slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

Пам’ятка Замовнику

Про приєднання електроустановок до електричних мереж

регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»

1. З 11 червня 2017 року набрав чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» який було прийнято 13.04.2017.

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі за текстом – НКРЕКП ) своєю Постановою від 14.03.2018 № 310, затвердила Кодекс систем розподілу, опубліковано в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр» від 18.04.2018 — № 75.

Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини оператора систем розподілу (далі - ОСР), Користувачів системи розподілу (далі - Користувачі) та замовників послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.

Розділом ІV «Порядок приєднання до систем розподілу» Кодексу регулюються відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж.

Цим розділом визначаються особливості:
1) стандартного приєднання електроустановок Замовника;
2) нестандартного приєднання електроустановок Замовника;
3) приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (у тому числі генеруючими установками приватних домогосподарств);
4) приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж власників, які не є ОСР;
5) приєднання тимчасових (сезонних) об’єктів та будівельних струмоприймачів;
6) приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, розташованих на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики;
7) електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;
8) приєднання споживача до електроустановок виробника прямою лінією та отримання дозволу на таке приєднання;
9) приєднання генерації з ВДЕ до розподільних пристроїв існуючої генерації;
10) надання послуги з перенесення об’єктів електроенергетики за ініціативою Замовників, які мають намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости або інші об’єкти архітектури.

2. Законом України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом визначені наступні основні терміни:
Приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:
перший ступінь - до 16 кВт включно;
другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

2. На підставі заяви Замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану ОСР визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.

Для визначення приєднання (стандартне/ нестандартне) за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.

При визначенні приєднання (стандартне/нестандартне) та/або ступеня потужності стандартного приєднання у випадку збільшення потужності існуючого споживача за величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника, включаючи дозволену потужність з урахуванням потужності субспоживачів.

3. Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1 Кодексу).

Технічні умови на приєднання є невід’ємним додатком до договору про приєднання.

Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою, встановленою цим Кодексом (додаток 4 до Кодексу - для стандартного приєднання; додаток 5 до Кодексу - для нестандартного приєднання).

Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання.

Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП

4. Строк надання послуги з приєднання становить:

4.1. Стандартного приєднання – для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

4.2. Приєднання, яке не є стандартним.
Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше:
120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);
230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);
280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);
350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).
Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документаціюОбчислення строку надання послуги з приєднання починається від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

5. Для отримання проекту договору про приєднання та проекту технічних умов на електрозабезпечення об’єкту замовник має подати заяву про приєднання електроустановки певної потужності за формою встановленої Кодексом.

6. До заяви про приєднання додаються:
1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;
4) ТЕО (за наявності). Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).
Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

7.1 Розрахунок вартості для стандартного приєднання виконується на підставі ставок плати за стандартне приєднання електроустановок в областях в залежності від територіального розташування об’єкту Замовника.

7.2. Для приєднання, яке не є стандартним – на підставі Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Звертаємо увагу, що для визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації НКРЕКП було розроблено та запроваджено калькулятор визначення плати за стандартне приєднання (Калькулятор), скористатись яким можна на веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?calc

1. Заява про приєднання та повний пакет документів направляється поштою за адресою:
49602 м. Дніпропетровськ, проспект Дмитра Яворницького, 108. Управління Регіональної філії «Придніпровська залізниця ПАТ»Укрзаліниця», структурний підрозділ «Служба електропостачання»
2. Для отримання консультацій щодо приєднання електроустановок до електричних мереж звертатись до СП «Служба електропостачання» філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» по тел. (056) 793-06-49.
Прийомна тел./факс (+380 56) 793-08-23.


Додатки :


Додаток 1

Кодекс систем розподілу.

Додаток 2

Бланк заяви про приєднання електроустановки певної потужності.

Додаток 3

Перелік документів, необхідних для розробки проекту договору про приєднання та технічних умов.

Додаток 4

Зразок ситуаційного плану та викопіювання з топографо-геодезичного плану.

Додаток 5

Ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж на 2019 рік

Додаток 6

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності та лінійну частину приєднання по АТ "Укрзалізниця" на 2019 рік

Додаток 7

Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу