Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Заступник начальника ДП "Приднiпровська залiзниця"       Мазнєв Олександр Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.01.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Державне підприємство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01073828
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська, Кiровський ройон мiста Днiпропетровська, 49602, мiсто Днiпропетровьк, проспект Карла Маркса, 108
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
+380 56 793 10 15; +380 56 793 08 66
1.6. Електронна поштова адреса емітента
i.rockaya@dp.uz.gov.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.01.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостях Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 6   10.01.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.dp.uz.gov.ua/ukr/cin_pap_pr_z в мережі Інтернет 10.01.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітент X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки ДП "Приднiпровська залiзниця" 100% знаходиться у державнiй власностi, тому пункти 2, п.6, п.14 та п.26 Змiсту вiдсутнi. Також вiдсутнi п.4 б, 5, 7, 9 а, 9 в, 9 г, 9 ?, 9 д, 12, 13, 29 Змiсту, тому що акцiї та iншi цiннi папери, крiм тих якi зазначенi у п.9 б, не випускались. Розрахунок вартостi чистих активiв складається акцiонерними товариствами та товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю. ДП "Приднiпровська залiзниця" - це державне пiдприємство, тому в графi розрахункова вартiсть чистих активiв пункту 11 б iнформацiя вiдсутня.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ДП "Приднiпровська залiзниця"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3.1.4. Поштовий індекс
49602
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська, Кiровський ройон мiста Днiпропетровська
3.1.6. Населений пункт
мiсто Днiпропетровьк
3.1.7. Вулиця, будинок
проспект Карла Маркса, 108
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 047509
3.2.2. Дата державної реєстрації
30.12.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3334371000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3334371000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
3.3.2. МФО банку
306964
3.3.3. Поточний рахунок
26006000012
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
3.3.5. МФО банку
306964
3.3.6. Поточний рахунок
26006000012
3.4. Основні види діяльності
63.21.1 Основна дiяльнiсть пiдприємств залiзничного транспорту
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ 416553 05.02.2010 Мiнiстерство транспорту та зв`язку України термiн дiї необмежений
Опис надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об`єктiв АВ 518658 05.03.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України термiн дiї необмежений
Опис Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об`єктiв, а саме: - Проектування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння на об`єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки. - Монтаж систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, устаткування передавання тривожних сповiщень на об`єктах високим, середнiм та незначним ступинем ризику щодо пожежної безпеки. - Технiчне обслуговування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння експлуатацiєю людей. - Технiчне обслуговування первинних засобiв пожежогасiння (порошковi, газовi вогнегасники). - Вогнезахисне просочування (поверхневе).
 
Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї АВ 390815 04.04.2008 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 20.03.2013
Опис Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї.
 
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ 500001 24.11.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 12.11.2015
Опис Централiзоване водопостачання та водовiдведення
 
Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту АВ 347992 05.11.2007 Мiнiстерство України у справах сiм`ї, молодi та спорту 26.10.2012
Опис Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту
 
На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом ПС 0309 03.09.1997 Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики України термiн дiї необмежений
Опис Здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї , де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi.
 
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на територiї м. Дн-ськ та Дн-кої об АВ 421871 09.12.2008 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв`язку України 09.12.2013
Опис Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на територiї м. Днiпропетровськськ та Днiпропетровської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг фiксованого мiжнародного, мiжмiського, мiсцевого телефонного зв`язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку.
 
На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами ПР 0037 25.06.1997 Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики України термiн дiї необмежений
Опис Здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi.
 
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на терит. м. Зап-жжя та Зап-кої об АВ 421870 09.12.2008 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв`язку України 09.12.2013
Опис Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на територiї м. Запорiжжя та Запорiзької областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг фiксованого мiжнародного, мiжмiського, мiсцевого телефонного зв`язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" АВ 525032 09.04.2010 Мiнiстерство транспорту та зв`язку України, Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi термiн дiї необмежений
Опис Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами;
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї АВ 552581 06.09.2010 Мiнiстерство освiти i науки України Вiдповiдно до професiї: 04.06.2012, 01.07.2013, 26.05.2020
Опис Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї АВ 506805 04.03.2010 Мiнiстерство освiти i науки України Вiдповiдно до професiї: 07.05.2012, 31.12.2013
Опис Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї АВ 529477 11.06.2010 Мiнiстерство освiти i науки України 17.12.2012
Опис Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї
 
Господарська дiяльнiсть, пов`язана iз створенням об`єктiв архитектури АГ 573876 30.03.2011 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України, Державна архiтектурно-будiвельна iнспекц 25.03.2016
Опис Господарська дiяльнiсть, пов`язана iз створенням об`єктiв архитектури 6.00.00 Будiвництво транспортних споруд 6.01.00 залiзничних колiй 6.03.00 мостiв, шляхопроводiв, переходiв 6.05.00 тунелiв та метрополiтенiв 6.08.00 клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) транспортних споруд: - клас СС1 - незначнi наслiдки - клас СС2 - середнi наслiдки - клас СС3 - значнi наслiдки 6.09.00 умови будiвництва - звичайнi - територiї з пiдвищеною сейсмiчнiстю - територiї зi складними iнженерно-геологiчними умовами 7.00.00 Iнжинiрингова дiяльнiсть у сферi будiвництва 7.04.00 генеральний пiдрядник у будiвництвi 7.05.00 Проект виконання будiвельних робiт
 
Придбання, зберiгання, використання прикурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АВ 441109 30.12.2008 Комiтет з контролю за наркотиками 18.12.2013
Опис Придбання, зберiгання, використання прикурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
 
Впровадження голографiчних захисних елементiв з наданням права провадження господарської дiяльностi з впровадження голографiчних захисних елементiв, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв АВ 501721 27.05.2010 Служба безпеки України 12.05.2015
Опис Впровадження голографiчних захисних елементiв з наданням права провадження господарської дiяльностi з впровадження голографiчних захисних елементiв, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
ПАТ "Укртранслiзинг" м. Київ, вул. Щорса, 32 Г, офiс 8
Опис Участь у статутному капiталi
 
ПАТ "АБ "Експрес-Банк" м. Київ, пр. Повiтрофлотський, 25
Опис Придбанi акцiї ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 21.10.2011 uaA+
3.8. Інформація про органи управління емітента
ДП "Приднiпровська залiзниця" знаходиться 100% у державнiй власностi. ДП "Приднiпровська залiзниця" - це державне пiдприємство, яке входить до сфери управлiння Мiнiстерства Iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця).

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За 2011 рiк середньооблiкова чисельнiсть залiзницi - 60445 осiб, працiвникiв облiкового складу - 61023 осiб, позаштатних працiвникiв немає, 197 осiб працюючих за сумiсниицтвом, 48 працiвникiв працюють на умовах неповного робочого часу, фонд оплати працi 2371557,6 тис. грн. Протягом 2011 року по залiзницi середьомiсячна заробiтна плата зросла на 17,4%. За перiод 2011 року пiдвищили квалiфiкацiю 13845 осiб, серед них керiвники - 888 осiб, профiсiонали, фахiвцi - 1255 осiб, технiчнi службовцi - 907 осiб, iншi робiтники - 10795 осiб, у тому числi: - безпосередньо на виробництвi - 8263 особи; - у навчальних закладах рiзних типiв за договорами 5582 осиби.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Начальник залiзницi
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Момот Олександр Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 743950 12.09.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Повна вища ДIIТ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП Український державний центр транспортного сервiсу "Лiски" - директор
6.1.8. Опис
За квалiфiкацiєю - iнженер шляхiв сполучення, загальний стаж роботи 32 роки. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Начальник фiнансово-економiчної служби
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколєнко Лариса Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 282762 15.02.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Повна вища, МIIТ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" - заступник начальника фiнансово-економiчної служби
6.1.8. Опис
За освiтою - iнженер - економiст шляхiв сполучення, загальний стаж роботи на пiдприємствi 30 рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна Київська Київський мiсто Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 470611
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009
Міжміський код та телефон +38 044 585 42 40
Факс +38 044 585 42 40
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Послуги надає ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" вiдповiдно до умов Догоору вiд 29.10.2009 № Е 637/09; ПР/НФ-091217/НЮ

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04070 Україна Київська Київський мiсто Київ вул. Межигiрська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 2
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
Міжміський код та телефон +38 044 490 25 50
Факс +38 044 25 54
Вид діяльності послуги з рейтингування
Опис Послуги з ретингування надає ТОВ "Кредит-Рейтинг" вiдповiдно до умов Генеральної угоди вiд 29.07.2009 №ПР/НФ-09707/НЮ

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
31.07.2009 231/2/09 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.000 100000 Бездокументарна Іменні 100000000.000 24.000000000000 щомiсячно 16370000.00 29.08.2011
Опис На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовому ринку вiдсутнi. Дата погашення облiгацiй з 25.08.2011 по 31.08.2011 ( в роздiлi "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вказана остання дата погашення облiгацiй). Тимчасове свiдоцтво вiд 31.07.2009 № 231/2/09-Т, згiдно з яким загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй складала 220000000.00 грн - анульоване. Отримано постiйне свiдоцтво вiд 31.07.2009 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 04.10.2010 № 231/2/09 на суму 100000000.00 грн. Облiгацiї серiї "А" на суму 100000000.00 грн (100000 од.) погашенi 29.08.2011. Розпорядженням вiд 30.09.2011 № 221-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй серiї "А" Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця", Свiдоцтво вiд 31.07.2009 №231/2/09, видане 04.10.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
 
20.10.2011 158/2/11-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.000 300000 Бездокументарна Іменні 300000000.000 14.500000000000 щоквартально 0.00 29.10.2014
Опис Згiдно з Тимчасовим свiдоцтвом про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку засвiдчує випуск облiгацiй серiї В, який здiйснюється Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця" на загальну суму 300 000 000,00 грн, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн, бездокументарнi, iменнi, реєстрацiйний № 158/2/11-Т, дата реєстрацiї 20.10.2011. Протягом 2011 року розмiщення зазначених облiгацiй не вiдбулося. Перiод розмiщення з 01.11.2011 по 01.10.2012.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ДП "Приднiпровська залiзниця" - це створене вiдповiдно до Законiв України "Про транспорт", "Про залiзничний транспорт", Цевiльного та Господарського кодексiв України державне пiдприємство i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на державнiй власностi, яке входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця". До складу залiзницi входять служби, вiдособленi (вiдокремленi) структурнi пiдроздiли, якi не мають права юридичної особи. Свою дiяльнiсть вони здiйснюють на пiдставi положень, затверджених начальником залiзницi, вiдповiдно до вимог Господарського кодексу України.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ДП "Приднiпровська залiзниця" обслуговує Днiпропетровську, Запорiзьку областi, Автономну республiку Крим та окремi райони Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровської областей України. Експлуатацiйна довжина залiзницi 3208,0 кiлометрiв. До складу залiзницi входять 4 дирекцiї залiзничних перевезень. Ремонт i технiчне обслуговування локомотивiв здiйснюють 10 локомотивних депо. Ремонт i технiчне обслуговування електропоїздiв здiйснююь 4 моторвагонних депо. Пiдготовку вагонiв для перевезень вантажiв i пасажирiв здiйснюють 10 вагонних депо та 5 пасажирських вагонних депо i 1 пасажирська дiльниця. Ремонт i поточне утримання колiйного господарства забезпечують 17 дистанцiй колiї та 6 колiйно-машинних станцiй, 4 дистанцiї захисних лiсонасаджень i 1 дорожнiй центр механiзацiї колiйних робiт та ремонту колiйної технiки. Технiчне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ i зв`язку виконують 12 дистанцiй сигналiзацiї та зв`язку. 7 дистанцiй електропостачання забеспечують сталу роботу енергетичного господарства. Вантажi та контейнери обслуговуються дистанцiєю вантажно-розвантажувальних робiт. Ремонт i поточне утримання виробничих i житлових будiвель, будiвельно - монтажнi роботи, капiтальний та поточний ремонт основних засобiв залiзницi забезпечують 6 будiвельно-монтажних експлуатацiйних управлiнь i спецiалiзованих будiвельно монтажний поїзд.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
немає
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдно до Закону України "Про бухралтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV, вiдповiдно до Облiкової полiтики Укрзалiзницi вiд 19.01.2000 № 17-Ц, затверджено наказом вiд 04.02.2008 №54/Н Облiкову полiтику залiзницi. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв нарахована iз застосуванням прямолiнiйного методу. Придбанi (виготовленi) запаси зарахованi на баланс за первiсною вартiстю вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу й iншому вибуттю, оцiнку запасiв проведено: 1) за методом ФIФО (оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв); 2) за методом та у спосiб щомiсячної середньозваженої собiвартостi - по старопридатних запасах,що були оприбуткованi при лiквiдвцiї, ремонтi або iншому полiпшеннi основних засобiв.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" Адресат Аудиторський висновок призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" i може бути використаний для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування: Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця". Код ЄДРПОУ: 01073828. Мiсцезнаходження: 49602, Днiпропетровська обл.; м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 108. Дата державної реєстрацiї: Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" зареєстровано виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А 01 № 047509, дата 30.12.1991р. Опис аудиторської перевiрки Ми провели вибiркову перевiрку фiнансових звiтiв Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця" (надалi - Пiдприємство), що включають: Баланс на 31 грудня 2011 року та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, а також опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно їх достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011 рiк у вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011 р. № 1360. Перевiрка проведена з дотриманням вимог стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки, тобто аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом для загального подання фiнансової звiтностi. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на Пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Пiдприємства за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва Пiдприємства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Пiдприємства Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України Про аудиторську дiяльнiсть, Рiшення "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Модифiкована думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти зобов?язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб?єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб`єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб`єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. ДП "Приднiпровська залiзниця" - велике пiдприємство, яке складається iз бiльше 100 структурних пiдроздiлiв, якi складають свiй баланс, фiнансову та податкову звiтнiсть. Для надання аудиторського висновку представлена зведена фiнансова звiтнiсть як сума вiдповiдної iнформацiї з усiх структурних пiдроздiлiв Пiдприємства за звiтний перiод. Проведення перевiрки створило обмеження в обсязi роботи аудитора в частинi його особистої вiдсутностi при проведеннi iнвентаризацiї активiв, тому що нас призначили аудиторами Пiдприємства пiсля проведення iнвентаризацiї. Для проведення перевiрки фiнансової звiтностi Пiдприємства аудитом були застосованi процедури, якi грунтувалися на спiвставленнi вiдповiдних даних фiнансової та податкової звiтностi, додаткiв до звiтностi, розшифровок та довiдок. Внутрiшня облiкова полiтика Пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Пiдприємства подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ДП "Приднiпровська залiзниця" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця" вiдповiдних розмiрiв вартостi чистих активiв. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Пiдприємства, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". На дату надання цього аудиторського висновку аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв`язку з iншою додатковою iнформацiєю, яка повинна надалi розкриватись емiтентом цiнних паперiв та подаватись до ДКЦПФР. У разi, якщо пiд час додаткового розгляду аудитором iншої iнформацiї, яка буде нам надана керiвництвом Пiдприємства пiсля дати цього аудиторського висновку, буде визначено чи слiд переглядати перевiрену нами фiнансову звiтнiсть. Виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" ДП "Приднiпровська залiзниця" є державним Пiдприємством, а не акцiонерним товариством. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Пiдприємства внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов`язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб`єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб`єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб`єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб`єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов`язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор провiв належнi процедури у вiдповiдностi до вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" i не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ДП "Приднiпровська залiзниця" внаслiдок шахрайства. Дата та номер договору на проведення аудиту: договiр вiд 02.03.2012р. № ПР/НФ-1276/НЮ Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит розпочато 02.03.2012р. та закiнчено 30.03.2012р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ДП "Приднiпровська залiзниця" надає послуги з перевезення вантажiв та пасажирiв, здiйснює всi види ремонтiв рухомого складу, здiйснює метрологiчнi роботи та метрологiчний нагляд, торгiвельну дiяльнiсть у сферi оптової та роздрiбної торгiвлi продовольчими та непродовольчими товарами, здiйснює будiвельну дiяльнiсть, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж, реконструкцiї i реставрацiї споруд залiзничного призначення, виготовлення металевих конструкцiй, здiйснює дiяльнiсть з передачi електронної енергiї споживачам, виробляє та постачає теплову енергiю, надає послуги з вiдведення стiчних водта водостачання споживачам, здiйснює дiяльнiсть щодо надання послуг телефонного зв`язку, а також дiяльностi пов`язаної з використанням радiочастот та iншi послуги.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Пiдвищення технiчного рiвня залiзницi здiйснюється вiдповiдно до галузевих програм їх розвитку та згiдно з фiнансовим планом. Цими програмами та планом капiтальних iнвестицiй передбачено оновлення рухомого складу, проведення капiтально-вiдновлювального ремонту електровозiв, тепловозiв та електропоїздiв, пасажирських вагонiв, модернiзацiю тягового рухомого складу та колiї.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Вагома доля в основних засобах: транспортнi засоби - 49%, споруди - 31%, будинки - 9%, машини та обладнання - 8% та iншi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть залiзницi впливає фiнансово-економiчна ситуацiя у країнi. Рiвень податкiв, митнi обмеження, рiвень тарифiв - регюлюється державою.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Залiзниця дотримується вимог законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi залiзницi здiйснюється згiдно з Порядком економiчних взаємовiдносин на залiзничному транспортi України (затвердженим наказом Укрзалiзницi вiд 03.07.2000 № 251-Ц) та згiдно з Порядком економiчних вiдносин на Приднiпровськiй залiзницi вiд 14.04.2007 №НФ-7/223 зi змiнами i доповненями.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду (стр. 160 ф.1 "Баланс" становить 8607 тис. грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На 2012 рiк у порiвняннi з 2011 роком пргнозується: збiльшення доходiв вiд звичайної дiяльностi на 11.1%; зростання вантажообiгу на 5,8%. Планується проведення цiлеспрямованої роботи щодо управлiння процесами формування фiнансових ресурсiв залiзницi, прiорiтетного спрямування коштiв на виробничi потреби при забезпеченнi встановлених завдань щодо розрахункiв з бюджетом, пiдвищення рiвня схоронностi вантажiв, зростання та розширення обсягiв послуг пiдсобно-допомiжної дiяльностi. Планується залучення кредитних коштiв на капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв та iнше.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтний перiод витрат на дослiдження та розробку не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи є, спiрнi питання виникають у ходi виконання договiрних вiдносин мiж контрагентами залiзницi та залiзницею, як збоку контрагентiв, так i з боку залiзницi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Змiн в облiковiй полiтицi протягом 2011 року не було. Помилок або порушень законодавства, якi призвели б до перекручення даних фiнансової звiтностi звiтного перiоду не виявлено. 21.10.2011 було оновлено кредитний рейтинг iменних вiдсоткових незабезпечених облiгацiй серiї А. Рiвень кредитного рейтингу визначено ТОВ "Кредит-Рейтинг: uaA+, прогноз стабiльний. Основним джерелом iнформацiї для фiнансового аналiзу є бухгалтерська (фiнансова) звiтнiсть пiдприємства. Основний аналiз пiдприємства приведено вище в аудиторському висновку.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12322613.000 11506416.000 944397.000 960572.000 13267010.000 12466988.000
будівлі та споруди 5078513.000 4905196.000 0.000 0.000 5078513.000 4905196.000
машини та обладнання 690430.000 703969.000 278784.000 230765.000 969214.000 934734.000
транспортні засоби 6121383.000 5446745.000 665613.000 729807.000 6786996.000 6176552.000
інші 432287.000 450506.000 0.000 0.000 432287.000 450506.000
2. Невиробничого призначення: 139926.000 145792.000 0.000 0.000 139926.000 145792.000
будівлі та споруди 113255.000 125000.000 0.000 0.000 113255.000 125000.000
машини та обладнання 10627.000 5039.000 0.000 0.000 10627.000 5039.000
транспортні засоби 1895.000 2796.000 0.000 0.000 1895.000 2796.000
інші 14149.000 12957.000 0.000 0.000 14149.000 12957.000
Усього 12462539.000 11652208.000 944397.000 960572.000 13406936.000 12612780.000
Опис Оцiнка основних засобiв визначена згiдно П(С)БО № 7. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 12612780 тис. грн
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 13292465.000 11665551.000
Статутний капітал (тис. грн.) 3334371.000 3334371.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3334371.000 3334371.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв складається акцiонерними товариствами та товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Висновок ДП "Приднiпровська залiниця" - державна власнiсть 100%
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1445398.000 X X
у тому числі:  
ДФ АБ "Експрес-Банк" 31.01.2011 50000.000 14.000000000000 27.01.2012
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 25.03.2011 50000.000 15.000000000000 23.03.2012
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 28.03.2011 50000.000 15.000000000000 23.03.2012
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 28.03.2011 50000.000 15.000000000000 23.03.2012
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 07.06.2011 37887.000 13.000000000000 05.06.2012
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 07.06.2011 37887.000 13.000000000000 05.06.2012
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 02.08.2010 41827.500 16.500000000000 26.07.2013
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 06.08.2010 21547.500 16.500000000000 26.07.2013
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 21.04.2010 7971.000 16.500000000000 26.07.2013
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 27.04.2010 6400.000 16.500000000000 26.07.2013
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 30.04.2010 12950.000 16.500000000000 26.07.2013
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 02.09.2010 2028.000 16.500000000000 26.07.2013
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 08.09.2010 4276.000 16.500000000000 26.07.2013
ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" 12.03.2011 82211.000 14.000000000000 27.01.2014
ПАТ "ВТБ-Банк" 04.04.2011 50000.000 14.500000000000 30.03.2012
ПАТ "ВТБ-Банк" 04.04.2011 50000.000 14.500000000000 30.03.2012
ПАТ "ВТБ-Банк" 07.12.2010 50000.000 16.750000000000 06.12.2013
ПАТ "ВТБ-Банк" 07.12.2010 90000.000 16.750000000000 06.12.2013
ПАТ "ВТБ-Банк" 08.12.2010 10000.000 16.750000000000 06.12.2013
ПАТ "ВТБ-Банк" 08.12.2010 100000.000 16.750000000000 06.12.2013
ПАТ "ВТБ-Банк" 24.06.2011 100000.000 16.580000000000 27.01.2014
ПАТ "ВТБ-Банк" 30.06.2011 100000.000 16.580000000000 27.01.2014
ПАТ "ВТБ-Банк" 30.06.2011 100000.000 16.580000000000 27.01.2014
ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" 04.04.2011 50000.000 13.470000000000 26.03.2012
ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" 14.06.2011 30000.000 12.130000000000 03.06.2012
ПАТ "МАРФIН БАНК" 02.06.2011 60000.000 13.000000000000 30.05.2012
ДФ АБ "Експрес-Банк" 03.06.2011 30000.000 14.000000000000 02.06.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 08.09.2010 7000.000 15.200000000000 29.07.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 27.09.2010 4309.400 15.200000000000 29.07.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 04.10.2010 17853.500 15.200000000000 29.07.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 25.10.2010 23607.100 15.200000000000 29.07.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 26.10.2010 3358.000 15.200000000000 29.07.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 28.10.2010 35233.900 15.200000000000 29.07.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 29.10.2010 8638.100 15.200000000000 29.07.2012
ПАТ АБ "Укргазбанк" 28.10.2011 50000.000 15.000000000000 04.08.2014
ПАТ АБ "Укргазбанк" 28.10.2011 7700.000 15.000000000000 04.08.2014
ПАТ АБ "Укргазбанк" 30.10.2011 42300.000 15.000000000000 04.08.2014
Барклейз Банк Пi-Ел-Сi 09.08.2007 158300.000 9.500000000000 10.02.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 100000.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 100000.000 X X
бездокументарнi, iменнi 20.05.2010 100000.000 24.000000000000 30.08.2011
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 263710.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 7062.000 X X
Усього зобов'язань X 3083533.000 X X
Опис: Зобов`язання за кредитами вiдображенi у рядках 440, 500 та 510 "Балансу". Усього зобов`язань (рядки 480+620+630) "Балансу" - 3083533 тис. грн.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 перевезення вантажiв 59438.4 млн. т-км 6832789.00 76.09 59438.4 млн. т-км 6832789.00 76.09
2 перевезення пасажирiв 9978 млн. пас-км 1276519.00 14.21 9978 млн. пас-км 1276519.00 14.21
3 реалiзацiя робiт та послуг пiдсобно-допомiжної дiяльностi не визначено 870089.00 9.70 не визначено 870089.00 9.70
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi 30.00
2 Вiдрахування на соцiальнi заходи 11.00
3 Матерiальнi витрати 33.00
4 Амортизацiя 15.00
5 Iншi витрати 11.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 09.01.2013
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" за ЄДРПОУ 01073828
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ 140
Орган державного управління за КОДУ 07214
Вид економічної діяльності Основна дiяльнiсть пiдприємств залiзничного транспорту за КВЕД 63.21.1
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108
Середня кількість працівників 60445
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 34855 30084
- первісна вартість 011 89631 95966
- накопичена амортизація 012 ( 54776 ) ( 65882 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 64564 56313
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 13406936 12612780
- первісна вартість 031 505986219 357642693
- знос 032 ( 492579283 ) ( 345029913 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 176311 176311
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 10373 8857
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 13693039 12884345
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 259622 311590
Поточні біологічні активи 110 123 424
Незавершене виробництво 120 721 1859
Готова продукція 130 46107 42746
Товари 140 122975 125994
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 12896 8607
- первісна вартість 161 13046 8686
- резерв сумнівних боргів 162 ( 150 ) ( 79 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 1301 203
- за виданими авансами 180 12891 16507
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 2091130 2940305
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9503 8849
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 53931 88466
- у т.ч. в касі 231 78 26
- в іноземній валюті 240 8 52
Інші оборотні активи 250 87429 63413
Усього за розділом II 260 2698637 3609015
III. Витрати майбутніх періодів 270 3332 2844
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 16395008 16496204
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3334371 3334371
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 6699956 7846618
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1631224 2111476
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 11665551 13292465
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 81340 119723
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 415 483
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 81755 120206
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 604743 688794
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 100000 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 1290047 31717
Інші довгострокові зобов’язання 470 628889 493344
Усього за розділом III 480 2623679 1213855
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 239340 457887
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 632516 499240
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 302910 205462
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 305482 285566
- з бюджетом 550 236815 263710
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 9085 45412
- з оплати праці 580 48631 102675
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 246082 7062
Усього за розділом IV 620 2020861 1867014
V. Доходи майбутніх періодів 630 3162 2664
Баланс 640 16395008 16496204
Примітки вiдсутнi
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10556159 9392881
Податок на додану вартість 015 1565485 1803313
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 66 ) ( 103 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 11211 ) ( 9572 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8979397 7579893
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 7489874 ) ( 6560252 )
Валовий:
- прибуток 050 1489523 1019641
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 249693 192893
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 46 306
Адміністративні витрати 070 ( 265086 ) ( 240643 )
Витрати на збут 080 ( 90 ) ( 78 )
Інші операційні витрати 090 ( 567448 ) ( 274342 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 44 ) ( 297 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 906592 697471
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 2034
Інші доходи 130 186922 129021
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 346403 ) ( 600878 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 77332 ) ( 66073 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 669779 161575
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 586261 ) ( 265430 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 83518 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 103855 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 83518 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 103855 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2291791 1911895
Витрати на оплату праці 240 2361850 2061771
Відрахування на соціальні заходи 250 904797 793619
Амортизація 260 1170709 1140578
Інші операційни витрати 270 1302715 952271
Разом 280 8031862 6860134
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки вiдсутнi
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9047908 6895256
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 285566 305482
Повернення авансів 030 1170 3880
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 3514 3488
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 38046 25860
Цільового фінансування 060 432 500
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 16645 12466
Інші надходження 080 91549 31243
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3012480 ) ( 1364388 )
Авансів 095 ( 16507 ) ( 12870 )
Повернення авансів 100 ( 1141 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 2032013 ) ( 1924007 )
Витрат на відрядження 110 ( 9836 ) ( 7449 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 881009 ) ( 1153178 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 352180 ) ( 299331 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 962193 ) ( 886103 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 437670 ) ( 382452 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 76059 ) ( 109145 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1703742 1139252
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1703742 1139252
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 53685 ) ( 453664 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 670435 ) ( 481674 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -724120 -935338
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -724120 -935338
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 840098 888440
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 802664 ) ( 416258 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 982480 ) ( 657243 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -945046 -185061
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -945046 -185061
Чистий рух коштів за звітній період 400 34576 18853
Залишок коштів на початок року 410 53939 35084
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 3 2
Залишок коштів на кінець року 430 88518 53939
Примітки вiдсутнi
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 3334371 0 0 6670423 0 1874550 0 0 11879344
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 29533 0 -243326 0 0 -213793
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 3334371 0 0 6699956 0 1631224 0 0 11665551
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 280148 0 0 0 0 280148
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -190131 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -190131 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 1010115 0 909064 0 0 1919179
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 83518 0 0 83518
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 -25055 0 0 -25055
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 23385 0 -23385 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 35015 0 0 0 0 35015
280 0 0 0 -11870 0 -463890 0 0 -475760
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 1146662 0 480252 0 0 1626914
Залишок на кінець року 300 3334371 0 0 7846618 0 2111476 0 0 13292465
Примітки вiдсутнi
Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 597 239 0 0 0 0 0 21 0 0 0 597 260
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 89034 54537 7587 0 0 1252 1252 12337 0 0 0 95369 65622
Разом 080 89631 54776 7587 0 0 1252 1252 12358 0 0 0 95966 65882
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 82930466 77331358 46980 -3497161 -3548406 7179 5840 310877 0 64271 -1776 79537377 74086213 0 0 325220 282963
Машини та обладнання 130 9871407 8891566 42657 39934816 39904301 24737 19062 128177 0 20556 -56 49844699 48904926 284597 53832 6917 6371
Транспортні засоби 140 412847059 406058168 100347 -183702534 -183706554 1827949 1800307 1022235 0 335950 -17 227752873 221573525 846739 116932 65043 64142
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 173739 143300 9682 140934 139148 1360 1136 6653 0 23 -20 323018 287945 0 0 292 282
Тварини 160 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 1489 705 0 0 0 0 0 30 0 0 0 1489 735 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 35912 28073 139 297 34 12 12 1605 0 14 0 36350 29700 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 468 468 2 0 0 30 30 2 0 0 0 440 440 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 125594 125594 33969 0 0 13440 13440 34334 0 239 -126 146362 146362 30 30 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 59 26 0 0 0 0 0 16 0 0 0 59 42 0 0 0 0
Разом 260 505986219 492579283 233776 -147123647 -147211477 1874708 1839828 1503930 0 421053 -1995 357642693 345029913 1131366 170794 397472 353758
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 357642693
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1348
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 15612799
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 94654
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 345029913
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 94796 38378
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 497403 13345
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 32737 55
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 8516 2326
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 633452 54104
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 176311 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 176311 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 176311
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 22066 5243
Операційна курсова різниця 450 22601 232309
Реалізація інших оборотних активів 460 126263 104251
Штрафи, пені, неустойки 470 16645 1267
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 15597 18355
Інші операційні доходи і витрати 490 46521 206023
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 3987
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 204583
Фінансова оренда активів 550 0 120257
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 21563
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 10799 X
Списання необоротних активів 620 X 35613
Інші доходи і витрати 630 176123 41719
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 26
Поточний рахунок у банку 650 87640
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 852
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 88518
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 33027 365775 0 352584 2124 0 44094
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 48313 234388 0 205716 1356 0 75629
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 4892 0 0 1905 0 0 2987
Разом 780 86232 600163 0 560205 3480 0 122710
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 166074 0 28
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 26264 0 25
Тара і тарні матеріали 830 273 0 0
Будівельні матеріали 840 9915 0 0
Запасні частини 850 92558 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 95 0 0
Поточні біологічні активи 870 424 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 16411 0 11
Незавершене виробництво 890 1859 0 0
Готова продукція 900 42746 0 0
Товари 910 125994 0 2377
Разом 920 482613 0 2441
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 111
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 250950
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 8686 7671 936 79
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 11757 8768 77 2912
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 916
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 518
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 5523
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 4915
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 1870
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 384
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 311563
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 1290047
- на кінець звітного року 1235 31717
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 586261
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 310492
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 275769
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -1533028
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 1071
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -1534099
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1516288
Використано за рік - усього 1310 965113
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 33330
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 246724
- з них машини та обладнання 1313 62025
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 8516
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 644091
1316 32452
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 123 X 349 48 X X 0 0 424 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 117 X 349 42 X X 0 0 424 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 6 X 0 6 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 123 0 349 48 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 46 ( 44 ) 46 ( 44 ) 0 0 ( 0 ) 0 2
приріст живої маси - усього 1530 42 ( 42 ) 42 ( 42 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 42 ( 42 ) 42 ( 42 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 4 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 2
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 46 ( 44 ) 46 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник О.Ф. Мазнєв
Головний бухгалтер Л.Г. Нiколєнко