцiї;
- пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть у грошовiй формi 507 711 тис.грн, у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї – 5,6 %.

 

Основними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть залiзницi, є загальний стан економiчної кон'юнктури, рiвень дiлової активностi, ступiнь економiчної лiбералiзацiї i державного втручання у дiяльнiсть залiзничних пiдприємств, вiдкритiсть економiки для iноземних iнвесторiв, зайнятiсть населення, економiчна полiтика держави та iнше.
На 2016 рiк регiональною фiлiєю "Приднiпровська залiзниця" планується:
- вiдправлення вантажiв –106 648 тис.тонн.;
- вiдправлення пасажирiв – 64 595 тис.чол.;
- перевезення вантажiв – 159 870 тис.тонн.;
- перевезення пасажирiв – 66 640 тис.чол.;
- тарифний вантажообiг – 29 711 млн.т-км;
- пасажирообiг – 3 966 млн.пас-км;
- доходи вiд звичайної дiяльностi – 11 471 797 тис.грн;
- витрати вiд звичайної дiяльностi – 11 459 309 тис.грн;
- чистий прибуток – 12 488 тис.грн;
- капiтальнi iнвестицiї – 1 420 056 тис.грн. в тому числi:
- капiтальне будiвництво - 692 508 тис. грн;
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 259 606 тис. грн;
- придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 49 436 тис. грн;
- придбання (створення) нематерiальних активiв - 2 777 тис. грн;
- модернiзацiя, модифiкацiя (добудова, дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв - 415 729 тис. грн.

 

Протягом 11 мiсяцiв 2015 року укладено 13 договорiв на виконання науково-дослiдних робiт на суму 1828,00 тис.грн. Договори укладались для служб локомотивного господарства, вагонного, служби перевезень, сигналiзацiї i зв’язку, служби колiї. Основними виконавцями науково-дослiдних робiт є Днiпропетровський унiверситет залiзничного транспорту та Український унiверситет залiзничного транспорту м.Харкiв. Також, виконувались роботи по 4 договорам якi укладенi в 2014 роцi на загальну суму 680,00 тис.грн. Робота по договорах яка запланована на 2015 рiк була виконана на 100%.

 

Протягом 11 мiсяцiв 2015 року залiзниця була стороною у 838 справах на загальну суму 456951,9 тис.грн, у тому числi: за 202 позовами на загальну суму 279 351,6 тис.грн заявленими до залiзницi з яких залишок минулого перiоду 46 на суму 51 470,4 тис.грн.; за результатами розгляду у судових iнстанцiях задоволено 80 на суму 56 507,8 тис.грн вiдмовлено за 59 на суму 6 114,8 тис.грн та 636 позовами на загальну суму 177 600,3 тис.грн заявленими залiзницею, з яких залишок минулого перiоду 195 на суму 38 076,1 тис.грн; за результатами розгляду задоволено 308 позовiв залiзницi на суму 112 473,9 тис.грн, вiдмовлено у 36 на суму 34 756,2 тис.грн.

 

Фiнансово-економiчнi показники по ДП "Приднiпровська залiзниця" за останнi три роки. (тис.грн)
Тарифнi т-км, млн 2013 - 44 627,5; 2014 - 37 792,51; 11 мiсяцв 2015- 30 201,4;
Пасажиро-км, млн ; 2013 - 9 903,7; 2014 - 5 558,92; 11 мiсяцiв 2015 - 4 296,1;
Вiдправлення вантажiв, тис.т ; 2013 - 118 274,9; 2014 - 110 720,0; 11 мiсяцiв 2015 - 104 873,3;
Вiдправлення пасажирiв тис.чол 2013 - 75 209,6; 2014 - 66 899,37; 11 мiсяцiв 2015- 65 854,4;
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, 2013 - 8 445 635; 2014 -7 235 133; 11 мiсяцiв 2015 - 8 706 073;
Доходи вiд перевезень 2013 -7 230 633; 2014 - 6 295 592; 11 мiсяцiв 2015 - 7 775 437;
з них: вантажнi 2013 -5 793 346; 2014 -5 566 235; 11 мiсяцiв 2015- 7 213 377;
з них: пасажирськi ; 2013 - 1 437 287; 2014 - 729 357; 11 мiсяцiв 2015- 562 060;
Допомiжне виробництво 2013 -1 215 002; 2014 - 939 541; 11 мiсяцiв 2015- 930 636;
Iншi операцiйнi доходи 2013 - 219 426; 2014 - 188 711; 11 мiсяцiв 2015- 617 393;
Iншi фiнансовi доходи 2013 - 1 114; 2014 - 3 279; 11 мiсяцiв 2015 - 40 890;
Iншi доходи 2013 - 73 017; 2014 - 58 639; 11 мiсяцiв 2015 -28 527;
Усього доходiв 2013 - 8 739 192; 2014 - 8 739 192; 11 мiсяцiв 2015 - 9 392 883;
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2013 - 7 592 720; 2014 -6 443 930; 11 мiсяцiв 2015 - 6 577 764;
Адмiнiстративнi витрати 2013 - 296 808; 2014 - 249 632; 11 мiсяцiв 2015 - 232 704;
Витрати на збут - 2013 -1 005; 2014 -728; 11 мiсяцiв 2015- 49;
Iншi операцiйнi витрати 2013 - 347 348; 2014 - 260 443; 11 мiсяцiв 2015 - 1 835 708;
Фiнансовi витрати 2013 - 366 674; 2014 - 446 493; 11 мiсяцiв 2015 - 728 024;
Iншi витрати 2013 - 12 315; 2014 - 11 740; 11 мiсяцiв 2015 - 1 539;
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 2013 - 80 007; 2014 -13 412; 11 мiсяцiв 2015 - (-418);
Усього витрати 2013 - 8 696 877; 2014 -7 426 378; 11 мiсяцiв 2015- 9 375 370;
Чистий прибуток (збиток) 2013 - 42 315; 2014 - 59 384; 11 мiсяцiв 2015- 17 513;
Елементи операцiйних витрат: 2013 - 7 890 028; 2014 -6 666 742; 11 мiсяцiв 2015- 8 376 737;
в т.ч.:
1. Матерiальнi затрати 2013 -2 408 377; 2014 -2031 609; 11 мiсяцiв 2015 - 2 180 249;
- витрати на сировину, матерiали 2013 - 891 378; 2014 -606 141; 11 мiсяцiв 2015- 676 667;
- витрати на паливо та енергiю 2013 - 1 516 999; 2014 -1 425 468; 11 мiсяцiв 2015- 1 503 582;
2. Виплати на оплату працi 2013 -2 663 510; 2014 - 2 347 152; 11 мiсяцiв 2015- 2 294 745;
3. Вiдрахування на соцiальнi заходи 2013 - 1 016 391; 2014 - 896 842; 11 мiсяцiв 2015- 875 970;
4. Амортизацiя ; 2013 - 890 074; 2014 - 846 172; 11 мiсяцiв 2015- 710 472;
5. Iншi операцiйнi витрати ; 2013 - 911 676; 2014 -544 967; 11 мiсяцiв 2015- 2 315 301;
Капiтальнi iнвестицiї 2013 -1 001 317; 2014 -793 346; 11 мiсяцiв 2015- 170 158;


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

11324834

10772474

0

0

11324834

10772474

будівлі та споруди

6115069

5869948

0

0

6115069

5869948

машини та обладнання

998385

894922

0

0

998385

894922

транспортні засоби

4177174

3977567

0

0

4177174

3977567

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

34206

30037

0

0

34206

30037

2. Невиробничого призначення:

142853

155326

0

0

142853

155326

будівлі та споруди

129372

142761

0

0

129372

142761

машини та обладнання

4427

4733

0

0

4427

4733

транспортні засоби

2603

1876

0

0

2603

1876

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

6451

5956

0

0

6451

5956

Усього

11467687

10927800

0

0

11467687

10927800

Опис

Протягом року надiйшло всiх основних засобiв на суму 26 189 тис.грн по первiснiй вартостi, в т.ч. виробничих ОЗ – на 23 842 тис.грн. Iз загальної суми надходжень придбано та введено в експлуатацiю на 23 630 тис.грн, безкоштовно отримано вiд стороннiх органiзацiй на 2 557 тис.грн, з яких вiд Дорпрофсожу - на 2 553 тис.грн.
Вибуло (лiквiдовано) ОФ на 16 247 тис.грн, у т.ч. електровозiв – 4 718 тис. грн, малоцiнних необоротних матерiальних активiв – 11 521 тис. грн.
Дооцiнка виконана на 22 558 тис.грн, у т.ч. по будинках невиробничого призначення на 22 420 тис.грн. Iншi змiни первiсної вартостi ОЗ становлять 123 277 тис.грн, в т.ч. добудова, реконструкцiя, модернiзацiя – 122 046 тис.грн, оприбуткування ранiше не врахованих – 1 231 тис.грн.
Станом на 30.11.2015 первiсна вартiсть необоротних активiв залiзницi становить 2 767 558 946 тис.грн, знос – 2 756 631 146 тис.грн. Залишкова вартiсть на кiнець перiоду становить 10 927 800 тис.грн, що менше вiд сум на початок 2015 року на 4,7% або на 539 887 тис.грн. Залишкова вартiсть виробничих ОФ знизилась на 4,9% (-552 360 тис.грн) та дорiвнює 10 772 474 тис.грн, а невиробничих зросла на 8,7% (+12 473 тис.грн) – до 155 326 тис.грн.
Структура залишкової вартостi основних засобiв склалася наступним чином. Частка невиробничих необоротних активiв становить 1,4%, їх знос дорiвнює 95,4%. Частка виробничих основних засобiв становить 95,1% (-0,2 процентних пункти), рiвень зносу – 99,6% (без змiн). У їх складi переважають споруди (40,7% по залишковiй вартостi) та транспортнi засоби (36,4%).
Залишкова вартiсть транспортних засобiв на кiнець перiоду становить 3 977 567 тис.грн (-199 607 тис.грн або -4,8% до початку року), вiдсоток зносу – 98,4%, у т.ч. по електровозах – 94,6 %, по тепловозах – 95,1%, по електропоїздах – 70,2%, по вантажних вагонах – 73,7%, по пасажирських вагонах – 99,7%.
Залишкова вартiсть споруд становить 4 444 932 тис.грн (-197 223 тис.грн або -4,2% до початку року), знос – 99,6%, в т.ч. знос земляного полотна становить 69,6%, верхньої будови колiї – 82,6%.
Питома вага будiвель становить 9,3%, їх залишкова вартiсть зменшилась на 27 166 тис.грн (-1,9%) та становить 1 015 188 тис. грн, знос – 99,3%.
Питома вага машин i механiзмiв по залишковiй вартостi становить 8,2%, їх залишкова вартiсть – 894 922 тис.грн (-103 463 тис.грн або -10,4%), а знос становить 99,9%.
Питома вага передавальних пристроїв становить 3,8%, їх залишкова вартiсть – 409 828 тис.грн (-20 732 тис.грн, або -4,8%), знос – 99,3%.
За 11 мiсяцiв 2015 року фондовiддача на 1 грн виробничих основних фондiв (по залишкової вартостi) в частинi розрахункiв по приведенiй продукцiї у натуральному вимiрi та по доходах вiд перевезень становить:
- 3,46 приведених т-км;
- 72,18 коп доходiв вiд перевезень.
Дотримання темпiв змiн витрат вiдповiдно до темпiв змiн доходiв дозволило отримати прибуток вiд перевезень. Фондовiддача в частинi прибутку вiд перевезень становить 16,32 коп на 1 грн виробничих основних фондiв.
Фондооснащенiсть становить 4 188 тис.грн на 1 км експлуатацiйної довжини залiзницi.
Фондоозброєнiсть 232,06 тис.грн в цiлому на 1 працюючого та 301,51 тис. грн на 1 працюючого у перевезеннях.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

4523156

X

X

у тому числі:

 

Довгостроковий кредит у грн

15.02.2013

50000

19

21.08.2015

Довгостроковий кредит у грн

03.04.2013

100000

19

21.08.2015

Довгостроковий кредит у грн

06.03.2013

40000

18.9

20.02.2016

Довгостроковий кредит у дол. США

21.05.2013

2249696

9.5

21.05.2018

Довгостроковий кредит у дол. США

30.11.2015

1817860

12

31.07.2020

Довгостроковий кредит у грн

30.08.2013

165600

17.4

30.08.2016

Довгостроковий кредит у грн

30.08.2013

50000

17.4

30.08.2016

Довгостроковий кредит у грн

16.01.2014

50000

17.4

31.12.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

492500

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

492500

X

X

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї D

11.12.2012

160000

19

09.11.2015

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї F

23.07.2014

60000

18

25.12.2016

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї G

23.07.2014

40000

18

25.12.2016

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї H

23.07.2014

30000

18

25.12.2016

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї I

23.07.2014

40000

18

11.01.2017

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї K

11.02.2014

80000

18

11.01.2017

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї P

24.12.2014

32500

23.5

06.11.2017

Iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї R

24.12.2014

50000

23.5

23.11.2017

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

79198

X

X

Усього зобов'язань

X

5094854

X

X

Опис:

Довгостроковi зобов'язання вiдповiдно до роздiлу II «Довгостроковi зобов’язання та забезпечення» Балансу складають 4 452 354 тис. грн в тому числi: довгостроковi кредити банкiв – 4 373 156 тис. грн. та iншi довгостроковi зобов'язання – 79 198 тис. грн. (лiзинг).
Кредити банку складають 4 523 156 тис. грн. в тому числi: 4 452 354 тис. грн. - роздiл II «Довгостроковi зобов’язання та забезпечення» Балансу та 150 000 тис. грн. з рядку 1610 «Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями» Роздiлу III «Поточнi зобов’язання i забезпечення» Балансу. Заборгованiсть за облiгацiями в сумi 492 500 тис. грн. вiдображається в рядку 1610 «Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями» Роздiлу III «Поточнi зобов’язання i забезпечення» Балансу.
Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутнi. Зобов'язання за короткостроковими облiгацiями вiдсутнi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

вантажнi перевезення

37792,51 млн тарифних т-км

5566235

76.9

37792,51 млн тарифних т-км

5566235

76.9

2

пасажирськi перевезення

5558,92 млн пас-км

729357

10.1

5558,92 млн пас-км

729357

10.1

3

пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть

939541 тис. грн

939541

13

939541 тис. грн

939541

13

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Фонд оплати працi

33

2

Нарахування на фонд оплати працi

13

3

Матерiали

10

4

Паливо

11

6

Електроенергiя

15

7

Амортизацiя

10

8

Iншi витрати

8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія)

Найменування поручителя, страховика, гаранта

Код за ЄДРПОУ

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

30.10.2012

253/2/12

160000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

160000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

30.10.2012

253/2/12

160000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

160000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

30.10.2012

253/2/12

160000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

160000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

248/2/2013

50000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

248/2/2013

50000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

248/2/2013

50000000

порука

ДГТО "Пiвденно-захiдна залiзниця"

04713033

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

248/2/2013

50000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

248/2/2013

50000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

249/2/2013

60000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

60000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

249/2/2013

60000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

010599000

60000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

249/2/2013

60000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

60000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

249/2/2013

60000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

60000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

249/2/2013

60000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

60000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

250/2/2013

40000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

250/2/2013

40000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

250/2/2013

40000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

250/2/2013

40000000

порука

ДГТО "Пiвденно-захiдна залiзниця"

04713033

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

250/2/2013

40000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

251/2/2013

30000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

251/2/2013

30000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

251/2/2013

30000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

251/2/2013

30000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця

04713033

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

251/2/2013

30000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

252/2/2013

40000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

252/2/2013

40000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

252/2/2013

40000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

252/2/2013

40000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

252/2/2013

40000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

253/2/2013

50000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

253/2/2013

50000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

253/2/2013

50000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

253/2/2013

50000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Зхадна залiзниця"

04713033

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

253/2/2013

50000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

254/2/2013

80000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

80000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

254/2/2013

80000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

80000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

254/2/2013

80000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

80000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

254/2/2013

80000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

80000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

254/2/2013

80000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

80000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

255/2/2013

30000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

255/2/2013

30000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

255/2/2013

30000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

255/2/2013

30000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

16.12.2013

255/2/2013

30000000

порука

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

30000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

176/2/2014-Т

100000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

176/2/2014-Т

100000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

176/2/2014-Т

100000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

176/2/2014-Т

100000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

177/2/2014-Т

40000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

177/2/2014-Т

40000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

177/2/2014-Т

40000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

177/2/2014-Т

40000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

40000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

178/2/2014-Т

500000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

500000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

178/2/2014-Т

500000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

500000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

178/2/2014-Т

500000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

500000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

178/2/2014-Т

500000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

500000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

179/2/2014-Т

450000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

450000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї. Постiне свiдоцтво 179/2/2014 отримано на суму 32 500 000 грн.

 

 

 

 

 

29.10.2014

179/2/2014-Т

450000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

450000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї. Постiне свiдоцтво 179/2/2014 отримано на суму 32 500 000 грн.

 

 

 

 

 

29.10.2014

179/2/2014-Т

450000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

450000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї. Постiне свiдоцтво 179/2/2014 отримано на суму 32 500 000 грн.

 

 

 

 

 

29.10.2014

179/2/2014-Т

450000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

450000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї. Постiне свiдоцтво 179/2/2014 отримано на суму 32 500 000 грн.

 

 

 

 

 

29.10.2014

180/2/2014

100000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

180/2/2014

100000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

180/2/2014

100000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

180/2/2014

100000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

100000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

181/2/2014

50000000

порука

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

181/2/2014

50000000

порука

ДП "Пiвденна залiзниця"

01072609

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

181/2/2014

50000000

порука

ДГТО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

504713033

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 

29.10.2014

181/2/2014

50000000

порука

ДГТО "Львiвська залiзниця"

01059900

50000000

Опис

Поручитель вiдповiдає за виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi проспектом емiсiї.

 

 

 

 

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

03.06.2015

03.06.2015

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

28.07.2015

28.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

0

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

0

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

0

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0 01.04.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Вiдповiдно до Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» (далi – Закон) та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства "Українська залiзниця» (далi – постанова № 200) на базi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту та пiдприємств i установ залiзничного транспорту загального користування, якi реорганiзовуються шляхом злиття, згiдно з додатком 1 до постанови № 200 (далi – пiдприємства), у тому числi ДП «Приднiпровська залiзниця» (код згiдно з ЄДРПОУ 01073828), утворено ПАТ «Укрзалiзниця».

Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2015 № 735 «Питання публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» затверджено Статут та 21.10.2015 проведено державну реєстрацiю ПАТ «Укрзалiзниця» (код згiдно з ЄДРПОУ 40075815). Частиною шостою статтi 2 Закону передбачено, що ПАТ "Укрзалiзниця" (далi – Товариство) є правонаступником усiх прав i обов’язкiв Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України та пiдприємств.

При цьому згiдно з витягом з протоколу №1 засiдання ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 21.10.2015 датою початку фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Укрзалiзниця» було визначено 01.12. 2015 року.Таким чином, Товариство розпочало фiнансово-господарську дiяльнiсть з 01.12.2015, а ДП «Приднiпровська залiзниця» вiдповiдно припинило свою фiнансово-господарську дiяльнiсть як юридична особа.

В Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв наявний запис про те, що юридична особа ДП "Приднiпровська залiзниця" знаходиться в станi припинення у зв'язку з реорганiзацiєю, яка проводиться шляхом злиття. Враховуючи вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 №2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (iз змiнами) та невизначенiсть в частинi особи, яка має розкривати регулярну рiчну iнформацiю в станi припинення емiтента (емiтент станом на 31 грудня звiтного року, який припинив господарську дiяльнiсть чи його правонаступник, який в станi перереєстрацiї облiгацiй), аудиторський висновок до складу рiчної iнформацiї за 11 мiсяцiв 2015 року не входить.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця"

за ЄДРПОУ

01073828

Територія

 

за КОАТУУ

1210137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

140

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

49.20

Середня кількість працівників

42889

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

м. Днiпропетровськ, проспект Дмитра Яворницького, 108

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

18255

10006

0

первісна вартість

1001

111044

111271

0

накопичена амортизація

1002

-92789

-101265

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

117314

141569

0

Основні засоби:

1010

11467687

10927800

0

первісна вартість

1011

2767403169

2767558946

0

знос

1012

-2755935482

-2756631146

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

8472

8472

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

5854

5850

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

11617582

11093697

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

459781

639314

0

Виробничі запаси

1101

262111

390261

0

Незавершене виробництво

1102

281

3637

0

Готова продукція

1103

30864

49081

0

Товари

1104

166525

196335

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

40819

71983

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


14045


37311


0

з бюджетом

1135

22435

140160

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

16220

128033

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

3161322

3815945

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

12798

36855

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

125159

255521

0

Готівка

1166

50

46

0

Рахунки в банках

1167

124669

255000

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1391693

1711411

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

90202

74958

0

Усього за розділом II

1195

5318254

6783458

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

16935836

17877155

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3327853

3327853

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

4926181

4851081

0

Додатковий капітал

1410

405688

405308

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2732491

2883243

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

11392213

11467485

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

222289

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

2723872

4373156

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

79198

79198

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0